Hotărârea nr. 455/2018

455/13.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si a contributiei proprii a Municipiului Timisoara in acest proiect
Hotararea Consiliului Local 455/13.09.2018
privind aprobarea Proiectului „Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si a contributiei proprii a Municipiului Timisoara in acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17405/23.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 17406/23.07.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. 17405/24.07.2018 a Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-17406/24.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17406/23.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Capacitate Administrativa CCI 2014RO05SFOP001;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificari si completari ulterioare;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificari si completari ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Proiectul "Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Proiectul are o durata de 16 luni, incepand din august 2018.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a bugetului propus pentru Municipiul Timisoara in suma de 250.001,04 Lei, pentru implementarea Proiectului prevazut la Art. 1, defalcat pe surse de finantare, dupa cum urmeaza:
- asistenta financiara nerambursabila (FSE+BS) de 98% - in valoare de 245.000,98 Lei;
- contributia proprie de 2% - in valoare de 5.000,06 Lei din bugetul local al Municipiului Timisoara.

Art. 3: Se aproba alocarea in bugetul local a sumei de 5.000,06 Lei ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentand valoarea integrala corespunzatoare partii proprii de proiect pe care si-o asuma Municipiul Timisoara in cadrul proiectului la Art. 1, precum si a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot aparea pe parcursul implementarii proiectului.

Art. 4: Contributia FSE si contributia Bugetului de Stat se vor recupera de catre Municipiul Timisoara conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Economica si Serviciul Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC 2018 - 17406/23.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și a contribuției proprii a Municipiului Timișoara în acest proiect

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” prin care se propune

aprobarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara”, în vederea finanțării prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 aprobarea valorii totale a bugetului proiectului în sumă de 250.001,04 Lei, pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art. 1, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

  • •       asistență financiară nerambursabilă (FSE+BS) de 98% - în valoare de 245.000,98 Lei;

  • •       contribuția proprie de 2% , în valoare de 5.000,06 Lei din bugetul local al Municipiului Timișoara

aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 250.001,04 Lei ce constituie cheltuieli eligibile pe care și le asumă Municipiul Timișoara în cadrul proiectului prevăzut la Art. 1, precum și a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

Contribuția FSE și contribuția Bugetului de Stat se vor recupera de către Municipiul Timișoara conform O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Proiectul a fost acceptat pentru finanțare, in prezent aflandu-se in etapa de semnare a contractului de finanțare nerambursabila. în luna iulie 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 a transmis Primăriei Municipiului Timișoara contractul de finanțare nerambursabile, spre semnare de către reprezentantul legal.

Prezentăm obiectivele și activitățile proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara”:

Obiectivul general al proiectului: este completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administrației publice a Municipiului Timișoara, in vederea consolidării capacitatii instituționale a Municipiului Timișoara si adaptarii serviciilor adresate cetățenilor..

Obiectivele proiectului sunt:

Introducerea la nivelul administrației publice a Municipiului Timișoara a sistemului de management al calitatii si măsurare a performantei "Balance Scorecard" (BSC).

Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administrației publice locale, si inițierea unor schimburi de experiența cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experiența Municipiului Timișoara Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja funcționale la nivelul Municipiului Timișoara in vederearealizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de măsurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii instituționale, la eficientizarea si creșterea calitatii serviciilor adresate cetățenilor.

Rezultatele proiectului:

  • •   Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de acțiune in etape implementat in administrația publica locala;

  • •   Administrația publica locala de la nivelul Municipiului Timișoara va beneficia de noi instrumente in vederea evaluării performatelor activitatilor specifice si a îmbunătățirii performantelor angajatilor.

  • •   Cunoștințe si abilitați ale personaluli din autoritatile si instituțiile publice locale imbunatatite pentru susținerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific;

  • •   Desfasurarea activitatilor specifice administrației publice locale in contextul aplicării normelor si a procedurilor care codifica principalele standarde si metode specifice BSC prin intermediul instruirii angajatilor in acest sens si a evaluării performantelor acestora.

  • •   Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de acțiune in etape implementat in administrația publica locala;

Bugetul total a proiectului este de 250.001,04 Lei, din care asistenta financiara nerambursabila 98% (contribuția FSE si Buget de Stat), este de 245.000,98 Lei.

Municipiul Timișoara va suporta o cotă parte de minim 2% din suma de 250.001,04 Lei, respectiv 5.000,02 Lei din bugetul local al Municipiului Timișoara.

în concluzie, pentru realizarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara”, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanțator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre: Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020; Legea nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare; vederile Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare; H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificări și completări ulterioare.

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere al posibilității accesării de fonduri europene nerambursabile în domeniul identificat prin Expunerea de motive nr. SC2018-17405/23.07.2018, nu-1 fundamentează din punct de vedere economic și al legalității și nu stabilește necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.
Cod FO53-01,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-17405/23.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și a contribuției proprii a Municipiului Timișoara în acest proiect

Motivul emiterii proiectului (le hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Proiectul a fost acceptat pentru finanțare, in prezent aflandu-se in etapa de semnare a contractului de finanțare nerambursabila. în luna iulie 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 a transmis Primăriei Municipiului Timișoara contractul de finanțare nerambursabile, spre semnare de către reprezentantul legal.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivele proiectului sunt:

Completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administrației publice a Municipiului Timișoara, in vederea consolidării capacitatii instituționale a Municipiului Timișoara si adaptarii serviciilor adresate cetățenilor, prin:

Introducerea la nivelul administrației publice a Municipiului Timișoara a sistemului de management al calitatii si măsurare a performantei "Balance Scorecard" (BSC).

Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administrației publice locale, si inițierea unor schimburi de experiența cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experiența Municipiului Timișoara

Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja funcționale la nivelul Municipiului Timișoara in vederearealizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de măsurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii instituționale, la eficientizarea si creșterea calitatii serviciilor adresate cetățenilor.

Rezultatele proiectului sunt:

Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de acțiune in etape implementat in administrația publica locala;

Administrația publica locala de la nivelul Municipiului Timișoara va beneficia de noi instrumente in vederea evaluării performatelor activitatilor specifice si a imbunatatirii performantelor angajatilor. Cunoștințe si abilitați ale personaluli din autoritatile si instituțiile publice locale imbunatatite pentru susținerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific;

Desfasurarea activitatilor specifice administrației publice locale in contextul aplicării normelor si a procedurilor care codifica principalele standarde si metode specifice BSC prin intermediul instruirii angajatilor in acest sens si a evaluării performantelor acestora.

Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de acțiune in etape implementat in administrația publica locala;

Standardizarea si codificarea interna integrata a sistemelor de management al calitatii în contextul activitatilor specifice administrației publice locala si al raporturilor cu cetățenii.

3. Concluzii

Având in vedere Obiectivul general al proiectului de a completa sistemele de management al calitatii existente la nivelul administrației publice a Municipiului Timișoara, considerăm necesară și oportună aprobarea Proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” și a contribuției financiare aferente.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

ȘEF SERVICIU G.M.P.F.LU1.LÎ MAGDALENA NICOARĂ /  ,