Hotărârea nr. 458/2018

458/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 458/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-011783/20.07.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 28/29.06.2018;
Având în vedere Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 3794/23.10.2017, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 24/31.05.2018, precum şi Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 14 din 15.02.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 154/2016, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Pentru SzL - Subzonă locuire colectivă - cu functiuni complementare la parter:
- Regim de construire: (S)+P+2E+M;
- Funcţiuni predominante: ansamblu de constructii cu functiuni mixte - locuire colectivă si functiuni complementare locuirii la parter, conform plansei "Reglementări Urbanistice" nr. 154-A03 si precizărilor din R.L.U.;
- POTmax = 35%; CUTmax = 1.30; Hmax cornisă = 10.80m - pentru clădiri cu sarpantă; Hmax = 14.80m;
Pentru SzS - Subzonă servicii si institutii publice:
- Regim de construire: (S)+P;
- Funcţiuni predominante: spatii comerciale, servicii cu acces public - functiuni compatibile cu locuirea cu indeplinirea conditiilor precizate in RLU;
- POTmax = 55%; CUTmax = 0.55; Hmax cornisă = 8.00m;
ˇ Spaţii verzi compacte minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 14/15.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;
ˇ acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004318/15.12.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti - Agentia Bancara Timisoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 154/2016, planşa nr. 154-A04 - ,,Circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei MunicipiuluiTimişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. LOMAS SERV S.R.L..;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

hkV

1 Wv" X

4Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

sr


s.c. "ARHITECT TRÎMBIȚAS” s.r.l.

Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL „DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, intravilan TIMIȘOARA, C.F. nr. 402010, C.F. nr. 413811 Beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L.

Proiect nr. 154/2016

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, intravilan Timișoara, C.F. nr. 402010, C.F. nr. 413811, și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • ■  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • ■  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • ■  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • ■  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • ■  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • ■  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • ■  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • ■  Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • ■  Hotărârea C.J.Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;

 • ■  Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • ■  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 • ■  Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timișoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

 • ■  PUZ “Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”, Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa aprobat cu HCL nr. 121/2017

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, cu fronturi la Străzile Nicolae Andreescu și Anton Bacalbașa, elaborat pe terenul arabil aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, identificat prin C.F. nr. 402010, C.F. nr. 413811, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara în baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren aflată în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 26300 mp, cu fronturi la Străzile Nicolae Andreescu și Anton Bacalbașa, identificată prin CF nr. 428456 și 413811 - teren arabil în intravilan Timișoara, proprietar S.C. LOMAS SERV S.R.L.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa nr. 154-A03 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR________

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

În zona studiată există terenuri având categoria de folosință arabil.

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege.

 • ■  De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • ■  Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

 • 2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■   Consiliul Județean Timiș impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica și vor delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și vor stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • 2.1.3. Resursele subsolului

 • ■  În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.4. Resursele de apă

 • ■  Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.5. Zonele construite protejate

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■  Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • -  Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • -  Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în construcții;

 • -  H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • -  Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

 • ■  Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare și energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei (zonă predominant rezidențială).

 • ■  Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

 • 2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

În cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc astfel:

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

 • ■  Regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M

 • ■  P.O.T. max = 35%

 • ■  C.U.T. max = 1,30

 • ■  H max = 14,80m

 • ■   H max cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă = 10,80m

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

 • ■  Regim de înălțime maxim (S)+P

 • ■  P.O.T. max = 55%

 • ■  C.U.T. max = 0,55

 • ■  H max cornișă = 8,00m

 • 2.2.8. Lucrări de utilitate publică

Conform planșei 154-A04 "Circulația terenurilor", urmează a fi prevăzute:

 • ■  Rezervarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale străzilor propuse, în perimetrul terenului studiat;

 • ■  Obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale străzilor propuse să devină domeniu public.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

 • ■  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în intravilanul Mun. Timișoara și au o suprafață totală de 26300 mp.

 • ■  Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință ca zonă predominant rezidențială (locuințe colective, funcțiuni complementare, servicii și instituții publice).

 • ■  Terenul studiat se împarte în următoarele subzone funcționale:

 • - SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter,

conform limitei de implantare, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M

 • - SzS - Subzonă servicii și instituții publice

cu regim de înălțime maxim (S)+P

 • - SzV - Subzonă spații verzi amenajate

 • - SzC - Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente

 • - SzU - Subzonă utilități

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru:

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

 • ■  Locuințe colective

 • ■  Amenajări aferente locuințelor

 • ■  Căi de acces carosabile și pietonale în incintă

 • ■   Parcări la sol

 • ■  Parcaje subterane

 • ■  Spații plantate

 • ■  Locuri de joacă pentru copii

 • ■  Construcții pentru echipare tehnică

 • ■  Împrejmuiri

 • ■  Platforme colectare deșeuri menajere

 • ■  Alte funcțiuni compatibile

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

 • ■  Spații comerciale

 • ■  Sedii de firmă/administrative/birouri

 • ■   Servicii

 • ■  Reprezentanțe firme

 • ■  Sedii financiar-bancare

 • ■  Clădiri ale administrației publice

 • ■  Unități de comerț cu amănuntul

 • ■  Construcții cu destinație socială, culturală

 • ■   Edificii de cult

 • ■  Școli, creșe, grădinițe

 • ■  Dotări pentru sănătate

 • ■  Dotări sportive

 • ■  Parcaje la sol

 • ■  Parcaje subterane

 • ■  Spații plantate

 • ■  Construcții pentru echipare tehnică

 • ■  Împrejmuiri

 • ■  Platforme colectare deșeuri menajere

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi amenajate;

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ, de recreere și de protecție;

 • ■  căi de comunicație - accese carosabile și pietonale la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel, terenuri de sport și spații de joacă pentru copii;

 • ■  construcții provizorii, chioșcuri, pergole, gradene;

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

SzC - subzonă căi de comunicație rutieră

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapete de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane.

SzU - subzonă utilități

construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

 • 3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

 • ■  La parterul fiecărei clădiri cu front la strada nou propusă ce face legătura între străzile Anton Bacalbaș și Nicolae Andreescu se vor asigura funcțiuni complementare în suprafață de aproximativ 100 mp (echivalentul unei unități locative) destinate locuitorilor din zonă, în concordanță cu prevederile planșei 154 A03 - “Reglementări urbanistice”.

 • ■  Funcțiunile complementare permise vor respecta următoarele condiții:

 • -  să nu genereze transport greu

 • -  să aibă posibilitatea de a asigura în parcela proprie staționarea autovehiculelor aferente acestei funcțiuni

 • -  să fie activități nepoluante fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare deșeuri.

 • -  să nu fie surse de poluare fonică

 • ■  construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

Funcțiunile complementare vor fi:

 • ■  spații pentru servicii și comerț de capacitate redusă (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, cafenele, patiserii, coafor etc.) cu acces public (de proximitate) la parterul clădirii cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - să se adreseze preponderent locuitorilor zonei

 • - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în

interiorul clădirii

 • - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală,

 • - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

 • - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire

 • - suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80mp

 • - să implice maximum 5 persoane

 • - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în

interiorul clădirii

 • - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală,

 • - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

 • ■  se admit restaurante, baruri, cafenele de orice tip cu următoarele condiții:

 • -  unitățile care comercializează băuturi alcoolice pentru consum sa fie situate la o distanță de minim 100 de metri de instituții publice reprezentative, școli și de lăcașe de cult

 • -   locurile de parcare să fie asigurate în interiorul incintei

 • -  să nu devină o sursă de poluare fonică

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

 • Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 • ■  Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. UTILIZĂRI INTERZISE

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru:

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

 • ■  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • ■  activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • ■  stații de întreținere auto cu capacitate peste 5 mașini;

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

 • ■  depozite de deșeuri

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

SzC - subzonă căi de comunicație rutieră

sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor și echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru utilități și spații verzi, cu condiția să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR_______________________

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■  Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.

 • ■  Se recomandă ca clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.

 • ■  Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 % h.

 • ■  Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • ■  Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■  Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de min. 5,00m față de aliniament la Strada Nicolae Andreescu și cu o retragere de min. 3,00m față de aliniament la strada nou propusă având profilul PTT1 și la Strada Anton Bacalbașa, conform planșei 154-A03 - "Reglementări urbanistice”

 • ■  Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare.

 • ■  Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice:

 • ■  Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu asigurarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

 • ■  În cazul în care clădirile sunt cuplate sau izolate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini decât pentru clădiri cuplate sau înșiruite, proiectarea trebuind să fie corelată.

 • ■  Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat cu condiția de a avea obligatoriu un acces auto pe parcelă, având minim 3,00m;

 • ■  Este obligatorie amplasarea a două construcții principale pe parcelele din cadrul zonei SzL (subzonă locuire colectivă predominant rezdențială), ce vor asigura între ele o distanță minimă, egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând limita de implantare conform planșei 154-A03 -“Reglementări urbanistice11, cu posibilitatea alipirii construcțiilor de pe două parcele vecine pe limita de proprietate comună, din cadrul aceleiași subzone funcționale.

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■  Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00m față de limita posterioară a parcelelor.

 • ■  Pe parcelă este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioșcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanță, cu condiția ca acestea să nu depășească înălțimea de 3,00m la cornișă de la cota terenului sistematizat pe limita de proprietate.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■  Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accesuri carosabile

 • ■  Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■  Numărul și configurația accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării accesurilor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■  Poziția accesurilor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 • ■  Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • ■  Este permis ca două parcele alăturate, din cadrul aceleiași subzone funcționale să folosească accesurile auto în comun, acolo unde este cazul, în baza unei servituți de trecere.

 • 4.2.2. Accesuri pietonale

 • ■  Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.

 • ■  În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■  Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică;

De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

 • -  beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară;

 • -  beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.;

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 • ■  Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).

 • ■  Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 • ■  Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 • ■  Este obligatorie realizarea bazinelor de retenție pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spațiilor verzi și la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

 • ■   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■  ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■  Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■  Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

 • ■  Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

 • ■  Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■   Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■  Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■  Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

 • ■  Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■  Dezmembrarea terenului studiat se va face în baza prevederilor prezentului proiect faza PUZ, în urma aprobării acestuia prin HCL.

 • ■  Ulterior dezmembrării conform PUZ vor fi interzise alipiri și dezlipiri ale parcelelor.

 • ■  Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■  Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private.

 • ■  Suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituți de trecere.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se vor avea în vedere:

 • ■  Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■  Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

 • ■  Regimul de înălțime al construcțiilor este de maxim (S)+P+2E+M

 • ■  Înălțimea maximă a constructiilor este 14,80m.

 • ■  Înălțimea maximă la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă este max. 10,80m.

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

 • ■  Regimul de înălțime al construcțiilor este de maxim (S)+P

 • ■  Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max. 8,00m;

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■  Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■  Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■  Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 • ■  Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 • ■  Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general.

 • ■  Pentru SzS (funcțiuni complementare - servicii și instituții publice) sunt permise totuși culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

 • ■  Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■  Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■  In cazul prezentului regulament:

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

(S)+P+2E+M

P.O.T. max = 35%

C.U.T. max = 1,30

SzS - Subzonă servicii si instituții publice

(S)+P

P.O.T. max = 55%

C.U.T. max = 0,55

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

 • ■  Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

 • ■  Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității:

 • -  1,15 locuri de parcare / apartament

 • -   Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 • ■  Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■   Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

 • ■  Se recomandă asigurarea locurilor de pacare și la subsolul clădirilor.

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■  Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■  Conform Bilanțului Teritorial, au fost asigurate spații verzi în procentul de 5,00% din suprafața totală a terenului studiat, respectiv 1.315 mp.

 • ■  Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate

 • ■  Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de spațiu verde.

 • ■  Spațiile verzi se vor asigura în concordanță cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spații verzi.

 • ■  De asemenea, se vor asigura spații verzi în suprafață de min. 25% din suprafața parcelei în cadrul fiecărei parcele de locuire colectivă cu funcțiuni complementare, respectiv min. 20% în cadrul parcelei de servicii.

 • ■  Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

 • ■  Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■  Spre frontul străzilor și pe limitele laterale dintre parcele, vor fi elemente de delimitare, constând din soclu/jardinieră de maxim 0.60m înălțime, și fine elemente din structuri metalice transparente - suport pentru plante cățărătoare, de maxim 1,80m. Aceste elemente vor fi discontinue.

 • ■  Pe aliniamentul fiecărei parcele va fi prevăzut un panou plin (zidărie/beton/ cărămidă aparentă), cu înălțime de maxim 1,80m, destinat amplasării/ integrării firidelor de branșament, numerelor poștale, rastelurilor pentru biciclete, cu iluminat indirect, și care va putea încorpora diverse echipamente tehnico - edilitare.

 • ■  Față de limita posterioară se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.) sau transparente cu vegetație cățărătoare, cu o înălțime maximă de 2,00m.

 • ■  Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

 • ■  Împrejmuirile care se vor realiza spre parcela de spații verzi vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă; tipul de împrejmuire folosit va fi identic; soluția va fi corelată pe parcursul execuției, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spații verzi; de asemenea, se propune susținerea coerenței vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetație din plante cățărătoare.

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Teren arabil în intravilan

100,00%

26 300 mp

-

-

SzL - Subzonă locuire colectivă

- cu funcțiuni complementare la parter

-

-

73,09%

19 221 mp

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

-

-

9,37%

2 465 mp

SzV - Subzonă spații verzi

-

-

5,00%

1 315 mp

SzU - Subzonă utilități

-

-

1,14%

300 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

-

-

11,40%

2 999 mp

TOTAL

100,00%

26 300 mp

100,00%

26 300 mp

4.7. INDICI CARACTERISTICI

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

(S)+P+2E+M

P .O.T. max = 35%

C.U.T. max = 1,30

H max = 14,80m

H max cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă = 10,80m

SzS - Subzonă servicii și instituții publice (S)+P

P .O.T. max = 55%

C.U.T. max = 0,55

H max cornișă = 8,00m

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referință.

Șef de proiect, arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Întocmit, arhitect Alina Narița


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3OOO3O, tel: + 40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

Nr. UR2017-014344/27.10.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Documentația: PUZ - „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”;

Amplasament: str. Nicolae Andreescu - str. Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timișoara;

 • -  Beneficiar: SC LOMAS SERV SRL

 • -  Proiectant: SC ARHITECT TRIMBITAȘ SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 11.09.2017 -05.10.2017,

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați :

 • -  SC TIMIOR COLLANT SRL - str Nicolae Andreescu nr. 42

Proprietar imobil str. Nicolae Andreescu nr. 36, 34, 36 A, 36 B, 44, 46, 48, 50, 52 B, 52A/1, 52A/2, 52, 54, 56, 58A, 58B;

Proprietar imobil str. Daniel Constantin nr. 3, 3A, 5, 5A, 7, 7/a, 9, 11, 13, 13B, 15-17, 19, 21,23,25,27

Proprietar imobil str. Aurel Buteanu nr. 2, 4, 6, 8.

Proprietar imobil str. Ilie Gropșian nr. 1B, 30, 32, 34, 40, 40a

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de doua persoane interesate de aceasta investiție.

La intalnirea cu proiectantul SC ARHITECT TRIMBIAS SRL, organizata in data de 19.09.2017, intre orele 15,00 - 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, au participat din partea publicului 8 persoane interesate de aceasta investiție.

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

8 d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel: *40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

S-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, atat din partea persoanelor care au consultat documentația, respectiv din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul SC ARHITECT TRIMBIAS SRL organizata in data de 19.09.2017, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, cat si din partea proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu - str. Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timișoara, prin adresele înregistrate la Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara cu nr. RU2017-000376/19.09.2017, UR2017-016106/02.10.2017, UR2017-016268/03.10.2017, UR2017-016321/03.10.2017, UR2017-016328/04.10.2017, respectiv prin sesizări pe mail-ul Biroului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ - dezvoltareurbana@primariatm.ro.

La toate aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentației PUZ „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu - str. Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2017- 017085/13.10.2017.

Conform acestui răspuns din partea proiectantului:

 • 1. Referitor la faptul că „zona UIT LIU din actualul PUG, este declarată în noul PUG (etapa a IV-a) ca zonă rezidențială, astfel că nu se vor putea face inserții cu funcțiuni care produc disconfort și disfuncționalități, care poluează sau produc trafic intens", respectiv „dorim să se respecte toate prevederile Regulamentului Local de urbanism aferent UTR Liu, a zonei cuprinse între calea ferată - continuarea străzii Muncii - strada Constantin Daniel și strada Nicolae Andreescu, iar pe cale de consecință să respingeți toate solicitările privind modificarea reglementărilor stabilite prin PUD"

Conform PUG în vigoare aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017, funcțiunea zonei este mixtă cu interdicție de construire până la elaborare PUZ/PUD, terenul fiind încadrat în UTR 58, având ca funcțiune dominantă serviciile și mică producție, locuirea fiind funcțiune complementară admisă a zonei.

Conform Legii 350/2001, în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-șef și aprobat, după caz, conform competenței de primarul localității;

în baza Certificatului de Urbanism obținut, a fost elaborat studiul de oportunitate „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu - str. Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timișoara, pentru care în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 300030, tel: + 40 255 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

de Urbanism din data de 08.06.2017, a fost obținut Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017, prin care s-a definit teritoriul ce urmează să fie studiat, respectiv reglementat prin Planul Urbanistic Zonal, categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: zonă mixtă cu interdicție temporară de construire până la elaborare PUD/PUZ - conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 și categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare și eventuale servituți.

în concluzie, pentru terenul studiat, sunt în vigoare reglementările PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017, care încadrează zona studiată ca Di Zonă MIXTĂ. Modificări sunt permise in urma aprobării unor documentații de urbanism - PUZ.

 • 2. Referitor la faptul că „în prezent ZONA CANAL LAKER FREIDORF, este zona de locuințe individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban"

Cvartalul studiat, delimitat de străzile Daniel Constantin (George Georgescu), Nicolae Andreescu, strada Anton Bacalbașa și calea ferată, prezintă următoarele caracteristici: parcele cu caracter arabil cu front îngust și adâncime mare, construcții concentrate spre frontul stradal, fond construit de tip semi-rural, regim de înălțime variind între P - P+1E+M, grad mic de ocupare al terenului, reflectat de: POT existent/cvartal = 7% și CUT existent/cvartal = 0,1

Aceste caracteristici precum și indicii de ocupare a terenului sunt adecvate unui mediu rural, fiind evidentă necesitatea unei strategii de urbanizare pentru zona mai sus menționată. în plus, prin elaborarea PUZ se va asigura funcțiunea rezidențială a zonei studiate, eliminând posibilitatea de folosire în viitor ca zonă de mică producție și servicii, conform prevederilor în vigoare.

 • 3. Referitor la faptul că „un PUZ nu ar trebui să rezolve doar un interes privat ci să ia în calcul dezvoltarea pe termen lung a unei zone. Pentru a masca caracterul inadmisibil al solicitării, în documentația depusă la PMT au fost preluate atât elemente din actualul PUG cât și elemente din noul PUG ignorând totodată elementele definitorii ale noului PUG, care contravin intereselor private și care ar trebui să fie definitorii ținând seama că noul PUG se află în etapa a 4-a de avizare."

Prin Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017 obținut, se impune respectarea respectarea servituților trecute în '‘Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare PUG Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013 cu privire la profilul stradal propus pentru strada Anton Bacalbașa (PTT4 - lățime 12,50m).

Indicatorii urbanistici sunt stabiliți prin avizul de oportunitate mai sus menționat și au valorile maximale stabilite, acestea fiind pentru subzona locuințe colective S+P+2E+M, POT max. 35%, CUT maxim 1.3, H maxim coamă 16m.

Din prevederile PUG aflat în faza de avizare se preiau în documentațiile de urbanism aflate în derulare, în vederea coordonării, prevederile Planului de Mobilitate Urbană din PUG în lucru - ce corelează dezvoltarea spațială a localității și a zonei periurbane/ metropolitane cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 403435

e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

în plus este evidentă tendința de urbanizare a zonei, concretizată prin aprobarea mai multor documentații de urbanism de tip PUZ / PUD ce propun locuințe colective și servicii, în regim de înălțime variind de la P+1E+M până la P+3E+M.

 • 4. Referitor Ia „respingerea proiectului propus, constând în ridicarea nivelului de înălțime, schimbarea de destinație a zonei, respectiv construirea a 18 blocuri de câte 4 nivele fiecare (S)+P+2E+M/Er"

în zona studiată (UTR 58), au fost aprobate documentații de urbanism care propun edificarea de locuințe colective cu un regim de înălțime variind între P+IE+M/Er și D+P+3E+M, identificate în planșa anexă cu nr. 154 - A12 - Studiu Zonă - Documentații de urbanism aprobate în zonă, zona studiată nefiind definită ca zonă de locuințe individuale, ci zonă MIXTĂ, conform PUG în vigoare.

Chiar dacă, din analiza situației existente, se identifică caracterul predominant al locuințelor unifamiliale cu regim de înălțime variind între P - P+1E+M, în arealul studiat au fost aprobate documentații de urbanism ce propun locuire colectivă, cu un regim de înălțime peste P+1E+M, ce ilustrează tendința de urbanizare a zonei, și anume: PUZ "Locuințe colective mici în regim de înălțime P+IE+M/Er” beneficiar S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 121/31.03.2017, PUZ "Locuințe", Timișoara, zona Freidorf intravilan, str. Nicolae Andreescu, nr. 70, beneficiar KONRAD MIA CARMEN, aprobat prin H.C.L. nr.359/29.07.2008, PUZ "Locuințe colective și funcțiuni complementare" strada Nicolae Andreescu - strada Vasia Vasilescu (Laurențiu Nicoară), Timișoara, beneficiar S.C. BULIDING & COMERȚ ITALY

S.R.L., aprobat prin H.C.L. ni-.273/29.06.2010, PUZ "Construire ansamblu locuințe colective P+2E+M cu spații pentru instituții, comerț si servicii la parter” strada Sulina, nr. 13, Timișoara, beneficiar S.C. TRISTAR SERVICE S.R.L. aprobat prin H.C.L. nr.398/30.09.2008, PUD "Construcție locuințe colective în regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare în demisol și împrejmuire proprietate” strada Sulina, nr. 19 Timișoara, beneficiari NACOV LAZĂR, NACOV KATALIN, BĂNĂȚEANU MARIUS, BĂNÂȚEANU LUMINIȚA aprobat prin H.C.L. nr. 189/28.04.2009.

 • 5. Referitor la faptul că „(...) va creea disconfort, va înrăutăți aspectul existent (construirea de blocuri mai înalte într-un cartier de case), va cauza invadarea spațiului privat de către locatarii de la etaj, va creea poluare fonică..."

Conformarea zonei de implantare a construcțiilor propusă nu încalcă niciuna din prevederile : Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996 - Cap.III -Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor - art. 24 - Amplasarea în interiorul parcelei; R.L.U. aferent PUG în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017, aferent zonei LM, art. 15: a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei, b) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor ; Noului Cod Civil, Capitolul III, Secțiunea 1, Articol 612 : „Distanța minimă în construcții”, Capiltolul III, Secțiunea 1, Articol 615, „Distanța minimă pentru fereastra de vedere".

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici L □ g a , nr. 1 , 300030, tel: +40 256 403435

e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internetzwww. primar iatm.ro

Clădirile ce se vor autoriza în baza prevederilor PUZ și vor respecta toate prevederile legale referitoare la distanța între clădiri față de limitele de proprietate, prevederile referitoare la igiena populației și la aspectul exterior al construcției.

 • 6. Referitor la faptul că „ se va înrăutăți considerabil traficul din zonă prin introducerea în circulație, într-o zonă relativ mică, a unui număr de minim 400 de mașini", respectiv „lipsa din documentația depusă a unui studiu de trafic pentru această zonă, pentru a putea estima impactul noilor construcții"

Măsurile impuse de Planul de Mobilitate Urbană în PUG în lucru, aflat in faza de avizare referitor la modernizarea străzii Anton Bacalbașa, vor contribui la fluidizarea traficului în zonă.

Studiul de trafic nu a fost solicitat, acesta se va elabora în cazul în care acest lucru este considerat a fi necesar de către forurile avizatoare.

 • 7. Referitor la faptul că „NU SUNTEM DE ACORD cu extinderea străzii Anton Bacalbașa, urmând sa dispuneți interzicerea circulației pentru autovehiculele cu capacitate mai mare de 3 tone”, respectiv „prezentarea în documentația depusă, a prelungirii străzii Anton Bacalbașa ca zonă de comunicație rutieră existentă, lucru total fals ușor demonstrabil la fața locului sau consultând o hartă a Timișoarei”

Conform solicitărilor Avizului de Oportunitate nr. 17 din 08.06.2017 - se vor respecta servitutile trecute în “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare PUG Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013 cu privire la profilul stradal propus pentru strada Anton Bacalbașa (PTT4 - lățime 12,50m).

Strada este prevăzută în Planul de Mobilitate Urbana în PUG în lucru în curs de avizare.

Modernizarea străzii Anton Bacalbașa la un prospect final de 12.50m reprezintă o alternativă de circulație pentru str. Nicolae Andreescu și este impusă necondiționat de aprobarea prezentului PUZ.

Prin aprobarea PUZ "Locuințe colective mici în regim de înălțime P+IE+M/Er" beneficiar S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 121/31.03.2017, PUZ "Locuințe”, Timișoara, zona Freidorf intravilan, str. Nicolae Andreescu, nr. 70, beneficiar KONRAD MIA CARMEN, aprobat prin H.C.L. nr.359/29.07.2008, se impune realizarea prospectului final de 12.50m.

Restricția de 3 tone nu se stabilește prin PUZ, ea poate fi solicitată Direcției Edilitare, Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

 • 8. Referitor la faptul că „infrastructura stradală nu poate susține un cvartal de blocuri atașate străzii Nicolae Andreescu care trece pe sub un pod feroviar de 1 bandă și jumătate"

Accesul rutier din și în zona studiată prin PUZ se poate realiza atât pe strada Nicolae Andreescu, cât și pe strada Ardealului, precum și de pe Str. Ovidiu Cotruș.

Modernizarea străzii Anton Bacalbașa reprezintă o alternativă de circulație pentru str. Nicolae Andreescu.

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Rezultatele informării și consultării împreună cu răspunsul inițiatorului au fost afișate pe site-ul oficial www.primariatm.ro si expediate prin Poștă celor care au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, atat persoanelor care au consultat documentația, respectiv persoanelor participante la întâlnirea cu proiectantul SC ARHITECT TRIMBIAS SRL, organizată in data de 19.09.2017, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, cat si proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu - str. Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timișoara.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu - str. Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timișoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


CONSILIER

Liliana IO VANROMÂNIA               Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2018-011783/23.07.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

31.07.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu -Anton Bacalbasa , Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

CF nr. 402010 Timișoara, nr. cad. 402010, teren în suprafață de 10.000 mp, categoria de folosință arabil intravilan, este proprietatea SC LOMAS SERV SRL - beneficiara documentației, cu interdicție de înstrăinare, grevare, închiriere, comasare, divizare, edificare, alipire, dezmembrare, amenajare, restructurare, construire în favoarea ING BANK NV AMSTERDAM SUC. BUCUREȘTI.

CF nr. 413811 Timișoara, nr. cad. 413811, teren în suprafață de 16.300 mp, categoria de folosință arabil intravilan este proprietatea SC LOMAS SERV SRL Timișoara, cu interdicție de înstrăinare, grevare, închiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare și construire.

De asemenea, din examinarea cărților funciare (datate 26.07.2018) mai sus individualizate rezultă că este înscris drept de ipotecă în favoarea ING BANK NV AMSTERDAM SUC. BUCUREȘTI.

ING BANK NV AMSTERDAM SUC. BUCUREȘTI, prin adresa nr. WB/NW/909/21.02.2018, comunică acordul cu privire la elaborare PUZ “Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu -Anton Bacalbasa, CF nr. 402010, 413811 intravilan Timișoara, conform Certificatului de Urbanism nr. 4032/06.10.2016 (prelungit), a Avizului de Oportunitate nr. 17/08.06.2017 și în baza proiectului nr. 154/2016 pentru imobilele ipotecate în favoarea Băncii.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-011783/23.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu -Anton Bacalbasa, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 402010 și nr. 413811 cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.l


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2018-011783/23.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-011783/20.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu -Anton Bacalbasa, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de locuinte colective cu functiuni complementare, servicii și institutii publice;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-011783/16.07.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 17 din 08.06.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 28 din 29.06.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4032 din 06.10.2016, Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 3794/23.10.2017, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 24/31.05.2018, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 14 din 15.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L., proiectant S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Georgeta Trimbitas, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna septembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada careia s-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, atat din partea persoanelor care au consultat documentația, repesctiv din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., organizata in data de 19.09.2017 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, cat si din partea proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu — Anton Bacalbasa, Timișoara, prin adresele înregistrate la Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Primăriei Municipiului Timișoara cu nr. RU2017-000376/19.09.2017;   UR2017-

016106/02.10.2017; UR2017-016268, 016321/03.10.2017; UR2017-016328/04.10.2017, respective prin sesizari pe mail-ul Biroului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în octombrie 2017, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-014344/27.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu — Anton Bacalbasa, Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu — Anton Bacalbasa, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., proiect nr. 154/2016, la cererea firmei beneficiare S.C. LOMAS SERV S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, este amplasat în partea de sud-vest a teritoriului administrativ al municipiului Timișoara, în cartierul Freidorf, in cvartalul delimitat la nord-vest de str. Nicolae Andreescu, la nord-est de calea ferată, la sud-vest de str. Daniel Constantin, la sud-est de str. Anton Bacalbasa, este accesibil pe latura sa nord-vestică din strada Nicolae Andreescu, pe latura sud-estică din str. Anton Bacalbasa, și este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăți private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 58 -zonă mixtă cu interdictie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD.

Pentru terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, a fost necesară întocmirea evaluării arheologice teoretice care nu au dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice, obtinându-se Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 3794/23.10.2017.

Pentru terenul reglementat a fost obtinut Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 24/31.05.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti - Agentia Bancara Timisoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, propune soluții și

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinată locuirii colective si functiunilor complementare, serviciilor si instituțiilor publice cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M (pentru zona de locuire si functiuni complementare) și (S)+P (pentru zona de servicii).

Accesul auto și pietonal la parcela studiată se face din strada Nicolae Andreescu, strada Anton Bacalbasa si strada nou propusă cu prospectul final de 13,75m, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-004318/15.12.2017.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-004318/15.12.2017.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

Pentru SzL - Subzonă locuire colectivă - cu functiuni complementare la parter:

 • -  Regim de construire: (S)+P+2E+M;

 • -  Funcțiuni predominante: ansamblu de constructii cu functiuni mixte - locuire colectivă si functiuni complementare locuirii la parter, conform plansei „Reglementari Urbanistice” nr. 154-A03 si precizărilor din R.L.U.;

 • -  POTmax = 35%;

 • -  CUTmax = 1.30;

 • -  Hmax cornisă = 10.80 m - pentru clădiri cu sarpantă;

 • -  Hmax = 14.80 m;

Pentru SzS - Subzonă servicii si institutii publice:

 • -  Regim de construire: (S)+P;

  - functiuni


 • -  Funcțiuni predominante: spatii comerciale, servicii cu acces public compatibile cu locuirea cu îndeplinirea conditiilor precizate în R.L.U.;

 • -  POTmax = 55%;

 • -  CUTmax = 0.55;

  max cornisă


  8.00m;


Spații verzi compacte minim 5,00% - conform Deciziei de încadrare nr. 14 din 15.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PU.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 154/2016, planșa nr. 154-A04 - „Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, beneficiar

S.C. LOMAS SERV S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 154/2016, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

 • •  Pentru SzL - Subzonă locuire colectivă - cu functiuni complementare la parter:

 • -  Regim de construire: (S)+P+2E+M;

 • -  Funcțiuni predominante: ansamblu de constructii cu functiuni mixte - locuire colectivă si functiuni complementare locuirii la parter, conform plansei „Reglementări Urbanistice” nr. 154-A03 si precizărilor din R.L.U.;

 • -  POTmax = 35%;

 • -  CUTmax = 1.30;

 • -  Hmax cornisă = 10.80m - pentru clădiri cu sarpantă;

 • -  Hmax = 14.80m;

 • •  Pentru SzS - Subzonă servicii si institutii publice:

 • -  Regim de construire: (S)+P;

 • -  Funcțiuni predominante: spatii comerciale, servicii cu acces public - functiuni compatibile cu locuirea cu indeplinirea conditiilor precizate in RLU;

 • -  POTmax = 55%;

 • -  CUTmax = 0.55;

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

max cornisă


8.00m;


 • •  Spații verzi compacte minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 14/15.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;

 • •  acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-004318/15.12.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar

 • •  În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București - Agentia Bancara Timișoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 154/2016, planșa nr. 154-A04 - ,,Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu — Anton Bacalbasa, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

Liliana IOVAN

Red/dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. UR2018-011783/20.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton BacalbaSa, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, este amplasat în partea de sud-vest a teritoriului administrativ al municipiului Timișoara, în cartierul Freidorf, in cvartalul delimitat la nord-vest de str. Nicolae Andreescu, la nord-est de calea ferată, la sud-vest de str. Daniel Constantin, la sud-est de str. Anton BacalbaSa, este accesibil pe latura sa nord-vestică din strada Nicolae Andreescu, pe latura sud-estică din str. Anton BacalbaSa, și este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăți private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 58 - zonă mixtă cu interdictie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD.

Terenul reglementat în suprafață totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp Si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti - Agentia Bancara Timisoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinată locuirii colective Si functiunilor complementare, serviciilor Si institutiilor publice cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M (pentru zona de locuire Si functiuni complementare) și (S)+P (pentru zona de servicii).

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 4032 din 06.10.2016, Avizul de Oportunitate nr. 17 din 08.06.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 28 din 29.06.2018;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, beneficiară S.C. LOMAS SERV S.R.L., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

sr


s.c. "ARHITECT TRÎMBIȚAS” s.r.l.


300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

MEMORIU TEHNIC

Proiect nr. 154/2016

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   Denumirea lucrării:

   PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”

   Amplasament:

   Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, Teren arabil în intravilan Timișoara, județul Timiș CF nr. 402010, 413811

   Beneficiar:

   S.C. “LOMAS SERV” S.R.L.

   (Beneficiar)

   Timișoara, str. Hebe, nr.2, jud. Timiș

   Elaborator:

   S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAS” S.R.L.

   (Proiectant)

   Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, jud. Timiș tel./fax: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

   Data elaborării:

   mai 2018

   Faza de proiectare:

   PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

  • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

   • 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal de față, este determinată de intenția de a reglementa din punct de vedere urbanistic o zonă cu funcțiunea actuală agricolă, din sud-vestul Municipiului Timișoara (Cartierul Freidorf), în zonă predominant rezidențială, destinată funcțiunilor de locuire, funcțiuni complementare acestora, servicii și instituții publice, cu dotările aferente și legăturile ce se impun cu vecinătățile.

Obiectul prezentei documentații îl reprezintă studiul unui teren format din două parcele, înscrise în CF nr. 402010 și 413811 ca terenuri arabile în intravilanul Municipiului Timișoara. Prin studiul de față urmează să se propună:

 • ■  reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului în vederea dezvoltării unui ansamblu cu caracter predominant rezidențial și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice;

 • ■  rezervarea suprafețelor de teren necesare dezvoltării tramei stradale;

 • ■  realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

Propunerile din această documentație vor ține cont de prevederile din Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare și alte documentații de urbanism aprobate în zonă.

Suprafața de teren ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z., măsoară 26.300 mp și este compusă din parcelele cu nr. cad. 402010 în suprafață de 10.000 mp, și nr. cad. 413811 în suprafață de 16.300 mp, (provenite din numerele cadastrale vechi A855/1/8, respectiv a855/1/7).

Terenul studiat este mărginit de:

 • -  la Nord-Vest: Strada Nicolae Andreescu - nr. Cad. 428456.

 • -  la Sud-Est: Strada Anton Bacalbașa - nr. Top. 456.

 • -  La Nord-Est: parcela de drum identificată prin CF. nr. 445717, rezultată în urma dezmembrării terenului cu nr. cad 419887 conform documentației P.U.Z. "Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er” aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 121/31.03.2017.

 • -  la Sud-Vest: se învecinează cu parcela A855/1/9, pe care există construcții cu caracter temporar - sere.

 • 1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat în UTR 58, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D., și se specifică Categoria funcțională:

Zonă mixtă: (M)

 • •  Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare,

 • •  Zonă instituții și servicii publice,

 • •  Zonă unități industriale.

În RLU aferent P.U.G. (conform Cap.2, Art.2-3-4) se specifică pentru zona mixtă următoarele:

 • •  Funcțiuni dominante: servicii, mică producție

 • •  Funcțiuni complementare:

 • ■   locuințe,

 • ■  spații verzi amenajate,

 • ■  accese pietonale, carosabile, parcaje, rețele

 • ■   instalații tehnico-edilitare.

Prin planșa de Reglementări urbanistice aferentă P.U.G. se instituie interdicție temporară de construire pentru zona studiată, stabilindu-se obligativitatea întocmirii unor documentații P.U.Z. sau P.U.D. Interdicțiile se stabilesc până la elaborarea și aprobarea documentației P.U.Z. respectiv P.U.D. (conform Art.6).

Conform Art.15 se permite amplasarea locuințelor în raport cu limitele laterale ale parcelei in sistem înșiruit, în regim cuplat sau izolat.

Procentul de ocupare al terenului este reglementat (conform Art.24 RLU PUG) prin corelare cu prevederile Art.15 RGU și Anexa 2 RGU.

Conform acestora, pentru zona exclusiv rezidențială cu regim de înălțime P -P+2, POT maxim este 35%. Pentru zona mixtă, POT maxim este 70%.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.3.1 LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Pentru întocmirea acestei documentații s-a consultat Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017.

În urma analizării documentației mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • ■  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zonă predominant rezidențială (locuire colectivă, funcțiuni complementare, servicii și servicii publice);

 • ■  necesitatea rezervării unui procent de minim 5% din suprafața terenului pentru dotări și servicii publice;

 • ■  rezervarea unui procent de minim 5% din suprafața terenului pentru spații verzi amenajate;

 • 1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

 • ■  Certificatul de Urbanism nr. 4032/06.10.2016, cu valabilitate prelungită, emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 107/2014, destinația terenurilor este aceea de zonă mixtă cu interdicție temporară de construire până la aprobare P.U.D./P.U.Z.

 • ■  Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017 este favorabil cu condiții:

 • -  Înălțimea maximă a clădirilor propuse nu va depăși 14,80m

 • -  În cazul clădirilor cu șarpantă, înălțimea la cornișă va fi maxim 10,80m

 • -  se va extinde profilul stradal al drumului nou propus între parcela beneficiarului și terenul reglementat prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr.121/31.03.2017 la lățimea de 13,75m.

 • ■  Planul topografic vizat de către OCPI recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 2252/2017

 • ■  Avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 3794/23.10.2017 favorabil, cu condiția ca în cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor, să fie anunțate autorităților în maxim 72 de ore. Conform raportului evaluării arheologice teoretice întocmit, nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

 • 1.3.3 PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

În zona studiată, aparținând UTR 58, cu interdicție de construire până la aprobare P.U.D./P.U.Z., pe limita de proprietate nord-est a terenului ce face obiectul P.U.Z. a fost aprobată prin hotărâri de consiliu local mai multe documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z.:

P.U.Z. ”Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.121/31.03.2017 - beneficiar S.C. Timior Collant S.R.L.

Indici urbanistici aprobați:

Subzona A:

 • -   Locuințe individuale înșiruite

 • -  regim de înălțime maxim P+1E+M/Er

 • -  POTmax = 35%

 • -  CUTmax = 0,9

 • -  Hmax = 12m

Subzona B:

 • -   Locuințe colective mici

 • -  regim de înălțime maxim P+1E+M/Er

 • -  POTmax = 35%

 • -  CUTmax = 0,9

 • -  Hmax = 12m

P.U.Z. ”Locuințe și dotări” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.511/22.10.2013

Indici urbanistici aprobați:

Zona Rezidențială:

 • -  regim de înălțime maxim D+P+1E

 • -  POTmax = 35%

 • -  CUTmax =

 • -   Hmax cornișă

 • -  Hmax coamă

  Zona Dotări și servicii publice:


regim de înălțime maxim D+P+1 E POTmax = 40%

CUTmax = 1,2

Hmax cornișă

Hmax coamă


= 8m

= 12m


P.U.Z. ”Locuințe colective și funcțiuni complementare” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.273/29.06.2010

Indici urbanistici aprobați:

 • -  Locuințe colective și funcțiuni complementare

 • -  regim de înălțime maxim D+P+3E+M

 • -  POTmax = 40%

 • -  CUTmax = 2

P.U.D. ”Construcție locuințe colective în regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare în demisol și împrejmuire proprietate” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.189/28.04.2009

Indici urbanistici aprobați:

 • -  Locuințe colective

 • -  regim de înălțime maxim D+P+3E

 • ■  P.U.Z. "Construcție ansamblu locuințe colective P+2E+M, cu spații pentru instituții, servicii și comerț la parter” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.398/30.09.’2008

Indici urbanistici aprobați:

 • -   Locuințe colective cu spații pentru instituții, servicii și comerț la parter

 • -  regim de înălțime maxim P+2E+M

 • -  POTmax = 25%

 • -  CUTmax = 1,2

 • ■  P.U.Z. ”Locuințe” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.359/29.07.2008

Indici urbanistici aprobați:

Zona de locuințe și funcțiuni complementare

 • -  regim de înălțime maxim P+2E

 • -  POTmax = 35%

 • -  CUTmax = 0,4

Zona mixtă:

 • -  regim de înălțime maxim P+2E

 • -  POTmax = 40%

 • -  CUTmax = 1,2

 • ■  P.U.D. ”Lotizare pentru locuințe și servicii” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.614/19.12.2006’

Indici urbanistici aprobați:

Zona locuințe

 • -  regim de înălțime maxim S(D)+P+2E+M

 • -  POTmax = 40%

 • -  CUTmax = 1,2

 • -   Hmax cornișă = 12m

Zona locuințe și servicii

 • -  regim de înălțime maxim S(D)+P+2E+M

 • -  POTmax = 50%

 • -  CUTmax = 2

 • -   Umax cornișă = 1 3m

 • ■  P.U.Z. ”Locuințe” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.377/11.10.2005

Indici urbanistici aprobați:

 • -  POTmax = 35%

 • -  CUTmax = 0,4

Se observă tendința de reglementare a UTR 58 marcată cu interdicție de construire până la aprobarea unor documentații urbanistice.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1  EVOLUȚIA ZONEI

 • 2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Inițial o localitate de origine germană, Freidorf a devenit cartier al Municipiului Timișoara în a doua jumătate a secolului XX.

Din punct de vedere urbanistic, țesutul construit este în mare parte tipic unei așezări rurale, având construcția poziționată în aliniament, și adâncime mare a parcelelor. Densitatea construcțiilor este redusă, acestea având de regulă regimul de înălțime Parter.

În vecinătatea amplasamentului studiat, în zona centrală a Cartierului Freidorf, între Străzile Ardealului, Nicolae Andreescu și Lămâiței, au apărut în timpul regimului comunist locuințele colective cu regim de înălțime P+4...5E, la parterul cărora se găsesc majoritatea serviciilor care deservesc cartierul.

Cu excepția zonei de locuințe colective, trama stradală este ortogonală, ușor înclinată în plan, în direcția Nord-Vest.

 • 2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU

EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

În zonele cu densitate redusă, există case care încă mai păstrează caracteristicile estetice și funcționale impuse de tipologia de locuire specifică coloniștilor germani.

În același timp, evoluția zonei a fost marcată de inființarea Comtim-ului, devenit ulterior parc industrial parțial revitalizat după anii 2000. În prezent, aici își desfășoară activitatea Companiile Smithfield Prod, Nestle, ELBA și altele.

Cartierul Freidorf este conectat la Calea Șagului - DN59 prin intermediul Străzilor Ovidiu Cotruș și Sulina, de-a lungul cărora s-a coagulat o zonă de industrie și servicii.

Ca o consecință a dezvoltării neplanificate, multe terenuri aflate între zona locuită și zona industrială/servicii au rămas nereglementate.

 • 2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1 POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Conform extraselor CF nr. 402010, 413811 terenul studiat este arabil în intravilanul Municipiului Timișoara, situat în cartierul Freidorf, cu fronturi la Străzile Nicolae Andreescu și Anton Bacalbașa.

Forma terenului este regulată, dreptunghiulară și orientată Nord-Vest spre Sud-Est.

Forma regulată a terenului asigură posibilitatea unei mobilări raționale a acestuia.

 • 2.2.2 RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

Din punctul de vedere al încadrării în oraș, poziția este favorabilă, datorită amplasării cu front la DJ 591 (Strada Nicolae Andreescu).

În partea de Nord a cartierului se află Gara de Vest de pe linia Timișora-Cruceni care deservea transportul de mărfuri.

Accesibilitatea zonei este asigurată de mijloacele de transport în comun ale R.A.T.T. care au stații pe Strada Nicolae Andreescu la intersecția cu Strada Virgil Simionescu și Strada Păcii, de-o parte și de cealaltă a amplasamentului studiat:

 • ■  Autobuz Linia 3

 • ■  Expres 7

La nivel edilitar zona este echipată cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații.

Principalele instituții de interes general din Freidorf sunt: Școla Generală cu clasele I-VIII nr.29, Biserica, Oficiul Poștal nr.4, Liceul Auto, și clădirile diverselor fundații de caritate.

Alte școli care deservesc zona sunt Școala Gimnazială nr.2, Școla Generală nr.13 și Școla Generală nr.27 aflate la mai mult de 1,5km de amplasamentul studiat.

 • 2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Relieful. Conform ridicării topografice, suprafața terenului este relativ plată, având diferențe de nivel nesemnificative. Acesta nu prezintă potențial de alunecare.

La Nord de Cartierul Freidorf trece Bega (aproximativ 900m față de amplasament). În zona locuințelor colective P+4...5 se află Balta Lămâiței.

Suprafața relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgatoare și a celor în retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe și zone mlăștinoase

Clima este cea tipică Câmpiei de Vest. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă:               -1oC          în Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:             +20oC ... 21oC în Iulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută: -35,3oC

 • - Temperatura maximă absolută: +40,0oC

 • - Temperatura medie anuală:     +10,9oC

 • b) Precipitații:

 • - Media anuală: 631 mm.

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului B0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,60-0,70m.

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Geologic, zona se caracterizează prin existența în partea superioară a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri și nisipuri, cu extindere la peste 200m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400 + 1700m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfolii (fracturi).

Terenul de fundare este apreciat între cotele -0,80 * -6,00m ca fiind un teren mediu format din praf argilos spre bază, praf argilos nisipos, nisip argilos, nisip fin prăfos, nisip mijlociu și mare.

Factori de influență

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Condiții de teren

terenuri medii

3

Apa subterană

cu epuismente normale (dacă va fi cazul)

2

Clasificarea construcției după categoria de importanță

normală

3

Vecinătăți

fără risc

1

Zona seismică

Tc=0,7sec.; ag=0,20g ; p0 = 2,50 spectru normalizat de răspuns elastic (din codul de proiectare seismică P100-1/2013)

2

total 11

Din analiza stratificației prezentată anterior se constată că terenul de fundare se incadreaza în terenuri medii, conform Normativului NP 074/2014 (tabelul A1.2 conditii de teren); cu un total de 11 puncte, deci un risc geotehnic de tip «moderat», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne în «categoria geotehnică 2».

 • 2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

În prezent, pe teren nu există construcții.

 • 2.4 CIRCULAȚIA

  • 2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Nu sunt înregistrate aspecte critice în desfășurarea circulației rutiere în dreptul amplasamentului studiat.

 • 2.4.2 CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECȚII CU PROBLEME

În general, străzile din vecinătate, inclusiv Strada Nicolae Andreescu și Strada Anton Bacalbașa până la intersecția cu Strada Constantin Daniel sunt străzi de categoria a III-a cu o bandă de circulație pe sens.

Pentru fluidizarea circulației este prevăzută prelungirea Străzii Anton Bacalbașa prin extinderea parcelei de drum cu nr. top. 456 până la Strada Laurențiu Nicoară.

 • 2.5 OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

În cadrul UTR 58 funcțiunea principală este aceea de locuințe cu regim de înălțime P...P+2 și funcțiuni complementare.

În zona centrală a Cartierului Freidorf, între Străzile Ardealului, Nicolae Andreescu și Lămâiței, au apărut în timpul regimului comunist locuințele colective cu regim de înălțime P+4...5E, la parterul cărora se găsesc servicii care deservesc cartierul.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, pe terenurile aflate la sud de Strada Nicolae Andreescu este instituită interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D. datorită incoerenței reglementărilor actuale.

Pe terenul vecin de la Est, arabil în intravilan, a fost recent aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.121/31.03.2017 documentația P.U.Z. "Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er" cu două subzone:

 • ■  Subzona A: Locuințe individuale înșiruite

 • ■  Subzona B: Locuințe colective mici

 • 2.5.2 ^GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În UTR 58, la sud de Strada Nicolae Andreescu, gradul de ocupare al terenului este unul redus, trama stradală ortogonală fiind modulată la aproximativ 400m. Construcțiile sunt amplasate de obicei la frontul străzilor.

La nord de Nicolae Andreescu, între Străzile Lămâiței și Muncii, procentul de ocupare al terenului este mai ridicat, fiind în jur de 35% din suprafața parcelei.

 • 2.5.3 ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Zona din imediata vecinătate a amplasamentului are un caracter predominant rezidențial. Serviciile sunt amplasate în general, în zona cu densitate a populației mai mare, unde sunt și locuințele colective.

 • 2.5.4 ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat este liber de construcții și fără spații verzi amenajate.

Cele mai apropiate spații verzi amenajate sunt:

 • -  parcelele identificate prin CF. nr. 445698 și 445710, rezultate în urma dezmembrării terenului cu nr. cad 419887 conform documentației P.U.Z. "Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er" aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 121/31.03.2017

 • -  Parcul din Freidorf - Piața Petofi Sandor, situat la aproximativ 500m de amplasamentul studiat.

În comparație cu alte cartiere ale orașului, Freidorf are o poziție favorabilă din punctul de vedere al accesului la spații verzi și de loisir, în vecinătate aflându-se malurile reabilitate ale Canalului Bega cu trasee pietonale și pistă pentru biciclete.

 • 2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ

  • 2.6.1 STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU

INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Pentru determinarea rețelelor edilitare existente în zonă, au fost solicitat avize de la toți deținătorii de gospodării subterane din zonă, obținându-se Avizul Unic nr. 961/28.10.2016 cu avizele anexe:

- Telefonie

Conform avizului de amplasament nr.2476/03.10.2017 al S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., pe Strada Nicolae Andreescu există instalații de comunicații electronice subterane. Viitoarele construcții se vor amplasa la minim 1m față de acestea, iar lucrările de amenajare nu vor putea depăși 40cm adâncime.

 • - Regia Autonomă de Transport Timișoara

Conform avizului de amplasament nr.UR2016-01-4790/07.10.2016 prelungit, al Regiei Autonome de Transport Timișoara, pe Strada Nicolae Andreescu există cabluri electrice subterane de tipul LES20Kvca și LES600Vcc. Avizul este cu condiții și necesită efectuarea predării de amplasament.

 • - Alimentare cu apă și canalizare

Conform avizului de amplasament nr.31538/11.10.2016 prelungit, emis de Serviciul Tehnic AQUATIM, în zonă există posibilitatea racordării la rețele de apă-canal existente pe Strada Nicolae Andreescu.

 • - Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz de amplasament nr.4892/18.10.2017 eliberat de E-ON Destribuție ROMANIA S.A., în zonă există rețele de gaz atât pe Strada Nicolae Andreescu, cât și pe Anton Bacalbașa.

 • - Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului de amplasament nr.196782857/11.10.2017 eliberat de SC ENEL Distribuție Banat SA, atât pe Strada Nicolae Andreescu, cât și pe Anton Bacalbașa există rețele electrice. Se va respecta distanța minimă de 60cm față de traseul cablurilor electrice existente.

 • - Alimentarea cu agent termic

Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM S.A. nr. UR2016-014790/04.10.2016 prelungit, în zonă nu există rețele termice sau de apă rece hidrofor.

 • 2.7 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuințe colective cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M, funcțiuni complementare, servicii și instituții publice.

Potrivit legii, propunerea de reglementare a fost supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare organizate de Municipiul Timișoara, Direcția de Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În scopul elaborării PUZ au fost obținute următoarele studii de fundamentare:

 • ■  Certificatul de Urbanism nr. 4032/06.10.2016, cu valabilitate prelungită, emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 107/2014, destinația terenurilor este aceea de zonă mixtă cu interdicție temporară de construire până la aprobare P.U.D./P.U.Z.

 • ■  Planul topografic vizat de către OCPI recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 2252/2017

 • ■  Avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 3794/23.10.2017 favorabil, cu condiția ca în cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor, să fie anunțate autorităților în maxim 72 de ore. Conform raportului evaluării arheologice teoretice întocmit, nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017:

 • -  Înălțimea maximă a clădirilor propuse nu va depăși 14,80m

 • -  În cazul clădirilor cu șarpantă, înălțimea la cornișă va fi maxim 10,80m

 • -  se va extinde profilul stradal al drumului nou propus între parcela beneficiarului și terenul reglementat prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr.121/31.03.2017 la lățimea de 13,75m.

 • 3.2  PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 105/2012, terenul este încadrat în UTR 58, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D., și se specifică Categoria funcțională:

Zonă mixtă: (M)

 • •  Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare,

 • •  Zonă instituții și servicii publice,

 • •  Zonă unități industriale.

În RLU aferent P.U.G. (conform Cap.2, Art.2-3-4) se specifică pentru zona mixtă următoarele:

 • •  Funcțiuni dominante: servicii, mică producție

 • •  Funcțiuni complementare:

 • ■   locuințe,

 • ■  spații verzi amenajate,

 • ■  accese pietonale, carosabile, parcaje, rețele

 • ■   instalații tehnico-edilitare.

Prin planșa de Reglementări urbanistice aferentă P.U.G. se instituie interdicție temporară de construire pentru zona studiată, stabilindu-se obligativitatea întocmirii unor documentații P.U.Z. sau P.U.D. Interdicțiile se stabilesc până la elaborarea și aprobarea documentației P.U.Z. respectiv P.U.D. (conform Art.6).

Procentul de ocupare al terenului este reglementat (conform Art.24 RLU PUG) prin corelare cu prevederile Art.15 RGU și Anexa 2 RGU. Conform acestora, pentru zona exclusiv rezidențială cu regim de înălțime P - P+2, POT maxim este 35%. Pentru zona mixtă, POT maxim este 70%.

 • 3.3  PREVEDERI ALE ETAPEI 2 P.U.G. - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN) 2012

Conform “Masterplan”, terenul studiat este situat în zona de aplicare a următoarelor politici:

Politica 4 - Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare

Program 3 - Transport motorizat individual și public

Amenajarea unui spațiu de parcare suficient pentru parcul industrial Freidorf; corelat cu reorganizarea căilor de acces pentru o mai bună fluidizare a traficului, Inel de legătură între Calea Șagului și Calea Torontalului

 • ■  Sporirea capacitatii de circulație pe penetrația: DJ591 (Utvin)

 • ■  Legatura rutieră nouă, în paralel cu calea ferată existentă, între Calea Șagului (zona pasajului C.F.) și str. Nicolae Andreescu (și viitorul punctul de transfer multimodal Freidorf);

 • ■  Conectarea Parcului Industrial Freidorf la rețeaua stradală majoră a orașului printr-o arteră rutieră nouă, pe malul stâng al Canalului Bega, în prelungirea spl. T.Vladimirescu - Sofocle

Program 4 - Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale

 • ■  Pistă velo în rețeaua urbană și cu conexiuni în cadrul periurban

 • ■  Extinderea traseelor velo pentru accesibilizarea cadrului natural pe direcția losefin - Freidorf - Sân Mihaiul Român, cu măsuri pentru marcarea și reglementarea punctelor de intersecție cu drumurile naționale, județene, express, respectiv viitoarea centură pe zona sud a orașului.

 • ■  Îmbunătățirea profilului stradal pentru creșterea accesibilității velo

 • ■  Îmbunătățirea punctelor de intersecție cu rețeaua de trafic motorizat

Politica 5 - Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public

Program 2 - Creșterea calității rețelei de spații verzi

 • ■  Modernizarea Parcului Petofi (pmT)

 • ■  Asigurarea rolului de coridor verde cu efect ecologic a unor spații verzi

 • ■  Asigurarea continuității rețelei de spații verzi

Politica 10 - Asigurarea unui mediu urban nepoluant, cu emisii reduse de CO2 - un oraș verde

Program 2 - Managementul apelor pluviale și activarea rețelei hidrografice

 • ■  Ecologizare și includere în sistemul de management a apelor pluviale a rețelei hidrografice - Lacul Lămâița

Program 6 - Calitatea apelor subterane și de suprafață

 • ■  Studiu pentru identificarea și implementarea sistemului de monitorizare a biotopurilor valoroase din zona urbană și periurbană a municipiului, în corelare cu studiul privind exploatarea prudentă pentru agrement a cadrului natural.

 • ■  Renaturalizarea cursurilor de apă naturale și artificiale (canale de desecare)

 • ■  Monitorizarea și desființarea deversărilor neautorizate în apele de suprafata sau subterane

 • ■  Monitorizarea apelor stagnante și introducerea lor în sistemul ecologic prin masuri de ecologizare

 • ■  Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței (PMT)

 • 3.4 PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, nivelul serviciului transportului public din zonă este unul de bază, atât la ora de vârf dimineața, cât și între orele de vârf, cu o frecvență <= 60 minute.

Sectorul de linie de tramvai aflat după Dâmbovița este unul nemodernizat și neutilizat.

Tot din studiul de mobilitate reiese că până în 2030, traficul pe străzile din Cartierul Freidorf nu va fi aglomerat în condițiile în care va fi finalizat proiectul de Centură al orașului și închiderea Inelului IV.

Din punct de vedere al asigurării pistelor pentru bicicliști, în Planul De Mobilitate Durabilă este prevăzută completarea rețelei VeloTm pe Strada Ardealului.

Acesta prevede modernizarea Străzii Ardealului (paralelă cu Strada Nicolae Andreescu, situată la nord de aceasta) la un profil transversal de 27m, pentru o stradă de categoria a II-a, cu două benzi de circulație pe sens, câte una comună cu liniile de tramvai. Traseele pentru biciclete se doresc a fi separate de carosabil prin zona verde de aliniament, urmând ca trotuarele să aibă dimensiuni generoase de până la 2,5m.

 • 3.5 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate de 1315mp (5% din suprafața terenului studiat) va fi asigurată în cadrul unei parcele, corelat cu spațiile verzi propuse în P.U.Z. vecin "Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.121/31.03.2017.

În cadrul parcelelor propuse se va asigura următorul procent de spații verzi:

 • -  min. 25% din suprafața parcelei în cadrul fiecărei parcele de locuire colectivă și funcțiuni complementare,

 • -   min. 20% în cadrul parcelei de servicii și instituții publice

 • 3.6  MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Accesul la parcelele propuse se va realiza atât de pe Strada Nicolae Andreescu, de pe Strada Anton Bacalbașa, cât și prin intermediul drumului propus în documentația P.U.Z. aprobată prin H.C.L. nr.121/31.03.2017, "Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”, cu profil transversal de 12m.

Prin P.U.Z. de față se propune extinderea prospectului transversal integral al acestui drum propus pe latura estică a terenului și prezentat în planșa A03 "Reglementări urbanistice” la o lățime de 13,75m.

 • PTT 1 (13,75m lățime)

 • format din carosabil de 2x3,50m cu circulație în ambele sensuri;

 • staționări sau spații verzi de aliniament de 2,50m, pe stânga, cu rigolă

 • trotuar 2,00m cu pantă de 1,5% spre rigolă, pe partea cu staționările;

 • trotuar 2,25m cu pantă de 1,5% spre rigolă, pe partea opusă.

De asemenea, se va asigura suprafața de teren necesară dezvoltării profilului transversal al Străzii Anton Bacalbașa, preluat din documentația P.U.Z. aprobată prin H.C.L. nr.121/31.03.2017, "Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”:

 • PTT 2 - conform PT 47 din PUG în curs de aprobare (12,50m lățime)

 • format din carosabil de 2x3,25m cu circulație în ambele sensuri pentru autovehicule și biciclete;

 • trotuar și spații verzi de aliniament (3,00m pe ambele laturi ale carosabilului) cu pantă de 1,5% spre rigolă.

Pentru eventualitatea în care se va intenționa continuarea străzii Bela Lugoși, s-a rezervat o suprafață de teren necesară dezvoltării unui drum cu sens unic de deservire locală, de 5,50m lățime pentru fluidizarea traficului.

Lucrările rutiere se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o fundație din balast și piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea și evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50m.

Semnalizarea în plan vertical și orizontal se va realiza conform STAS1848/1-2004, STAS1848/7-85.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre rigolele proiectate.

 • 3.7 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • ■  realizarea unei zone predominant rezidențiale, de locuințe colective si funcțiuni complementare

 • ■  asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse de locuințe colective si funcțiuni complementare;

 • ■  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor și avizelor, etc.

Documentația are drept obiect:

 • ■  Realizarea a 9 parcele destinate construirii de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu un regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M,

 • ■  Realizarea unei parcele destinate serviciilor/instituțiilor publice cu regim de înălțime maxim (S)+P către Strada Nicolae Andreescu,

 • ■  Realizarea unei parcele destinate spațiilor verzi amenajate, având o suprafață echivalentă cu 5% din suprafața totală a terenului studiat. Parcela de spații verzi va fi amplasată corelat cu spațiile verzi propuse prin P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 121/31.03.2017,

 • ■  Realizarea unei parcele pentru utilități

 • ■  Rezervarea suprafețelor de teren necesare noilor drumuri de acces cu profilurile transversale detaliate anterior la punctul 3.6.

 • ■  Asigurarea locurilor de parcare necesare funcționării zonei în incintă.

 • ■  stabilirea limitei de implantare a clădirilor și a retragerilor față de limite și vecinătăți;

 • ■  stabilirea unui regim de înălțime, a POT și CUT;

COEFICIENȚI URBANISTICI PROPUȘI

SzL - Subzona Locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,3

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M

 • •  Hmax. = 14,80m

 • •  Hmax. cornișă = 10,80m pentru clădirile cu șarpantă

SzS - Subzona Servicii și Instituții publice:

 • •  P.O.T. = max. 55%

 • •  C.U.T. = max. 0,55

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P

 • •  Hmax. cornișă= 8,00m

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

EXISTENT

PROPUS

Teren arabil în intravilan

100,00%

26 300 mp

-

-

SzL - Subzonă locuire colectivă

- cu funcțiuni complementare la parter

-

-

73,09%

19 221 mp

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

-

-

9,37%

2 465 mp

SzV - Subzonă spații verzi

-

-

5,00%

1 315 mp

SzU - Subzonă utilități

-

-

1,14%

300 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

-

-

11,40%

2 999 mp

TOTAL

100,00%

26 300 mp

100,00%

26 300 mp

 • 3.8 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a incintei PUZ se asigură prin extinderea rețelei de apă PEHD De225mm existentă pe strada Nicolae Andreescu. Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada nouă va fi din conductă PEHD, Pn6, De 125mm cu lungimea L = 380m.

Rețeaua de alimentare cu apă din incinta PUZ se va realiza prin conducte PEHD, Pn6, De 110mm cu lungimea L = 680m. La fiecare imobil se va realiza câte un cămin de apometru individual.

Pe rețeaua de apă De125mm se amplaseaza hidranți de incendiu exterior.

Canalizare menajeră

Pe strada Nicolae Andreescu există o rețea de canalizare Dn 600mm. Apele uzate menajere și pluviale se evacuează în rețeaua de canalizare existentă.

Se propune un canal din PVC De 400mm, L = 370m pe strada nouă. În acest canal se racordează canalele menajere din incinta PUZ. Pentru fiecare imobil se va realiza câte un cămin de racord individual.

Rețeaua de canalizare menajeră din incintă va fi din conducte PVC De250mm, L = 280m.

Canalizare pluvială

Canalele pluviale din incinta PUZ (de pe parcări și străzi interioare) va fi din conducte PVC De 250-315mm, L = 1000m.

Apele pluviale vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, apoi se vor descărca într-un bazin de retenție și ulterior într-un cămin de liniștire prin pompare.

Acest cămin de liniștire se amplasează pe rețeaua de canalizare proiectată De400mm de pe strada nouă și se descarcă în rețeaua de canalizare existentă Dn600mm pe strada Nicolae Andreescu.

Bazinul de retenție va avea capacitatea V=250mc și timpul de retenție 1 oră.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordării locului nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

 • -  Putere instalată - 740kW;

 • -   Ku (coeficient de utilizare) - 0.5;

 • -  Putere ceruta - 370 kW;

 • -  Ks (coeficient de simultaneitate) - 0.48;

 • -  Putere simultan absorbită: 177.6kW;

Din postul de transformare propus se va realiza reteaua LES 0.4kV până la fiecare FdCp propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

Rețele de telecomunicații

Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii.

Instalații luminotehnice

Instalațiile luminotehnice rutiere se vor clasifica conform normativului NP062\2002 în următoarele clase:

 • -  Drumul de acces - Clasa M3

 • -  Intersecțiile cu zona de acces - Clasa M3

Iluminatul stradal este format din corpuri de iluminat montate pe stâlpi metalici cu o înălțime utilă de 8m, de oțel zincat la cald, montați în fundații prefabricate de beton, de dimensiune 1000x1000x1000mm, respectând în totalitate indicațiile producătorului. Stâlpii de iluminat se vor lega la centura principală de legare la pământ prin conductor rotund de oțel zincat, D=10mm.

Corpurile de iluminat propuse vor fi echipate cu surse LED, indice de redare al culorilor minim 70, temperatura de culoare 4000K, intensitate 15,000lm. Rețeaua luminotehnică se va realiza printr-un nou punct de aprindere.

 • 3.9 PROTECȚIA MEDIULUI

 • 3.9.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Terenul fiind liber de construcții, nu vor exista materiale din demolări.

În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract și transportate la deponeul Municipiului Timișoara.

 • 3.9.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv de exploatare, nu există.

Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție ulterioare PUZ. Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.9.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

În cazul construirii, deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

Terenul fiind liber de construcții, nu vor exista materiale din demolări.

 • 3.9.4 RECUPERAREA TERNENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE

MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafață de minim 5% raportată la suprafața totală a terenului studiat pentru spațiile verzi amenajate, precum și minim 25% spații verzi în cadrul fiecărei parcele de locuințe colective și funcțiuni complementare și minim 20% spații verzi în cadrul parcelei de servicii și instituții publice.

 • 3.9.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Fiind teren nereglementat situat în intravilan la frontul unei străzi principale (DJ591), inițiativa de reglementare urbanistică se încadrează intr-un proces normal de dezvoltare și densificare urbană.

După terminarea lucrărilor se va îmbunătăți cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii și de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi în cadrul parcelei.

 • 3.9.6 ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI:

densitatea redusă a teritoriului din care face parte terenul studiat marcat cu interdicție de construire pînă la elaborare PUZ/PUD

 • •  lipsa infrastructurii rutiere și a echipării ediliare care să permită densificarea UTR 58

PROPUNERI DE ELIMINARE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR:

 • •  Rezervarea suprafețelor de teren în vederea completării tramei stradale existente - ceea ce va conduce la o fluidizare a traficului.

 • •  Densificarea gradului de ocupare al terenurilor astfel încât să fie justificate investițiile propuse pentru mijloacele de transport în comun (tramvai).

 • 3.10 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Analiza situației existente a relevat faptul că zona poate fi echipată din punct de vedere edilitar prin extinderea rețelelor existente.

Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat, conform planșei A04 "Circulația terenurilor”.

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

EXISTENT

PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

100,00%

26 300 mp

88,60%

23 301 mp

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

-

-

11,40%

2 999 mp

TOTAL

100,00%

26 300 mp

100,00%

26 300 mp

Pentru etapa următoare de dezvoltare a zonei, se vor realiza, corelat cu evoluția viitoare a localității, și drumurile pentru care s-au făcut rezervări de suprafețe de teren în etapa actuală.

Șef de proiect, arhitect Georgeta Trîmbițaș

Întocmit, arhitect Alina Narița