Hotărârea nr. 471/2018

471/13.09.2018 pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local nr.172/20.02.1996, prin care s-a facut transmiterea fara plata din administrarea Regiei Autonome Urbis, Timisoara in administrarea Regiei Autonome de Salubritate si Regiei Autonome de Termoficare Calor, Timisoara a imobilului din Timisoara, str. Oituz nr.3A, inscris in CF 430514(CF vechi 181) TOP 441 si predarea acestuia catre Municipiul Timisoara
Hotararea Consiliului Local 471/13.09.2018
pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local nr.172/20.02.1996, prin care s-a facut transmiterea fara plata din administrarea Regiei Autonome Urbis, Timisoara in administrarea Regiei Autonome de Salubritate si Regiei Autonome de Termoficare Calor, Timisoara a imobilului din Timisoara, str. Oituz nr.3A, inscris in CF 430514(CF vechi 181) TOP 441 si predarea acestuia catre Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-20760/11.09.2018 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20760/11.09.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 20760/13.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20760/11.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avind in vedere Adresa SC2018-20760/05.09.2018 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
In temeiul art.867-869 Cod Civil;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c)din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTE

Art. 1: Se abroga Hotararea Consiliului Local nr.172/20.02.1996 - privind trecerea imobilului situat in str. Oituz nr. 3 din administrarea Regiei Autonome "URBIS" Timisoara in administrarea Regiei Autonome de Salubritate si Regiei Autonome de Termoficare "CALOR" Timisoara.

Art. 2: Predarea se va face prin proces verbal de predare-primire.

Art. 3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I EST din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4 : Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale,
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC Retim Ecologic Service SA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI