Hotărârea nr. 460/2018

460/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 460/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-013035/20.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-013035/21.08.2018 al Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-013035/21.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amennajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Şef nr. 13/17.05.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara, având ca beneficiar pe SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, întocmit conform Proiectului nr. 2213.04.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim S+P+4E+Er, Hmaxim=25m, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000176/18.01.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=60%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax.=1,20, Spaţii verzi minim 22,2% din suprafaţa totală a parcelei.- conform Deciziei de încadrare nr. 38/13.04/2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietatea privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţţile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 407687, cad 407687, S=25.100 mp, CF nr. 407691, cad 407691, S= 206.800 mp, CF nr. 407694, cad 407694, S=-2.841 mp, CF nr. 407682, cad 407682, S=17.833 mp Calea Torontalului DN6, Timisoara, având categoria de folosinţă - curţi construcţii, proprietar fiind SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a tuturor operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1 - "Proprietatea şi circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţe va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin.2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL;
- Proiectantului SC SUBCONTROL SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.Proiectant General

S.C. SUBCONTROL S.R.L

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Sef Proiect:

jur. Ruxandra BADESCU            Semnatura:

Proiectant Arhitectura

PLANCONTROL srl.

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Specificație:

Nume:

Semnatura:

Scara:

Sef Proiect de specialitate

Arh. Daniel TELLMAN

Proiectat:

Arh. Lavinia POPA

Data inițiala:

Desenat:

Arh. Lavinia POPA

Data imprimare: 17.04.2018ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM Si DEZVOLTARE URBANA

BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ

B d . Constant

in Diaconovici

L o g a , nr. 1, 300030,

tel: +40

2 S 6

4 0 8 4 3 5

e-mailtdezvol

tarsurbana@p<

■imariatm.ro, Internat

: w w w . p r

i m a r

latm.ro


UR2018-001860/19.03.2018

RAPORTULE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  PUZ - „ Zona industriala, depozitare si servicii”;

Amplasament: Calea Torontalului DN 6, Timișoara;

 • -  Beneficiar: SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL;

 • -  Proiectant: S.C. SUBCONTROL S.R.L.;

Detalii, privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www,primariatm.ro, în perioada 12.02.2018 - 08.03.2018. în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați:

 • 1. SC SMITH PACKAGING SRL - Calea Torontalului DN 6, Km 725;

 • 2. SC COCA COLA HBC ROMANIA SRL - Calea Torontalului DN 6, Km 725;

 • 3. SC AGIL SRL - Calea Torontalului DN 6;

 • 4. SC METRO ROMANIA SRL - CALEA TORONTALULUI DN 6;

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., organizata in data de 27.02.2018, intre orele 14,00 -15,00, la sediul PMT - Direcția de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata. Nu au fost formulate obiecții referitoare la documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal PUZ - „Zona industriala, depozitare si servicii”, Calea Torontalului DN 6, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, proiectant: S.C. SUBCONTROL S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

zS^^ĂWlÎECT SEF

fEmilian Sorin CIURARIU

\ z.. ’ f CON SILI ER

Saluta URSU  II /

cjc

ROMÂNIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-013035/21.08.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

05.09.2018

AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, depozitare și servicii”, Calea Torontalului DN6, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

CF nr. 407682 Timișoara, nr. cad. 407682, teren în suprafață de 17.833 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, este proprietatea S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRL-beneficiara documentației.

CF nr. 407687 Timișoara, nr. cad. 407687, teren în suprafață de 25.100 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, este proprietatea S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRL-beneficiara documentației.

CF nr. 407694 Timișoara, nr. cad. 407694, teren în suprafață de 2.841 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, este proprietatea S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRL-beneficiara documentației.

CF nr. 407691 Timișoara, nr. cad. 407691, teren în suprafață de 206.800 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, este proprietatea S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRL-beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărților funciare mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-013035/21.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, depozitare și servicii”, Calea Torontalului DN6, Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiar documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 407682 Timișoara, C.F. nr. 407687 Timișoara, C.F. nr. 407694 Timișoara, C.F. nr. 407691 Timișoara, cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, depozitare și servicii”, Calea Torontalului DN6, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

UR2018- 013035/21.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-011123/20.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara, prin care se propune realizarea unei zone industriale, depozitare si servicii, cu dotari aferente.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-011123/05.07.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 13/17.05.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 542 din data de 20.02.2017 prelungit până la data de 19.02.2019, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu ;

Documentația PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL este elaborat de proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Daniel Tellman, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 12.02.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în februarie 2018, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2018 - 001860/19.03.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, în suprafață de 252.574mp este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, amplasat pe partea dreaptă a drumului national DN6 (Timiișoara - Sânnicolau Mare), in zona km 564+ dreapta, fiind delimitat la vest de ICCO SYSTEMS, la est de PUZ aflat în lucru "Dezvoltare zonă activități econimice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, la nord de teren viran, la sud de DN6

Conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 -Zonă propusă pentru unități industriale, terenuri afectate parțial de drum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 546/2008 și PUZ aprobat prin HCL nr. 105/2015 și de canal și posibil afectate de zona de protecție a căii ferate. Terenuri delimitate la sud de DN6, la vest de drum propus și la est de canal și drum propus prin PUG. Interdicții temporare: se stabilesc interdicții temporare pentru extinderea zonei industriale, până la întocmirea și aprobarea documentațiilor de urbanism., pentru care a fost obținut avizul Consiliului Județean Timiș nr. 17 din 23.04.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat, în suprafață totală de S=252.574mp, este înscris în CF nr. 407687-25.100mp, CF nr. 407691- 206.800mp, CF nr. 407694- 2.841mp, CF nr. 407682- 17.833mp, categoria de folosință - curți construcții, proprietar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6 Timișoara propune realizarea unei zone industriale, depozitare si servicii, cu dotari aferente, asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a soluțiilor de realizare a utilităților: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor și avizelor.

Accesul auto și pietonal pe parcela studiată se face din drumul national DN 6 prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta și km 594+600 dreapta, acces pietonal, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-000176/18.01.2018.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 și prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-000176/18.01.2018.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

Zona industriala, depozitare si servicii:

POTmax=60%,

CUT=1.20,

Regim de înălțime maxim S+P+4E+Er, H maxim=25m,

Spații verzi amenajate minim 22,2% din suprafața totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș -suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

În cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula conform planșei 02 - „Reglementari urbanistice” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z., dar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a tuturor operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1, planșa nr. A08 - „Proprietatea și circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuințe colective, comerț, servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANlA SRL, întocmit conform proiectului nr. 2213.04.1, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Zona industriala, depozitare si servicii:

POTmax=60%,

CUT=1.20,

Regim de înălțime maxim S+P+4E+Er, H maxim=25m,


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

Accesul auto și pietonal pe parcela studiată se face din drumul național DN 6 prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta și km 594+600 dreapta, acces pietonal, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-000176/18.01.2018.

Spații verzi amenajate minim 22,2% din suprafața totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș -suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.

În cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula conform planșei 02 - „Reglementari urbanistice” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z., dar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este înscris în CF nr. 407687- 25.100mp, CF nr. 407691- 206.800mp, CF nr. 407694- 2.841mp, CF nr. 407682- 17.833mp, în suprafață de 252.574mp, categoria de folosință - curți construcții, proprietar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

 • 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a tuturor operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1, planșa nr. A08 - „Proprietatea și circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6 Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., proiect nr. 2213.04.1, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local .

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

Liliana IOVAN


CONSILIER

Monica Mitrofan

Red/dact - M.M.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. UR2018-013035/20.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, în suprafață de 252.574mp este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, amplasat pe partea dreaptă a drumului national DN6 (Timiișoara - Sânnicolau Mare), in zona km 564+ dreapta, fiind delimitat la vest de ICCO SYSTEMS, la est de PUZ aflat în lucru "Dezvoltare zonă activități econimice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, la nord de teren viran, la sud de DN6

Conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 - Zonă propusă pentru unități industriale, terenuri afectate parțial de drum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 546/2008 și PUZ aprobat prin HCL nr. 105/2015 și de canal și posibil afectate de zona de protecție a căii ferate. Terenuri delimitate la sud de DN6, la vest de drum propus și la est de canal și drum propus prin PUG. Interdicții temporare: se stabilesc interdicții temporare pentru extinderea zonei industriale, până la întocmirea și aprobarea documentațiilor de urbanism., cu interdicție pentru extindere a fost obținut avizul Consiliului Județean Timiș nr. 17 din 23.04.2018.

Terenul reglementat, în suprafață totală de S=252.574mp, este înscris în CF nr. 407687-25.100mp, CF nr. 407691- 206.800mp, CF nr. 407694- 2.841mp, CF nr. 407682- 17.833mp, categoria de folosință - curți construcții, proprietar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara propune realizarea unei zone industriale, depozitare si servicii, cu dotari aferente, asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a soluțiilor de realizare a utilităților: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor și avizelor.

Accesul auto și pietonal pe parcela studiată se face din drumul national DN 6 prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta și km 594+600 dreapta, acces pietonal, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-000176/18.01.2018.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, pentru documentația PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 542 din 20.02.2017 (prelungit), Avizul de Oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 13/17.05.2018;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., proiect nr. 2213.04.1, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR                           Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU                   ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


PLANCONTROL


S.C. Plancontrol S.R.L

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO tel/fax: +40 356101 124, +40 365 101 125 e-mail: secretariat@plancontrol.ro

web: www.plancontrol.ro

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

RG39INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RONFOAIE DE GARDA


©openstreetmap.org

Titlul PUZ:


ZONA INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI

SERVICII

Nr. pr.:

2213.04.1

Data:

Decembrie 2017

Beneficiar:

FLEXTRONICS ROMANIA SRL

Proiectant general:

SUBCONTROL SRL

Semnătura:


PLANCONTROL


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


Proiectant de specialitate urbanism si arhitectura:  PLANCONTROLSRL

Semnătura

Proiectant de specialitate echipari edilitare: PRO WASSER SRL

Semnatura

Proiectant de specialitate protectia mediului: DAMIAN ECOPROIECT SRL

Semnatura


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE

 • 1. Memoriu de prezentare

 • 2. Certificat de Urbanism nr. 542/20.02.17

 • 3. Aviz prealabil de oportunitate nr. 46 / 14.12.17

 • 4. Aviz ANIF nr. 521 / 04.12.17

 • 5. Aviz AN Apele Romane Banat nr. 05/ 17.01.18

 • 6. Aviz tehnic Aquatim nr. 60380/DT-ST/12.12.17

 • 7. Aviz Agentia pentru protectia Mediului nr.38/13.04.18

 • 8. Aviz AACR nr.31447/01.2018

 • 9. Aviz SNTGN TRANSGAZ nr. 3267/11790 / 23.11.17

 • 10. Aviz Transelectrica nr. 1880/16.02.18

 • 11. Aviz Statul Major nr.DT7800/24.11.17

 • 12. Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Timis 93/22.02.18

 • 13. Aviz DSP nr. 22.710/684/C / 06.12.17

 • 14. Aviz Directia Cladiri, Terenuri si dotari diverse nr.CT2017-006848/09.11.17

 • 15. Aviz Serviciul Juridic nr. SC2017-28850/27.11.17

 • 16. Aviz Fond Funciar nr.DO2017-2597/15.11.17

 • 17. Aviz ISU nr.48/18/SU-TM/02.02.18

 • 18. Aviz protectie civila nr.4.322.566/14.11.17

 • 19. Aviz retele existente nr.578/12.06.17

 • 20. Aviz Politia Rutiera nr.270660/27.11.17

 • 21. Aviz DRDP nr.340/28/05.02.18

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008

 • 22. Aviz Comisia de Circulație nr. DT2018-000176 / 18.01.2018

 • 23. Aviz de principiu nr.84/13.02.18

 • 24. Aviz de principiu mediu urban nr.104/14.02.18

 • 25. Plan de acțiuni

 • 26. Planuri Topografice si încheieri OCPI

PIESE DESENATE

 • 1. Plan de incadrare in localitate - Plansa A01

 • 2. Plan zonificare PUG existent si propus- Plansa A02

 • 3. Plan de situatie existent -Plansa A03

 • 4. Studiu cvartal- Plansa A04

 • 5. Studiu cvartal_suprapunere Google maps- Plansa A05

 • 6. Reglementari urbanistice propuse Faza 1 - Plansa

 • 7. Reglementari urbanistice propuse Faza 2 - Plansa

 • 8. Proprietatea si Circulatia terenurilor - Plansa A08

 • 9. Plan mobilare propusa Faza 1 - Plansa

 • 10. Plan mobilare propusa Faza 2 - Plansa

 • 11. Edilitare gaz si Electrice propus - Plansa A11

 • 12. Plan cu lucrari edilitare propuse - Plansa 02.ED


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


CUPRINSUL MEMORIULUI:

 • 1.  Introducere

 • 1.1.  Date de recunoaștere a documentației

 • 1.2.  Obiectul lucrarii

 • 1.3.  Surse documentare

 • 2.  Stadiul actual al dezvoltarii

 • 2.1.  Evolutia zonei

 • 2.2.  încadrarea in localitate

 • 2.3.  Elemente ale cadrului natural

 • 2.4.  Circulatia

 • 2.5.  Ocuparea terenurilor

 • 2.6.  Echipare edilitara

 • 2.7.  Probleme de mediu

 • 2.8. Optiuni ale populatiei

 • 3.  Propuneri de dezvoltare urbanistica

 • 3.1.  Concluzii ale studiilor de fundamentare

 • 3.2.  Prevederi ale PUG

 • 3.3.  Valorificarea cadrului natural

 • 3.4.  Modernizarea circulatiei

 • 3.5.  Zonificarea functionala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

 • 3.6.  Dezvoltarea echiparii edilitare

 • 3.7.  Protectia mediului..............................................................................................

 • 3.8.   Obiective de utilitate publica.............................................................................

 • 4.  Concluzii

 • 5. Anexe.......................................................................................................................

  O.R.C. Timiș - J 351397312005

  C.U.I.-RO 18220238

  R039INGB0000999902141193

  ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON


  Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

  180 14001:2004 180 9001:2008


1. INTRODUCERE

 • 1.1.    DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • •  Denumirea lucrarii:ZONA INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI SERVICII

Nr. Pr.: 2213.04.1

Faza: PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )

 • Beneficiar:FLEXTRONICS ROMANIA SRL

 • •  Proiectant general:SC Subcontrol SRL

 • •  Proiectant specialitate arhitectura si urbanism:SC Plancontrol SRL

 • •  Proiectant specialitate edilitare: SC Pro Wasser SRL

 • •  Proiectant specialitate protectia mediului: SC Damian Ecoproiect SRL

 • •  Data elaborarii: Decembrie 2017

 • 1.2.    OBIECTUL PUZ

 • •  Solicitari ale temei-program

Conform temei de proiectare date de catre beneficiar se solicita la urbanizarea unei suprafete de teren de 252.574mp, aflate in proprietatea beneficiarului, pentru realizarea unei “ZONE INDUSTRIALE, DEPOZITARE SI SERVICII”, cu dotari aferente. Caracteristicile zonei impun dezvoltarea unei trame stradale care sa asigure accesuladecvat functiunii propuse.

Terenul insumeaza o suprafata de 252.574mp si este impartit in 4 CFuri:

CF nr. 407687- 25.100mp

CF nr. 407691- 206.800mp

CF nr. 407694- 2.841 mp

CF nr. 407682- 17.833mp

Toate terenurile sunt in proprietatea beneficiarului Flextronics Romania, fiind intabulate ca terenuri pentru constructii, in intravilan.

In momentul de fata terenul este partial construit, pe el societatea SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, desfasurandu-si activitatea de productie componente electronice.

 • •  Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

Zona studiata este amplasata pe partea dreapta a drumului național DN6 (Timimisoara - Sannicolau Mare), in zona km 564+ dreapta

Conform Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria functonala: terenul este situat in extravilan si intravilan - zona unitati industriale, zona institutiisi servicii publice


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


 • 1.3.   SURSE DOCUMENTARE

 • •  Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Pentru prezenta documentație au fost studiate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei, dupa cum urmeaza:

 • 1.  Planul de amenajare al teritoriului national;

 • 2. Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis;

 • 3. Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/B;

 • 4. Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb

 • 5. Studiu topometric intocmit de SC GIS SURVEY SRL;

 • 6. Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM -010 - 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000;

 • 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 • 8. Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 9. Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 10. H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

 • 11. HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

 • 12. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena.

 • 13. H. C. L. 61/28.02.2012 privind a "Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)"

 • •  Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

Certificatul de Urbanism nr.542/20.02.2017 a fost obtinut in baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcționala:

zona unitati industriale, zona instituții si servicii publice.

 • •  Date statistice

Nu au fost utilizate date statistice

 • •  Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

A fost studiat proiectul de edificare a fabricii de subansamble electronice existenta pe amplasament, proprietatea titularului FLEXTRONICS ROMANIA SRL


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


 • 2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1.    EVOLUȚIA ZONEI

 • •  Date privind evoluția zonei

Zona a avut in trecut o destinație agricola. Prin implementarea proiectului de edificare a fabricii de subansamble electronice, proprietatea titularului FLEXTRONICS ROMANIA SRL, zona a dobandit o vocatie de industrie, depozitari si servicii.

 • •  Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evoluția localitatii

Pentru zona limitrofă Căii Torontalului s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, depozitare și servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate în diferite stadii de execuție.

În același timp, în planul secund, a ramas un fond semnificativ de parcele nereglementate.

Proiecte cu functiuni industriale, depozitare si servicii au aparut in vecinatatea căilor majore de circulatie din zona - Calea Torontalului - DN6. În general investitiile sunt disparate.

Prin dezvoltarea de unitati industriale, servicii si depozitari pe amplasamente adiacente zonei studiate, s-a creat in cadrul in cadrul municipiului Timisoara, un pol de dezvoltare cu aceasta destinatie.

 • •  Potential de dezvoltare

Zona studiata are un potential de dezvoltare ridicat.

 • 2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timișoara, în intravilan. Vecinatati:

V- ICCO SYSTEMS- functiune industriala, servicii, depozitare; DS SMITH PACKAGING-functiune industriala, servicii, depozitare

E- PUZ aflat in lucru- Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial, institutii si servicii publice- beneficiar ADM UPPER SIDE SRL

N- teren viran

S- DN6

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  Nr. Certificat: 00890

  180 14001:2004


  Nr. Certificat: 01562

  ISO 9001:2008


Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

 • •  Relieful:Terenul este amplasat in intravilanul extins din partea de nord-vest a Municipiului Timisoara, în Câmpia Joasăa Torontalului, cu înălțime medie de 88 mși diferențe de nivel, de maxim 0,4 m.

 • •  Rețeaua hidrografică: Terenul este amplasat in bazinul hidrografic al râului Bega, cursul de apă Bega Veche, la nord-vest de acesta.

 • •  Climase încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influențe submediteraneene (varianta adriatică). Temperatura medie anuală este de 10,6°C, luna cea mai caldă fiind iulie (21,1°C).Vânturile cele mai frecvente sunt de nord-vest (13%) și cele de vest (9,8%).Cantitatea medie de precipitatii este de 592 mm.

 • •  Conditii geotehnice:Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică,stabilite conform"NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELECERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007"

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de față se află în intravilanul Mun.Timișoara, jud. TIMIȘ, identificat prin planul de situație anexat.

Terenul are o suprafata plană,astfel amplasamentul nu prezintă potențialde alunecare.

Studiul geotehnic

Pentru întocmirea documentației s-au avut în vedere următoarele lucrări de investigație geotehnică executate cu prezenta ocazie, poziționate conform planului de prezentare geotehnică anexat, constând din :

 • - un foraj geotehnic notat cu Fi, de 4,00 m adâncime, executat cu foreza Stihl BT 121 în sistem rotativ uscat, netubat, de diametru 150 mm până la 3,20 m, iar în continuare până la adâncime de 4,00 m de diametru 90 mm

 • - un foraj geotehnic notat cu F2, de 6,00 m adâncime, executat cu foreza Stihl BT 121 în sistem rotativ uscat, netubat, de diametru 150 mm până la 3,10 m, iar în continuare până la adâncime de 6,00 m de diametru 90 mm

 • - un foraj geotehnic notat cu F3, de 4,00 m adâncime, executat cu foreza Stihl BT 121 în sistem rotativ uscat, netubat, de diametru 150 mm până la 2,00 m, iar în continuare până la adâncime de 4,00 m de diametru 90 mm

 • - trei sondaje de penetrare dinamică ușoară cu con PDU ( secțiune con A = 10

cm2, unghi la vârf = 90°, masă berbec M = 10 kg, înălțime de cădere H = 50 cm ), cuplate forajelor F1, F2 și F3, notate cu Pdu1, Pdu2, Pdu3, executate cu penetrometrul mecanic PR13 Geotechnik Dunkel până la adâncime de 6,00 m față de cTn din zona forajelor Morfologic, amplasamentul este situat în Câmpia Joasă Timiș-Bega caracterizată printr-un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitații, parte integrantă din marea unitate geomorfologică Câmpia de Vest.

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

R039INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


Terenul din amplasament este relativ plan și orizontal, cu mici denivelări de ordinul a 10 la 40 cm, având stabilitatea generală asigurată.

Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică și de diferite consolidări specifică câmpiei joase.

Zona se caracterizează prin interceptarea în partea superioară a stratificației a pământurilor argilo-prăfoase.

Hidrogeologic, ne interesează în cazul de față stratul freatic, care este cantonat în pământurile argilo-prăfoase din baza stratificației interceptate pe amplasament și prezintă nivele fluctuante sezonier funcție de volumul precipitațiilor fiind alimentate în principal de precipitații.

Seismic,în conformitate cu Normativ P 100 - 1 / 2013 ( cod de proiectare seismică - prevederi de proiectare pentru clădiri ), amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control ( colț ) a spectrului de răspuns T c = 0,7 s și o accelerație seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurență IMR = 225 ani și 20 % probabilitate de depășire în 50 ani, ag = 0,20g. Adâncimea maximă de îngheț, în conformitate cu STAS 6054/77, este pentru amplasamentul în cauza hî = 0,70 m.

Stratificația

Stratificația pusă în evidență de forajele geotehnice executate, redată în fișele de stratificație anexate, se încadrează în cea generală a zonei, constând din următoarea succesiune de pământuri :

 • •  sol vegetal și local posibile umpluturi, extinse la adâncime de cca. 0,40 m față de CTN actual

 • •  argile prăfoase și argile, de culoare cafenie-cenușie-negricioasă, cafenie-cenușie-închis, cafenie-brună și cafenie, cu structura afectată intens de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, rădăcini ) și a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de îngheț-dezgheț, ploi, secetă, vânt ), extinse până la adâncime de cca. 0,90 - 1,00 m față de CTN actual

 • •  argile prăfoase și argile, de culoare cafenie-cenușie-închis, cafenie, cenușie-cafenie, sporadic cu rare concrețiuni calcaroase, cu sau fără concrețiuni manganoase, cu structura afectată sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare și rădăcini filiforme ), extinse până la adâncime variind între cca. 1,50 - 1,70 m față de CTN actual

 • •  argile prăfoase și argile, de culoare cafenie-gălbui-cenușie și cenușie-gălbui -cafenie, cu sau fără concrețiuni calcaroase, neepuizate pe adâncimea de cercetare = 6,00 m față de CTN actual

Caracterizarea geotehnică

Pe baza încercărilor in situ - sondajele de penetrare dinamică ușoară cu con cuplate forajelor geotehnice, a determinărilor de laborator, a observațiilor din timpul executării

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008

forajelor și a experienței acumulate în practica geotehnică, pământurile interceptate se pot caracteriza :

până la adâncime de cca. 0,90 m față de CTN :

- prezintă o structură afectată variabil de la intens la sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, rădăcini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vânt, ploi, secetă, cicluri de îngheț-dezgheț)

 • - poate prezenta o compresibilitate variabilă de la medie către foarte mare funcție gradul de afectare al structurii și gradul de umiditate; o plasticitate mare la foarte mare; o stare de consistență plastic-tare la plastic-vârtoasă funcție de umiditatea naturală și expunerea la soare; un grad de umiditate uscat la saturat funcție de condițiile climatice din perioada execuției-exploatării; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influențate de variația umidității și acțiunea factorilor climato-atmosferici

 • - sondajele de penetrare dinamică ușoară cu con PDU au pus în evidență un nr. de lovituri Niopdu = 13 - 27 lov. / 10 cm

 • - determinările specifice pământurilor de tip PUCM efectuate în laborator pe

probe de pământ recoltate din foraje pe intervalul de adâncime 0,50 - 0,90 m, pun în evidență următorii indici geotehnici și activitate conform Normativ NP 126/2010 :

A2 = 30 * 50 %       active la foarte active

'p = 25,9 * 65’? %  . "V active la foarte active

Cp = 17,7 * 46,5 % < Ip

Ia = 0,86 * 1,32          cu activitate

medie la foarte active

UL = 70,0 * 120,0 %         cu activitate medie la active

ws = 11,2 * 18,1 %          puțin

active la active

Cv = 47,7 * 153,0 %        cu

activitate medie la foarte active

din interpretarea cărora rezultă că amplasamentul este caracterizat pe primii cca. 0,90 -1,00 m din suprafața stratificației de existența unor pământuri cu o activitate la variații de umiditate destul de variabilă aferentă unor pământuri de tip PUCM cazul II ( nivel mediu apă subterană preponderent 2 - 10 m ), de tip "puțin active la foarte active"

argilele prăfoase și argilele de pe intervalul de adâncime cuprins de la cca. 0,90 ? 1,00 m până la cca. 1,50 ? 1,70 m față de CTN:

- prezintă o structură relativ compactă și o consolidare normală în raport cu tipul de pământ, adâncimea de situare și vârsta; o stare de consistență plastic-vârtoasă; o stare de plasticitate mare la foarte mare; o compresibilitate mare variabilă între limitele domeniului; un grad de umiditate umed la saturat-submersat; cu valorile indicilor geo sensibil influențate de variația umidității și acțiunea unor factori climato -atmosferici


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


 • - pe probele recoltate de la adâncime de 1,25 - 1,55 m ( F3 ) și de 1,55 - 1,80 m ( Fi ) sau obținut următoarele valori ale indicilor geotehnici :

umiditatea                           w = 18,6 - 21,6 %

indicele de plasticitate                   Ip = 25,9 - 50,1 %

indicele de consistență                  Ic = 0,81 - 0,92

iar pentru greutatea volumică a scheletului mineral, aproximată y s aprox = 26,10 - 26,68 kN/mc, funcție de granulozitate

gradul de umiditate              Sr = 0,81 - 0,95

greutatea volumică                   Y = 19,45 - 19,75 kN/mc

greutatea volumică în stare uscată     Yd = 16,25 - 16,41 kN/mc

porozitatea                            n = 37,7 - 38,5 %

indicele porilor                           e = 0,61 - 0,63

 • - sondajele de penetrare dinamică ușoară cu con PDU au pus în evidență un nr. de lovituri N10PDU med = 10 * 11 lov. / 10 cm cu salturi la 12 * 18 lov. / 10 cm la interceptarea concrețiunilor calcaroase

 • - în decursul timpului, ca urmare a influenței factorilor climato-atmosferici      ( vânt,

secetă, ploi ) și a activității florei și faunei pedologice, argilele pot prezenta o compresibilitate variabilă de la mare până la medie iar funcție de condițiile climatice din perioada execuției-exploatării sub influența variațiilor de umiditate pot prezenta un grad de umiditate de la saturat la uscat, o consistență plastic-consistentă la plastic-tare

argilele prăfoase și argilele de pe intervalul de adâncime cuprins de la cca. 1,60 ? 1,80 m până la cca. 6,00 m față de CTN:

 • - prezintă o structură relativ compactă și o consolidare relativ normală în raport cu tipul de pământ, proveniența, adâncimea de situare și vârsta; o stare de consistență plastic -vârtoasă la plastic-consistentă; o stare de plasticitate mare la foarte mare; o compresibilitate mare; un grad de umiditate saturat la submersat

 • - pe proba recoltată de la adâncime 2,10 - 2,35 m ( F2 ) s-au obținut următoarele valori ale indicilor geotehnici :

umiditatea                           w = 26,1 %

indicele de plasticitate                   Ip = 32,9 %

indicele de consistență                  Ic = 0,76

iar pentru greutatea volumică a scheletului mineral, aproximată y s aprox = 26,10 kN/mc gradul de umiditate              Sr = 0,92

greutatea volumică                   Y  = 18,72 kN/mc

greutatea volumică în stare uscată     Yd = 14,84 kN/mc

porozitatea                            n = 43,1 %

indicele porilor                           e = 0,76

 • - sondajele de penetrare dinamică ușoară cu con PDU au pus în evidență un nr. de lovituri N10PDU med = 8 - 13 lov. / 10 cm, cu salturi la 16 - 19 lov. / 10 cm pe orizonturile bogate în concrețiuni calcaroase

Apa subterană.

Apa subterană ce prezintă interes din punct de vedere al condițiilor de fundare se găsește sub formă de infiltrații ( alimentate în principal de precipitații ) care circulă cu viteză redusă

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008

prin pachetul argilo-prăfos din primii 5 - 6 m ai stratificației, de permeabilitate mai ridicată ( k = 10-3 - 10-4 cm/sec ) în partea sa superioară până la adâncimi în cazul de față de cca. 1,50 m și sporadic pâna la cca. 2,00 m, ca urmare a activității florei -faunei pedologice, a influenței factorilor climato-atmosferici și a activității PUCM, urmat de straturi argilo-prăfoase de permeabilitate scăzută ( k = 10-5 - 10-8 cm/sec ).

Nivelul apei subterane, puternic fluctuant în timp și diferit în plan este determinat de următorii parametrii:

 • - volumul precipitațiilor, care în absența condițiilor favorabile scurgerii superficiale către emisari, influențeaza cel mai mult oscilațiile de nivel

 • - existența unui strat acvifer propriu-zis la adâncime de cca. 5,00 - 6,00 m față de nivelul terenului, a cărui nivel piezometric menține în timp nivelul freaticului peste o anumită cotă în timpul perioadelor calde-secetoase și fără precipitații

 • - morfometria locală, depresionară, pe marea majoritate a amplasamentului, fără energie de relief, favorabilă acumulării superficiale a apei din precipitații

 • - prezența canalelor de desecare pe laturile estice și vestice ale amplasamentului

Prin forajele geotehnice executate cu prezenta ocazie ( 01.11.2017 ), s-a interceptat apa subterană, prezentând un nivele măsurate față de CTN actual din amplasament la adâncimi de 2,00 m ( F2 și F3 ) și 2,30 m ( F2 ).

Față de cele de mai sus se apreciază următoarele nivele naturale ale apei subterane, de la nivelul actual al terenului din amplasament:

NHs med = cca. 2,00 m

NHs max frecvent = cca. 1,20 — 1,40 m cu unele abateri cauzate de geomorfologia terenului și volumul precipitațiilor atmosferice Atenționăm că până la infiltrarea apei provenite din precipitațiile abundente și din pierderile masive din instalații purtătoare de apă, prin golurile pedo-vegative ce afectează în suprafață structura terenului, se pot produce infiltrații și acumulări de apă în spații subterane neprotejate hidrofug sau protejate necorespuzător, cu nivelul pardoselii situat deasupra nivelului maxim al freaticului propriuzis apreciat mai sus.

Chimismul apei subterane și/sau al solului

Chimismul apei subterane și/sau al solului se va determina în fazele următoare de proiectare PT-DDE, DTAC, funcție și de caracteristicile tehnice ale construcțiilor proiectate ( cu sau fără subsol/demisol, construcții îngropate ), funcție de pozarea fundațiilor în raport cu nivelul apei subterane.

Informativ, chimismul apei subterane a fost determinat pe o probă de apă și două de sol prelevate din forajele executate, fiind pus în evidență de buletinele de analiză nr. 6668, 6669 și 6670 / 2017, din interpretarea cărora rezultă că în accepțiunea Normativului NE 012 — 1 / 2007, apa subterană și solul interceptate cu această ocazie nu prezintă agresivitate față de beton.

Față de cele de mai sus, rezultă :

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

R039INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


Zona cercetată prezintă un relief relativ plan și orizontal cu mici denivelări de ordinul a 10 la 40 cm, cu stabilitatea generală asigurată.

Pământurile din amplasament se prezintă în general de consolidare normală, iar pe primii cca. 1,50 - 1,70 m ai stratificației sunt sub influența directă a activității florei-faunei pedologice și a factorilor climato-atmosferici, prezentând și susceptibilitate la umflări-contracții la variații de umiditate.

Apa subterană are fluctuații sezoniere de cca. 1,30 - 2,50 m, cauzate de tipul stratificației și volumul precipitațiilor, astfel încât în perioadele bogate în precipitații nivele hidrostatice se găsesc frecvent la cca. 1,20 - 1,40 m iar în perioade secetoase la 2,50 - 3,00 m.

Adâncimea minimă de fundare pentru construcții se va adopta astfel încât să satisfacă simultan:

Df1 min =1,00 m de la CTN actual din zona cea mai depresionară

Df >1,00 m de la cota terenului sistematizat CTS

Terenul de fundare este constituit :

 • - pentru adâncimi de fundare Df = 1,00 - 1,70 m față de CTN din amplasament, din argile

prăfoase și argile, de culoare cafenie, cafenie-gălbui-cenușie, cenușie-gălbui-cafenie și sporadic cafenie-cenușie, cu sau fără concrețiuni calcaroase și sporadic cu concrețiuni manganoase; de consolidare normală; de plasticitate mare la foarte mare; de consistență plastic-vârtoasă și grad de umiditate umed la saturat-submersat funcție de perioada climatică din perioada execuției-exploatării                ( secetoasă, ploioasă, etc ) și

nivelul apei subterane

 • - pentru adâncimi de fundare Df = 1,70 - 6,00 m față de CTN din amplasament, din argile prăfoase și argile, de culoare cafenie-gălbui-cenușie, cenușie-gălbui-cafenie, cafenie-cenușie și cenușie-cafenie, cu sau fără concrețiuni calcaroase, cu grad de umiditate saturat la submersat funcție de perioada climatică din perioada execuției -exploatării și situarea în raport cu nivelul apei subterane

Calculul terenului de fundare se poate efectua pe baza presiunilor convenționale, cu adoptarea în gruparea fundamentală de încărcări centrice de calcul, conform STAS 3300/2-85, a unei presiuni convenționale de bază ( pt. B = 1,00 m și Df = 2,00 m ) :                         ____

p conv = 220 - 270 kPa

funcție de adâncimea de fundare adoptată și implicit de terenul de fundare, presiuni la care se vor aplica corecțiile menționate în STAS 3300/2 -85 anexa B pct. B2, pentru lățimea fundațiilor și adâncimea de fundare efectiv proiectate ( la clădiri cu demisol-subsol corecția de adâncime se va efectua pentru D'f = adâncimea de fundare față de nivelul finit al pardoselii demisolului-subsolului proiectat )

Se va avea în vedere susceptibilitatea unei senzivități la variațiile de umiditate ( contracții-umflări și compresibilitate mai ridicate ) a crustei argilo-prăfoase de pe primii 1,60 - 2,00 m ai stratificației.


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


Urmează la pentru faza de proiectare PT - DTAC să se întocmească studiile geotehnice de detaliu, pentru fiecare amplasament și/sau construcție în parte.Se recomandă și o ridicare topografică pentru o sistematizare pe verticală de calitate.

Riscuri naturale

Datorita morfometriei locale, depresionară, pe marea majoritate a amplasamentului, fără energie de relief, se poate estima riscul acumulării superficiale a apei din precipitații.

Amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control ( colț ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s și o accelerație seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurență IMR = 225 ani și 20 % probabilitate de depășire în 50 ani, ag = 0,20g.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulației rutiere, feroviare, navale, aeriene - dupa caz.

În zona amplasamentului studiat, drumul național DN 6 are o curbă cu unghiul dintre aliniamente de 166 g și raza R=200 m, aliniamentul la intrare în curbă având lungimea de peste 300 m iar cel de la ieșire de peste 600 m. Drumul este situat în uș or rambleu.

În prezent, drumul are două benzi de circulație, cu o îmbrăcăminte bituminoasă, având o platformă de 9,00 m, din care partea carosabilă de 7,00 m lățime și acostamente din balast de 2 x 1,00 m.

În prezent, accesul la proprietate se face din drumul national DN 6 prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta și km 594+600 dreapta.

La cca. 0,2 km vest-nord-vest de amplasament, drumul DN 6 intersecteaza calea ferata Timișoara-Arad, la nivel, fara bariera.

Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatie, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati

De completat cu informatii NU AVEM ALTE INFORMATII

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

•     Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată:

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

R039INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


În prezent, în zona studiată funcțiunea existentaestede industrie(fabricarea si repararea subansamblelor electronice si altele), cu sustinerea functiunii principale prin activitati complementare: asigurarea utilitatilor, depozitare, logistica, administratie, etc. aferente, in cadrul SCFlextronics Romania SRL. Activitatea se desfasoara in cladiri de tip hale industriale.

•      Relationari intre funcțiuni

Fiind vorba despre o singura functiune activitatile de sustinere sunt integrate in functiunea principala.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

În prezent terenul studiat este parțial ocupat de construcții. Acestea se află pe:

 • -  CF nr. 407687- 25.100mp(parcela cu platforma de parcare)

 • -  CF nr. 407691- 206.800mp(parcela construita partial)

 • -  CF nr. 407694- 2.841mp   (parcela neconstruita)

 • -  CF nr. 407682- 17.833mp (parcela neconstruita)

Bilantul teritorial existent:

Destinatie suprafata

Suprafata [mp]

%    din

suprafata amenajata

%    din

total suprafata

Constructii

46.144

30,9

Cai circulatii si parcari

73.503

49,1

Spatiu verde amenajat

29.911

20,0

Total suprafete amenajate

149.558

100,0

59,2

Teren neamenajat

103.016

40,8

Total suprafata conf. CF-uri

252.574

100,0

POT %

18,3

CUT

max. 1,2

Constructiile au functiuni de: productie, depozitare, tehnice, birouri.
Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit este relativ nou, datand de la sfarsitul anilor 90. Fabrica a fost supusa permanent modernizarii si diverselor extinderi, lucrari pentru care s-au folosit exclusiv materiale de cea mai inalta calitate.

 • •  Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Toara zona studiata are asigurate servicii conexe functiunii de industrie.

 • Asigurarea cu spatii verzi:

Terenul amenajat existent dispune de o suprafata de zona verde de 29.911 mp,care reprezinta 20% din suprafata totala amenajata.

 • Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine:

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

R039INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


Datorita morfometriei locale, depresionară, pe marea majoritate a amplasamentului, fără energie de relief, se poate estima riscul acumulării superficiale a apei din precipitații.

 • Principalele disfunctionalitati:

Principala disfunctionalitate in ceea ce privește terenul amplasamentului este necesitatea scurgerii pluvialului.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARA

 • Stadiul echiparii  edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura

localitatii(debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale -dupa caz)

Lucrări de apă - canal existente

Pe parcela aflata in proprietatea FLEXTRONICS ROMANIA SRL exista instalatii de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala, care deservesc deja cladirile existente, dupa cum urmeaza (ele sunt autorizate prin AGA 435/20.10.2017):

Alimentare cu apa in scop igienico-sanitar si tehnologic: 3 foraje, F1 si F2 avand fiecare H=200 m, si F2bis =150 m, Qexpl = 14,4 mc/h, 4 l/s. apa este captata din aceste foraje prin intermediul a 3 electropompe submersibile GRuNdFOS, H=30 mCA, Q=10-12 mc/h ^3,33 l/s

Apa captata din aceste foraje este tratata prin filtrare, deferizare-demanganizare, dezinfectie cu UV, iar apa pentru umidificatoarele de aer este tratata suplimentar prin osmoza inversa si decarbonatare.

Alimentarea cu apa pentru stropirea spatiilor verzi: 2 foraje, F3 si F4, avand fiecare H=40 m, D=90 mm, Qexpl=7 mc/h si, respectiv 9 mc/h, vas hidrofor 2x100 l.

Fiecare din cele 5 foraje au montat cate un apometru pentru masurarea debitelor consumate.

Rezervor incendiu V=500 mc, Q refacere= 6, 15-7,5 mc/h = 2,08 l/s, timp de 72 h.

Apele uzate menajere sunt tratate intr-o statie de pre-epurare si o statie de epurare. Statia de epurare a fost dimensionata pentru 4500 angajati.

Pentru apele uzate provenite de la cantina, exista un separator de grasimi.

Apele uzate menajere sunt pompate din statia de pompare tip cheson (8 mc/h) catre statia de epurare. Apele uzate epurate sunt evacuate in in canalele de desecare CC1-B si CS1.1.B din amenajarea de desecare gravitationala Vinga-Biled-Beregsau, administrata de ANIF.

Apele pluviale de pe drumuri sunt colectate de o retea de canalizare pluviala, trecute prin SNH si evacuate prin 5 guri de varsare in canalele de desecare CC1-B si CS1.1.B din amenajarea de desecare gravitationala Vinga-Biled-Beregsau.

Rețele de energie electrică - situația existentă

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008

Hala de producție si depozitare S.C. FLEXTRONICS S.R.L. este alimentata cu energie electrica din sistemul de distributie al energiei electrice existent in Municipiul Timișoara care apartine operatorului ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A..

Obiectivul studiat este racordat in statia electrica de transformare 110/20kV - Bucovina, amplasata in Timisoara pe str. Aleea Viilor, la o distanta de cca.6,5km fata de acesta.

In prezent S.C. FLEXTRONICS S.R.L. totalizeaza o putere electrica instalata de 8MW si o putere electrica simultan absorbita de 5MW.

Conformavizului de amplasament favorabil nr. 465/03.05.2017 transmisa de catre SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, amplasamentul nu este afectat de retele electrice.

Telecomunicații- situatie existenta

Conformavizului de amplasament favorabil nr. 875/03.05.2017 transmisa de catre SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de retele de comunicatii electronice.

Retele de gaze naturale- situatie existenta

Conform avizului de principiu favorabil nr 2240,5/23.05.2017 emis de SC DELGAZ GRID SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii de gaz.

Hala de productie si depozitare S.C. FLEXTRONICS S.R.L. este alimentata cu gaze naturale din sistemul de distributie gaze naturale existent in Municipiul Timisoara care apartine partial si se afla exclusiv in exploatarea operatorului DELGAZ GRID S.A. Tg. Mures.

Obiectivul studiat este racordat in reteaua de distributie gaze naturale presiune medie (Pmax=6bar) existenta pe marginea Drumului National DN6 Arad-Cenad, pe parte dreapta a acestuia. Reteaua de gaze naturale este realizata din conducte de polietilena de inalta densitate PEHD SDR11 D=250mm din care sunt alimentati si alti consumatori din zona: Spermarketul METRO, Fabrica Coca Cola Timisoara, Parcul Industrial si Tehnologic-Calea Torontalului Km6, etc. amplasata in Timisoara pe str. Aleea Viilor, la o distanta de cca.6,5km fata de acesta.

Principalele disfunctionalitati:

Principalele disfunctionalitati sunt date lipsa retelelor de alimentare cu apa si canalizare centralizate.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

In stadiul actual de dezvoltare in zona studiata este edificata si functioneaza fabrica de subansamble electronice a SC Flextronics Romania SRL.

Acivitatea existenta pe amplasament este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului prin Autorizatia de Mediu nr. 12012/30.03.2015 emisa de APM Timis, Prin autorizatia de mediu sunt reglementate aspectele privind:

 • -  Gestionarea resurselor de apa

 • -  Evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale

 • -  Gestionarea emisiilor de compusi organici volatili (COV)

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008

 • -  Monitorizarea emisiilor de la instalațiile de ardere

 • -  Automonitorizarea apelor uzate epurate deversate in canalul de desecare

 • -  Gestionarea deseurilor

 • -  Gestionarea ambalajelor

 • -  Gestionarea substantelor si preparatelor periculoase

Prin acte ale autoritatilor competente in domeniu sunt reglementate aspecte privind:

 • -  Gospodarirea apelor

 • -  Securitatea radiologica

 • -  Desfasurarea activitatii in domeniul nuclear

 • -  Sanatate publica

 • -  Paza si stingerea incendiilor

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Prin consultarile populatiei ce au avut loc cu prilejul avizarii planurilor de urbanism si proiectelor implementate din zonele adiacente, nu au rezultat opozitii fata de functiunea propusa a zonelor respective(industrie, depozitari, servicii).

 • 3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Nu au fost elaborate studii de fundamentare.

Certificatul de Urbanism nr. 542 / 20.02.2017 a fost obținut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 107 / 2014 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General.

 • 3.2.  PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in intravilanul extins, zona cu caracter nedefinit.

 • • Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei.

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia3), terenul de față este situat in intravilan și nereglementat. Propunerea de reglementare

este: UEI - Zona de Urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter industrial.

 • • Terenul studiat este propus ca Subzona productie si depozitare

 • • Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitivie” prevede pentru zona adiacenta limitei sudice a terenul studiat, dezvoltarea de parcuri industriale de productie bazata pe cunoastere si inovatie. Prin extinderea incintei Flextronics pe terenurile

studiat, se preia programul Politica 1 descrise in Masterplan.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 2 2,2% spații verzi din totalul suprafeței.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Elemente geometrice

Deservirea rutieră a obiectivului studiat urmează a se asigura în Etapa I -a din drumul național DN 6 Timișoara - Cenad, prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta, pentru ambele sensuri de circulație (cu viraj la stânga permis) și de la km 594+600 dreapta, pentru ambele sensuri de circulație (cu viraj la stânga permis).

În Etapa a II-a, în urma realizării proiectul D.R.D.P. Timișoara „Sporire trafic lărgire la 4 benzi de circulație DN 6”, a intersecției tip girație propusă și avizată la km 593+920 și a pasajului rutier denivelat al DN 6 peste linia de cale ferată Timișoara - Arad, se propune realizarea de drumuri colectoare prin care să se asigure accesul rutier la obiectivul studiat.

Accesul rutier existent de la km 593+920 dreapta se va menține și în Etapa a II-a după realizarea intersecției tip girație prin realizarea unui braț suplimentar la girație, coform AVIZULUI nr 340 / 260 din 09.05.2016 emis de D.R.D.P. Timișoara.

În Etapa a II-a, după lărgirea la 4 benzi de circulație a DN 6 și realizarea pasajului rutier denivelat al DN 6 peste linia de cale ferată Timișoara - Arad, accesul rutier existent de la km 594+600 dreapta va fi închis. Drumul colector propus pe partea dreaptă a DN 6 va trece pe sub pasajul rutier denivelat peste linia de cale ferată Timișoara - Arad și se va intersecta cu DN 6 pe partea stângă. Lățimea părții carosabile a drumului colector va fi de 6,00 m și va avea sens unic de circulație.

Din punct de vedere al circulației în zona studiată din prezentul P. U.Z. se prevede modernizarea și reamenajeara drumurilor existente precum și realizarea de drumuri noi. Străzile propuse situate la est, nord și vest de terenul studiat au fost avizate prin PUZ-uri aprobate în zonă, străzile fiind propuse cu prospect stradal de 16,00 m din care lățimea carosabilului de 7,00 m, zone verzi de 2x3,00 m și trotuare pietonale de 2x1,50 m.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (ord. M.T. nr. 50/1998).

Strazile interioare vor fi executate din îmbracăminți moderne alcatuite dintr-o fundație de balast și piatră spartă și o îmbracăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.

Racordarea drumurilor de acces s-a facut asigurând raze de curbură de 15 m, respectiv 12 m necesare pentru vehicule lungi.

Execuția lucrărilor

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008

Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de lucrări.

Începerea lucrărilor se va face numai după obținerea autorizației de construcție, întocmirea procesului verbal cu deținătorii de rețele tehnico - edilitare și obținerea aprobării de la D.R.D.P. Timișoara.

Pentru perioada execuției lucrărilor în zona drumului național, beneficiarul și executantul vor fi obligați să respecte normele de protecția muncii și siguranța circulației, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulație.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum și al semnalizării rutiere (indicatoare și marcaje) necesare pentru amenajarea acc esului rutier la obiectiv va fi suportat de către beneficiar, iar execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri.

Organizareaexecutiei lucrărilor

Organizarea de șantier se va limita la rulote pentru muncitori și unelte, iar acestea se vor amplasa pe terenul beneficiarului.

La executarea lucrărilor pe șantier se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme și Instrucțiuni tehnice, pentru fiecare gen de lucrări, precum și prevederile prevăzute în caietele de sarcini.

Materialele necesare se vor aduce la șantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă realizarea de depozite pe ampriza drumului.

Se vor lua măsuri deosebite privind siguranța circulației, mai ales semnalizarea pe timp de zi și de noapte.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA- REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Documentația are drept obiect reglementarea urbanistică a unui teren în suprafață totală de 252.574 mp a incintei FLEXTRONICS, astfel încât să fie posibilă extinderea zonei de industrie, depozitare si servicii specifice societății FLEXTRONICS, cu un regim de inaltime maxim (1-2S)+P+4E și pe această suprafață de teren.

Tema de proiectare propune:

 • 1. Extinderea zonei de industrie și depozitare, cu un regim de inaltime

maxim de (1-2S)+P+4E.

 • 2. Prevederea unui spațiu verde, reprezentând 2 2,2% din suprafața totală a terenului amenajat ca zona industriala, depozitare si servicii.

 • 3. Asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse de producție, depozitare locurile de parcare din incintă necesare funcțiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

 • 4. Ulterior aprobării proiectului în faza PUZ și introducerii terenului în intravilanul extins, se va face alipirea celor patru parcele.

UEI - Zona de Urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter industrial.


O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

RG39INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON


Bilant teritorial faza I

Destinație suprafața

Existent

Propus faza I

Suprafața [mp]

%      din

suprafata amenajata pentru industrie, depozitari, servicii

% din total suprafata

Suprafața [mp]

%      din

suprafata amenajata ca    zona

industrie, depozitari, servicii

% din total suprafata

Construcții

46.144

30,9

94.137

38,7

Cai circulații si parcari

73.503

49,1

95.225

39,1

Spațiu verde amenajat

29.911

20,0

54.798

22,4

Total suprafața amenajața ca zona industriala, depozitare si servicii

149.558

100,0

59,2

244.160

100,0

96,6

Suprafața neamenajata

103.016

40,8

4.303

1,7

Total suprafața in proprietate

252.574

248.463

Suprafața infrastructura publica

0

0

4.111

1,6

Total suprafața

252.574

100,0

252.574

100,0

POT %

18,3

38,6

CUT

max. 1,2

max. 1,2

Bilant teritorial faza II

Destinație suprafața

Existent din faza I

Propus faza II

Suprafața [mp]

%      din

suprafata amenajata ca    zona

industrie, depozitari, servicii

% din total suprafata

Suprafața [mp]

%       din

suprafata amenajata ca zona industrie, depozitari, servicii

% din total suprafata

S.C. Plancontrol S.R.L

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO tel/fax: +40 356101 124, +40 365 101 125 e-mail: secretariat@plancontrol.ro

web: www.plancontrol.ro

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

RG39INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 01562

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 00890

180 14001:2004

Construcții

94.137

38,7

94.137

38,6

37.3

Cai circulații si parcari

95.225

39,1

95.225

39,0

37.7

Spațiu verde amenajat

54.798

22,4

54.798

22,4

21.7

Total suprafața amenajata ca zona industriala, depozitare si servicii

244.160

100,0

96,6

244.160

100,0

96,6

Suprafata neamenajata

4.303

1,7

0

0,0

Total suprafata in proprietate

248.463

244.160

Suprafata infrastructura publica

4.111

1,6

8.414

3,3

Total suprafata

252.574

100,0

252574

100,0

POT %

Max 60 %

Max 60%

CUT

max. 1,2

max. 1,2

Regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E.

H max construcție = 25 m

H max cornisa = 21 m

Terenul propus spre cedare este compus din doua parti:

Teren afectat in momentul de fata de Hcn 199/1 si DE189/2. Atat canalul de desecare, cat si drumul de exploatare traveseaza terenul beneficiarului, impiedicand posibile dezvoltari viitoare. Prin prezenta documentatie, se propune devierea lor, pe limita de proprietate, conform documentatiei atasate. Astfel va exista un schimb de terenuri, intre ceea ce cedeaza beneficiarul si vechile trasee care urmeaza sa fie deviate.

Teren afectat de largirea DN6 la 4 benzi si realizarea giratiei: aceasta portiune se va ceda abia in momentul in care se demareaza lucrarile efective de largire si construire giratie. Suprafata care se va ceda va corespunde suprafetei real afectate de proiectul ce urmeaza a fi executat.

Cedarea, cu titlu gratuit, a suprafetelor necesare realizarii obiectivelor de utilitate publica, se va realiza etapizat, in functie de stabilirea proiectului tehnic aferent lucrarilor si momentul inceperii executiei largirii DN6 la 4 benzi, a realizarii bretelei colectoare si a giratiei

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentare cu apă: lucrari necesare pentru extinderea capacitatii instalatiilor de alimentare cu apa la sursa, tratare si aductiune; dezvoltari ale retelelor de distributie din zona; modificar partiale ale traseelor retelelor de distributie existente

Suprafața totală a zonei studiate este de 253.141 m2,,zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zona de industrie și


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


depozitare, care se afla în intravilanul municipiului Timișoara.

 • a. Sursa de apa pentru asigurarea necesarului de apa pentru consum menajer si tehnologic pentru construcțiile propuse va fi formata din cele trei foraje de adancime menționate mai sus.

Pentru alimentarea clădirilor se propune o retea de alimentare cu apa, realizata astfel incat sa existe cate un bransament la fiecare cladire. Reteaua de alimentare cu apa propusa va fi din PE-HD, Pn 10 atm, Dn.125 mm si va avea o lungime totala de ~500 m.

Debitele necesare pentru consum menajer si tehnologic sunt:

Q s zi med     =  94,82 mc/zi = 1,09

Q S ZI MAX    = 123,26 mc/zi = 1,42

Q s orar max =  10,27 mc/h = 2,85

Presiunea apei in cladiri va fi mentinuta prin intermediul unor statii de pompare proprii, cu hidrofor amplasate in camerele tehnice aferente fiecarie cladiri.

 • b. Pentru stingerea unor eventuale incendii, se propune amplasarea unei retele de alimentare cu apa pentru incendiu PE-HD, PN6, Dn.160 mm, localizata perimetral cladirilor propuse, avand o lungime L~1000 m si fiind echipata cu hidranti de incendiu supraterani.

Debitul de refacere a rezervei de incendiu este Q ri =  1,25 l/s

Conform breviarului de calcul anexat mai jos, rezulta ca volumul rezervei de incendiu este V~350 mc, volum asigurat din rezervorul de 500 mc existent pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA.

 • c. Pentru stropirea zonelor verzi, se prevede o retea de alimentare cu apa, L=780 m, alimentata de la cele doua foraje de mica adancime F3 si F4, existente pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA. Reteaua va fi confectionata din tuburi de PEHD, Dn.25mm, functionarea fiind sezoniera, cca 120 zile/an, 12 h/zi, cu exceptia sezonului rece.

Canalizare: imbunatatiri si extinderi ale rețelei de canalizare din zona; extinderi sau propuneri de statii noi de epurare sau statii de preepurare etc.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata va colecta apele uzate menajere si tehnologice de la cladirile propuse, pe care le va transporta si apoi descarca in statia de epurare existenta pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANlA, statie dimensionata sa preia apele uzate de la ~4500 persoane (conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 435/20.11.2017 - emisa pentru constructiile existente si functionale ale beneficiarului). Reteaua de canalizare menajera propusa se va executa din tuburi din PVC-KG, D=250 mm, L=500 m, echipată cu camine de vizitare. Canalizarea propusă va functiona gravitational si se va amplasa subteran, pe suprafata betonata dintre cladirile propuse.

Dupa finalizarea procesului de epurare, apa este evacuata in Hcn 187, printr-o conducta cu lungimea de aprox. 75 m.

Debitele estimate pentru constructiile propuse sunt:

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

RG39INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


Q u zi med     =  94,82 mc/zi = 1,09 l/s

Q U ZI MAX    = 123,26 mc/zi = 1,42 l/s

Q u orar max =  10,27 mc/h = 2,85 l/s

Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperisuri si suprafete betonate aferente

constructiilor propuse si zona verde, prin intermediul unei retele pluviale ingropate, apoi vor fi trecute prin separatoare de namol si hidrocarburi si stocate in bazine de retentie ingropate, amplasate in zona verde din vestul incintei. De aici, apele de ploaie pre-epurate vor fi evacuate in canalul de desecare adiacent, Hcn 199/1, prin intermediul a doua guri de descarcare.

Se propune devierea canalului HCN 199/1, la limita de S-V a parcelei CF 407682 si la limita de V a parcelei CF 407694.

Lungimea retelei de canalizare pluviale este ~1500 m si va fi realizată din tuburi PVC -KG, D=315 mm.

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 2.305 l/s

Volumul bazinelor de retentie este de 1.975 mc (~980 mc/bazin)

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 193.620 mc/an

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Zona studiata cuprinde 4 corpuri de cladiri, avand functiuni industriale, depozitare si servicii, parcaje si platforme, spatii verzi amenajate si imprejmuire cu gard. Localizarea amplasamentului este in incinta FLEXTRONICS ROMANIA, pe Calea Torontalului, DN6, jud. Timis, avand suprafata de 253.141 mp .

Date de bază:

 • - angajati - 1.600 persoane (400 persoane x 4 schimburi)

 • - personal TESA - 200 persoane

 • - stropire spatii verzi - 1 l/mp/zi

 • - umidificatoare aer - 0,286 mc/zi

 • - cantina - 7 l/om/zi

 • - spalare placi - 1 mc/zi

 • - stropire spatii verzi - 2 l/mp/zi (sezonier: 120 zile/an)

 • 1. NECESARUL DE APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1:2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane și rurale”, STAS 1343/2-1989 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă pentru unităti industriale” ș i STAS 1478/1990 “Alimentarea cu apă la constructii civile și industriale”

Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea sursei sunt:

 • - 20 l/om,zi pentru angajati - TESA;


  S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

  str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

  web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


  allBcert


  ALLwCERT


  Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


  180 14001:2004 180 9001:2008


 • - 40 l/om,zi pentru angajați - muncitori;

 • - 0,286 l/mp,zi pentru umidificatoare aer;

 • - 1,00 l/mp/zi pentru stropire spatii verzi;

 • - 7 l/om,zi - cantina

 • - 1 mc/zi - spalare placi

 • - angajati:-TESA: 200 persoane x 20 l/om,zi = 4.000 l/zi : 1.000       = 4,00 mc/zi

-muncitori: 1600 persoane x 40 l/om,zi = 64.000 l/zi : 1.000  = 64,00 mc/zi

 • - umidificatoare aer:                                                   = 0,286 mc/zi

 • - cantina: 7 l/om,zi mp/zi x 1.800 persoane = 12.600 l/zi : 1.000        = 12,60 mc/zi

 • - spalare placi: 1 mc/zi                                                   = 1,00 mc/zi

N = 0,06+0,50+2,00+2,80+15 = 81,88 mc/zi

Stropire spatii verzi: 50.000 mp x 2 l/mp/zi = 100.000: 1000 = 100,00 mc/zi

 • 2. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED - debitul zilnic mediu ( mc/zi )

Q S zi med = k p x k s x N

unde :

Kp = 1,15 - coeficient ce tine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune și retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006

Ks = 1,007 - coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q zi med = 1,15 x 1,007 x 81,88 = 94,82 mc/zi = 1,09 l/s

Q S ZI MAX - debitul zilnic maxim (mc/zi)

Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED

unde :

K zi = 1,30 - coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim pentru industrie

Q zi max = 1,30 x 94,82 = 123,26 mc/zi = 1,42 l/s

Q S ORAR MAX - debitul orar maxim (mc/h)

Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / h

unde :

K o = 2,0- coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1 -2006, tabel 2.

h = 8 ore/zi

Q orar max = 2,0 x 123,26/24 = 10,27mc/h = 2,85 l/s

Debitele necesare pentru consum menajer si tehnologic sunt:

Q s zi med     =  94,82 mc/zi = 1,09

Q S ZI MAX    = 123,26 mc/zi = 1,42

Q s orar max =  10,27 mc/h = 2,85

Debitele necesare pentru stropit spatii verzi sunt:

Q s zi med    = 115,80 mc/zi = 2,68

Q S ZI MAX    = 150,54 mc/zi = 3,48

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

RG39INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


Q S orar MAX = 25,09 mc/h = 6,96 l/s

Debitele autorizate si funcționale sunt: in scop igienico-sanitar si tehnologic: Q s zi med    = 178,08 mc/zi = 2,06

Q S ZI MAX    = 267,12 mc/zi = 3,09

Q s orar max =  22,26 mc/h = 6,18

Pentru spatii verzi:

Q s zi med     =  66,66 mc/zi = 1,54 l/s

Q S ZI MAX    =  83,33 mc/zi = 1,93 l/s

Q s orar max =  13,88 mc/h = 3,85 l/s

Debitele TOTALE pentru consum tehnologic si menajer sunt:

Q s zi med    = 272,90 mc/zi = 3,15

Q S ZI MAX    = 390,38 mc/zi = 4,51

Q s orar max = 32,53 mc/h = 9,03

Debitele ToTALE pentru spatii verzi sunt:

Q s zi med     = 182,46 mc/zi = 4,22

Q S ZI MAX    = 233,87 mc/zi = 5,41

Q s orar max = 38,97 mc/h = 10,82 l/s

 • 3.ÎNMAGAZINAREA

Debitul de apă necesar stingerii din exterior a incendiului este de 30 l/s, timp de 3 ore. Debitul de apa necesar stingerii din interior a incendiului este de 2x2,1 l/s timp de 10 min. Rezervor incendiu

Debitul de calcul pentru stingerea din interior a incendiului, cu hidranti interiori, este de 2,10 l/s. Timpul teoretic de functionare este de 10 min.

Q ii = 2,10 l/s

 • V inc1 = Q ii x T ii

2,10 l/sec x 10 min x 60 =1.260 l = 1,26 mc

Debitul de calcul pentru stingerea din exterior a incendiului, cu hidranti exteriori, conform tab.20, este de 30 l/s. Timpul teoretic de functionare este de 3 h.

Q ie = 30 l/s

 • V inc2 = Q ie x T ie

30l/s x 3 h x 3600 = 324.000 l = 324 mc

Rezultă un volum de apă pentru stingerea incediului cu hidranti de:

-hidranti interiori                   = 1,26 mc

-hidranti exteriori                  = 324 mc

S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON

Vtot


~ 326 mc (350 mc)

Refacerea rezervei de apă pentru incendiu, se va face cu debitul Q ri în timpul Tri : -rezervor hidranti:

326

.     Vinc     72

Q RI = inc =       = 4,52 mc/h = 1,25 l/s

Tri

Q RI =  1,25 l/s

3. DETERMINAREA DEBITELOR LA SURSA

Pentru apa menajera si tehnologica, debit de dimensionare este: Q sursa= 2,85 l/s (propus) + 6,18 l/s (existent) + Q ri= = 9,03 l/s + 1,25 l/s = 10,28 l/s

Debitul total calculat va fi asigurat prin intermediul celor 3 foraje de adancime F1, F2 si F2bis, existente pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA.

Pentru stropirea spatiilor verzi, debitul de dimensionare este: Q sursa= 6,96 l/s + 3,85 l/s = 10,81 l/s

Debitul total calculat va fi asigurat prin intermediul celor 2 foraje de mica adancime F3 si F4, existente pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA.

CANALIZARE MENAJERĂ

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846-1/2007. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru grupurile sanitare si necesarul tehnologic. Apele sunt evacuate prin conducte de canalizare menajera in statia de epurare existenta pe amplasament in zona verde, de unde apele epurate sunt evacuate prin pompare in Hcn 187.

Debitele estimate pentru constructiile propuse sunt:

Q u zi med     =  94,82 mc/zi = 1,09 l/s

Q U ZI MAX    = 123,26 mc/zi = 1,42 l/s

Q u orar max =  10,27 mc/h = 2,85 l/s

Debitele autorizate pentru cladirea existenta sunt:

Q u zi med     = 178,08 mc/zi = 2,06 l/s

Q U ZI MAX    = 267,12 mc/zi = 3,09 l/s

Q u orar max =  22,26 mc/h = 6,18

Debit total ape menajere evacuate:

Q u zi med    = 272,90 mc/zi = 3,15

Q U ZI MAX    = 390,38 mc/zi = 4,51

Q u orar max =  32,53 mc/h = 9,03

S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax: +40 356101 124, +40 365 101 125 e-mail: secretariat@plancontrol.ro web: www.plancontrol.ro

R039INGB0000999902141193 ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


CANALIZARE PLUVIALĂ

Suprafața de pe care se preiau apele pluviale este de 189.362 mp si cuprinde debitul de ape preluat de pe platformele betonate si acoperișuri. Aceste ape sunt colectate de o canalizare pluviala si descarcate in doua bazine de retentie, dupa o prealabila epurare in separatoare de namol si hidrocarburi. Din bazinul de retentie, apele pre-epurate se descarca controlat in Hcn 199/1, aflat la limita vestica a zonei studiate, prin intermediul a doua guri de descarcare.

Apele cazute in zona verde se infiltreaza liber sistematizat in teren, fiind considerate conventional curate.

Debilul de ape meteorice se stabileste luându-se in considerare numai debitul ploii de calcul, conform SR 1846-2:2007 se calculează cu relația:

Qpl = m x S x 0 x I m = 0,8 daca t < 40 min. (coeficient de reducerea a debitului pluvial, datorat acumula rii apei pluviale in reteaua de canalizare)

Suprafata totală de pe care se colectează apa de ploaie este de 189.362 mp.

- drum si platforme betonate - 137.892 mp     coef. de scurgere 0 = 0,85

- constructii                - 51.470 mp coef. de scurgere 0 = 0,95

51470 x 0,95 +137892 x 0,85

= 0,87


0=------1m62------

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2. t =durata ploii

t=tcs +—=5+390/42= 14 minute va

tcs =5 minute pentru zonă de șes

-lungimea colectorului este de 390 m

i= 175 l/sxha - pentru durata de 14 minute si frecventa de 1/2

Debitul de apă rezultat din precipitatii este: Qpl = 0,8 x 18,93 x 0,87 x 175 = 2.305 l/s

Volumul bazinelor de retentie ape pluviale:

2f

 • 1     -2                        1

V = 1 x -^ x Qplx k1 = — x     x 2.305 x 0,06 = 1.975 mc

 • 2   -c                  2

Vb.r.= 1.975 mc (impartit la 2 bazine ~ 985 mc/bazin)

Volumul anual total al apelor pluviale va fi:

Vanual = Qpl x tp x 60 x 100 zile /1000 = 2.305 x 14 x 60 x 100 / 1.000 = 193.620 mc/an


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; propuneripentru noi statii sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii electrice; modernizarea liniilor electrice existente

Alimentarea cu energie electrica a noilor unitati de producție si depozitare propuse in cadrul acestei documentatii se va realiza prin extinderea instalatiei electrice de distributie de 20kV existenta in incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L..

Puterea electrica instalata, alocata fiecareia din cele 4 unitati va fi de 1950kW astfel incat incarcarea maxima a transformatoarelor sa nu depaseasca 85% din puterea electrica a fiecarui transformator. In consecinta puterea electrica totala instalata pentru viitoarele constructii va fi de cca. 7800kW, iar puterea electrica simultan absorbita ar putea avea o valoare totala de cca. 4700-5000kW.

Fiecare unitate de productie si depozitare propusa va avea in componenta un post electric de transformare 20/0,4kV montat intr-o incapere special amenajata, cu usa dubla amplasata in peretele exterior astfel incat accesul sa se faca direct din exterior.

Echiparea posturilor electrice se va face dupa cum urmeaza:

2 celule modulare de linie 24kV, 630A, 16kA/1s cu separator de sarcina si cutit de legare la pamant (CLP),

 • 1 celula de transformator 24kV, 400A, 16kA/1s, cu separator de sarcina combinat cu sigurante fuzibile;

 • 2 transformatoare electrice de putere 20/0,4kV, P=1250kVA, cu pierderi reduse;

1 tablou electric de distributie de 0,4kV echipat cu 2 intrerupatoare reglabile de 2000A in care se vor racorda circuitele electrice de alimentare cu energie a consumatorilor din fiecare hala propusa;

Legatura intre posturile electrice de transformare 20/0,4kV propuse pentru fiecare hala si instalatiile electrice de distributie 20kV existente in incinta fabricii se va realiza prin linii electrice subterane de 20kV astfel incat toate posturile de transformare sa fie inseriate, iar instalatia de distributie 20kV sa functioneze in sistem “bucla inchisa”.

Pentru racordarea fiecarui post de transformare propus se propune realizarea unei canalizari subterane de 20 kV in lungime de cca. 1250m. Canalizarea se va realiza cu cablu de 20kV, tripolar de medie tensiune tip NA2XS(F)Y 3x(1x240)mm2 care va fi protejat in tub de polietilena cu pereti dubli pe tot traseul LES 20 kV. Pentru facilitarea accesului asupra acestora in vederea mentenantei si a eventualelor reparatii se vor monta camine de tragere din beton echipate cu capace de protectie din fonta, amplasate la distante de cca. 50-60m cat si la schimbarile de directie ale canalizatiei.

Se vor prevedea rezervele necesare la toate capetele de cabluri, iar la intrarea in postul de transformare proiectat cablul va fi protejat in tub din polietilena "Tip Pliabil".

Pentru racordarea cablurilor in celulele de sosire/plecare in/din PT 20/0,4kV-1250kVA proiectate s-au prevazut terminale de interior pentru cabluri monopolare MT cu câmp radial cu izolație extrudata” iar pentru mansonare se vor utiliza mansoane drepte unipolare pentru legatura pe cabluri MT subterane cu camp radial cu izolatie extrudata de grosime redusa si ecran in tub din aluminiu.

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

R039INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


Săpaturile se vor realiza mecanizat si manual si se va respecta prevederile normativului NTE 007/08/00.

Traseul canalizatiilor subterane de 20kV propuse se vor corela cu traseul celorlalte gospodarii subterane propuse si dupa executie se vor monta borne din beton inscriptionate pentru marcarea vizibila a canalizatiei de 20kV.

Alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; tipuri de combustibil; modernizări sisteme existente etc.

Se propune alimentarea cu caldura prin centrale termice cu combustibil gaze naturale astfel, in fiecare din cele 4 cladiri propuse dupa cum urmeaza:__________________________

Nr. Crt.

Denumire spatiu

Tip receptor/numar receptoare

Debit de gaze naturale (Nmc/h)

1

Centrala termica nr.1

2buc cazan de apa calda 1000kW

2x110,0

2

Centrala termica nr.2

2buc cazan de apa calda 1000kW

2x110,0

3

Centrala termica nr.3

2buc cazan de apa calda 1000kW

2x110,0

4

Centrala termica nr.4

2buc cazan de apa calda 1000kW

2x110,0

Putere termica totala 8000 kW

880,0 Nmc/h

Alimentare cu gaze naturale - dupa caz extinderi ale capacitatilor existente; procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentarii cu gaze naturale, etc.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a receptoarelor care se vor instala in cladirile propuse este necesara extinderea instalatiei de utilizare gaze presiune redusa (Pmax.= 2bar) existenta in incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.

Instalatiile de utilizare gaze naturale propuse pentru extindere in vederea alimentarii noilor receptoare va fi alcatuita astfel:

 • -  Instalatie de utilizare exterioara de gaze naturale presiune redusa care se va

realiza din conducte de PEHD SDR11, d=200mm, in lungime de cca. 800m,

montata subteran.

 • -  Instalatie de utilizare exterioara de gaze naturale presiune redusa care se va

realiza din conducte de PEHD SDR11, d=90mm, montata subteran care va face legatura intre conducta de distribuite cu diametrul de 200mm si fiecare cladire propusa.

 • -  Posturi de reglare gaze naturale montate in exterior inainte de intrarea in centralele termice amplasate in interiorul fiecarui corp de cladire propus racordate la conducta de legatura mai sus prezentata;

 • -  Instalatii de utilizare interioare de la posturile de reglare mai sus amintite pana la fiecare cazan de apa calda propus in centralele termice. Presiunea gazelor din instalatiile de utilizare interioare poate avea valori de 100-300mbar.

Instalatiile de utilizare gaze naturale supraterane, exterioare si interioare se vor realiza din conducte de otel fixate rigid de elementele constructive ale cladirilor,


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


fiind protejate anticoroziv prin vopsire. Fiecare instalație de utilizare se va echipa cu robinete de inchidere, electrovalve montate in exterior cat si senzori de gaze montati in incaperile centralelor termice. Deasemenea, tot in exteriorul cladirilor, pe conductele de gaze care alimenteaza fiecare hala propusa se vor monta valve seismice care se inchid automat la aparitia unui cutremur. înaintea racordarii fiecarui aparat de utilizare gaze naturale pe conducta de gaze se vor monta 2 robinete de inchidere, filtru-stabilizator de gaze si manometre pentru masurarea presiunii gazelor in vederea reglarii arzatoarelor care echipeaza cazanele de apa calda necesare.

Avand in vedere debitul suplimentar de gaze naturale necesar pentru alimentarea noilor receptoare beneficiarul va solicita operatorului de gaze naturale DELGAZ GRID redimensionarea statiei de reglare - masurare astfel incat aceasta sa asigure in conditii tehnice normale parametrii gazelor naturale la iesirea din statie. Racordul de gaze (PEHD D=160mm) care alimenteaza statia de reglare cat si instalatia de utilizare existenta (PEHD D=200mm) pot asigura necesarul total de gaze naturale existent si nou solicitat. Instalația de utilizare este alcătuită din ansamblul de conducte, armături, accesorii montate în incinta unui consumator, în aval de robinetul de branșament, respectiv după robinetul de ieșire din stația de reglare a presiunii și măsurare a debitului, cu excepția aparatului de măsurare a debitului (care face parte din sistemul de distribuție) - de la capătul robinetului până la coșul de evacuare a gazelor arse.

Instalația de utilizare se compune din:

 • - instalația exterioară care se montează aerian sau subteran, situată în exteriorul clădirii, între robinetul de branșament, respectiv între stația de reglare a presiunii și măsurare a debitului și robinetul de incendiu montat la intrarea instalației în clădire;

 • - instalația interioară, montată în interiorul clădirii între robinetul de incendiu și aparatele de utilizare, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelo r arse;

 • - racord de legătură între instalația exterioară și instalația interioară.

La alegerea traseelor instalațiilor de utilizare gaze naturale, condițiile de securitate au prioritate față de orice alte condiții.

Traseul conductei din polietilenă (PE) va fi rectiliniu. Cuplarea dintre conducta din polietilenă și cea din oțel se va face prin intermediul unei piese de trecere PE-OL montată în poziție orizontală, prevăzută cu răsuflătoare. Conducta se va monta subteran la adâncimea de 0,9 m de la generatoarea superioară a conductei până la cota terenului sistematizat.

Traseul instalației exterioare de utilizare gaze naturale, din polietilenă, pozată subteran, va fi coordonat cu celelalte utilitati subterane: apă, canal, canale termice, cabluri electrice, cabluri telefonice, respectându-se distanțele impuse de tabelul 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” - NTPEE 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Pozarea conductelor instalației exterioare de utilizare gaze naturale presiune redusă se face cu prioritate în zonele verzi și sub trotuare. Pozarea sub carosabil se impune numai

S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON

acolo unde spațiul de trotuar și zonă verde, respectiv densitatea celorlalte gospodării subterane nu permite amplasarea în zonele verzi sau în cazul traversărilor de drumuri. Distanțele de securitate între conductele subterane ale instalației exterioare de utilizare gaze naturale presiune redusă din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), față de alte


gospodării subterane, construcții sau obstacole vor fi:

 • • clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite ....

 • • clădiri fără subsoluri............................................................................................. 0,5

 • • canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc ..

 • • conducte de canalizare

 • • conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol sau

căminele acestor instalații...................................................................................... 0,5

 • • cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine

subterane............................................................................................................... 0,5

 • • linii de tramvai până la șina cea mai apropiată.................................................... 0,5

 • • copaci.................................................................................................................. 0,5

 • • stâlpi .................................................................................................................... 0,5

 • • linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale:

 • • în rambleu................................................................................................. 1,5

 • • în debleu, la nivelul terenului..................................................................... 3,0

Distanțele se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane.

Când respectarea distanțelor nu este posibilă acestea se pot reduce cu respectarea art. 3.17. din „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea si stemelor de alimentare cu gaze naturale” - NTPEE 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Marcarea traseului conductelor instalației exterioare de utilizare se face prin marcaje pe repere fixe. Pentru determinarea ulterioară a traseului conductelor, se va utiliza un fir metalic însoțitor. Firul metalic va avea diametrul de 2 mm, și va fi izolat. Firul metalic va fi montat pe întreg traseul conductelor, va fi fixat pe generatoarea superioară a acestora și la distanțe de maxim 300 m; acesta va fi prevăzut cu un punct de racordare la o sursă electrică.

Pozarea conductelor subterane ale instalației exterioare de utilizare gaze naturale se va face de preferință deasupra celorlalte canalizații subterane la o cotă de cel puțin 200 mm, între partea inferioară a conductei și partea superioară a instalației supratraversate. În cazul în care conductele de gaze naturale subtraversează o canalizație subterană, conducta se va proteja cu un tub de protecție care va depăși în ambele părți cu 0,5 m canalizația respectivă. La capete, tubul de protecție va fi etanșat cu spumă poliuretanică, iar către capetele tubului la partea superioră a acestuia se vor prevedea orificii și răsuflători. La partea inferioară a tubului se practică orificii pentru scurgerea cond ensului. Diametrul interior al tubului de protecție se stabilește în funcție de diametrul exterior al conductei respectând relația Dltub = Decond +100 mm.

Spațiul liber rămas între conductă și tubul de protecție se va pune în legătură cu atmosfera prin intermediul a două răsuflători dispuse către capătul tubului de protecție.

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

R039INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


La conductele de polietilenă se vor prevedea tuburi de protecție din oțel la subtraversări de canale termice sau în zone cu solicitări mecanice pronunțate. La încrucișări cu alte gospodării subterane se vor monta tuburi de protecție din polietilenă sau din PVC. Lângă sau la intersecția cu cabluri electrice se interzice montarea conductelor în tuburi de protecție din oțel.

Se vor evita îmbinări sudate pe conducta subterană, în interiorul tubului de protecție.

Nu se admite traversarea căminelor de vizitare a altor instalații subterane, cu conductele subterane ale instalației exterioare.

Pentru schimbările de direcție, țevile din polietilenă pot fi curbate fără aport de căldură. Raza minimă de curbură este 3QxDn (diametrul nominal), pentru țevi cu SDR 11.

Probele de presiune se vor executa concomitent cu instalația de utilizare din oțel, la aceeași parametri.

Conductele și fitingurile din polietilenă nu se deformează la cald în vederea montării.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1Q76 din 8 iulie 2QQ4 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupr a mediului sunt:

 • 3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) Gradul în care Planul Urbanistic creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Elaborarea PUZde față este determinata de intenția de a funcționaliza un teren în acord cu cerințele investitorilor și tendința de dezvoltare zonală, după cum reiese și din planul de amplasament anexat. Astfel, prin amplasament, natura si condiții de funcționare, planul prezent creează cadrul pentru extinderea activitatii existente de industrie, depozitari si servicii, pe un amplasament adiacent in cadrul zonei. De remarcat este intenția de dezvoltare pentru zona studiată cu activități de tip industrial, depozitare si servicii.

Amplasamentul în suprafata de 252.574mp din intravilanul extins al municipiului Timisoara este situat intr-o zona de unitati industriale.

Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de colectare si tratare a apelor uzate si a apelor pluviale, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier si surse tehnologice.


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public”.

 • b) Gradul în care Planul Urbanistic influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

Propunerile prezentului Plan Urbanistic Zonal preiau din Masterplanul 2012, politica intitulata“Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitivie”, care prevede pentru zona adiacenta limitei sudice a terenul studiat, dezvoltarea de parcuri industriale de productie bazata pe cunoastere si inovatie.

 • c) Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de desfășurare a activității, cu conservarea factorilor de mediu.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

  d.1. Apa


Prin soluțiile tehnice adoptate,prin extinderea retelelor existente de alimentare cu apă potabilă și canalizare, precumsi tratarea apelor uzate menajere si pluviale, se creeaza premisele respectarii Legii apelor nr.107/1996, prin incadrarea apelor in parametrii prevazuti in Legea 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, inHG 352/2005 privind modificarea si completareaHotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

d.1.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii, in scop igienico-sanitar, pentru stingerea incendiilor si tehnologica se propune a se face din puturile existente, precum si din rezerva de incendiu existenta prin prelungirea retelelor. Apa captata din foraje se va trata in instalatia existenta.

d.1.2. Apa uzată

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale, adică canalizare subterană din tuburi PVC - KG se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Evacuarea apelor uzate menajere se propune a se face prin prelungirea retelelor de canalizare si tratarea acestora in statia de epurare existenta, care are capacitatea de preluare acoperitoare pentru 4500 de presoane.

S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON

Evacuarea apelor pluviale se propune a se face prin colectarea acestora de pe clădiri, drumuri si platforme, trecerea prin 2 separatoare de namol si hidrocarburi, colectarea in 2 bazine de retentie si evacuarea treptata in canalul Hcn 199/1.

d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier din incinta, centralele termice alimentate cu gaz natural si eventuale surse tehnologice.

Sursele de impurificare a atmosferei specifice funcționării obiectivelor propuse sunt:

 • - Surse stationare nedirijate - nu există.

 • - Surse stationare dirijate:

 • - emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanti specifici arderii gazului natural sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx),bioxidul de carbon (CO2)

- eventuale emisii de poluanti din surse tehnologice, care vor fi captate, tratate si evacuate dirijat

 • - Surse mobile - autovehicule cu motoare termice. Aceste autovehicule generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente și au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, inclusiv in parcări.

Nu se prevede un impact semnificativ asupra calitatii aerului, fiind create premisele respectarii Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si a Legii 278/2013 privind emisiile industriale,

În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevazute măsuri de diminuare a noxelor in aer prin realizarea unor plantatii de aliniamentpentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006.

d.3. Solul

Prin solutiile propuse (separatoare de hidrocarburi, platforme betonate, spații adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, instalatii de evacuare a apelor uzate etanse, lucrări de ameliorare și întreținere a solului în zonele verzi, etc) se creeaza premisele protectiei calitatii solului.

d.4. Zgomotul și vibrațiile

Amplasamentul este situat la distante considerabile de receptori sensibili(cele mai apropiate locuinte la vest de amplasament, Dumbravita la 2,76 km), astfel incat prin zgomotul si vibratiile produse de activitatile propuse nu vor fi perturbate zonele de locuinte susmentionate.

Posibilele activitati generatoare de zgomot si vibratii se vor desfasura la interior. Pentru echipamentele amplasate la exterior susceptibile sa genereze zgomot si vibratii, se vor prevedea masuri de fonoizolare si atenuare a transmiterii vibratiilor.

Prin masuri specifice la nivel de executie, nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 10009/88.

O.R.C. Timiș - J 351397312005

C.U.I.-RO 18220238

R039INGB0000999902141193

ING Bank . Office Timișoara capital social 1.000 RON

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


d.5. Radiațiile

Nu se preconizează utilizarea de surse de radiații. Daca totusi vor exista, sursele vor avea Autorizație de Securitate Radiologica pentru produs, emisa de CNCAN, conform cu Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, iar spatiile in care acestea vor fi utilizate vor fi protejate la propagarea radiatiilor.

 • e) Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se vor respecta directivele europene legate de protecția mediului incidente, OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

 • f) Managementul deșeurilor

Deșeurile menajere, de ambalaje si tehnologicevor fi colectate selectiv in recipienți dedicati, care nu permit imprastierea lor, amplasati in spatii adecvatesi preluate de societați autorizate cu mijloace de transport adecvate.

Sunt create premisele respectariiLegii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, deseurile periculoase,OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, precum și ale Legii 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

 • g) Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Gestionarea eventualelor substanțe toxice și periculoase utilizate, atat in faza de executie cat si in cea de exploatare, se va face in conformitate cu prevederile fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate. Se vor respecta prevederile Legii 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Nu se preconizeaza stocarea unor cantitati de substante si preparate periculoase care sa se incadreze in prevederile Legii Nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

 • 3.7.2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special, la :

 • a)probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor

Se are in vedere că proiectul se va realiza cu respectarea cerintelor de urbanism, incadrandu-se prin aspect si inaltime a constructiilor in peisajul actual.

Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută, activitatile de industrie, depozitari si servicii fiind activitati gestionate controlat, monitorizate.

Daca chiar se vor produce,efectele vor fi de durata si frecventa redusa, fiind reversibile la eliminarea cauzei.

S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 351397312005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562

180 14001:2004 180 9001:2008


web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON

Zona posibil afectata va fi limitata la nivelul zonei propuse.

 • b) natura cumulativa a efectelor - Improbabil cumulativa cu a activitatilor din vecinatate.

 • c) natura transfrontaliera a efectelor - nu este cazul.

 • d) riscul pentru sanatatea umana

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Planul nu influențează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuite(cele mai apropiate locuinte la vest de amplasament, Dumbravita la 2,76 km). De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

 • e) marimea si spatialitatea efectelor- efectele sunt nesemnificative ca marime, limitate spatial la nivelul incintei zonei propuse.

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de :

 • -  Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IlI-a - zone protejate, nu exista arii naturale protejate desemnate in vecinatatea amplasamentului. Cea mai apropiata arie naturala protejata este situata la o distanta de 2,2 km -situl ROSCI0277-Becicherecul Mic. Situl nu va fi afectat de implementarea planului.

In zona studiata nu se afla niciun obiectiv de patrimoniu cultural.

 • -  Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Prin solutiile propuse prin prezentul plan nu se vor depăși valorile limita de calitate a mediului.

 • -  Folosirea terenului in mod intensiv

Terenul studiat are prevăzute ca zone verzi 22,2% din total suprafață aflată în proprietatea titularului investiției.

Cladirile vor fi de tip hale industriale, in regim de inaltime (1-2S)+P+4E, H max constructie = 25 m, cu urmatorii indici POT MAX = 60%, CUT max = 1,2.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

Nu este cazul.

 • 4 CONCLUZII

Prezentul PUZ si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Timisoara odata cu refacerea acestuia.

Principalele categorii de interventie care vor sustine materializarea programului de


S.C. Plancontrol S.R.L              O.R.C. Timiș - J 35 73973 72005

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO C.U.I. - RO 18220238 tel/fax:+40 356101 124,+40 365 101 125 R039INGB0000999902141193 e-mail: secretariat@plancontrol.ro           ING Bank . Office Timișoara

web: www.plancontrol.ro                   capital social 1.000 RON


allBcert


ALLwCERT


Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562


180 14001:2004 180 9001:2008


dezvoltare vizeaza in ordine următoarele aspecte:

 • •  aprobarea PUZ prin concursul Consiliului Local Timișoara;

 • •  Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizăriiobiectivelor propuse.

Conform planșei “Circulația terenurilor11 urmeaza a fi prevăzute:

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să

devină domeniu public.

Ca o consecința directa a aspectelor prezentate anterior si coroborat cu prevederile Regulamentului Local pentru zona studiata este de subliniat faptul ca arealul analizat poate deveni in urma interventiilor rezultate conform unei gandiri de ansamblu, un model de buna urbanizare a zonei„UEI - Zona de Urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter industrial”, bine integrata in structura orasului.

întocmit:

Arh. Popa Lavinia

Arh. Daniel Tellman

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Proiect:              ZONA INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI SERVICII

Nr. pr.:

2213.04.1

Faza:

PUZ (Plan Urbanistic Zonal)

Data:

Noiembrie 2017

Beneficiar:

SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL

Proiectant general:

SUBCONTROL srl

Proiectant de specialitate:

PLANCONTROL srl VITAMINA SRL

DISPOZIȚII GENERALE

Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - este parte integranta din Planul Urbanistic Zonal cu rolul de a detalia in forma scrisa reglementarile acestuia.

Prescriptile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restrictii, sunt obligatorii pe intreg teritoriul aferent planului Urbanistic Zonal.

Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situatia specifica a zonei incluse in studiu.

Planul Urbanistic Zonal inpreuna cu Regulamentul Local de Urbanism devin acte de autoritate ale administratiei publice locale, odata cu aprobarea lor, in baza carora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizatii de Construire.

Prezentul regulament este structurat astfel:

 • -  Prescriptii generale la nivelul zonei studiate

 • -  Prescriptii specifice la nivelul zonelor functionale

Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai in conditiile in care modificarile nu contravin reglementarilor propuse la nivel functional pentru zona studiata si numai cu acordul beneficiarului si a proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului si a proiectantului general.

Baza legala a elaborării

 • •  Planul de amenajare al teritoriului national

 • •  Planul de amenajare a teritoriului judetean Timis

 • •  PUG Timisoara

 • •  PUG Timisoara (in lucru)

 • •  Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

 • •  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 • •  H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • •  Legea 50/1991 - privind autorizarea executarii constructiilor

Ordinul MLPAT 91/1991 - privind formularele, procedura de autorizare si conținutul cadru al documentelor

Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea constructiilor rezidentiale pentru zona inclusa in studiu.

Pe baza aceleiasi documentatii PUZ se vor elabora documentatiile de parcelare a terenului conform plansei de reglementari.

Zonificarea functionala propusa a fost stabilita in functie de categoria de activitati pe care beneficiarul le-a dorit prin tema de proiectare si in conformitate cu prevedrile Certificatului de Urbanism nr. 542/20.02.2017.

Zonificare functionala

ZonA functionala a fost stabilita in plansa de reglementari urbanistice (plansa A04). Pentru integrarea in zona a constructiilor se va tine seama de normele de igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997.

Zona studiata in baza prezentului PUZ are urmatoarea zona functional (conf. PUG2012, aflat in curs de avizare):

UEi- Zona de urbanizare- Zona cu activitati economice cu character industrial

Caracterul zonei

Caracterul actual Terenuri cu destinație agricolă - pășuni, fânațe, arabil - sau libere situate în intravilanul municipiului.

Caracterul propus Spații urbane destinate dezvoltării de noi activități economice de tip industrial și cvasiindustrial pe terenuri neurbanizate - greenfield.

Reglementări pentru spațiul public

Pentru rețeaua de străzi, se vor aplica profile transversale unitare. Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament, locuri de staționare în lung, trotuare de minimum 3,00 - 4,50 m lățime, piste pentru bicicliști etc.

Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

Utilizarea funcțională

Utilizări admise:

Structură funcțională dedicată activităților economice de tip industrial:

 • -  producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare, sociale etc - direct legate de funcția de bază

 • - servicii de tip industrial sau cvasiindustrial

 • - sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc

 • - incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial sau cvasiindustrial

 • - formare profesională

 • - poli tehnologici, de cercetare și dezvoltare

Utilizări admise cu condiții:

Sunt admise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei; funcțiuni administrative, comerciale, de cazare, loisir, educaționale cu condiția amplasării în perimetre delimitate și reglementate prin PUZ ca zone de servire special instituite.

Infrastructură tehnico-edilitară condiționat de amplasarea în subteran a acestora sau în afara spațiului public.

Utilizări interzise:

Locuire de orice tip.

Depozitare de deșeuri industriale, tehnologice etc înafara spațiilor special amenajate conform normelor de protecția mediului în vigoare.

Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.

Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

Garaje în clădiri provizorii.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spațiul public.

Constructii provizorii de orice natură.

Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile -fațade, calcane, acoperișuri, terase - sau pe împrejmuiri.

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Condiții de amplasare, echipare și configurare

Caracteristicile parcelelor:

Structura parcelară se conservă de regulă. Operații de divizare sunt permise doar cu condiția ca parcelele reultate să îndeplinească cumulativ, fiecare în parte următoarele condiții:

 • -  să aibă front la stradă

 • -  lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 50 m

 • -  adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă

 • -  suprafața să fie mai mare sau egală cu 3000 mp

 • -  să aibă formă regulată

Prin excepție, în cazul parcelelor în înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin PUD, cu condiția conformării integrale la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcțională, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenurilor.

Amplasare față de aliniament:

De regulă aliniamentul existent se va conserva, excepție făcând situațiile în care prezentul PUG prevede mutarea aliniamentului.

Extinderi de clădiri sau noi clădiri se vor dispune retras față de aliniament. Retragerea nu va fi mai mică de 10m, respectiv va putea fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor încevinate.

În cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis). In situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.

Amplasare față de limite laterale și posterioare ale parcelelor

Retragerea minimă obligatorie a clădirilor față de limitele laterale a le parcelei este mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor măsurată la cornișa superioadă sau la atic în punctul maxim. Retragerea minimă este de 6 m.

Dacă pe limita parcelei vecine se află un calcan, al unei clădiri ce respectă regulamentul zonei și este autorizată, noua construcție se va alipi de acesta. Sunt exceptate calcane ale unor anexe, clădiri temporare, clădiri restructurabile conform PUG

Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 6 m.

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă între fațadele a două corpuri de clădiri situate pe aceeași parcelă va fi de două treimi din înălțimea celei mai înalte, dar minim 6m.

Circulații și accese

Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulație de rang inferior. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulație.

Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal, vizitatori, tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu).

În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulațiiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea în incintă.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform regulamentelor in vigoare.

Pentru staționarea autovehiculelor se vor organiza de regulă parcaje la sol pe terenul unităților comerciale.

Înălțimea maximă admisă:

La cornișă înălțimea maximă nu va depăși 21 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m.

Regimul de înălțime nu va depăși (1-2S)+P+4.

Pentru clădirile aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

Aspectul exterior al clădirilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul nat ural și așezări urbane existente.

Condiții de echipare edilitară și evacuarea deșeurilor

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spațiul public.

Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public.

Spații libere și spații plantate:

Spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 2 2,2% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Locația spațiilor verzi de poate modifica după necesitatea dezvoltărilor (ex: necesitatea de parcări suplimentare, modificări de alei, amplasarea echipamentelor edilitare) cu conditia ca suma spatiilor verzi sa nu scada sub 22,2% din suprafața totală.

Împrejmuiri

împrejmuirile spre spațiul public vor putea avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației sau vor fi in totalitate transpatente.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

Indici de ocupare și utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului:

POT 60%

Coeficietul de utilizare maxim a terenului:

CUT 1,2

Spatiu verde minim:

22,2%

Intocmit,