Hotărârea nr. 472/2018

472/21.09.2018 privind aprobarea repartizării excedentului bugetar neutilizat aflat în sold la 31.08.2018
Hotararea Consiliului Local 472/21.09.2018
privind aprobarea repartizării excedentului bugetar neutilizat aflat în sold la 31.08.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -21878/20.09.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de Specialitate Nr.SC2018 - 21878/20.09.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 21878/20.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.1 şi art.58 lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În conformitate cu prevederile art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă repartizarea excedentului bugetar neutilizat aflat în sold la 31.08.2018, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Institutiei Prefectului-Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Jud.Timiş;
- Mass media locale.
.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

România

Județul Timiș Municipiul Timișoara Direcția Economică


Anexa nr.1


Anexa privind repartizarea excedentului bugetar aflat în sold la 31.08.2018


lei

EXCEDENT nerepartizat aflat în sold la 31.08.2018

2.899.334,00

Utilizare:

Sume propuse a se utiliza pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2018

2.899.334,00


PRIMAR, Nicolae ROBU


DIRECTOR ECONOMIC,

Steliana Stanciu


ȘEF SERVICIU BUGET, Ramona Radu


SEF BIROU CONTABILITATE,

Elena Goia


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018 -       /

Expunere de motive

privind aprobarea repartizării excedentului bugetar neutilizat aflat in sold la data de 31.08.2018

Având în vedere :

  • -   Art. 1 si art. 58 alin.1 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

  • -  Ordonanta de Urgenta 91 / 06.12.2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, respectiv Cap I Art. 2 si 3;

  • -   În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, Art. 45 alin. (2), Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;

  • -  Raportul de specialitate al Directiei Economice privind repartizarea excedentului bugetar neutilizat aflat în sold la data de 31.08.2018;

Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, propunem aprobarea repartizării excedentului în sumă de 2.899.334 lei aflat în sold la data de 31.08.2018, conform anexei nr.1.

PRIMAR


NICOLAE ROBU


DIRECTOR ECONOMIC

STELIANA STANCIU

Cod FP 53 - 01, Ver. 1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICA NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind repartizarea excedentului bugetar neutilizat aflat in sold la data de 31.08.2018

Având în vedere prevederile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 actualizata privind finanțele publice locale, respectiv:

(1)Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

  • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

  • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

  • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar*).

(1A1)Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secțiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective*).

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin.2 lit. b si alin. 4 lit a, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata si modificata;

Avand in vedere O.U.G. 91/06.12.2017, privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, respectiv Cap. I, art.2 si 3;

Tinand cont de aceste aspecte precizate in legislatia mai sus mentionata, propunem aprobarea repartizării excedentului bugetar neutilizat in suma de 2.899.334 lei, aflat in sold la data de 31.08.2018, conform Executiei conturilor bugetare si de disponibilitati,

Avand in vedere prevederile art. 58 alin. 1 lit. b, din Legea 273/2006 actualizata, respectiv „pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent’ ’ conform anexei 1.

DIRECTOR ECONOMIC

STELIANA STANCIU


SEF SERVICIU BUGET

RADU RAMONA


SEF BIROU CONTABILITATE

GOIA ELENA