Hotărârea nr. 473/2018

473/21.09.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Hotararea Consiliului Local 473/21.09.2018
privind modificarea Hotărârii nr. 313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018- 21359/13.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-21359/13.09.2018 al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul nr.SC2018- 21359/14.09.2018 al Direcţiei Edilitare a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara, Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-21359/14.09.2018;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-21359/ 17.09.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21359/13.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr.487/20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, Hotărârea Consiliului Local nr. 487/20.12.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr.203/30.05.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.148/10.06.2016, Hotărârea Consiliului Local de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 189/07.04.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012 si actele aditionale aferente privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814;
Având în vedere Hotărârea nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Adresa ADR Vest nr.19850/13.09.2018;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 313/15.06.2018 după cum urmează:

"Art. 1 - Se aprobă data de 31.12.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "

Art.2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 313/15.06.2018, rămân nemodificate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică şi Direcţia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare şi Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea

realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

în data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Be%a” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Data limită de finalizare a implementării proiectului este 30.06.2018, conform Act adițional nr.5 la Contractul de finanțare.

Deși Regia Autonomă de Transport Timișoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAȚIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfășoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare, datorită legislației neclare nici la această dată transportul de călători pe Canalul Bega nu este posibil datorită lipsei Administrație de cale navigabilă și a administrației portuare a Canalului Bega.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Municipiul Timișoara, încă din anul 2016, în luna aprilie 2018 Ministerul Transporturilor a prezentat Guvernului României propunerea de înființare a Administrației Canalului Bega, administrație fără de care nu se poate desfășura transportul public pe Canalul Bega.

Prin HCL nr.231/08.05.2018, Municipiul Timișoara a pus la dispoziția Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIȘ, spațiul de 105,41 mp, situat in str. General Magheru nr.23, Municipiul Timișoara, județul Timiș.

La data de 30.05.2018 prin adresa cu nr. 12763, Municipiul Timișoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adițional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înființarea ADMINISTRAȚIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA.

în această situație prin Expunerea de motive cu nr.SC2018-12723/30.05.2018, am solicitat aprobarea prin HCL a prelungirii a perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018.

Prin adresa cu nr. 10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.SC2018-13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Ședința de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTĂRÂREA privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018.

La data de 21.06.2018 prin Hotărârea de Guvern nr. 451 a fost aprobată înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș . >

Prin adresa cu nr.SC2018-13309/07.06.2018, Municipiul Timișoara a solicitat Ministerului Transporturilor să i se transmită cuantificare în timp a tuturor activităților ( atât cele care țin de Administrația Canalului Navigabil Bega, cât și cele care revin Municipiului Timișoara) necesare desfășurării transportului public naval pe Canalul Bega.

în data de 12.06.2018, prin adresa cu nr.23175, Ministerului Transporturilor ne-a transmis că perioada necesară finalizării implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” este de minim 3 luni.

în vederea operaționalizării Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș , în data de 11.06.2018 Municipiul Timișoara a transmis către Ministerului Transporturilor o serie de documente.

în data de 26.06.2018 a fost aprobat Actul adițional nr.6 la Contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, prin care s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.09.2018 în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați și rezolvarea problemelor referitoare la funcționare și anume înființarea autorității de administrare a Canalului Bega.

Regiei Autonome Administrația Canalului Navigabil Bega a transmis Avizul către navigatori nr.1/03.08.2018 privind condițiile de desfășurare a activităților de transport persoane cu nave de pasageri pe canalul navigabil Bega.

în data de 27.08.2018 Municipiul Timișoara a transmis Regiei Autonome Administrația Canalului Navigabil Bega adresa cu nr.SC2018-19899/27.08.2018 prin care solicita punctul de vedere legat de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului și care sunt etapele care mai trebuie urmate pentru demararea transportului public de călători pe Canalul Bega, adresă în urma căreia a avut loc în data de 11.09.2018 o întâlnire cu toți factorii implicați.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a adresei mai sus menționate a avut loc o întâlnire cu toți factorii implicați.

Concluzia acestei întâlniri a fost că pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prir Actul adițional nr. 6 la Contractul de finanțare, estem necesară și oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucțiunii 146/17.06.2016, atât pentru finalizarea operaționalizări sistemului de transport public naval pe canalul Bega cât și pentru îndeplinirea indicatorilor asumaț prin proiect.

 • 3.Alte informații

în vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuți și efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2018:

-comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei -TVĂ(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL;

 • 4. Concluzii

Având în vedere situația descrisă considerăm oportună aprobarea datei de 31.12.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul finalizării proiectului așa cum acesta a fost conceput și aprobat conform Contractului de finanțare. )


MANAGER PROIECT MAGDALENA NICOARĂ

ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SC2018-21359/14.09.2018

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1,300030 Timișoara, tel:+40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@priinariatm.ro internet: www.primariatm.ro

privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.

3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara privind oportunitatea proiectului de hotarare privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, avand nr. SC2018-12723 din 30.05.2018, precum si Raportul de specialitate privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia cu nr. SC2018-12723 din 30.03.2018;

Acordam aviz favorabil pentru proiectul de hotarare privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia pentru următoarele considerente:

Canalul Bega face parte integranta din cursul de apa denumit Râul Bega, avand o importanta deosebita pentru alimentarea cu apa atat a municipiului Timișoara cat si a localităților riverane din bazinul sau hidrografic. Totodată, Canalul Bega este una dintre putinele cai navigabile amenajate artificial de pe teritoriul României, fiind primul canal navigabil construit in Romania cu o lungime totala navigabila de 44 km pe teritoriul României.

Conform legislației în vigoare, Ordonanța Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, art.25 alin.4 - în cazul în care căile navigabile interioare aparțin domeniului public al unităților administrativ teritoriale, administrațiile de căi navigabile interioare se înființează prin hotărârea consiliilor locale a administrațiilor teritoriale respective.

Canalul Bega este cale navigabilă interioară aparținând domeniului public al Municipiului Timișoara pe raza municipiului, dar aparține altor unități administrativ - teritoriale în afara limitelor teritoriale ale Municipiului Timișoara. în această situație sunt aplicabile prevederile art.25 alin 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22 din 1999 republicată, prin care administrarea de căi navigabile interioare se înființează prin hotărâre a Guvernului României.

Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale care elaborează și coordonează politica și programele de dezvoltare a sistemului de transport naval și, ca autoritate de reglementare, elaborează și promovează actele normative și normele specifice privind siguranța navigației, administrarea, utilizarea și concesionarea infrastructurii de transport naval, desfășurarea activităților de transport naval în porturile și apele naționale navigabile ale României și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte (art. 4 alin. (1) din OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare).

Prin mai multe adrese am solicitat Ministerului Transporturilor înființarea administrației de cale navigabilă a Canalului Bega. Ca urmare a faptului că la aceste adrese nu s-a primit un răspuns oficial, prin adresa cu nr.SC2018-27458/05.03.2018, Municipiul Timișoara a înaintat Curții de Apel Timișoara cererea de chemare în judecată împotriva Guvernului României și Ministerului Transporturilor.

Asigurarea funcționalității porturilor și a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranță se fac de către administrațiile portuare și/sau de căi navigabile interioare. Administrațiile îndeplinesc funcția de autorități portuare și/sau de căi navigabile interioare, iar, după caz, și funcția de administrator al zonei libere (art. 5 din OG nr. 22/1999).

Conform art. 22 din OG nr. 22/1999 administrațiile portuare și/sau de căi navigabile interioare pot fi instituții publice, regii autonome, companii naționale sau societăți comerciale, aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului sau a autorităților administrației publice locale.

Municipiul Timișoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adițional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înființarea ADMINISTRAȚIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA. în această situație documentația și proiectul de hotărâre s-au întocmit pentru prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018.

Prin adresa cu nr. 10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.SC2018-13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Ședința de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTĂRÂREA privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018.

Prin adresa cu nr.SC2018-13309/07.06.2018, Municipiul Timișoara a solicitat Ministerului Transporturilor să i se transmită cuantificarea în timp a tuturor activităților (atât cele care țin de Administrația Canalului Navigabil Bega, cât și cele care revin Municipiului Timișoara) necesare desfășurării transportului public naval pe Canalul Bega.

în data de 12.06.2018, prin adresa cu nr.23175, Ministerului Transporturilor ne-a transmis că perioada necesară finalizării implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” este de minim 3 luni.

La data de 21.06.2018 prin Hotărârea de Guvern nr. 451 a fost aprobată înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș .

Regia Autonomă Administrația Canalului Navigabil Bega a transmis Avizul către navigatori nr. 1/03.08.2018 privind condițiile de desfășurare a activităților de transport persoane cu nave de pasageri pe canalul navigabil Bega.

în data de 27.08.2018 Municipiul Timișoara a transmis Regiei Autonome Administrația Canalului Navigabil Bega adresa cu nr.SC2018-19899/27.08.2018 prin care solicita punctul de vedere legat de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului și care sunt etapele care mai trebuie urmate pentru demararea transportului public de călători pe Canalul Bega.

Având în vedere cele mai sus menționate, pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prin Actul adițional nr. 6 la Contractul de finanțare, considerăm că este necesară și oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucțiunii 146/17.06.2016, atât pentru finalizarea operaționalizării sistemului de transport public naval pe canalul Bega cât și pentru îndeplinirea indicatorilor asumați prin

ROMÂNIA

JUDEȚULTIMIȘ

Anexă la raportul de specialitate nr SC 2018-21359/14.09.2018


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

AVIZ

privind prelungirea perioadei finalizării contractului nr.3524/29.06.2012 în baza Instrucțiunii

nr.146/17.06.2016, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalul Bega" Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere: Expunerea de motive nr.SC2018-21359/14.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și a Proiectului de hotărâre privind privind prelungirea perioadei finalizării contractului nr.3524/29.06.2012 în baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalul Bega" Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice modificată,prevederile art.l, art.4, alin.l, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.l și 2 și art.20, alin.l, art.22 alin.l și art.23 alin.l și 2 , art.40;

O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b și alin.4 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Ordinului 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 Cap.II Lit.C alin(4) „Instituțiile publice autonome, cu excepția C.N.A.S. ale căror bugete de venituri și cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2017, pot efectua cheltuieli în anul 2018 până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăși-de-regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent".

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr.SC2018-21359/14.09.2018 privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012 în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalul Bega" Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sumă de 952,00 lei, cheltuială care face obiectul proiectului de hotărâre, conform HCL nr.76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local inițial al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

l)Secțiunea de dezvoltare : cap.70.02 LOCUINȚE SERVICII Șl DEZVOLTARE" 70.02.50, „ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE COMUNALE" TITLUL VIII „PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE" ALIN.56.01.03 - „Cheltuieli neeligibile".

Menționăm că prezentul aviz privește doar aspectele de specialitate ale Direcției Economice, nu necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea documentației.

DIRECTOR'ECONOMIC

ancijusȚeliana

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-21359/13.09.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2018-21359/17.09.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr. SC2018-21359/13.09.2018 conform cărora este necesară aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

Având în vedere Avizul favorabil al Direcției Economice cu nr. SC2018-21359/17.09.2018;

Având în vedere Avizul favorabil al Direcției Edilitare nr.SC2018-21359/14.09.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr.487/20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, Hotărârea Consiliului Local nr. 487/20.12.2017 de modificare a HCL nr.203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr.203/30.05.2017 de modificare a HCL nr. 148/10.06.2016, Hotărârea Consiliului Local de modificare a HCL nr. 189/07.04.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentației tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";

Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012 si actele adiționale aferente privind proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814;

Având în vedere Hotărârea nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare;

Având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;

în conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";

Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 19850/13.09.2018;

în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin.(2) lit. b), d) și alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată:

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

(4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-23159/13.09.2018 conform cărora este necesară aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind „prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia” și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

AMELIA FAUR              Cod FO53-13,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TlMlSOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Echipa de Implementare

NR. SC2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Datorită necesității achiziției tuturor dotărilor - cheltuieli neeligibile (biciclete și macarale), în baza Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 203/30.05.2017 s-a aprobat data de 31.12.2017, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

În acest sens s-a încheiat Actul adițional nr.6 la Contractul de Finanțare nr. 3524/29.06.2012 pentru o nouă prelungire a acestuia până la data de 30.06.2018, în vederea realizării tuturor indicatorilor proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814.

Din cauza faptului că un indicator al proiectului nu a fost îndeplinit până în prezent, proiectul poate fi declarat nefuncțional.

Indicatori direcți nerealizați:

1. Creșterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul Timișoara prin introducerea transportului public naval. Municipiul Timișoara a făcut toate demersurile pentru îndeplinirea acestui indicator și în acest sens au fost înmatriculate toate cele 7 vaporette, iar Regia Autonomă de Transport Timișoara ( actuală STPT), căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAȚIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfășoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare.

La această dată pentru toate cele 7 vaporette au fost efectuate probele de funcționare, ca atare indicatorii asumați prin contractul de finanțare referitori la această activitate sunt îndepliniți.

Municipiul Timișoara prin Direcția Tehnică a întreprins numeroase demersuri în vederea clarificării și înființării Administrației Canalului Bega după cum urmează:

 • -  Înființarea Administrației Portuare a Canalului Bega de la Uzina Hidroelectrica Timișoara până la limita unității administrativ - teritoriale a Municipiului Timișoara prin HCL nr.494/20.11.2015, compartiment distinct în cadrul direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Timișoara cu funcție de autoritate portuară și atribuțiile prevăzute de Ordonanța de Guvern nr.22/1999;

 • -  Ca urmare a adresei Ministerului Transporturilor nr.4558/381/14.03.2016, Municipiul Timișoara a transmis către Ministerul Transporturilor proiectul de hotărâre prin care se propune înființarea administrației portuare a Portului Timișoara;

 • -  În data de 30.05.2016 este transmisă Ministerului Transporturilor HCL nr.147/10.05.2016 de înființare a administrației portuare a Portului Timișoara și HCL 148/10.05.2016 de modificare a HCL nr.494/20.11.2015 prin care se aprobă înființarea administrația de cale navigabilă interioară a Canalului Bega, compartiment distinct în cadrul direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Timișoara având funcția de autoritate de cale navigabilă și atribuțiile prevăzute de Ordonanța de Guvern nr.22/1999, solicitând autorizarea funcționării administrației de cale navigabilă a Canalului Bega;

 • -  Ca răspuns la cele de mai sus prin adresa cu nr.20739/1551/04.07.2016, Ministerul Transporturilor a retransmis punctul de vedere potrivit căruia în cazul Canalului Bega administrarea portului și căii navigabile se face conform prevederilor art.25 alin.4 din Ordonanța de Guvern nr.22/1999 prin hotărâre a Guvernului;

 • -  Prin adresa cu nr.SC2016-24647/07.10.2016 Municipiul Timișoara a înaintat Guvernului României un memoriu în care este prezentat pe larg proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, importanța funcționării transportului public pe Canalul Bega și toate demersurile întreprinse de-a lungul timpului pentru acest scop cu propunerea:Înființării unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcții, regulament de organizare și funcționare, ca administrație de cale navigabilă a canalului Bega pe sectorul Timișoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 și Legii nr.15/1990;

 • -  Prin adresa cu nr.SC2017-612/10.01.2017 Municipiul Timișoara a solicitat Administrației Bazinale de Apă BANAT să demareze procedurile necesare în vederea înființării administrației căii navigabile a Canalului Bega pe sectorul Timișoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 și Legii nr.15/1990;

 • -  Prin adresa cu nr.SC2017-6675/20.03.2017 revine cu un memoriu la Guvernul României cu solicitarea de: Înființare a administrației de cale navigabilă interioară conform HCLMT nr.148/10.05.2016 compartiment distict în cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Timișoara sau Înființarea unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcții, regulament de organizare și funcționare, ca administrație de cale navigabilă a Canalului Bega pe sectorul Timișoara - frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 și Legii nr.15/1990;

 • -  În data de 03.04.2017 Municipiul Timișoara a primit de la Secretariatul General al Guvernului o comunicare privind transmiterea solicitării către Ministerul Apelor și Pădurilor spre soluționare;

 • -  În data de 12.04.2017 Municipiul Timișoara a mai făcut un pas depunând la Administrația Bazinală de Apă BANAT solicitarea de eliberare a AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ca urmare a finalizării lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”;

 • -  În ședința Consiliului Local din data de 21.04.2017 a fost aprobat Regulamentului de navigație pe Canalul Bega și semnalizarea canalului, lucrările topografice și batimetrice.

 • -  Prin adresa cu nr.SC2017-11630/10.05.2017, Municipiul Timișoara a transmis către Guvernul României și către Ministerul Transporturilor, următoarele documente în vederea înființării administrației de cale navigabilă și administrației portuare : Notă de fundamentare, Statutul, Organigrama, Regulamentul de organizare și funcționare;

 • -  De demersurile Municipiului Timișoara a luat act și Ministerul Dezvoltării

Regionale Administrației Publice și fondurilor Europene care prin adresa nr.69871/12.07.2017,  înregistrată ’ cu nr.SC2017-017758/17.07.2017, ne-a

comunicat că Proiectul de Hotărâre a Guvernului și actele aferente trebuie însușite de Prefectul Județului Timiș și de Președintele Consiliului Județean Timiș;

 • -  În baza acestei adrese Municipiul Timișoara a transmis către Consiliul Județean Timiș și către Instituția Prefectului Județului Timiș, cu nr.SC2017-017758/26.07.2017, actele necesare în vederea înființării administrației de cale navigabilă și administrației portuare, pentru a fi însușite de aceste instituții și transmise spre aprobare organelor competente în vederea respectării clauzelor contractelor de finanțare;

 • -  Prin adresa cu nr.SC2017-19967/08.08.2017, Municipiul Timișoara solicită Instituției Prefectului Județului Timiș să emită avizul de legalitate pentru HCL nr. 135/24.04.2017 necesar pentru promovarea unei Hotărâri de administrație de cale navigabilă pentru Canalul Bega;

 • -  Prin adresa cu nr.15627/24.08.2017 Consiliul Județean Timiș a transmis Ministerului Transporturilor documentele pentru promovarea unei Hotărâri de administrație de cale navigabilă pentru Canalul Bega;

 • -  Prin adresa cu nr.SC2017-24693/04.10.2017, Municipiul Timișoara se adresează, din nou, Ministerului Transporturilor solicitând să i se comunice punctul de vedere cu privire la solicitările de înființare a administrației de cale navigabilă și administrației portuare.

 • -  Ca urmare a faptului că la aceste adrese nu s-a primit un răspuns oficial, prin adresa cu nr.SC2018-27458/05.03.2018, Municipiul Timișoara a înaintat Curții de Apel Timișoara cererea de chemare în judecată împotriva Guvernului României și Ministerului Transporturilor.

 • -  Pentru urgentarea înființării Administrației de cale navigabilă și administrației portuare pe Canalul Bega, Municipiul Timișoara prin HCL nr.231/08.05.2018 a pus la dispoziția Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ aDmINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spațiul de 105,41 mp, situat in str. General Magheru nr.23, Municipiul Timișoara, județul Timiș.

La data de 30.05.2018 prin adresa cu nr.12763, Municipiul Timișoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adițional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înființarea ADMINISTRAȚIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA.

În această situație prin Expunerea de motive cu nr.SC2018-12723/30.05.2018, Primarul municipiului Timișoara a solicitat aprobarea prin HCL a prelungirii a perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018.

Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.SC2018-13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Ședința de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTĂRÂREA privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018.

Prin adresa cu nr.SC2018-13309/07.06.2018, Municipiul Timișoara a solicitat Ministerului Transporturilor să i se transmită cuantificarea în timp a tuturor activităților ( atât cele care țin de Administrația Canalului Navigabil Bega, cât și cele care revin Municipiului Timișoara) necesare desfășurării transportului public naval pe Canalul Bega.

În data de 12.06.2018, prin adresa cu nr.23175, Ministerului Transporturilor ne-a transmis că perioada necesară finalizării implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” este de minim 3 luni.

În vederea operaționalizării Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș , în data de 11.06.2018 Municipiul Timișoara a transmis către Ministerului Transporturilor următoarele documente:

 • 1. confirmare Instituția Prefectului Județului Timiș pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziția Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, spațiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timișoara, jud.Timiș;

 • 2. extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1;

CD conținând:

 • - confirmare Instituția Prefectului Județului Timiș pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziția Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, spațiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timișoara, jud.Timiș;

 • - extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1;

 • - Proiect tehnic “ Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”

 • - Proiect 2 - Pontoane debarcare.

La data de 21.06.2018 prin Hotărârea de Guvern nr. 451 a fost aprobată înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș .

Regia Autonomă Administrația Canalului Navigabil Bega a transmis Avizul către navigatori nr.1/03.08.2018 privind condițiile de desfășurare a activităților de transport persoane cu nave de pasageri pe canalul navigabil Bega.

În data de 27.08.2018 Municipiul Timișoara a transmis Regiei Autonome Administrația Canalului Navigabil Bega adresa cu nr.SC2018-19899/27.08.2018 prin care solicita punctul de vedere legat de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului și care sunt etapele care mai trebuie urmate pentru demararea transportului public de călători pe Canalul Bega.

Ca urmare a adresei mai sus menționate a avut loc o întâlnire cu toți factorii implicați.

Concluzia acestei întâlniri a fost că pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prin Actul adițional nr. 6 la Contractul de finanțare, este necesară și oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucțiunii 146/17.06.2016, atât pentru finalizarea operaționalizării sistemului de transport public naval pe canalul Bega cât și pentru îndeplinirea indicatorilor asumați prin proiect.

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuți și efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2018:

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei -TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL;

Având în vedere toate cele expuse mai sus,

Propunem:

 • -  Se aprobă data de 31.12.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea

infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia;

 • -   Suma necesară finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile) este de 952,00 lei TVA inclusă și este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timișoara;

 • -   Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, d-nul Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 3524/29.06.2012 în numele Municipiului Timișoara;

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic prin Expunerea de motive nr. SC2018-.........................., nu-l fundamentează din punct de

vedere economic și al legalității și nu stabilește necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Manager de proiect

Magdalena NICOARĂ


Responsabil tehnic proiect Adina ȘUIU