Hotărârea nr. 464/2018

464/13.09.2018 privind aprobarea operatiunii de inscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafata de 98 mp. situat in Timisoara str. Socrate, inscris in CF nr.446478 Timisoara, nr. cadastral 446478, pe care este situata statia put apa termala, in favoarea Spitalului Clinic Municipal Timisoara
Hotararea Consiliului Local 464/13.09.2018
privind aprobarea operatiunii de inscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafata de 98 mp. situat in Timisoara str. Socrate, inscris in CF nr.446478 Timisoara, nr. cadastral 446478, pe care este situata statia put apa termala, in favoarea Spitalului Clinic Municipal Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de Motive nr.CT 2018-004382/10.09.2018 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018 - 004382/10.09.2018 - al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018-004382/11.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate, nr. CT 2018 - 004382/10.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica,drepturile omului si probleme ale minoritatilor, si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere art.78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Conform Legii nr. 297/2009 (Noul Cod Civil), Capitol II privind drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice, art.868 " (1) Dreptul de administrare apartine regiilor autonome sau, dupa caz, autoritatilor administratiei publice centrale sau locale si altor institutii publice de interes national, judetean ori local.", conform art.869 "Dreptul de administrare inceteaza odata cu incetarea dreptului de proprietate publica sau prin actul de revocare emis, in conditiile legii, daca interesul public o impune, de organul care l-a constituit."
Luand in considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de inscriere drept de administrare asupra terenului cu suprafata de 98 mp. situat in Timisoara str. Socrate, inscris in C.F. nr.446478 Timisoara, nr. cadastral 446478, pe care este situata statia put apa termala, in favoarea Spitalului Clinic Municipal Timisoara.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE-II VEST NR. CT2018-004382 / 10.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-004382/10.09.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-004382/07.09.2018 prin care Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara ne înaintează cererea pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către S.C.WEST-CAD S.R.L. avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr.113171/24.05.2018;

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri CT 2018-007802/26.04.2018, imobilul a fost revendicat conform L.10/2001 dosarului administrativ nr.2193 soluționat prin emiterea Dispoziției nr.219/18.02.2003 de respingere.

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC 2017-7802/19.04.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. UR 2018-11507/25.04.2018, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către S.C. WEST-CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este operațiunea de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara deoarece respectivul puț asigură apa termală necesară Clinicii de Balneologie

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de înscriere a dreptului de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara.

DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI II VEST

MIHAI BONCEA

DIANA ROF


REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-004382 /10.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situat pe str.Socrate, identificat prin documentația cadastrală întocmită de S.C.WEST-CAD S.R.L. și rezultat din dezlipirea din imobilul cu nr. cadastral 430573 înscris în CF nr. 430573 Timișoara- str. Socrate.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C.WEST-CAD S.R.L pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este operațiunea de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara deoarece respectivul puț asigură apa termală necesară Clinicii de Balneologie .

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C.WEST-CAD S.R.L., și H.C.L. nr. 352/06.07.2018 prin care s-a realizat dezlipirea terenului cu stația puț apă termală.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara

PRIMAR                                           VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                          IMRE FARKAS

DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST MIHAI BONCEA