Hotărârea nr. 465/2018

465/13.09.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 51/24.02.2009 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui număr de 58 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun
Hotararea Consiliului Local 465/13.09.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 51/24.02.2009 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui număr de 58 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 211201/11.09.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21201/ 11.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 16436/03.09.2018 privind eliminarea lit. d a art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 51/2009 precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al STPT nr. 132/20.08.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 51/24.02.2009 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui număr de 58 de refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere art. 868 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă eliminarea lit. d a articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 51/24.02.2009 ,,d). Se interzice amplasarea materialelor publicitare pe refugiile date în administrare."
(2) În cazul în care Primăria Municipiului Timişoara va moderniza refugiile de călători, valabilitatea tuturor contractelor de publicitate încetează.

Art. 2: (1) Se stabileşte cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe refugiile aflate în administrarea regiei, în cuantum de 50 %.
(2) Cota -parte ce revine S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. este de 50 %, şi va fi utilizată pentru întreţinerea, reparaţia şi înlocuirea refugiilor care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.
(3) Plata către Municipiul Timişoara va fi efectuată de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. după încasarea acesteia de la operatorul economic.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMANIA

ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCLMT nr. 51/24.02.2009 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui număr de 58 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Bunurile proprietate publică și/sau privată a Municipiului Timișoara din componența sistemelor de utilități publice utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate sunt date în administrarea și exploatarea Regiei Autonome de Transport Timișoara prin hotărâri ale Consiliului Local.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 271/28.07.2018, a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. (abreviat STPT).

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 51/24.02.2009, a aprobat transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui numar de 58 de refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun, care fac parte din domeniul public al municipiului Timișoara, cu următoarele drepturi și obligații:

 • a) . Dreptul de exploatare a acestor refugii;

 • b) . Obligația de a asigura și menține curățenia în refugiile pentru protecția călătorilor;

 • c) . Obligația de a asigura și menține integritatea elementelor componente ale refugiilor;

 • d) . Se interzice amplasarea materialelor publicitare pe refugiile date în administrare.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin adresa cu nr. 16436/03.09.2018, S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. solicită promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se modifice HCLMT nr. 59/24.02.2009 în sensul eliminării lit. d a art. 2 ,, d). Se interzice amplasarea materialelor publicitare pe refugiile date în administrare.”, solicitând astfel acordul amplasării de reclamă și publicitate.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. motivează solicitarea cu situația financiară foarte grea pe care o traversează societatea care ar putea fi remediată doar în condițiile creșterii veniturilor proprii din alte activități pe lângă activitatea de transport.

Totodată, menționează că societatea este un partener contractual constant al operatorilor economici care optează pentru publicitate atât pe mijloacele de transport în comun cât și în stații.

Alte informatii - Nu este cazul.

 • 3. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, eliminarea lit. d a art. 2 din HCLMT nr. 51/24.02.2009, ,,d). Se interzice amplasarea materialelor publicitare pe refugiile date în administrare.”, stabilirea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara din serviciul de publicitate pe refugiile aflate în administrarea societății, precum și alte reglementări.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA

ROMANIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCLMT nr. 51/24.02.2009 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui număr de 58 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 51/24.02.2009, a aprobat transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui numar de 58 de refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun, care fac parte din domeniul public al municipiului Timișoara, cu următoarele drepturi și obligații:

 • a) . Dreptul de exploatare a acestor refugii;

 • b) . Obligația de a asigura și menține curățenia în refugiile pentru protecția călătorilor;

 • c) . Obligația de a asigura și menține integritatea elementelor componente ale refugiilor;

 • d) . Se interzice amplasarea materialelor publicitare pe refugiile date în administrare.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2018, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. (abreviat STPT).

Prin adresa cu nr. 16436/03.09.2018, S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. solicită promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se modifice HCLMT nr. 59/24.02.2009 în sensul eliminării lit. d a art. 2 ,, d). Se interzice amplasarea materialelor publicitare pe refugiile date în administrare.”, solicitând astfel acordul amplasării de reclamă și publicitate.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. motivează solicitarea cu situația financiară foarte grea pe care o traversează societatea care ar putea fi remediată doar în condițiile creșterii veniturilor proprii din alte activități pe lângă activitatea de transport.

Totodată, menționează că societatea este un partener contractual constant al operatorilor economici care optează pentru publicitate atât pe mijloacele de transport în comun cât și în stații.

Potrivit art. 868 alin. (2) din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, închirierea bunurilor proprietate publică se poate realiza de către titularul dreptului de proprietate sau de către administratorul acestora, cu aprobarea Consiliului Local, în condițiile legii.

Luând în considerare art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia “sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, iar “administratorul are dreptul să încaseze din chirie o cotă -părte între 20 - 50 %, stabilită prin hotărâre de aprobare a consiliului local”.

Consiliul de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A., prin Hotărârea nr. 132/20.08.2018, a aprobat propunerea de modificare a HCLMT nr. 51/24.02.2009 în sensul eliminării lit. d a art. 2.

Refugiile pentru călători, aflate în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., fac parte din mijloacele fixe înscrise în evidența tehnico-operativă a Municipiului Timișoara, domeniul public, și sunt montate pe traseele nou modernizate ale liniei cale conform proiectului de modernizare a infrastructurii la liniile de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara.

În baza celor de mai sus S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. va vira cota parte ce revine Municipiului Timișoara, stabilită de către Consiliul Local, în momentul încasării plății de la operatorul/operatorii economic/i căruia i se va atribui contractul de închiriere. Cota - parte ce revine S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., va fi utilizată pentru întreținerea, reparația și înlocuirea refugiilor care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.

Având în vedere cele mai sus prezentate, precum și faptul că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate și deteriorate periodic, iar operatortul de transport depune eforturi permanente pentru întreținerea lor, și ținând cont de faptul că exploatarea stațiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., propunem spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara:

 • -  Eliminarea lit. d a art. 2 din HCLMT nr. 51/2009: ,,d). Se interzice amplasarea materialelor publicitare pe refugiile date în administrare.”

 • -  În cazul în care Primăria Municipiului Timișoara va moderniza refugiile de călători, valabilitatea tuturor contractelor de publicitate încetează.

 • -   Stabilirea cote-părți, fără TVA, ce revine Municipiului Timișoara din gestionarea serviciului de publicitate pe refugiile aflate în administrarea societății;

 • -  plata către Municipiul Timișoara va fi efectuată de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. după încasarea acesteia de la operatorul/ operatorii economic/i.

  DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


  ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.T.S.C.,

NASTASIA POP