Hotărârea nr. 463/2018

463/13.09.2018 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
Hotararea Consiliului Local 463/13.09.2018
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2018-20022/28.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018-20023/28.08.2018 intocmit de Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 29.08.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 20023/28.08.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. RE2018-001832/ 28.08.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se mandatează d-nul Ioan Ganciov - Şef Serviciu Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă - din Primăria Municipiului Timişoara, să aprobe primirea de noi membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş din data de 05.09.2018.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului,
- AQUATIM S.A.
- D-lui Ioan Ganciov;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis,
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, astfel că, pentru buna funcționare a serviciilor și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare sunt necesare investiții financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, care depășesc în mod considerabil capacitățile financiare ale unităților administrativ-teritoriale.

În acest scop s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timis, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică care este împuternicită să exercite o serie de atribuții, drepturi și obligații specifice, pentru și în numele unităților administrativ-teritoriale membre, în ceea ce privește exclusiv serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;

Prin H.C.L. nr. 191/07.04.2015 s-a desemnat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș în persoana d-nul Ioan Ganciov - Șef Serviciu Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice din Primăria Municipiului Timișoara, să participe la toate Adunările Generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Timișoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului și actului constitutiv ale ADI Apă-Canal Timiș, precum și orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcționări a ADI Apă-Canal Timiș.

Prin adresa nr. RE2018-001832/28.08.2018 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș solicită un mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș pentru a participa la Adunarea Generală ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș din data de 05.09.2018pentru primirea in Asociatie de noi membrii.

Având în vedere prevederile art. 21, alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației nu pot vota hotărârile privind primirea de noi membri decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, și-l supunem spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A.

BIROUL C.A.A.

NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului

Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,

Facem următoarele precizări:

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, astfel că, pentru buna funcționare a serviciilor și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare sunt necesare investiții financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, care depășesc în mod considerabil capacitățile financiare ale unităților administrativ-teritoriale.

În acest scop s-a constituit „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș”, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică care este împuternicită să exercite o serie de atribuții, drepturi și obligații specifice, pentru și în numele unităților administrativ-teritoriale membre, în ceea ce privește exclusiv serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;

Prin H.C.L. nr. 191/07.04.2015 s-a desemnat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș în persoana d-nul Ioan Ganciov - Șef Serviciu Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice din Primăria Municipiului Timișoara, să participe la toate Adunările Generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Timișoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului și actului constitutiv ale ADI Apă-Canal Timiș, precum și orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcționări a ADI Apă-Canal Timiș.

Având în vedere prevederile art. 16, alin 2, lit. j si art. 21, alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș , conform cărora reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației nu pot vota hotărârile privind primirea de noi membri decât în baza unui

mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este;

Prin adresa nr. RE2018-001832/28.08.2018 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș solicită un mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș în persoana d-nul Ioan Ganciov - Șef Serviciu D.P.P.C.A.A. din Primăria Municipiului Timișoara pentru a participa la Adunarea Generală ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș din data de 05.09.2018.

Având în vedere că trei localitati și-au manifestat dorința de a deveni asociati, si anume localitatile: Teremia Mare, Iecea Mare, Brestovat

PROPUNEM:

Acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș din data de 05.09.2018 pentru a vota primirea de noi membrii in Asociație.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,

IOAN GANCIOV


SEF BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUȘESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1

Cod FO 53-01, ver.1