Hotărârea nr. 469/2018

469/13.09.2018 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului comercial 3, Tronson B aferent imobilului din Timisoara, strada G.Cosbuc nr.5, inscris in C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1, cu pretul de 140.000 euro.
Hotararea Consiliului Local 469/13.09.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului comercial 3, Tronson B aferent imobilului din Timisoara, strada G.Cosbuc nr.5, inscris in C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1, cu pretul de 140.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de Motive cu nr. SC2018- 21122 din 11.09.2018 privind oportunitatea proiectului de horarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avind in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-21122 din 10.09.2018 intocmit de Compartimentul Monumente -Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciul Juridic din data de 12.09.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 21122/10.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform Adresei inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2018-020732 din 05.09.2018 de catre SC.DANUBE LINE. SRL ORSOVA , in calitate de proprietara a spatiului comercial 3, Tronson B, aferent imobilului din Timisoara, strada G.Cosbuc nr.5 , inscris in C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1 cu suprafata utila de 69,15 mp, prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare cu pretul de 140.000 euro.
Avand in vedere Adresa cu nr.2817 din 21.08.2018 a Directiei Judetene pentru Cultura-Timis;
Avand in vedere adresele emise de catre Directia Generala Urbanism si Dezvoltare Urbana-Compartiment Monitorizare si Control Urbanistic,Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse- I Est -Copartimentul Spatii cu alta Destintie I Est, Biroul Sport Cultura-Compartiment Cultira, Serviciul Scoli Spitale, din care rezulta ca imobilul mentionat mai sus, nu prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.4, alin..4 si alin..8 din Legea nr,422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata cu modificarile si completarile ulrerioare;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36., alin.2, litera b) si c) , art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a spatiului comercial 3, Tronson B aferent imobilului din Timisoara, strada G.Cosbuc nr.5 , inscris in C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1, cu pretul de 140.000 euro.

Art.2:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse - I Est si Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciul Scoli Spitale;
- Biroul Sport-Cultuta;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC.DANUBE LINE SRL ,
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018- 21122/10.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului comercial 3, Tronson B aferent imobilului din Timișoara, strada G.Cosbuc nr.5 , înscris în C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1 ,cu prețul de 140.000 euro.

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.SC 2018-21122/11.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare spațiului comercial 3, Tronson B aferent imobilului din Timișoara, strada G.Cosbuc nr.5 , înscris în C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1 ,cu prețul de 140.000 euro;

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-020732 din 05.09.2018 de către SC.DANUBE LINE. SRL ORSOVA , în calitate de proprietară a spațiului comercial 3, Tronson B, aferent imobilului din Timișoara, strada G.Cosbuc nr.5 , înscris în C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1 cu suprafața utilă de 69,15 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 140.000 euro.

Prin adresa cu nr.2817 din 21.08.2018 Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Situl Urban ,, Cartierul Cetatea Timisoarei ,, cod TM-II-s-A-06095, poziția 60, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-020732/11.09.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană fațada și acoperișul imobilului se află în stare bună. Este necesară asanarea instalațiilor parazitare (cabluri de electricitate și de date etc) .

În conformitate cu adresa nr. SC2018-20732 /06.09.2018 a D.C.T.D.D I Est -Compartimentul Spații cu Altă Destinație IEst, ne comunică faptul că acest spațiu nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 20732 din 10.09.2018 Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că imobilul cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate,învățământ).

În conformitate cu adresa nr.SC2018-20282 din 06.09.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că imobilul de mai sus ,nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport,cultură);

În conformitate cu prevederile art.4,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin (2) litera b) și litera c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului comercial 3, Tronson B aferent imobilului din Timișoara, strada G.Cosbuc nr.5 , înscris în C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1 ,cu prețul de 140.000 euro, considerând că îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER COMPARTIMENT MONUMENTE

LUMINITA MIRICA

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 21122/11.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului comercial 3, Tronson B aferent imobilului din Timișoara, strada G.Cosbuc nr.5 , înscris în C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1 cu prețul de 140.000 euro.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018 -020732 din 05.09.2018 de către SC.DANUBE LINE. SRL ORSOVA , în calitate de proprietara a spațiului comercial 3, Tronson B, aferent imobilului din Timișoara, strada G.Cosbuc nr.5 , înscris în C.F. nr. 400213-C1-U2, nr.topo 454/1 cu suprafața utilă de 69,15 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 140.000 euro.

In conformitate cu adresa nr. 2817 din 21.08.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl Urban ,, Cartierul Cetatea Timișoara ,,cod TM-II-s-A-06095, poziția 60, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- I Est -Copartimentul Spații cu altă Destinție I Est, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, Serviciul Școli Spitale, din care rezultă că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/26.02.2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată , spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,


VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU

FARKAS IMRE