Hotărârea nr. 476/2018

476/25.09.2018 privind aprobarea proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea Consiliului Local 476/25.09.2018
privind aprobarea proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr.SC 2018- 22239/25.09.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 22239/25.09.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22239/25.09.2018;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Acordul - cadru de prestări servicii nr.108/16.04.2014 cu asocierea formată din SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA - lider şi ASTRA Vagoane Călători SA.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicatăşi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", conform Anexei.

Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", în cuantum de 77.826.666,77 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă contribuţia proprie în proiect a 36.573.333,33 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 825.066,67 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4".

Art. 5: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7: Se împuterniceşte domnul Primar Nicolae Robu să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.9: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică de către secretarul municipiului:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 25.09.2018, cu un număr de 18 voturi pentru, voturi abţineri 1, voturi împotrivă 0, din totalul de 19 consilieri/membri prezenţi.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SC2018-22239/25.09.2018

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECILAITATE

privind aprobarea proiectului” Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” si a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-22239/25.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului” Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” si a cheltuielilor legate de proiect facem următoarele precizări:

Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunatateasca continuu performantele in domeniul transportului public de persoane. In acest scop are in vedere sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp sa protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii.

Modernizarea parcului de material rulant al Timisoarei este un pas firesc si necesar care urmeaza reabilitarii infrastructurii.

Parcul de tramvaie al Societatii de Transport Timișoara este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora. Totodată SMT Timișoara are mari dificultăți in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

Având în vedere că tramvaiele vechi din flota operatorului local nu sunt accesibile, sunt dificil de operat și necesită mentenanță preventivă costisitoare, motoarele diesel nu corespund normelor recente de poluare EURO, în timp ce troleibuzele și tramvaiele au echipament de tracțiune rezistiv ineficient, pentru îmbunătățirea operării flotei și reducerea costurilor de mentenanță este necesară înlocuirea strategică a vehiculelor, conform unor standarde înalte de accesibilitate și deplasare.

In acest scop, a fost incheiat Contractul de prestare servicii nr. 58/03.12.2012 intre Municipiul Timisoara si SC Club Feroviar SRL Bucuresti, avand ca obiect servicii de consultanta pentru elaborarea unei propuneri de documentatie privind atribuirea contractului de achizitie si/sau modernizare tramvaie, in conformitate cu documentatia de atribuire, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si obligatiile asumate prin contract.

In executarea obligatiilor asumate prin contractul de mai sus, prestatorul SC Club Feroviar SRL Bucuresti a intocmit Studiul privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie. Acesta reprezinta o analiza retrospectiva si de perspectiva asupra posibilitatilor de modernizare a parcului de tramvaie si promovarea transportului electric in Municipiul Timisoara.

Pentru realizarea proiectului de investiții de modernizare a parcului de tramvaie destinate transportului public local din Municipiul Timișoara, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale se consideră oportună modernizarea a maxim 30 de tramvaie din propria flotă. Principalele beneficii ale modernizării sunt:

  • •  investiție inițială mai mică: tramvaiul care se modernizeaza este cel din proprietatea operatorului iar costurile de reproiectare, reconstrucție și modernizare identificate pe piață se ridică la circa 0,65 - 0,75 milioane Euro, spre deosebire de 1,5- 2 milioane Euro, pentru un tramvai nou;

  • •  tramvaiul modernizat este adus la standardele actuale prin reproiectarea, modernizarea și înlocuirea grupelor principale ale vehiculului. Astfel el poate să păstreze caracteristicile de bază inițiale (lungime, lățime, număr de locuri etc) și i se aduc îmbunătățiri majore ce țin de: performanțele tehnice ( creșterea puterii de tracțiune, recuperare energie, creșterii puterii de frânare etc.), performanțele în exploatare (eficientizarea modului de operare a vehiculului, sistem de diagnoză funcții principale de comandă și control vehicul), confort și siguranță călători (aer condiționat, distribuirea ergonomică a scaunelor, sisteme de informare pasageri: acustică și vizuală, camere de supraveghere) precum și designul exterior (culoare, concept de formă și design);

  • •  modernizarea tramvaielor include integrarea industriei orizontale românești, a unor producători de componente de înalt nivel tehnic, în proporție de cel puțin 60%;

  • •  prin modernizare tramvaiul primește o nouă identitate și o nouă perioadă de exploatare, prin prelungirea cu cel puțin 14 ani.

Pentru obiectivul Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4 s-a încheiat Acordul - cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 cu asocierea formată din SC ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA - lider și ASTRA Vagoane Călători SA.

Prin Acordul -cadru de prestări servicii mai sus menționat promitentul - prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să presteze servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai de tip GT4. Cantitățile previzionate a se realiza sunt minim 1 tramvai maxim 30 tramvaie, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

  • - primele 2 contracte subsecvente min. 1 max. 7 tramvaie.

  • - contracte subsecvente 3 și patru min. 1 max. 8 tramvaie.


Astfel, primul contract subsecvent de prestări servicii nr. 146/11.06.2014 a fost încheiat pentru o cantitate de 2 tramvaie. Al doilea contract subsecvent nr. 252/24.08.2015 s-a încheiat pentru o cantitate de 7 tramvaie, respectându-se prevederile Acordului - cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 mai sus menționate, al treilea contract subsecvent nr. 331/25.11.2015 s-a încheiat pentru o cantitate de 5 tramvaie, al patrulea contract subsecvent nr. 25/30.03.2017 s-a încheiat pentru o cantitate de 8 tramvaie, iar al cincilea contractul subsecvent nr. 157/24.10.2017 s-a încheiat pentru o cantitate de 8 tramvaie.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, a realizat la sfârșitul anului 2017 un inventar al potențialelor proiecte alternative derulate de autoritățile publice locale și județene la nivelul Regiunii Vest. Printre proiectele care ar putea fi incluse în categoria de proiecte alternative se numără și obiectivul „Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4”. Unul dintre criteriile de eligibilitate este ca proiectul propus spre finanțare să nu fie încheiat sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare.

In conformitate cu Apelul de proiecte lansat prin aplicatia electronica MySMIS, dedicat proiectelor nefinalizate, activitatile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1 sunt:

“A. Investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de calatori Achizitionarea de material rulant (tramvaie); Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);

Achizitionarea de troleibuze;

Achizitionarea de autobuze... ”

Data si ora de închidere a depunerii de proiecte: 09.10.2018, ora 12.00.

Ținând cont de cele mai sus exprimate propunem spre aprobare proiectului” Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” si a cheltuielilor legate de proiect.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU,

LOREDANA SIBIAN

CONSILIER,

TEODORA GENTIMIR

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.SC2018-22239/25.09.2018

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” si a cheltuielilor legate de proiect

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Parcul de tramvaie al Societatii Municipale de Transport Timișoara este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora. Totodată, SMT Timișoara are mari dificultăți in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

Având în vedere că tramvaiele vechi din flota operatorului local nu sunt accesibile, sunt dificil de operat și necesită mentenanță preventivă costisitoare, motoarele diesel nu corespund normelor recente de poluare EURO, în timp ce troleibuzele și tramvaiele au echipament de tracțiune rezistiv ineficient, pentru îmbunătățirea operării flotei și reducerea costurilor de mentenanță este necesară înlocuirea strategică a vehiculelor, conform unor standarde înalte de accesibilitate și deplasare.

  • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

In acest scop, a fost incheiat Contractul de prestare servicii nr. 58/03.12.2012 intre Municipiul Timisoara si SC Club Feroviar SRL Bucuresti, avand ca obiect servicii de consultanta pentru elaborarea unei propuneri de documentatie privind atribuirea contractului de achizitie si/sau modernizare tramvaie, in conformitate cu documentatia de atribuire, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si obligatiile asumate prin contract.

Din analiza studiului rezulta ca varianta optima o reprezinta perspectiva tramvaielor modernizate, dat fiind pretul mult mai mic comparativ cu achizitia de tramvaie noi.

  • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

  • 4. Concluzii

Pentru depunerea cererii de finantare in vederea implementarii proiectului, in conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de acccesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.2/1, Axa prioritara 4, consider necesară și oportună aprobarea proiectului Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” si a cheltuielilor legate de proiect.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

Cod FO53-03, Ver.1

Anexa 1 la HCL nr................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Denumire proiect: Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai GT4

Amplasament: Timișoara,

Titularul investiției: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Indicatori fizici:

- vagoane tramvai GT4 modernizate: 30 buc.

Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A: 77.826.666,77 lei

Valoare nerambursbilă, inclusiv T.V.A.:    40.428.266,77 lei

Contribuție proprie 2%:                      825.066,67 lei

Cheltuieli neeligibile, inclusiv T.V.A.:      36.573.333,33 lei

DIRECTOR,

Culiță CHIȘ