Hotărârea nr. 466/2018

466/13.09.2018 privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018 - privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016
Hotararea Consiliului Local 466/13.09.2018
privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018 - privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21203/11.09.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21203/11.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 16437/03.09.2018 privind modificarea tarifelor aprobate de Consiliul de Administraţie al STPT prin Hotărârea CA nr. 123/25.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010, Hotărârea Consiliului Local 9/31.01.2012 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul, Hotărârea nr. 243/20.12.2016, Hotărârea nr. 151/03.04.2018 şi Hotărârea nr. 373/06.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ANEXA 2 LA HCL NR........../

17. Tarif pentru cursul de calificare conducător tramvai si troleibuz

Tarif actual

Tarif propus

Pregătire practică/teoretică

Pregătire practică/teoretică

Conducător tramvai și troleibuz

2988,32 lei/cursant

3900,00 lei/cursant

Tariful nu conține TVA.

21. Tarife de închiriere practicate în cadrul Centrului Social Sindical de pe str. Renașterii

Tarife actuale pentru beneficiari externi

Tarife propuse pentru beneficiari externi

Tarif intrare strand luni-vineri

10 lei/bilet

10 lei/bilet

Tarif intrare strand sambata-duminica

-

15 lei

Tarif închiriere pat pliant

5 lei/pat pliant/zi

7 lei/pat pliant/zi

Pachet intrare strand luni-vineri+sezlong

-

17 lei

Pachet intrare strand sambata-duminica+sezlong

-

22 lei

Tarif închiriere masa de tenis (2 palete/4 mingi)

15 lei/h

15 lei/h

Abonament lunar intrare strand (fara alte facilitati)

-

150 lei

Închiriere teren fotbal cu nocturnă

119 lei/h

119 lei/h

Închiriere teren fotbal fără nocturnă

95,20 lei/h

95,20 lei/h

Închiriere teren volei cu nocturnă

119 lei/h

119 lei/h

Închiriere teren volei fără nocturnă

95,20 lei/h

95,20 lei/h

Tarif închiriere spațiu

3 euro/mp/lună, exclusiv TVA

14 lei/mp/lună, exclusiv TVA

Tarifele conțin TVA.

Copiii sub 7 ani, însoțiți de un adult, beneficiază de gratuitate.

 • 22. Tarife privind închirierea de spații publicitare în interiorul mijloacelor de transport în comun

  Tarif actual/zi/buc lei

  Format A4

  5 lei

  Format A3

  10 lei

  0,5 mp

  20 lei

  1 mp

  35 lei

  Mâner de susținere

  -

Tarifele nu conțin TVA.

Pentru dimensiuni intermediare se aplică tariful imediat superior dimensiunii superioare.

În cazul în care, în urma a două licitații publice organizate de operatorul de transport, contractele de publicitate nu pot fi încheiate, tariful se reduce cu 15%.

 • 23. Tarife privind închirierea de spații publicitare în exteriorul mijloacelor de transport în comun

  Tarif actual/lună/unitate lei

  Tarif propus /lună/unitate lei

  Tarif închiriere spațiu publicitar tramvai simplu articulat

  600 lei

  1000 lei

  Tarif închiriere spațiu publicitar tramvai dublu articulat + window graphic

  -

  1800 lei

Tarifele nu conțin TVA.

 • (1) Tarifele de închiriere - chiria este calculată pentru o lună = 22 zile.

 • (2) Prin unitate se înțelege un vagon motor, respectiv remorcă.

 • 34. Tarif închiriere stâlpi pentru montare/demontare panouri, steaguri publicitare

Tarif

actual/lună/unitate/lei

Tarif propus

Închiriere montare/demontare panou/buc/luna

-

90 lei/panou/luna

Închiriere montare/demontare panou/buc/saptamana

-

23 lei/panou/saptamana

Tarifele nu conțin TVA.

 • 35. Tarif pentru decorarea mijloacelor de transport (tramvai, troleibuz, autobuz) cu materiale publicitare de tip window graphic

Tarif actual/lună/unitate/lei

Tarif propus/22 zile/unitate lei

Tarif închiriere spațiu publicitar de tip window graphic tramvai

-

950 lei

Tarif închiriere spațiu publicitar de tip window graphic troleibuz

-

500 lei

Tarif închiriere spațiu publicitar de tip window graphic autobuz articulat

-

1100 lei

Tarif închiriere spațiu publicitar de tip window graphic autobuz scurt

-

500 lei

Tarif închiriere spațiu publicitar de tip window graphic minibus

-

425 lei

Tarifele nu conțin TVA.

 • (1) Tarifele de închiriere - chiria este calculată pentru o lună = 22 zile.

 • (2) Prin unitate se înțelege un vagon motor, respectiv remorcă.

DIRECTOR D.E.,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T. , ADRIAN COLOJOARĂ

ROMANIA

ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

 • 1. Descrierea situatiei actuale

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare-dezvoltare aferente transportului public.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Conform prevederilor Normelor cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari. Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creștere a prețurilor de consum, evoluția elementelor de cheltuieli și venituri etc.

Tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori au fost actualizate, modificate și completate prin HCLMT nr. 151/03.04.2018. Prin această hotărâre au fost actualizate, modificate și completate tarifele pentru alte activități prestate de către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

SC Societatea de Transport Public Timișoara SA, solicită modificarea și completarea tarifelor aprobate prin Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, respectiv tarifele prevăzute la: punctul 17, punctul 21, punctul 22, punctul 23, precum și introducerea unor tarife pentru alte activități conexe, respectiv tarifele prevăzute la punctul 34 (tarif închiriere stâlpi pentru montare/demontare panouri, steaguri publicitare) și punctul 35 (Tarif pentru decorarea mijloacelor de transport (tramvai, troleibuz, autobuz) cu materiale publicitare de tip window graphic).

Această modificare și completare a tarifelor va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport, fiind una din conditiile de acoperire a cheltuielilor, dar si o masura de redresare financiara a societății.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificarii și completării tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, respectiv tarifele prevăzute la: punctul 17, punctul 21, punctul 22, punctul 23, precum și introducerea punctului 34 și 35.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea și completarea tarifelor prevăzute Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-                 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea tarifelor prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018. Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflației aferentă anilor 2006 - martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate și completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători. Aceste tarife au fost completate prin HCLMT nr. 243/20.12.2016.

Prin HCLMT nr. 151/03.04.2018 tarifele la transportul prin curse regulate în trafic local au fost actualizate, modificate și completate. De asemenea, prin această hotărâre au fost actualizate, modificate și completate, și tarifele pentru alte activități prestate de către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Prin adresa cu nr. 16437/03.09.2018 și nr. 16435/03.09.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-1877/04.09.2018, SC Societatea de Transport Public Timișoara SA, solicită ajustarea unor tarife, aprobate prin Anexa 2 la HCLMT nr. 151/2018, respectiv: punctul 17, punctul 21, punctul 22, punctul 23, precum și introducerea unor tarife noi, respectiv punctul nr. 34 șii nr. 35, după cum urmează:

Punctul 17. Tarif pentru cursul de calificare conducator tramvai/troleibuz

Tariful pentru cursul de calificare conducator tramvai troleibuz a fost recalculat ca urmare a trecerii contribuțiilor salariale de la angajator la angajat.

Punctul 21. Tarife practicate în cadrul Centrului Social Sindical

Tarifele practicate în cadrul Centrului Sindical Social au fost stabilite in urma unui studiu de piata astfel incat sa acopere cheltuielile de intretinere si functionare. De asemenea au fost elaborate pachete care sa atraga organizarea unui numar de evenimente care sa mareasca gradul de ocupare al centrului.

Punctele 22, 23. Tarife pentru închirierea de spații publicitare

Tarifele de publicitate în interiorul/exteriorul mijloacelor de transport și cele de închiriere stâlpilor în vederea montării/demontării de panouri direcționale/steaguri publicitare au fost stabilite având la baza un studiu de piață care conține tarifele practicate la alte obiective similare din România.

În cazul în care, în urma a două licitații publice organizate de operatorul de transport, contractele de publicitate nu pot fi încheiate, tariful se reduce cu 15%.

Punctul 34. Tarife pentru închiriere stâlpi pentru montare/demontare panouri, steaguri publicitare

Tarifele pentru închirierea stâlpilor în vederea montării de panouri direcționale/steaguri publicitare a fost introdus pentru creșterea veniturilor din alte activități conexe activității de transport prin închirierea stâlpilor aflați în administrarea STPT.

Punctul 35. Tarif pentru decorarea mijloacelor de transport (tramvai, troleibuz, autobuz) cu materiale publicitare de tip window graphic

Tarifele au fost introduse în vederea creșterii veniturilor din alte activități, pe lângă activitatea de transport, respectiv din colantarea cu reclama și publicitate a tramvaielor, autobuzelor și troleibuzelor, aflate în administrarea și exploatarea STPT cu reclamă de tip window graphic

Aceste modificări de tarife, respectiv introducerea de noi tarife au fost aprobate de Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 123/25.07.2018, respectiv prin Hotărârea nr. 133/20.08.2018.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Această modificare și completare a tarifelor, respectiv introducerea de noi tarife, va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport, fiind una din conditiile de acoperire a cheltuielilor, dar si o masura de redresare financiara a societății.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) și o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

 • - stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • - asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin lege.

Articolul 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să țină seama, printre altele, de următoarele reguli:

 • - modificarea tarifelor sau a subvențiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, precum și hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață conform Legii nr. 448/2006;

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificării și completării tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018 conform Anexei.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.T.S.C.,

NASTASIA POP