Hotărârea nr. 477/2018

477/25.09.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu" şi a cheltuielilor aferente
Hotararea Consiliului Local 477/25.09.2018
privind aprobarea cererii de finanţare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu" şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 22035/24.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-22037/24.09.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 22037/24.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22037/24.09.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu", depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, operaţiunea 8.2.B : Unitati de primiri urgente.


Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu", în cuantum 6.818.454,74 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.808.464,74 lei şi valoarea totală neeligibilă de 9.990,00 lei.


Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 146.159,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 9.990,00 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.169,30 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu".


Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.


Art. 5: Se aprobă asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu".


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 7: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanțare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” și a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018           ^-OÎ^otfa Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” și a cheltuielilor aferente, prin care se propun:

 • •   Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, operațiunea 8.2.B : Unitati de primiri urgente;

 • •   Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, în cuantum 6.818.454,74 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.808.464,74 lei lei și valoarea totală neeligibilă de 9.990,00 lei;

 • •   Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 146.159,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 9.990,00 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.169,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”;

 • •   Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;

 • •   Se aprobă asumarea suportării din bugetul propriu al Municipiului Timișoara, a corecțiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizițiilor publice realizate in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă imbunatatirea calitatii si a eficientei îngrijirii spitalicești de urgenta, prin dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Loius Turcanu" din Timișoara.

Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

 • 1.  Dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timișoara.

 • 2.  Scăderea timpilor de intervenție in caz de urgenta, in cazul pacientilor care se prezintă la Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timișoara.

 • 3.  Tratarea cazurilor acute in Unitatea de Primire Urgenta

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” și a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC201 8-X^o3opfoffirivind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robii;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC201                        a' Direcției de

Urbanism și Dezvoltare Urbană;

Având în vedere avizii 1/raportul ................al Serviciului Juridic al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz al Direcției Economice a Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților. Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;

In conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, operațiunea 8.2.B : Unitati de primiri urgente;

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, în cuantum 6.818.454,74 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.808.464,74 lei lei și valoarea totală neeligibilă de 9.990,00 lei;

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 146.159,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 9.990,00 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.169,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”;

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;

Art. 5: Se aprobă asumarea suportării din bugetul propriu al Municipiului Timișoara, a corecțiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizițiilor publice realizate in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism și Dezvoltare Urbană și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7: Prezenta se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Comunicare-Relaționare;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Mass-media locale.

  Președinte de ședință, Consilier


Contrasemnează,

Secretar

Simona Drăgoi

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

A/r ■ Sc2<M-JM5 /M -

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” și a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, SMIS 121198, în cadrul apelului POR/2017/8/8.1/8.2 B/7REGIUNI.

Prin adresa ADR Vest nr. 20445/19.09.2018, se solicita pentru etapa precontractuala pregătirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

 • 2.    Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă imbunatatirea calitatii si a eficientei îngrijirii spitalicești de urgenta, prin dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Loius Turcanu" din Timișoara.

Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

 • 1.  Dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timișoara.

 • 2.  Scăderea timpilor de intervenție in caz de urgenta, in cazul pacientilor care se prezintă la Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timișoara.

 • 3.  Tratarea cazurilor acute in Unitatea de Primire Urgenta.

Rezultatele așteptate in urma implementări proiectului:

 • 1.  Dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timișoara, cu echipamente medicale performante.

 • 2.  Asistenta medicala in regim de urgenta pentru un număr considerabil mai mare de pacienti.

 • 3.  Scăderea ratei internărilor acute din totalul internărilor din Spital.

 • 3. Alte informații

Implementarea acestui proiect presupune dotarea secției UPU din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timișoara , cu următoarele echipamente medicale:

 • • Videolaringoscop (sistem complet pentru intubatii dificile) copii si adolescenți) - 1 buc.

 • • Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie) - 1 buc.

 • • Ventilator (aparat ventilare) neonatal - I buc.

 • • RMN - 1 buc.

 • • Aparat de radiologie mobil/portabil - 1 buc.

 • • Carucior/troler/masuta mobila pentru medicamente + instrumente - 2 buc.

 • • Pulsoximetru (Monitor noninvaziv de hemoglobina) - 1 buc.

 • • Analizor markeri inflamatori - 1 buc.

 • • Analizor biochimie - 1 buc.

 • • Analizor urina (Analizor sediment urinar) - 1 buc.

 • • Monitor de respirație portabil (capnograf) - 1 buc.

 • 4. Concluzii

In data de 04.09.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanțare cu titlul „ Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”.

Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timișoara trebuie să le asigure pentru implementarea cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Șef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. MAGDALENA NI/TOARĂ

’l


Fw: Adresa ADR Vest nr. 20445/19.09.2018

Gabriel Popa to Gabriela Volosciuc


20.09.2018 08:13


Forwarded by Gabriel Popa/Bir. Proiecte Diverse/primariatm/RO on 20.09.2018 08:13


From:

To:

Date:

Subject:


"Evaluare ADR Vest" <evaluare@adrvest.ro>

"Gabriel.Popa@primariatm.ro" <Gabriel.Popa@primariatm.ro>, 19.09.2018 16:46

Adresa ADR Vest nr. 20445/19.09.2018


Buna ziua,

Va transmitem atașat la adresa ADR Vest nr 20445/19.09.2018 cu privire la proiectul tehnic depus de UAT Primăria Timișoara, în cadrul Apelului de proiecte 8.2B aferent Programului Operațional Regional 2014-2020.


Va rugam sa confirmați primirea emailului printr-un reply.

Cu stimă,


Ramona FĂRĂU • Consultant Implementare POR Tel/Fax +40 256 491 923 • Tel/Fax +40 256 491 981 office@adrvest.rovwAv.adrvest.ro


CerereClarificare_5_121198.pdf —

This mail was scanned by BitDefender

For more Information please visit http://www.bitdefender.com/


Silviu-

Nicolae

Adamut


Digitally signed by Silviu-Nicolae Adamut

Date: 2018.09.19 16:34:25 +03'00'


Program Operațional Regional

Apel: POR/180/8/2/Operațiunea 8.2.B : Unități de primiri urgențe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Proiect: cod SMIS 121198 - Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timișoara”

Solicitarea de clarificare 5

ADR Vest nr. 20445/19.09.2018

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7REGIUNI pentru proiectul cu titlul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timișoara”, solicitant Primăria Municipiului Timișoara, cu nr. de inregistrare V/TM/2017/8/8.1 /8.2/B/1 /686/18.04.2018, cod SMIS 121198, se demarează etapa precontractuală.

Cu toate acestea proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, iar AMPOR își rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare.

Pentru continuarea procesului anterior menționat, vă rugăm să dispuneți transmiterea următoarelor anexe obligatorii la contract, conform Ghidului specific pentru prioritatea de investiții POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7REGIUNI:

Contractare

 • 1.          Modificări la actele constitutive/de înființare ale solicitantului și de identificare a reprezentantului legal al solicitantului (dacă este cazul).în cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanțare, acestea se vor anexa la documentația de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.

 • 2.          Cea mai recentă formă a structurii organizatorice a unitatii sanitare ce face obiectul investiției, aprobată de către Ministerul Sanatatii, dacă acesta s-a modificat pe parcursul precesului de evaluare și selecție.

 • 3.         Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanțare (Declarația de eligibilitate,

Declarația de angajament, Declarație solicitantului privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE ?l FC 2014-2020 și alte declarații dacă acestea au fost transmise până în etapa de precontractare) 4          Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, în termen de valabilitate.

 • 5.          Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, în termen de valabilitate. (Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal).

 • 6.         Actualizări ale documentelor privind dreptul de proprietate/administrare. (în cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, acestea se vor transmite în etapa precontractuală).

 • 7.         Extrase de carte funciară actualizate și emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii documentelor la sediul ADR, pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării. (Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate privată și depunerea extraselor de carte funciară aferente cel mai târziu în termen maxim de 30 zile calendaristice prevăzut în etapa precontractuală. Nu se acceptă modificarea locului/amplasamentului de implementare a activităților proiectelor care implică realizarea de lucrări de construcție cu autorizație de construire).

 • 8.         Hotărârea solicitantului de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție. (în hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Hotărârea consiliului local/consiliului județean de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente va conține următoarele informații minime:

 • a.          valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă <suma în cifre> lei și valoare totală neeligibilă de <suma în cifre> lei

 • b.          contribuția proprie în proiect a <.................>, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și

contribuția de ...% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <suma în cifre>, reprezentând cofinanțarea proiectului <Titlu proiect>. Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv asumarea suportării din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

 • 9.         Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul;

 • 10.        Lista de echipamente și/sau dotări și/sau lucrări și/sau servicii și/sau echipamente cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile.

 • 11.        Declarația reprezentantului legal al solicitantului prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul).

 • 12.        Formular bugetar “Fisa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", aferent proiectului propus, semnat și ștampilat de către ordonatorul principal de credite , prevăzut de Scrisoare-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020.

 • 13.        Formular nr 1/COD 83 - Fișă de fundamentare proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020.

 • 14.        Avizul Ministerului Sănătății care atestă intrunirea condițiilor menționate în ordinul Ministrului Sănătății nr. 739/04.07.2017, respectiv "spitalele în cauză vor putea fi finanțate numai în situația în care masterplanurile aflate în curs de elaboare vor reliefa necesitatea unor investiții în infrastructura sau dotarea acestora".

 • 15.       Anexa 12 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • 16.        Alte documente actualizate (dacă pe parcusul procesului de evaluare și selecție acestea au suferit modificări față de variantele depuse inițial)

 • 17.        Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată la contractul de finanțare având completate atât cererile de plată cât si cererile de rambursare aferente cererilor de plată, astfel „Cerere de plată nr. ./cerere de rambursare nr.. aferentă cererii de plată nr...”.

 • 18.        în secțiunea Plan de achiziții se vor actualiza informațiile completate, conform stadiului actual al evaluării proiectului. în acest sens a fost deblocată secțiunea Plan de achiziții, care preia datele din modulul Achiziții.

 • 19.        în secțiunea Activități previzionale se vor actualiza informațiile completate, conform stadiului actual al evaluării proiectului. în acest sens a fost deblocată secțiunea Activități previzionale.

 • 20.        în secțiunea Graficul cererilor de rambursare se vor corela informațiile completate cu cele din Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată la contractul de finanțare. în acest sens a fost deblocată secțiunea Graficul cererilor de rambursare.

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finanțări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Rezultate așteptate

Context

Justificare

Grup tintă

Sustenabilitate

Relevantă

| Riscuri

| Principii orizontale

| Metodologie

| Descrierea investiției

| Descriere tehnică a proiectului

| Descrierea produsului

| Impact fin. UE asupra proiectuIui

[ Maturitatea proiectului

[ Indicatori prestabiliți

[ Plan de achiziții

Secțiunea a fost deblocată.

| Resurse umane implicate

I Resurse materiale implicate

| Activități previzionate

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget ■ Activități si cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli

[ Buget • Rezultate

I Buget - Amplasament

| Buget - Câmp de intervenție

Buget - Formă de finanțare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic, terit.

Graficul de rambursare

Secțiunea a fost deblocată.

NOTĂ:

Referitor la documentele format standard care necesită actualizări se vor completa pe ultima formă a ghidului specific aprobată prin ordinul nr. 5488/22.08.2018. Precizăm că documentația aprobată prin respectivul ordin se regăsește și pe site-ul www.adrvest.ro secțiunea Ghiduri de finanțare - Apeluri închise.

Precizăm că răspunsul se va transmite exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS, doar după completarea integrală a tuturor secțiunilor din cadrul cererii de finanțare deblocate în vederea răspunsului la clarificări.

în cazul în care sunt modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare, vă atragem atenția asupra faptului că aceste modificări nu pot afecta criteriile de eligibilitate, a solicitantului și a proiectului, din ghidul specific.

Rugăm transmiterea documentelor solicitate în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentei adrese.

Termenul limita maxim de transmitere a documentelor si a clarificărilor solicitate mai sus este de maxim de 30 de zile calendaristice (de la data transmiterii prezentei adrese). în cazul în care solicitantul nu transmite documentele cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale, cu excepțiile prevăzute de prezentul ghid cu privire la dreptul de proprietate publică, cererea de finanțare va fi respinsă.

Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen maxim. ADR Vest nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen. In cazul în care veți transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv, vă asumați răspunderea pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate clarificări. în acest caz, dacă documentele vor fi incomplete sau vor necesita clarificări suplimentare, cererea de finanțare se va respinge automat.

De asemenea, anexele solicitate prin adresa de clarificări, vor fi atașate o singura dată, la secțiunea Contractare, iar în câmpurile Introducere și Concluzie se vor detalia și justifica toate modificările efectuate în conformitate cu clarificările solicitate și vor conține suplimentar termenul "RPREC" în cadrul denumirii acestora (de ex, Documentația tehnico-economica - DALI reincarnata va fi denumita: ” RPREC - DAU”).

Solicitantul se va asigura că toate anexele încărcate sunt denumite corespunzător, în conformitate cu clarificările solicitate și ușor de identificat.

Se vor avea în vedere prevederile Ghidului specific: „Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului.”

Vă atragem atenția asupra faptului că cererea de finanțare poate fi exclusă oricând din procesul de evaluare, selecție și contractare, în cazul în care se constată că acceptarea ei, în oricare din etape, s-a făcut în baza unor informații incomplete și/sau incorecte din partea solicitantului. De asemenea, vă informăm că Autoritatea de management pentru POR își rezervă dreptul de a refuza contractarea proiectelor care nu îndeplinesc condițiile de accesare a finanțării aplicabile.

Persoana de contact din partea OIPOR ADR Vest este dna Ramona Farau, e-mail: ramona.farau@adrvest.ro, evaluare@adrvest.ro.

Semnătură:

Farau Ramona

Ramona Liuba

Farau

Digitally signed by Ramona Liuba

Farau

Date: 2018.09.19 16:44:24 +03'00'