Hotărârea nr. 456/2018

456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 456/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-010786/03.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-010786/03.07.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-010786/03.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 51/14.12.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/17.05.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 47 din 07.05.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl", str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120, întocmit conform proiectului nr. 2221.07.1, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune mobilarea unei parcele cu construcţii destinate serviciilor, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţionării propuse de servicii.
Zona de servicii de interes general:
P.O.T.max. = 50 %
C.U.T.max. = 2,4
Regim de inaltime = P+1E
H max. cornisa = 10,00 m
H max = 12,00 m
Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 47/07.05.2018: 20 % din suprafaţa totală a terenului, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—002600/22.03.2018.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl", str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat este intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă totală de 9.430,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF 446285, nr. cad. 446285 în suprafaţă de 7.478,00 mp (poziţie transcrisă din CF 401098/Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18871 din 30.01.2018) proprietar SC IMS PARK DEVELOPMENT SA, CIF: 22293114, avand promisiune de vanzare-cumparare pana la data de 30.07.2019 in favoarea SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120; CF 446369, nr. cad. 446369 în suprafaţă de 702,00 mp (poziţie transcrisă din CF 405308/Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18872 din 30.01.2018) proprietar SC IMS PARK DEVELOPMENT SA, CIF: 22293114, avand promisiune de vanzare-cumparare pana la data de 30.07.2019 in favoarea SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120; CF 446257, nr. cad. 446257 (poziţie transcrisă din CF 410180/Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18873 din 30.01.2018), proprietar SC GBN IMOBILI SRL, CIF: 26353340, avand promisiune de vanzare-cumparare pana la data de 30.07.2019 in favoarea SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2221.07.1, planşa nr. U 06 - "Proprietate asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl", str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS, proiectant S.C. SUBCONTROL S.R.L. şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SC LIDL ROMANIA SCS;
- Proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018/03.07.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

30.07.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

CF nr. 446257 Timișoara, nr. cad. 446257, teren în suprafață de 1.250 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, proprietatea SC GBN IMOBILI SRL, notată promisiunea de vânzare-cumpărare până în 30.07.2019 în favoarea SC LIDL ROMÂNIA SCS - beneficiara documentației, poziție transcrisă din CF nr. 410180 Timișoara, înscrisă prin încheierea nr. 18873 din 30.01.2018’.

SC GBN IMOBILI SRL în calitate de proprietar asupra imobilului având numărul cadastral 446257, intabulat în CF nr. 446257, prin Declarația notarială cu încheierea de autentificare nr. 1189 din 24 mai 2018, declară că își dă consimțământul ca SC LIDL ROMÂNIA SCS să aibă calitatea de beneficiar al PUZ “Construire supermarket Lidl ”și să obțină HCL de aprobare a documentației PUZ.

Din examinarea cărții funciare (datate 10.07.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

CF nr. 446285 Timișoara, nr. cad. 446285, teren în suprafață de 7.478 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, proprietatea SC IMS PARK DEVELOPMENT SA , notată promisiunea de vânzare-cumpărare până la data de 30.07.2019 în favoarea SC LIDL ROMÂNIA SCS - beneficiara documentației, poziție transcrisă din CF nr. 401098 Timișoara, înscrisă prin încheierea nr. 18871 din 30.01.2018.

CF nr.446369 Timișoara, nr.cad. 446369,teren în suprafață de 702 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, proprietatea SC IMS PARK DEVELOPMENT SA , notată promisiunea de vânzare-cumpărare până la data de 30.07.2019 în favoarea SC LIDL ROMÂNIA SCS - beneficiara documentației, poziție transcrisă din CF nr. 405308 Timișoara, înscrisă prin încheierea nr. 18872 din 30.01.2018.

Societatea IMS PARK DEVELOPMENT SA în calitate de proprietar asupra imobilelor înscrise în CF nr. 446285 Timișoara, nr. cad. 446285 și CF nr. 446369 Timișoara, nr.cad. 446369, prin Declarația notarială cu încheierea de autentificare nr. 1188 din 24 mai 2018, declară că își dă consimțământul ca SC LIDL ROMÂNIA SCS să aibă calitatea de beneficiar al PUZ “Construire supermarket Lidl ”și să obțină HCL de aprobare a documentației PUZ.

Din examinarea cărților funciare nr. 446285 și nr. 446369 (datate 10.07.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Având în vedere Declarațiile notările ale proprietarilor terenului reglementat care și-au dat acordul ca SC LIDL ROMÂNIA SCS să aibă calitatea de beneficiar al PUZ “Construire supermarket Lidl ”și să obțină HCL de aprobare a documentației PUZ, se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018/03.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, asa cum rezultă din C.F. nr. 446257 Timișoara, nr. 446285 Timișoara, nr.446369 Timișoara, cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.l


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail.dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm

Nr. UR2018-005156/09.05.2018

REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - „Construire supermarket Lidl”

 • - Amplasament: str. Ștefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timișoara, jud. Timiș

 • - Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS

 • - Proiectant: SC SUBCONTROL SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 04.04.2018 - 03.05.2018.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-a expediat prin poștă anunțul cu privire la PUZ - „Construire supermarket Lidl, str. Ștefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 24 de adrese - vecini de pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, Ștefan Cel Mare.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană.

La Întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 24.04.2018, orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant al proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L. și un cetățean din zonă, care a primit notificare/ anunț scris prin poștă - în urma discuțiilor, ceaâțeanul nu a avut observații cu privire la documentația prezentată.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.


CONSILIER

Sorina POPA


Red/ daci. - S.P..-2 ex


ROMÂNIA ) U D E Ț U L TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm

Nr. UR2018-005156/14.05.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - „Construire supermarket Lidl”

 • - Amplasament: str. Ștefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timișoara, jud. Timiș

 • - Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS

 • - Proiectant: SC SUBCONTROL SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 04.04.2018 - 03.05.2018.

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-a expediat prin poștă anunțul cu privire la PUZ - „Construire supermarket Lidl, str. Ștefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 24 de adrese - vecini de pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, Ștefan Cel Mare.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană.

La întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 24.04.2018, orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant al proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L. și un cetățean din zonă, care a primit notificare/ anunț scris prin poștă - în urma discuțiilor, ceaățeanul nu a avut observații cu privire la documentația prezentată.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Construire supermarket Lidl, str. Ștefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timișoara, jud. Timiș, beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS, proiectant: SC SUBCONTROL SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


CONSILIER

Sorina POPA


Red- S.P. 2ex

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL
ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

ZONA CONSTRUITA

0

0

2235.00

23.70

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

0

0

4760.00

50.48

ZONE VERZI AMENAJATE

0

0

1886.00

20.00

ZONA EDIFICABILA

0

0

549.00

5.82

TOTAL

9430.00

100

9430.00

100


Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de SC LIDL ROMANIA SCS, CUI RO 15300120, cu sediul în comuna Chiajna, sat Chiajna, județul Ilfov, str. Industriilor nr. 19, et. 1, cam. E05, cod poștal 077040, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2018-007638/10.05.2018;

Ca urmare a proiectului nr. 2304.02.1 realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. FC Ripensia nr. 7A, cod poștal 300575, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 17.05.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 15 din 17.05.2018

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Construire supermarket Lidl.

Generat de imobilul situat în Timișoara, EROILOR DE LA TISA colț cu strada ȘTEFAN CEL MARE, identificat prin plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, plan parcelar sc. 1:500, extrase CF nr. 410180, nr. top 410180 ( CF vechi nr. 105601); CF nr. 401098, nr. top 401098 (CF vechi nr. 118572); CF nr. 405308, nr. top 405308 (CF vechi nr. 118572) - terenuri intravilane.

Inițiatori: SC LIDL ROMANIA SCS,;

Proiectant: de S.C. SUBCONTROL S.R.L

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Radu R. Radoslav.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timișoara, cuprins între str..Ștefan Cel Mare și Bulevardul Eroilor.

Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, în suprafață totală de 9430,00 mp - care va rezulta după dezmembrarea terenurilor fostei fabrici Guban, adică din suprafața totală de 25018 mp a CF-urile anexate: CF nr. 410180, nr. top 410180 ( CF vechi nr. 105601)în suprafață de 1276,00 mp; CF nr. 401098, nr. top 401098 (CF vechi nr. 118572) în suprafață de 15888,00 mp; CF nr. 405308, nr. top 405308 (CF vechi nr. 118572) în suprafață de 7854,00 mp.

Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior:

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 37 - zona unităților industriale existente, teren situat parțial în zona protejată în baza normelor sanitare (cimitir), teren

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

afectat de linii de cale ferată existente, teren posibil afectat de sistematizarea zonei (lărgire drumuri existente).

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune mobilarea unei parcele cu construcții destinate serviciilor, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcționării propuse de servicii

Zona de servicii de interes general

P.O.T.max. = 50 %

C.U.T.max. = 2,4

Regim de inaltime = P+1E

H max. cornișa = 10,00 m

H max = 12,00 m

Zone verzi propuse in documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 47/07.05.2018: 20 % din suprafața totală a terenului

 • - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018—002600/22.03.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

 • - Servituti: se vor respecta servitutile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 216/15.03.2018.

Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (1A3), actualizată)

Aprobarea Avizului arhitectului-șef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Timișoara, Bd. C.D. Loga n r . 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:pri maria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 17.05.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil/cu condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia:

- Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2323 din 26.05.2017, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 18674/30.05.2018

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de..............................


ConsilierFOAIE DE CAPAT

TITLUL PLAN URBANISTIC ZONAL:            CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

NUMAR PROIECT:                                            2221.07.1

DATA ELABORARE:                                       MARTIE 2018

BENEFICIAR:                                        SC LIDL ROMANIA SCS

LISTA DE SEMNATURI

Firma/ Specialitate /Nume

Parafa/Semnatura

S.C. SUBCONTROL S.R.L.

Proiectant general

Jur. Ruxandra Badescu

S.C. PLANCONTROL S.R.L.

Proiectant urbanism/arhitectura

Arh. Dipl. Radu D. Radoslav

S.C. PROWASSER S.R.L.

Proiectant edilitare

Ing. Simona Fantaneanu

S.C. ATENA PROIECT CONSULT S.R.L.

Proiectant electrice

Ing. Cornel Prodan

S.C. ASSISTENT HB S.R.L.

Proiectant drumuri

Ing. Marcela Florescu

S.C. DAMIAN ECOPROIECT S.R.L.

Protectia mediului

Ing. Marius Damian

ARHITECT UR A

, S.C. Plancontrol S.R.L

ctr FC Rintancia 7Ă ^(1575 Tirr

BORDEROU GENERAL

1     PARTER SCRISA

 • 1.1   MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1.2   REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • 1.3   AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE NR. 21/14.12.17

2    PARTE DESENATA

 • 2.1   INCADRARE IN ZONA.....................................................................................................U

 • 2.2   ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE CVARTAL.......................................................................U

 • 2.3   ANALIZA SITUATIE EXISTENTA.......................................................................................U

 • 2.4   REGLEMENTARI URBANISTICE ZINA..............................................................................U

 • 2.5   REGLEMENTARI URBANISTICE.......................................................................................U

 • 2.6   PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR...........................................................................U

 • 2.7   REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA...........................................................................U

 • 2.8   MOBILARE URBANISTICA SI SIMULARE FOTO...............................................................U

ARHITECT UR A

, S.C. Plancontrol S.R.L

ctr FC Rintancia 7Ă ^(1575 Tirr

CUPRINS MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1.  INTRODUCERE

 • 1.1.  DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • 1.2.  OBIECTUL P.U.Z

 • 1.2.1.   Solicitări ale temei-program

 • 1.2.2.   Prevederi ale programului de dezvoltare a localității, pentru zona studiata

 • 1.2.3.   Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta

 • 1.3.  SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1.   Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

 • 1.3.2.   Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

 • 1.3.3.   Date statistice

 • 2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

 • 2.1.  EVOLUTIA ZONEI

 • 2.1.1.   Date privind evolutia zonei

 • 2.1.2.   Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

 • 2.1.3.   Potential de dezvoltare

 • 2.2.  INCADRAREA IN LOCALITATE

 • 2.3.  ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 2.3.1.   Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:

relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale

 • 2.3.2.   Date generale despre amplasament

 • 2.4.  CIRCULATIA

 • 2.5.  OCUPAREA TERENURILOR

 • 2.5.1.   Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata:

 • 2.5.2.   Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

 • 2.5.3.   Aspecte calitative ale fondului construit ARHITECT U R A.

, S.C. Plancontrol S.R.L

<X/\ /ctr FC. Rinpncia 7 A 300575 Tirr

 • 2.5.4.   Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

 • 2.5.5.   Asigurarea cu spatii verzi:

 • 2.6.  ECHIPARE EDILITARA

 • 2.6.1.   Lucrari de apa - canal existente

 • 2.7.  PROBLEME DE MEDIU

 • 2.8.  OPTIUNI ALE POPULATIEI

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1.  CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 • 3.2.  PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

 • 3.3.  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

 • 3.4.  MODERNIZAREA CIRCULATIEI

 • 3.5.  ZONIFICAREA FUNCTIONALA- REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

 • 3.5.1.   Elemente de tema, funcționalitate, amplasare

 • 3.5.2.   Bilant teritorial

 • 3.5.3.   Regim maxim de inaltime

 • 3.6.  DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

 • 3.6.1.   Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

 • 3.6.2.   Canalizarea menajera

 • 3.6.3.   Canalizarea pluviala

 • 3.6.4.   Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric;

 • 3.6.5.   Telecomunicatii

 • 3.6.6.   Alimentare cu gaze naturale

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

 • 3.7.1.   Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

 • 3.7.2.   Prevenirea producerii riscurilor naturale

 • 3.7.3.   Depozitarea controlata a deseurilor

 • 3.7.4.   Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantari de zone verzi, etc. 20

 • 3.7.5.   Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 • 3.8.1.   Listarea obiectivelor de utilitate publica

 • 3.8.2.   Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii

213/1998

 • 3.8.3.   Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor propuse 20

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

Nr. Proiect 2221.07.1

Faza PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )

Beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS

Proiectant general SC Subcontrol SRL

Proiectant specialitate arhitectura si urbanism:     SC Plancontrol SRL

Data elaborarii Martie 2018

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

  • 1.2.1. Solicitări ale temei-program

Documentatia Plan Urbanistic Zonal: „Construire supermarket Lidl”, bulevardul Eroilor de la Tisa colt cu strada Stefan cel Mare colt cu strada 1 Decembrie, C.F. 410175, 410168, 410180, 403826, 405308, 401098, a fost intocmita la comanda beneficiarului SC LIDL ROMANIA SCS.

Documentatia de fata propune solutii si reglementari in scopul mobilarii unei parcele cu constructii destinate serviciilor, pe terenul situat in intravilanul Municipiului Timisoara, pe amplasamentul situat pe bulevardul Eroilor de la Tisa colt cu strada Stefan cel Mare colt cu strada 1 Decembrie.

Terenul zonei studiate, fabrica Guban, are o suprafata totala de 67.597,63mp, din care SC Lidl Romania SCS doreste dezmembrarea si achizitionarea unei suprafete de 9.430,00mp.

Terenul in suprafata de 33505mp se imparte in sase C.F.-uri:

 • -   CF 446284, nr. cad. 446284- 79mp; proprietar IMS PARK DEVELOPMENT SA

 • -    CF 446285, nr. cad. 446285- 7.478; proprietar IMS PARK DEVELOPMENT SA

 • -   CF 446368, nr. cad. 446368- 7.152mp; proprietar IMS PARK DEVELOPMENT SA

 • -   CF 446289, nr. cad. 446289- 702mp; proprietar IMS PARK DEVELOPMENT SA

 • -    CF 410168, nr. cad. 410168- 1.483mp; proprietar GBN IMOBILI SRL

 • -    CF 446257, nr. cad. 446257- 1.250mp; proprietar GBN IMOBILI SRL

 • -    CF 446258, nr. cad. 446258- 26mp; proprietar GBN IMOBILI SRL

 • -    CF 403826, nr. cad. 403826- 3.973mp; proprietar GBN IMOBILI SRL

 • -    CF 410175, nr. top 7295/1, 7296/1, 7297/2, 7289/1, 7299-7302, 7303/2, 7304/2/1, 7297/1/2/4/1- 3,031mp proprietar GBN IMOBILI SRL

Parcelele afectate de viitoare investitie Lidl sunt: 446257, 446369, 446285.

Proprietarii parcelelor au imputernicit beneficiarul SC LIDL ROMANIA SCS in vederea obtinerii Planului Urbanistic Zonal necesar investitiei.


S.C. Plancontrol S.R.L


ctr FC Riniancta 7 A "300575 Tirr

 • 1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona

studiata

Zona studiata este amplasata in intravilanul Municipiul Timișoara, delimitată de str. Stefan cel Mare colt cu Bd. Eroilor de la Tisa.

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.229/14.09.1999, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 37, zona unitati industriale.

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/28.05.2002 a carei valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local nr.105/24.04.2012, din punct de vedere al zonificarii teritoriale, terenul se incadreaza in: ZCP_RiM C - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL - ZONA MIXTA.

 • 1.2.3. Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta

Unitati industriale aflate in general in proprietate privata, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate in locatii importante pentru dezvoltarea orașului.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.3.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Pentru prezenta documentatie au fost analizate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei, dupa cum urmeaza:

 • -    Planul de amenajare al teritoriului national;

 • -    Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis;

 • -    Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/B;

 • -    Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb

 • -    Studiu topometric intocmit de SC MULTILINES SRL;

 • -    Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000;

 • -    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 • -    Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -    Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -    H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

 • -    HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

 • -    Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena.

 • -    H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)"

 • 1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

S-a obtinut:

 • -      Certificatul de Urbanism nr. 2323/26.05.17 a fost obtinut in baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcționala: zona unitati industriale existente;

 • -      Aviz de Oportunitate nr. 51 / 14.12.2017;

 • 1.3.3. Date statistice

Nu au fost utilizate date statistice

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  • 2.1. EVOLUTIA ZONEI

   • 2.1.1. Date privind evolutia zonei

Terenul care face obiectul PUZului, face parte din incinta fabricii GUBAN.

Terenul GUBAN este inclus in UTR 37- zona unitati industriale.

Fabrica a luat fiinta in 1937, functionand initial ca fabrica de crema si ceara de pantofi, sub numele de “Uzinele Chimice Guban”. In 1959 a inceput fabricarea pantofilor, activitate care a durat pana de curand, cu mici modificari pe parcurs, pana in prezent.

In 2016 s-au obtinut Autorizatii de Demolare pentru majoritatea caldirilor din incinta.

In momentul de fata terenul este partial liber de constructii, ramanand insa cateva cladiri functionale.

 • 2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

In partea de sud si est, zona are caracter predominant industrial, partial cu fabrici si depozite in stare de functionare, partial cu platforme vechi industriale nefunctionale. S-au elaborat diferite PUZ-uri in zonele invecinate, cu functiuni de servicii si locuire.

In partea de nord si vest, zona este preponderent dedicata locuirii.

 • 2.1.3. Potential de dezvoltare

Zona studiata are un potential de dezvoltare ridicat.

 • 2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, pe terenul fostei fabrici GUBAN, cu acces atat din Bd. Eroilor de la Tisa, cat si din str. Stefan cel Mare.


S.C. Plancontrol S.R.L


ctr FC Riniancta 7 A "300575 Tirr

Terenul zonei studiate - fabrica Guban, are o suprafața totala de 67.597,63 mp, din care SC LIDL ROMANIA SCS dorește dezmembrarea si achizitionarea unei suprafete de 9.430,00mp.

Vecinatatile sunt dupa cum urmeaza (conf. planurilor anexate):

 • -    la nord  - Bd Eroilor/ Cladire spatii comerciale/servicii

 • -    la sud   - Str. 1 Decembrie/incinta Guban

 • -    la est   - Str. Stefan cel Mare

 • -    la vest  - Str. Johannes Gutenberg/ incinta Guban

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, reteua hidrografica, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale.

Amplasamentul se prezinta ca si o suprafata de teren orizontala si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrarile de prospectare geotehnica, stabilite conform"NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007".

 • 2.3.2. Date generale despre amplasament

Amplasamentul este situat Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa 30-40, jud. Timis.

Amplasamentul se prezinta ca si o suprafata de teren orizontala si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Relieful este de campie joasa facand parte din campia Timisului, caracterizata de valuri largi fiind acoperita cu o cuvertura de pamanturi argilos prafos nisipoase. Aceasta caracteristica de campie joasa ii este atribuita datorita faptului ca fiind o prelungire a Campiei Tisei, in spatiul Piemonturilor Vestice (de-a lungul cursului raului Timis) este formata din formatiuni aluvionare cu denivelari de mai mica amploare determinate de prezenta crovurilor si dispune de altitudini ce se incadreaza intre 80 si 100 m.

Din punct de vedere geologic, zona apartine Bazinului Panonic, coloana litologica a acestui areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica.

Din punct de vedere geomorfologic, zona interesata este situata pe interfluviul Timis -Bega, campie joasa de tip aluvionala de subsidenta recenta, formata in perioada cuaternara din depozite fluvio - lacustre: nisipuri, pietrisuri, argile (grosime 60...80 m din care cele mai recente apartin holocenului 10...20 m). Morfologic, municipiul Timisoara se incadreaza in campia joasa Timis - Bega, avand ca axa longitudinala raurile Timis si Bega, subunitate a marii unitati geomorfologice Campia Tisei.

Geologic, campia in sine a luat nastere prin procesul de intensa aluvionare a depresiunii tectonice a Tisei care a durat tot timpul neogenului, peste care s-au suprapus aluviunile cuaternarului, constituite in aceasta zona dintr-un complex nisipos in masa caruia apar intercalate orizonturi sau straturi argiloase.

Prezenta intercalatiilor argilos - prafoase - nisipoase, variația de grosime, culoare, granulometrie, consistenta, respectiv grad de indesare al pamanturilor necoezive scot in evidenta caracterul lenticular si incrucisat al intregului depozit, caracteristic depunerilor in zonele de divagare a raurilor in partea de campii joase.

Suprafata morfologica consta in forme de relief nediferentiate, cu vai putin adanci, meandrate, albii parasite, terase ingropate, acoperite cu o crusta subtire de sol vegetal si umpluturi recente de sistematizare verticala.

Rețeaua hidrografica. Raul Bega traverseaza municipiul, iar raul Timis are albia in vecinatatea teritoriului municipiului. Scurgerea si debitele maxime se formeaza mai cu seama din ploile de la inceputul verii. Scurgerea minima se produce in perioada secetoasa din timpul verii si toamnei.

Adancimea de inghet in zona cercetata este de 60 cm-70 cm, conform STAS 6054 - 77.

Seismicitatea zonei. Conform Codului de proiectare seismica P 100/1-2013, acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului) este ag = 0,20 g, iar perioada de colt este Tc = 0,70 sec, conform figurilor de mai sus.

încadrarea in zonele de risc in conformitate cu legea 575/2001

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national -Sesiunea a V-a - Zone de risc natural"- ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat in municipiul Timisoara avand intensitatea seismica VII, exprimata in grade MSK.

Conform legii 575 privind aprobarea "Planului de amenajare a teritoriului national -Sesiunea a V-a - Zone de risc natural"- ANEXA 5 - Inundatii, amplasamentul cercetat se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de inundatii pe torenti.

Conform legii 575 privind aprobarea "Planului de amenajare a teritoriului national -Sesiunea a V-a - Zone de risc natural"- ANEXA 7- Alunecari de teren, amplasamentul cercetat nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren.

Cercetari geotehnice si stratificatia terenului

Pentru intocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 7 (sapte) foraje geotehnice F 1...F 7 cu diametrul de 5”, dupa cum urmeaza:

 • -      Forajele F 1, F 2 si F 3 au fost efectuate pana la adancimea de -7,00 m de la suprafata terenului si corespund zonei magazinului standard;

 • -      Forajele F 4, F 5, F 6 si F 7 au fost efectuate pana la adancimea de -4,00 m de la suprafata terenului in zonele de circulatie si platforme stationare auto;

Pe parcursul executarii forajelor s-au prelevat probe de pamant care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestora.

S-au efectuat de asemenea si 9 (noua) penetrari dinamice usoare cu masa berbecului de 10,0 kg si inaltimea de cadere de 50 cm, conul avand o suprafata de 10 cm2:

 • -     PDU 1 si PDU 2 conduse pana la o adancime de -5,50

 • -     PDU 3 si PDU 4 conduse pana la o adancime de -4,50

 • -     PDU 5 si PDU 9 conduse pana la o adancime de -2,50

 • -     PDU 6 condus pana la o adancime de -3,50 m;

 • -     PDU 7 condus pana la o adancime de -3,00 m;

 • -     PDU 8 condus pana la o adancime de -2,00 m.

Apa subterana cu caracter permanent a fost interceptata pe adancimea forajelor efectuate dupa cum urmeaza:

 • -      Pe adancimea forajului F1 la cota -3,20 m;

 • -      Pe adancimea forajului F2 la cota -3,40 m;

 • -      Pe adancimea forajului F3 la cota -2,70 m;

 • -      Pe adancimea forajului F4 la cota -2,90 m;

 • -      Pe adancimea forajului F5 la cota -3,10 m;

 • -      Pe adancimea forajului F6 la cota -3,50 m;

 • -      Pe adancimea forajului F7 la cota -2,70 m;

Apa subterana permanenta prezinta caracter ascensionar de ordinul 0,60...0,80 m.

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura constructiilor s-au prelevat 4 (patru) probe de sol, recoltate din forajul F 2 la cota -3,00 m, din forajul F 3 la cota -0,60 m, din forajul F 6 la cota -2,00 m si din forajul F 7 la cota de -1,50 m.

Concluzii si recomandări

Totalul de 13 (treisprezece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2013 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrarii incadreaza terenul de fundare din amplasamentul cercetat in tipul de risc „MODERAT”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice in „CATEGORIA GEOTEHNICA 2".

 • 2.4. CIRCULAȚIA

B-dul Eroilor este o strada de categoria a III-a, avand o banda de circulatie pe sens, cu o latime a benzii de circulatie de 3.50 m si o banda de viraj dreapta spre str. Stefan cel Mare.

Strada Stefan cel Mare este o strada de categoria a II-a, cu doua benzi de circulatie pe sens si o latime a benzii de circulatie de 3.50 m.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata:

In prezent, in zona studiata functiunea existenta este de industrie.

In zona exista functiuni de locuire individuala in imobile cu regim de inaltime de P/P+M/P+1E, si locuire colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime predominant P+4E.

 • 2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

In prezent terenul studiat este partial ocupat de constructii, conform descrierii:

 • -    CF nr. 446257 - 1.250,00mp

 • -    CF nr. 446285 - 7.478,00mp

 • -   CF nr. 446369 - 702,00mp

 • 2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit este relativ nou, datand de la sfarsitul anilor 1990. Fabrica a fost supusa permanent modernizarii si diverselor extinderi, lucrari pentru care s-au folosit exclusiv materiale de cea mai inalta calitate.

 • 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Toata zona studiata are asigurate servicii conexe functiunii de industrie.

 • 2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi:

Terenul amenajat existent dispune de o suprafata de zona verde de 29.911,00 mp, care reprezinta 20% din suprafata totala amenajata.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARA

  • 2.6.1. Lucrari de apa - canal existente

In apropierea zonei studiate in PUZ exista urmatoarele retele (conform Avizului de amplasament atasat):

 • -    retea de apa De.275 mm pe Bdul Eroilor de la Tisa si pe Calea Stan Vidrighin (str. Stefan cel Mare) ;

 • -    retele de canalizare pe Bdul. Eroilor de la Tisa D=600 mm si pe Calea Stan Vidrighin D=2200 mm;

Retele de energie electrica - situatia existenta

Conform avizului de amplasament favorabil cu conditii nr. 208927440 / 28.02.2018, emis de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT, amplasamentul nu este afectat de retele de distributie energie electrica.

Telefonizare si telecomunicatii

Conform avizului favorabil conditionat (de principiu) nr. 358/22.02.18, emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de retele de telecomunicatii ce le apartin.

Retea de televiziune in cablu

In zona exista retea urbana de televiziune in cablu, dar aceasta nu afecteaza amplasamentul.

Retele de gaze naturale- situatie existenta

Conform avizului de principiu favorabil nr 1197/06.03.18 emis de SC DELGAZ GRID SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii de gaz.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Relatia cadru natural-cadrul construit

Terenul studiat a avut o vreme indelungata folosinta industriala si de depozitare. Recent activitatea de productia s-a restrans, multe cladiri fiind demolate.

In acest moment si in viitorul apropriat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare in acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este in continua crestere.

In prezent, zona este dotata cu retea de canalizare centralizata, respectiv retea de distributie a apei potabile, iar apele pluviale de pe intreaga zona sunt preluate de canalizarea orasului.

Evidențierea riscurilor naturale si antropice

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiata sau in vecinatati.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicații si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona

Nu e cazul.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu e cazul.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privata, constructia propusa a se realiza este o constructie pentru servicii.

Prin consultarile populatiei ce au avut loc cu prilejul avizarii planurilor de urbanism si proiectelor implementate din zonele adiacente, nu au rezultat opozitii fata de functiunea propusa a zonelor respective (servicii, comert, locuire).

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Nu au fost elaborate studii de fundamentare.

Certificatul de Urbanism nr. 2323/26.05.17 a fost obtinut in baza H.C.L.nr.157/2002, prelungit prin HCL 107 / 2014 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General.

S-a obtinut Avizul de Oportunitate nr. 51 / 14.12.2017 prin care au fost stabiliti indicii urbanistici si conditiile de amplasare a constuctiei pe terenul aferent Lidl.

 • 3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

 • -      Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara, terenul de fata este situat in intravilan si reglementat conform UTR 37, zona unitati industriale.

 • -    Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara - in lucru (revizia 3), terenul de fata este situat in intravilan si reglementat. Propunerea de reglementare este: ZCP_RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL - ZONA MIXTA.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

In ultima perioada aceasta zona a suferit schimbări in densificare. In concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite existente si viitoare si dotarea cu zone verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si in spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii, prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate.

Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 20% spatii verzi din totalul suprafetei ce urmeaza a fi dezmembrata.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Accesul se va racorda cu raze de 6.00 m la bordura de pe b-dul Eroilor de la Tisa si la bordura de pe str. Stefan cel Mare, cu o latime a accesului de 9.00 m. Se interzice accesul mașinilor pentru aprovizionare din Bd. Eroilor, acesta realizandu-se strict din str. Stefan cel Mare.

Accesul pentru circulatii interioare si acces la locurile de parcare prevazute sa deserveasca zona comerciala este propus cu o latime de 7.00 m, zona de parcari si circulatiile interioare fiind executate din marcaj. Zonele prevazute cu locuri de parcare vor fi amenajate astfel: lungimea unui loc de parcare de 5.00 m, 4.50 m sau 4.70 m si latimea de 2.70 m. Totalul locurilor de parcare amenajate va fi de 116 de locuri din care un numar de 5 locuri vor fi locuri de persoane rezervate persoanelor cu dizabilitati.

In profil longitudinal, pentru proiectarea liniei rosii se tine seama de respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

In profil longitudinal suprafata carosabilului de acces va avea panta in axa si se urmaresc urmatoarele criterii:

 • -    asigurarea unor elemente geometrice in profil longitudinal corespunzatoare unei viteze de baza de 30 km/h;

 • -    realizarea unor declivitati cu lungime cat mai mare;

 • -    realizarea racordarilor verticale cu raze mari astfel incat valoarea lungimii racordarii verticale sa fie cel putin egala cu valoarea vitezei de baza;

 • -    respectarea eventualelor punctelor de cota obligate.

In profil transversal, situatia se prezinta astfel: in conformitate cu STAS 10144/1-90 si ORDIN 50/1998, sectorul de drum pentru circulatii interioare s-a proiectat ca un drum de clasa tehnica III cu doua benzi de circulatie, avand latimea partii carosabile de 7.00 m.

In profil transversal accesul va avea panta de 2,5%, acoperis orientata spre parcare, iar locurile de parcare vor avea o panta 2,5% orientata spre acces.

Astfel au rezultat urmatoare elemente in profil transversal:

 • -    latime parte carosabila               7,00 m

 • -    panta transversala in aliniament      2,5 %

 • -    zona verde                           variabil

 • -    numar locuri de parcare             116 buc.

Structura rutiera proiectata

Pentru structura rutiera a accesului la locurile de parcare la faza D.T.A.C. se va avea in vedere sudiul geotehnic si calculul de dimensionare a structurii rutiere.

Accesul si zonele de parcare va fi prevazut cu imbracaminte rigida.

Scurgerea apelor de pe zona de parcare se va face prin intermediul pantelor transversale si longitudinale spre guri de scurgere proiectate, care se vor deversa in canalizarea orasului.

Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei se prevad indicatoare de circulatie conform SR 1848-1/2004. Circulatia pe accesul la zona comerciala si zonele de parcaje prevazute se va desfasura cu respectarea restrictiilor impuse de Comisia de circulatia a municipiului Timisoara.

Costul tuturor lucrarilor aferente amenajarii circulatiei auto si pietonale in zona vor fi suportate de catre beneficiar, iar executia lucrarilor se va face de catre o unitate specializata in lucrari de drumuri.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA- REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  • 3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare

Prin tema de proiectare stabilita de comun acord, se solicita urmatoarele:

 • -    Realizarea unei zone de servicii;

 • -    Asigurarea in inciinta a locurilor de parcare necesare functionarii propuse de servicii;

 • -    Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatiilor pentru intreaga incinta: alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, conform propunerilor si avizelor.

Documentatia are drep obiect realizarea pe un teren in suprafata de 9.430,00mp, a unui supermarket, cu regim de inaltime maxim P+1E. Teren ce va intra in proprietate SC LIDL ROMANIA SCS, dupa dezmembrare.

Pe parcela studiata se propune reglementarea ca zona destinata serviciilor, cu un regim de inaltime de P+1E.

Pe parcela studiata se propune asigurarea unui spatiu verde amenajat, reprezentand minim 20% din suprafata parcelei.

Locurile de parcare din incinta necesare se vor calcula conform normativelor in vigoare.

3.5.2. Bilant teritorial

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

MP

%

MP

%

ZONA CONSTRUITA

0

0

2.235,00

23,70

PLATFORME/ACCESE/PARCARI

0

0

4.760,00

50,48

ZONE VERZI AMENAJATE

0

0

1.886,00

20,00

ZONA EDIFICABILA

0

0

549,00

5,82

TOTAL

9.430,00

100,00

9.430,00

100,00

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

MAX. 35,00%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

MAX. 0,60

 • 3.5.3. Regim maxim de inaltime

Regimul maxim de inaltime pentru construcția de servicii propuse este de P+1E, cu H maxim = 12,00m si H maxim la cornisa = 10,00m.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  • 3.6.1. Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

Alimentare cu apa

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile si de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata s.c. AQUATIM s.a., existenta pe Bdul Eroilor de la Tisa, Dn. 275 mm.

La intrarea pe amplasament se va prevedea un camin de apometru de la care pleaca o retea care va alimenta consumatorii din incinta: obiectele sanitare din cladiri si rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu in incinta va fi prevazuta o gospodaria de apa amplasata in fata supermarketului, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu hidranti (V=110 mc) si retea de incendiu independenta pentru hidranti.

In incinta se realizeaza doua retele de apa independente:

 • -      una de apa potabila, pentru consum curent si refacere rezerva incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 10, De.90 mm, L=160 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip;

 • -      o retea de incendiu hidranti amplasata perimetral constructiei, care se va realiza din PE-

HD, Pn 6, De.110 mm, L=177 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Debitele necesare sunt:

 • -     Q S ZI MED   = 4,16 mc/zi

 • -     Q S ZI MAX   = 5,40 mc/zi

 • -     Q S ORAR MAX = 0,67 mc/h = 0,018 l/s.

Retea de apa pentru stropit

Pentru stropit spatii verzi se prevede un sistem independent format din foraj de mica adancime, Q~1 l/s care alimenteaza o retea independenta de stropit spatii verzi. Atat forajul cat

si rețeaua de stropit spatii verzi se vor amplasa in zona verde si vor fi folosite exclusiv la stropitul zonelor verzi.

Debitele necesare sunt pentru stropit spatii verzi:

 • -     Q S ZI MED   = 2,27 mc/zi

 • -     Q S ZI MAX   = 2,95 mc/zi

 • -     Q S ORAR MAX = 0,98 mc/h = 0,27 l/s (calculat la un timp de functionare de ~6h/zi)

 • 3.6.2. Canalizarea menajera

Canalizarea propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara, retea administrata s.c. AQUATIM s.a., existenta pe Bdul Eroilor de la Tisa, D=400 mm. Reteaua de canalizare menajera propusa se va racorda la canalul menajer mentionat mai sus, de unde ape uzate ajung la statia de epurare a municipiului Timisoara.

In incinta conducta de canalizare menajera va fi realizata din PVC-KG, D=250 mm, L=180 m pozata ingropat.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational.

Canalizarea menajera propusa va fi de tip mixt, astfel incat va preluat si debitul de ape pluviale colectate din incinta PUZ.

Debitele estimate pentru constructiile propuse sunt:

 • -     Q U ZI MED   = 4,16 mc/zi

 • -     Q U ZI MAX   = 5,40 mc/zi

 • -     Q U ORAR MAX = 0,67 mc/h = 0,018 l/s

Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuata la canalizarea orasului este :

 • -     Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare)

 • -     q men = 0,011 l/s

 • -     Q apa pluviala = 228 mc: 12h = 19 mc/h = 5,27 l/s

Racord canal

 • -      Q racord = 0,018 + 5,27 = 5,28 l/s

 • 3.6.3. Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din incinta sunt colectate de reteaua de canalizare pluviala ingropata si apoi descarcate in canalizarea menajera propusa, de unde sunt evacuate in canalizarea menajera a municipiului Timisoara (Bdul Eroilor de la Tisa).

Apele pluviale pure, considerate conventional curate, colectate de pe constructii sunt descarcate direct in canalizarea pluviala propusa, iar apele pluviale de pe platforme si drumuri, considerate impure sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si apoi descarcate in canalizarea pluviala. Canalizarea pluviala din incinta colecteaza si evacueaza apele intr-un bazin de retentie, de unde acestea vor fi descarcate controlat, dupa momentul ploii, in canalizarea menajera mixta din incinta.

In incinta conducta de canalizare pluviala va fi realizata din PVC-KG, D=315-600 mm, L=460 m pozata ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate

de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va funcționa gravitațional.

 • -      Debitul de ape pluviale este: Q PL = 189,81 l/s

 • -     Volumul bazinului de retentie este de 228 mc.

 • -     Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 11.388 mc/an

 • 3.6.4. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric;

In zona apare un nou consumator de energie electrica, un supermarket Lidl.

Bilantul energetic al consumatorului de energie electrica se apreciaza astfel :

 • -   Pi=680 kW Ps=340 kW

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului se va prevedea un post de transformare propriu, prefabricat (in anvelopa de beton), alimentat din linia de 20kV subterana de la limita de proprietate. De la postul de transformare va pleca coloana de alimentare a tabloului general al cladirii supermarketului.

Toate lucrarile de alimentare cu energie electrica se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrari.

 • 3.6.5. Telecomunicatii

Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii lansate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei.

La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.6. Alimentare cu gaze naturale

Investitia nu se va racorda la reteaua de gaz.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Conform Anexei 1 din Hotararea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului sunt:

 • 3.7.1. Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

Lucrarile proiectate nu influenteaza obiectivele existente in zona, ca atare nu se necesita masuri pentru evitarea pagubelor sau masuri de refacere a lucrarilor afectate.

 • 3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale

Surse de poluanti pentru apele subterane in perioada de execuție, respectiv in exploatare, nu exista.

Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful, zgomotul, gaze de esapament. Praful rezulta de la executia sapaturilor, imprastierea nisipului, a pamantului, din compactare, etc.

 • 3.7.3. Depozitarea controlata a deșeurilor

Deseurile menajere se vor colecta in europubele, care se vor amplasa pe o platforma amenajata. Gunoiul menajer va fi colectat de o firma specializata, care va depozita pe deponeul autorizat.

 • 3.7.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi, etc.

In prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafata de 1886mp (20% din teren) pentru spatii verzi, suprafata care va fi amenajata si intretinuta.

 • 3.7.5. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

Modernizarea tramei stradale impreuna cu intreaga infrastructura, va insemna pentru zona, momentul in care se vor putea executa si corela toate lucrarile de plantare a aliniamentelor de spatii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 • 3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica

Asigurarea suprafetelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat - nu este cazul.

Obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de ciclisti, trotuarele si spatiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus mentionate sa devina domeniu public - nu e cazul.

 • 3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

 • 3.8.3. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor propuse

Terenul va ramane in proprietate private. Nu vor exista schimburi sau concesionari de teren.

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • -    incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, in curs de actualizare, si in Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) Timisoara;

 • -    corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele adiacente;

 • -    asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Timisoara odata cu refacerea acestuia.

Intocmit:

Dipl. Arh. Oana Josan

PLANCONTROL

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

DISPOZIȚII GENERALE

Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - este parte integranta din Planul Urbanistic Zonal, cu rolul de a detalia in forma scrisa reglementările acestuia.

Prescripțiile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restricții, sunt obligatorii pe întreg teritoriul aferent planului Urbanistic Zonal.

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situația specifica a zonei incluse in studiu.

Planul Urbanistic Zonal, împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism, devin acte de autoritate ale administrației publice locale, odata cu aprobarea lor, in baza carora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizații de Construire.

Prezentul regulament este structurat astfel:

 •     Prescripții generale la nivelul zonei studiate

 •     Prescripții specifice la nivelul zonelor funcționale

Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai in condițiile in care modificările nu contravin reglementarilor propuse la nivel funcțional pentru zona studiata si numai cu acordul beneficiarului si al proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului si al proiectantului general.

Baza legala a elaborării

 •     Planul de amenajare al teritoriului național;

 •     Planul de amenajare al teritoriului județean Timiș;

 •     Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timișoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/B;

 •    Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb

 •    H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)"

 •    Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ - indicativ GM - 010

- 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000;

 •     Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 •     Legea 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor cu modificările si completările ulterioare;

 •    H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 •    Ordinul MLPAT 91/1991 - privind formularele, procedura de autorizare si conținutul cadru al documentelor.Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea construcțiilor de servicii pentru zona inclusa in studiu.

Zonificare funcționala

Zonele funcționale au fost stabilite in planșa de reglementari urbanistice (planșa U05). Pentru integrarea in zona a construcțiilor se va tine seama de normele de igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997.

încadrare zona studiata in baza P.U.Z. (conf. PUG 2012, aflat in curs de avizare):

RiM // RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL-ZONA MIXTA.

Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

In cazul prezentului regulament, P.O.T. si C.U.T. se stabilesc astfel:

Zona construita 23,70%

Platforma, accese, parcari___50,48%

Zone verzi amenajate 20,00%

Zona edificabila 5,28%

P.O.T. = max. 35,00%

C.U.T. = max. 0,60

Nr. Certificat: 00890


Nr. Certificat: 01562


PLĂNCONTROL

RiM // RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL ZONA MIXTaI

Caracterul zonei

Caracterul actual - Unitati industriale aflate in general in proprietate privata, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate in locații importante pentru dezvoltarea orașului.

Activitatea industriala inițiala a încetat sau s-a restrâns considerabil. In prezent o parte din spatii sunt închiriate micilor întreprinderi pentru activitati de producție si servicii de tip industrial sau cvasi industrial, depozitare etc, desfășurate in general in condiții improvizate, precare, neadecvate. Unele spatii sunt complet neutilizate. Incintele industriale evidențiază o structurare interna mediocra, dezordonata, rezultat al unor dezvoltări in timp nesistematice, zonele de acces / primire (preuzinalele) fiind disfunctionale sau inexistente. Clădirile / halele industriale sunt de facturi diverse, majoritatea construite in a doua jumătate a secolului al XX-lea si se afla in stări de conservare si au o valoare de utilizare foarte diferite. Puține dintre acestea au valoare de patrimoniu industrial. Infrastructura urbana e in general degradata.

Terenurile prezintă un nivel variabil de contaminare in urma activitatilor industriale ce s-au desfasurat aici.

Servitutii de utilitate publica:

Conform prevederilor din planșa Reglementari Urbanistice - Unitati teritoriale de referința. Acestea se vor aplica pentru trama stradala pana la nivel de colectoare.

Reglementari pentru spațiul construit:

 •      Restructurarea acestor unitati industriale are ca scop transformarea lor in teritorii urbane cu caracter mixt, relevând o structura funcționala complexa si echilibrata, o structura spațiala bazata de preferința pe principiul cvartalului si spatii publice - străzi, piețe, spatii verzi etc - net determinate.

 •      Procesul de reabilitare si modernizare a spațiului public se va desfasura numai pe baza de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane in concordanta cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale si a spatiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor si a parcării, organizarea mobilierului urban si a vegetației. Acestea vor fi avizate de CTATU/INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF.

 •      Pentru rețeaua de străzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor cuprinde in mod obligatoriu plantații de arbori in aliniament, locuri de staționare in lung, trotuare de minimum 3,00 - 4,50 m lățime, piste pentru biciclisti etc.

Piețele vorfi organizate ca spatii pietonale, traficul motorizat putând ocupa pe maximum doua laturi.

 •      Spatiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.

 •      Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din întregul ansamblu rezidențial.

 •      Utilitățile se vor introduce in totalitate in subteran.

PLANCONTROL

Utilizare funcționala

Utilizări admise:

Structura funcționala dedicata activitatilor economice de tip comercial de tip en detaiI, cu suprafața mai mica de 3000mp.

Utilizări interzise:

 •      Comerț en detail cu suprafața utila mai mare de 3000mp in clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.

 •      Ansambluri monofunctionale rezidențiale.

 •       Locuire de tip individual.

 •      Sunt interzise lucrări de terasament si sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Condiții de amplasare

Caracteristicile parcelelor:

Parcelele construibile vor întruni următoarele condiții: sa aiba front la strada

lungimea frontului la strada sa fie de mai mare sau egala cu 15 m adancimea sa fie mai mare decât frontul la strada

suprafața sa fie mai mare sau egala cu 450mp sa aiba forma regulata

Amplasare fata de aliniament:

Aliniamentul stradal existent, str. Ștefan cel Mare, se va conserva. Clădirile vor fi amplasate la aliniament.

Amplasare fata de limitele laterale si posterioare:

 •      Retragerea minima obligatorie a clădirilor fata de limitele laterale ale parcelei este mai mare sau egala cu jumătate din inaltimea clădirilor masurata la comisa superioara sau la atic in punctul maxim. Retragerea minima este de 5,00m.

 •      Daca pe limita parcelei vecine se afla un calcan, al unei clădiri ce respecta regulamentul zonei si este autorizata, noua construcție se va alipi de acesta. Sunt exceptate calcane ale unor anexe, clădiri temporare, clădiri restructurabile.

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela:

Distanta minima intre fațadele a doua corpuri de clădiri situate pe aceeași parcela va fi de doua treimi din inaltimea celei mai înalte, dar minim 6m.

PLĂNCONTROL

Staționarea autovehicolelor

 •      Staționarea autovehiculelor se va organiza in interiorul parcelei, in garaje subterane.

 •      Mijloacele de transport al mărfurilor, vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv in afara spațiului public, in interiorul incintei. Staționarea si/sau accesul mijloacelor de transport al mărfurilor pe/din b-dul Eroilor de la Tisa este interzisa.

Necesarul de parcaje:

Comerț en detail si servicii de mari dimensiuni de tip supermarket:

     1 loc de parcare la 15 mp AU de vanzare / de primire public + 1 loc la 15 persoane

(pentru personal) - parcare pentru biciclete 1 loc la 50 mp AU.

Inaltimea maxima admisa:

Inaltimea maxima la comisa nu va depăși lO.OOm, iar inaltimea totala (maxima) nu va depăși 12.00m, respectiv un regim de inaltime de P+1E.

Aspectul exterior al clădirilor:

 •      Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa. (HG 525/1996, Art. 32).

 •      Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului si se va subordona nevoii de încadrare in peisajul format de cadrul natural si asezari urbane existente.

 •      Arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

 •      Clădirile se vor acoperi cu terase sau acoperișuri cu panta de pana la 10 grade.

 •      Raportul plin-gol va fi in concordanta cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional, dar si cu specificul zonei.

 •      Ca elemente importante in definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design de buna calitate, adaptat arhitecturii imobilelor. Materialele utilizate vor fi de foarte buna calitate, indiferent ca sunt de tip tradițional (lemn).

 •       Firmele vorfi alcătuite din text / litere si simboluri grafice (nonfigurative - logouri, sigle) independente, montate individual pe fațadele clădirilor.

 •      Firmele vor fi luminoase / iluminate. E interzisa folosirea in orice fel a luminii intermitente, pulsatorii etc in cadrul firmelor sau vitrinelor.

Condiții de echipare edilitara si evacuarea dese urilor:

 •      Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

 •      Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

 •      Infrastructura de branșament si contorizare va fi integrata in împrejmuiri sau in clădiri dedicate, situate in interiorul incintelor.

 •      Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spațiul public.

  PLĂNCONTROL


IS0 14001:2004 ISO 9001:2008

Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei destinat colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate.

Spatii libere si spatii plantate:

 •      Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafața totala si vor cuprinde exclusiv vegetație (joasa, medie si înalta). Suprafețele avand o acoperire de orice tip sunt cuprinse in categoria spatiilor libere.

 •      Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare.

 •      Eliminarea arborilor maturi si sanatosi este interzisa.

Împrejmuiri:

 •      împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,45 m inaltime si vor fi de tip transparent sau opac.

 •      Porțile împrejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spațiul public.

Indici de ocupare si utilizare a terenului

In cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare si utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcela construibila in sens urbanistic, asa cum a fost ea descrisa prin prezentul RL si cu respectarea reglementarii prezente.

Procentul maxim de ocupare a terenului:

POT maxim=35%.

Coeficietul de utilizare maxim a terenului:


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDLProiectant

General

SUBCONTROL srl          RO7705858; J35/929/1995

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Beneficiar

SC LIDL ROMANIA SCS

Nr.Pr.(ref. interna)

2221.07.1

Sef Proiect:

JUR. RUXANDRA BADESCU

Titlu Proiect

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

Faza:

P.U.Z.

Proiectant

Specialitate

PLANCONTROL srl          RO18220238; J35/3973/2005

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Obiect: U

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

1:1500

Sef Proiect

ARH. RADU D. RADOSLAV

Titlu Plansa

ANALIZA SITUATIE EXISTENTA CVARTAL

Nr.Plansa:

U 02

Proiectat

ARH. OANA JOSAN

Da1ta:1P0ro0ie0ct:

Feb 2018

Proiectat

ARH. OANA JOSAN


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

4'


-

z >        X.


Profil Transversal 6 -lățime 34m


STR. STEFAN CEL MARE


Trotuar


Zona Prote ;tle


Zona verde parcare


Transport public


Transport public


44625'


50


Profil Transversal 26 -lățime 26m


STR. JOHANN GUTTENBERG


48©RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL / ZONA MIXTA


ZONA ACTIVITATI ECONOMICE-RETAIL CASH&CARRY


(^) ZONA IMPLEMENTARE CLADIRE


ALINIAMENT STRADAL


AMPRENTA CLADIRE PROPUSA


ZCP_RIM - RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL SI GENERAL


ZONA DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITATI COMERCIALE,

DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE


(^) CONSTRUCTII EXISTENTE P+1E


o CAI DE COMUNICATIE RUTIERA


Q) ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL


ZONA GOSPODARIRE COMUNALA - CIMITIR


(^) CONSTRUCTII EXISTENTE 2E+4E


CONSTRUCTII EXISTENTE PESTE 4EP.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL


Biciclete T rotuar


Zona Prote;tle


Biciclete Trotuar


. PLAN


.U.G.


BILANT TERITORIAL PARCELA IMPLEMENTARE MAGAZIN LIDL

ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

ZONA CONSTRUITA

0

0

2235.00

23.70

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

0

0

4760.00

50.48

ZONE VERZI AMENAJATE

0

0

1886.00

20.00

ZONA EDIFICABILA

0

0

549.00

5.82

TOTAL

9430.00

100

9430.00

100


INDICI URBANISTICI

ZONE FUNCTIONALE

MAXIM

PROPUS

POT

CUT

POT

CUT

ZONA DE SERVICII DE INTERES GENERAL

35.00%

0.60

35.00%

0.60

ZONE VERZI AMENJATE

MINIM 20.00%

20.00%

REGIM DE INALTIME

P+1E

P+1E


LIMITA AMPLASAMENT GUBAN


e DELIMITARE TERITORIU STUDIAT


AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE


Proiectant

General

SUBCONTROL srl          RO7705858; J35/929/1995

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Beneficiar

SC LIDL ROMANIA SCS

Nr.Pr.(ref. interna)

2221.07.1

Sef Proiect:

JUR. RUXANDRA BADESCU

Titlu Proiect

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

Faza:

P.U.Z.

Proiectant

Specialitate

PLANCONTROL srl          RO18220238; J35/3973/2005

tel: 004.0356.101125 www.Dlancontrol.ro str. FC RiDensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Obiect:

U

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

1:1500

Sef Proiect

ARH. RADU D. RADOSLAV

Titlu Plansa

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONALE

Nr.Plansa:

U 04

Proiectat

ARH. OANA JOSAN

Data Proiect:

1F:1e4b02301.981

Proiectat

ARH. OANA JOSAN


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDLProiectant

General

SUBCONTROL srl          RO7705858; J35/929/1995

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Beneficiar

SC LIDL ROMANIA SCS

Nr.Pr.(ref. interna)

2221.07.1

Sef Proiect:

JUR. RUXANDRA BADESCU

Titlu Proiect

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

Faza:

P.U.Z.

Proiectant

Specialitate

PLANCONTROL srl          RO18220238; J35/3973/2005

tel: 004.0356.101125 www.Dlancontrol.ro str. FC RiDensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Obiect: U

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

1:1000

Sef Proiect

ARH. RADU D. RADOSLAV

Titlu Plansa

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Nr.Plansa:

U 06

Proiectat

ARH. OANA JOSAN

Data Proiect: Feb 2018

Proiectat

ARH. OANA JOSANP.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDLProiectant

General

SUBCONTROL srl          RO7705858; J35/929/1995

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Beneficiar

SC LIDL ROMANIA SCS

Nr.Pr.(ref. interna)

2221.07.1

Sef Proiect:

JUR. RUXANDRA BADESCU

Titlu Proiect

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

Faza:

P.U.Z.

Proiectant

Specialitate

PLANCONTROL srl          RO18220238; J35/3973/2005

tel: 004.0356.101125 www.olancontrol.ro str. FC RiDensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Obiect: U

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

1:500

Sef Proiect

ARH. RADU D. RADOSLAV

Titlu Plansa

REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA

Nr.Plansa:

U 07

Proiectat

ARH. OANA JOSAN

Data Proiect: Feb 2018

Proiectat

ARH. OANA JOSAN


P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL
■3

IH\P
AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE


CLADIRE PROPUSA


ZONA VERDE AMENAJATA


PLATFORMA IN INCINTA

PARCARI


TROTUAR


ZONA EDIFICABILA


Proiectant

General

SUBCONTROL srl          RO7705858; J35/929/1995

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Beneficiar

SC LIDL ROMANIA SCS

Nr.Pr.(ref. interna)

2221.07.1

Sef Proiect:

JUR. RUXANDRA BADESCU

Titlu Proiect

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

Faza:

P.U.Z.

Proiectant

Specialitate

PLANCONTROL srl          RO18220238; J35/3973/2005

tel: 004.0356.101125 www.olancontrol.ro str. FC RiDensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Obiect: U

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

1:500

Sef Proiect

ARH. RADU D. RADOSLAV

Titlu Plansa

MOBILARE URBANISTICA SI SIMULARE FOTO

Nr.Plansa:

U 08

Proiectat

ARH. OANA JOSAN

Data Proiect: Feb 2018

Proiectat

ARH. OANA JOSAN