Hotărârea nr. 475/2018

475/25.09.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, modificat şi completat, pentru achizitia de tramvaie noi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 488/20.12.2017
Hotararea Consiliului Local 475/25.09.2018
privind aprobarea Studiului de oportunitate, modificat şi completat, pentru achizitia de tramvaie noi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 488/20.12.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 22238/25.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 22238/25.09.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară a Municipiului Timişoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22238/25.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 488/20.12.2017 - privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi şi modernizarea depoului;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Obiectivul specific 4.1 "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă" din cadrul POR 2014-2020;
Având adresa ADR Vest nr. 4522/12.03.2018, înregistrată cu nr. SC2018-5433/12.03.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Iulian Daniel Idolu;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 25.09.2018
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit d), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi completată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate, modificat şi completat, pentru achizitia de tramvaie noi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 488/20.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi aprobat prin

HCLMT nr. 488/20.12.2017, modificat și completat

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin HCLMT nr. 488/20.12.2017 s-a aprobat studiul de oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi. Prin adresa cu nr. 4522/12.03.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest ne transmite o serie de recomandări cu privire la conținutul Studiului de Oportunitate.

Parcul de tramvaie al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora. Totodată, SC Societatea de Transport Public Timișoara SA are mari dificultăți in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

Având în vedere că tramvaiele vechi din flota operatorului local nu sunt accesibile, sunt dificil de operat și necesită mentenanță preventivă costisitoare, motoarele diesel nu corespund normelor recente de poluare EURO, pentru îmbunătățirea operării flotei și reducerea costurilor de mentenanță este necesară înlocuirea strategică a vehiculelor, conform unor standarde înalte de accesibilitate și deplasare.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Proiectul propune achiziționarea de tramvaie multi-articulate lungi cu podea joasă, contribuie la fluidizarea traficului; la îmbunătățirea siguranței în circulație prin reducerea riscului și a numărului de accidente; la îmbunătățirea gradului de confort și civilizație; la îmbunătățirea parametrilor de mediu afectați de transportul public prin zgomot, vibrații, emisii de noxe (CO2, SOx, SOx); îmbunătățirea generală a traficului urban în Municipiul Timișoara.

Proiectul privind achiziția de tramvaie noi este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și este prevăzut a fi realizat până în anul 2020. În luna septembrie 2017 a fost elaborat de către Autoritatea Urbană a Municipiului Timișoara, Documentul justificativ pentru finanțarea din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, acest proiect fiind cuprins în lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Pentru realizarea proiectului de investiții de modernizare a parcului de tramvaie din Municipiul Timișoara, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale consider necesară și oportună modificarea și completarea studiului de oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi conform recomandărilor ADR Vest.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SC2018 -

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURIIBd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziția de tramvaie noi aprobat prin HCLMT nr. 488/20.12.2017, modificat și completat

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-                      a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi aprobat prin HCLMT nr. 488/20.12.2017. Facem următoarele precizări:

Parcul de tramvaie al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora. Totodată, SC Societatea de Transport Public Timișoara SA are mari dificultăți in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

Având în vedere că tramvaiele vechi din flota operatorului local nu sunt accesibile, sunt dificil de operat și necesită mentenanță preventivă costisitoare, motoarele diesel nu corespund normelor recente de poluare EURO, în timp ce troleibuzele și tramvaiele au echipament de tracțiune rezistiv ineficient, pentru îmbunătățirea operării flotei și reducerea costurilor de mentenanță este necesară înlocuirea strategică a vehiculelor, conform unor standarde înalte de accesibilitate și deplasare.

Facilitățile de mentenanță a tramvaielor și troleibuzelor din Timișoara sunt învechite, depășite tehnologic și implică o cantitate considerabilă de ore de muncă. Calitatea întreținerii vagoanelor de călători e condiționată de aparatajul conex. Fără această măsură fiabilitatea operării tramvaielor și troleibuzelor va scădea permanent, atrăgând o diminuare permanentă a popularității sistemului și implicit a atractivității acestuia.

Pe de alta parte, tramvaiele aflate in exploatare nu asigura confortul si siguranța călătorilor, din punct de vedere al existentei sistemelor de climatizare, supraveghere, informare, in conformitate cu normele europene.

Datorita acestor aspecte mai sus-menționate, este necesară modernizarea parcului de tramvaie prin achiziționarea unor tramvaie noi, destinate asigurării transportului public de calatori. Deoarece sumele alocate din bugetul local nu poate acoperi necesarul de finanțare al municipiului, trebuie identificate noi surse de finanțare.

Menționăm faptul că din parcul circulant de aproximativ 60 de tramvaie, se vor moderniza maxim 30 de tramvaie (prin Acordul - cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014), iar pentru diferenta de tramvaie pana la totalul de 60 de bucati este necesar să se facă demersuri pentru inlocuirea acestora cu tramvaie noi.

Pentru realizarea acestui obiectiv instituția noastră intenționează să atragă fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), a fost necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate susținută de către Comisia Europeană.

Conform legislației naționale (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare), Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană și a planului urbanistic general (P.U.G.), dar și instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.

Dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă urmărește o abordare integrată cu un nivel înalt de cooperare, coordonare și consultare între diferitele niveluri de guvernare și între autoritățile responsabile. Autoritățile Locale membre ale unui pol de creștere ar trebui să creeze și să dezvolte structurile și procedurile corespunzătoare gestionării unui astfel de plan.

Proiectul privind achiziția de tramvaie noi este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și este prevăzut a fi realizat până în anul 2020. În luna septembrie 2017 a fost elaborat de către Autoritatea Urbană a Municipiului Timișoara, Documentul justificativ pentru finanțarea din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, acest proiect fiind cuprins în lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate.

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă prin faptul că va crește atractivitatea și popularitatea sistemului de transport public, contribuind la încurajarea cetățenilor de a folosi transportul public, în detrimentul autoturismelor proprii, scăzând astfel emisiile de CO2. Municipiul Timișoara va asigura, pe toată perioada pregătirii și implementării proiectului, egalitatea dintre bărbați și femei, prevenirea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare sexuală, accesibilitate pentru persoanele cu handicap, respectarea cerințelor privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitate, rezistență în fața dezastrelor și prevenirea și gestionarea riscurilor.

Proiectul propune achiziționarea de tramvaie multi-articulate lungi cu podea joasă, contribuie la fluidizarea traficului; la îmbunătățirea siguranței în circulație prin reducerea riscului și a numărului de accidente; la îmbunătățirea gradului de confort și civilizație; la îmbunătățirea parametrilor de mediu afectați de transportul public prin zgomot, vibrații, emisii de noxe (CO2, SOx, SOx); îmbunătățirea generală a traficului urban în Municipiul Timișoara.

Tramvaiele avute in vedere sunt vehicule care sa asigure o capacitate de transport de peste 200 de calatori, echivalentul solutiei actuale de vagon motor ce tracteaza o remorca de dimensiuni similare. Pretul unui astfel de tramvai este in mod obisnuit de aproximativ 2.500.000 Euro /buc., asigurand o capacitate de transport dubla fata de tramvaiele ARMONIA de exemplu, si o durata de serviciu de pana la de trei ori mai mare Experienta din exploatarea tramvaielor arata un inconvenient major legat de lipsa autonomiei de deplasare a vehiculelor in situatia unor incidente de circulatie. Inlaturarea acestor neajunsuri in activitatea de exploatare trebuie oferita de o solutie tehnica moderna prin care sa existe conditiile de deplasare autonoma a tramvaielor.

Din punct de vedere al confortului calaltorilor si al vitezei de transport modernizarea parcului vechi de tramvaie ramas (diversitate de tipuri), nu este indicata in conditiile pastrarii apriori a inaltimii initiale ale podelei tramvaielor. Tramvaiele GT4 au podeaua la aproximativ 85cm fata de suprafata sinei, fata de 32-36cm la tramvaiele noi.

În climatul variabil din Timișoara vehiculele de transport public devin foarte murdare iar coroziunea se manifestă prompt în condiții de umezeală. Spălarea mijloacelor de transport călători din Timișoara nu este la standarde. O spălătorie automată va reduce costurile cu forța de muncă și timpii de curățare, va economisi apă și va reduce poluarea.

Art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local prevede că printre atribuțiile consiliului local se numără și finanțarea sau, după caz, contractarea ori garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciilor de transport, precum și înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport public local aparținând patrimoniului unităților administrativ-teritoriale.

Pentru identificarea indicatorilor tehnico-economici s-a întocmit Studiul de oportunitate, transmis de operatorul de transport prin adresa cu nr. 25102/14.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2017-031549/14.12.2017, necesar pentru achiziționarea de tramvaie noi. Acest studiu a fost aprobat prin HCLMT nr. 488/20.12.2017.

Prin adresa cu nr. 4522/12.03.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest ne transmite o serie de recomandări cu privire la conținutul Studiului de Oportunitate. Ca urmare a acestei adrese Studiul de oportunitate a fost modificat și completat și, ca atare, se impune reaprobarea acestuia in integralitate.

Modificările și completările, conform adresei nr. 4522/12.03.2018, au vizat următoarele: Punctul 2 Necesitatea și oportunitatea investiției

 • a) Scurta prezentare privind situația existentă, din care să rezulte necesitatea investiției

 • b) Tabele, harți, grafice, planșe desenate, fotografii care să expliciteze situația existentă și necesitatea investiției

 • c) Deficientele majore ale situației actual privind necesarul de dezvoltare a zonei

 • d) Prognoze pe termen mediu si lung

Punctul 2.2 Oportunitatea investitiei

 • a) încadrarea obiectivului in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale

 • b) Acte legislative

 • 3. Scenarii

 • 4. Caracteristici tehnice minimale

 • 5. Stabilirea numarului

 • 6. Strategia de intretinere

 • 7. Valoarea totala

OBSERVAȚII GENERALE

Pentru realizarea proiectului de investiții de modernizare a parcului de tramvaie destinate transportului public local din Municipiul Timișoara, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale propunem Consiliului Local al Muncipiului Timișoara aprobarea studiului de oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi aprobat prin HCLMT nr. 488/20.12.2017, modificat și completat.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.T.S.C.,

NASTASIA POP