Hotărârea nr. 479/2018

479/08.10.2018 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr. 446526Timişoara
Hotararea Consiliului Local 479/08.10.2018
privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr. 446526Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 22480/28.09.2018 a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 22156/24.09.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 22156/25.09.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-22156 /24.09 .2018 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr.446526 Timişoara nr.cad. 446526;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Nota interna nr.40/10.09.2017;
Având in vedere Procesul Verbal de sedinta din data de 18.09.2018;
Având în vedere art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică: "Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din proprietatea privată a Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr.446526 Timişoara nr.cad. 446526, în suprafaţă de 46840 mp.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST

NR.....................................................................

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a operațiunii de trecere din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a parcelei nr.cad. 446526 în suprafata de 46840 mp, înscrisă în C.F. nr.446526 Timișoara ;

Prin adresa C.N.I numarul 10335/07.09.2018 ni se comunica drept raspuns la adresa noastra nr.17844/26.07.2018 inregistrata la C.N.I cu numarul 10335 / 27.07. 2018 ca obiectivul de investitii „Construire Sala Polivalenta de 16000 de locuriStr. Aleea F.C. Ripensia nr.35-37 Timisoara “a fost introdus pe lista sinteza a programului ,,Sali de Sport”

Ca urmare prin Nota interna nr.40/10.09.2017 s-a decis infiintarea Comandamentului local ,,Sala Polivalenta de 16000 de locuri”cu insarcinarea de a gestiona cu prioritate absoluta proiectul

Conform Procesului Verbal de sedinta ,,Sala Polivalenta 16000 locuri str. Ripensia 35-37,din data de 18.09.2018 Comandamentului Local a hotarit promovarea unui proiect de hotarare de consiliul local de trecerea terenului înscris în C.F. nr.446526 Timișoara nr.cad. 446526, în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Avand in vedere cele prezentate mai sus consideram oportun trecere din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a parcelei cu nr.cad. 446526 în suprafata de 46840 mp, înscrisă în C.F. nr.446526 Timișoara ;

PRIMAR

NICOLAE ROBU


red/dact G.B.


VICEPRIMAR

FARKASIMRE

DIRECTOR

Florin Ravasila

Cod FO 53-03,ver.2

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST

NR.....................................................................

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.446526 Timișoara nr.cad. 446526

Având in vedere Expunerea de motive nr........................ a Primarului Municipiului

Timișoara;

Avand in vedere adresa C.N.I numarul 10335/07.09.2018 prin care ni se comunica drept raspuns la adresa noastra nr.17844/26.07.2018 inregistrata la C.N.I cu numarul 10335 / 27.07. 2018 ca obiectivul de investitii „Construire Sala Polivalenta de 16000 de locuriStr. Aleea F.C. Ripensia nr.35-37 Timisoara “a fost introdus pe lista sinteza a programului ,,Sali de Sport”

Având in vedere Avand in vedere Nota interna nr.40/10.09.2017 prin care s-a decis infiintarea Comandamentului local ,,Sala Polivalenta de 16000 de locuri”

Avand in vedere Procesul Verbal de sedinta ,,Sala Polivalenta 16000 locuri str. Ripensia 35-37,din data de 18.09.2018;

Avand in vedere Adresele cu nr. SC2018-21437/18.09.2018 a Serviciul Juridic, nr. SC2018-21437/14.09.2018 a Serviciului Fond Funciar și nr. SC2018-21437 /17.09.2018 si a Biroului Cladiri Terenuri EST;

În conformitate cu art.8 din Legea nr.213/1998;

Propunem aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a operațiunii de trecere din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a parcelei nr.cad. 446526 în suprafata de 46840 mp, înscrisă în C.F. nr.446526 Timișoara ;

DIRECTOR                                         ȘEF BIROU

Ec.Florin Ravasila                                                       Calin N.Pirva

ÎNTOCMIT

Gh. Buzarnescu