Hotărârea nr. 461/2018

461/13.09.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Repartizare a Locuinţelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2018
Hotararea Consiliului Local 461/13.09.2018
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Repartizare a Locuinţelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018 - 18203/01.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-18203 din data de 01.08.2018 al Biroului Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.08.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-18203/01.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 127/20.03.2018 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Repartizare a Locuinţelor;
Având în vedere dispoziţiile Legii locuinţei nr.114/1996;
Având în vedere Legea nr.677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Primăria Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Locuinţe;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

9                                              '                                               5

BIROU LOCUINȚE

Nr.SC2018-18203/01.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a

Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, facem urătoarele precizări:

Prin HCLMT nr.127/20.03.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor, cu următoarele amendamente propuse de consilierii locali:

La art.11

"Accesul mass media la ședințele comisiei este permis, în baza unei cereri depuse cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, la secretariatul comisiei. "

La art.12

"Primarul va desemna un reprezentant al societății civile fără drept de vot care are dreptul să participe la ședințele Comisiei și să formuleze întrebări și obiecțiuni verbale, ce se vor consemna, în scris, în procesul verbal al ședinței. "

La art.13

"Ședințele Comisiei de repartizare a locuințelor au caracter public și se vor transmite în direct și ulterior sub formă de arhivă, în format audio-video. "

Această hotărâre nu a fost avizată pentru legalitate datorită faptului că prevederea cuprinsă în art.13, era susceptibilă a aduce atingere drepturilor persoanelor și de a contraveni prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum sunt acestea reglementate prin Legea nr.677/2001 - pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, Instituția Prefectului - Județul Timiș a sesizat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal referitor la prevederea curpinsă în art.13.

La data de 24.05.2016, cu punere în aplicare din data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date. În cadrul ședințelor Comisiei de repartizare a locuințelor, se analizează și aprobă solicitările persoanelor fizice cu privire la repartizarea locuințelor disponibilizate, garaje, boxe, magazii, anexe gospodărești, modificări ale contractelor de închiriere în urma modificărilor situațiilor familial ale chiriașilor sau schimburi de locuințe. Pentru analizarea fiecărei situații în parte, membrilor comisiei le sunt prezentate date cu privire la situația familială, socială, medicală, venituri ale membrilor familiei solicitanților etc.

Potrivit art.(75) din Regulamentul (UE) nr.679/2016 "Riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, prezentând grade diferite de probabilitate de materializare și de gravitate, poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identității, pierdere financiară, compromiterea reputației, pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială; persoanele vizate ar putea fi private de drepturile și libertățile lor sau împiedicate să-și exercite controlul asupra datelor lor cu caracter personal; datele cu caracter personal prelucrate sunt date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau convingerile filozofice, apartenența sindicală; sunt prelucrate date genetice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau privind condamnările penale și infracțiunile sau măsurile de securitate conexe; sunt evaluate aspecte de natură personală, în special analizarea sau previzionarea unor aspecte privind randamentul la locul de muncă, situația economică, starea de sănătate, preferințele sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, locația sau deplasările, în scopul de a se crea sau de a se utiliza profiluri personale; sunt prelucrate date cu caracter personal ale unor persoane vulnerabile, în special ale unor copii; sau prelucrarea implică un volum mare de date cu caracter personal și afectează un număr larg de persoane vizate. ”

Potrivit Capitolului.1, art.4 din Regulamentul (UE) nr.679/2016:

În sensul prezentului regulament:

 • 1. "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 • 2. "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 • 3. "restricționarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 • 4. "creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

Potrivit Capitolului.1, art.5 din Regulamentul (UE) nr.679/2016:

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Datele cu caracter personal sunt:

 • (a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ("legalitate, echitate și transparență");

 • (b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop");

Amendamentele votate, respectiv caracterul public ale ședințelor, accesul mass-mediei și a altor persoane, arhivarea în format audio-video a ședințelor Comsiei de repartizare a locuințelor, în contextul legislației actuale, aduc atingere drepturilor persoanelor și contravin prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de repartizare a locuințelor, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR,


Pt. ȘEF BIROU,

Mihai Boncea

Simona Bălan


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr.SC2018-18203/01.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018

Având în vedere Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, cu punere în aplicare din data de 25.05.2018 și faptul că unele prevederi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018 contravin prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, considerăm oportună modificarea acestuia.

PRIMAR,

VICEPRIMAR.,

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

la HCLMT nr.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.l - Comisia de Repartizare a Locuințelor constituită legal își desfășoară activitatea potrivit prezentului regulament.

Art.2 - Obiectul prezentului regulament îl constituie activitatea Comisiei de rapartizare a locuințelor referitor la repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor din fondul locativ de stat și cele sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara.

CAPITOLUL II - ATRIBUȚIILE ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR

Art.3 - Comisia își desfășoară activitatea lunar sau ori de cate ori este nevoie.

Art.4 - Comisia este legal constituită în prezența a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adopta cu votul majorității membrilor prezenți.

Art.5 - (1) Ședințele comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care vor cuprinde hotărârea membrilor comisiei, cu privire la fiecare caz în parte.

 • (2)    Procesele verbale se semnează de președintele de ședință și de persoanele prezente.

 • (3)    Procesele verbale se păstrează la Biroul Locuințe.

Art.6 - Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Biroul Locuințe din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.7 - Convocarea membrilor Comisiei se face cu cel puțin 3 zile înainte de data programată de desfășurare a ședinței.

Art.8 - Principalele atribuții ale Comisiei, sunt:

 • a) atribuirea către persoane îndreptățite de locuințe din fondul locativ de stat și cele sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara, care devin disponibile, în conformitate cu prevederile H.C.L.M.T. nr.38/2016, privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/2017 și a H.C.L.M.T. nr. 37/2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/2017

 • b)     aprobă modificările contractelor de închiriere, conform legii.

 • c)     examinează și avizează cererile de efectuare de schimb de locuințe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative.

 • d)     analizează și dispune asupra cererilor de extindere pentru spațiile, devenite disponibile, din cadrul unităților locative.

 • e)     repartizează boxele, magaziile, alte anexe gospodărești și garajele din fondul statului, devenite disponibile.

Art.9 - Secretariatul tehnic va prezenta în comisie următoarele situații:

- locuințele din fondul locativ de stat disponibile aflate în administrare, odată cu transmiterea situației juridice însoțită de acte doveditoare,

cererile solicitanților de atribuire nominală a locuințelor, precum și situația privind ordinea de prioritate;

solicitările chiriașilor de modificare a contractelor de închireire.

Art.10 - Secretariatul tehnic are, potrivit prezentului regulament, următoarele atribuții:

 • a)     asigură evidența și centralizarea cererilor de repartizare nominală a locuințelor

 • b)     întocmește proiectul de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Local a repartizării locuințelor disponibile, confom deciziei comisiei

CAP.III - DISPOZIȚII FINALE

Art.ll - Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legislației incidente.

DIRECTOR, Mihai Boncea

ȘEF BIROU, Simona Bălan