Hotărârea nr. 454/2018

454/13.09.2018 privind aprobarea proiectului „Promovarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis 117063, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si a contributiei proprii a Municipiului Timisoara in acest proiect
Hotararea Consiliului Local 454/13.09.2018
privind aprobarea proiectului „Promovarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis 117063, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si a contributiei proprii a Municipiului Timisoara in acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 17436/23.07.20018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17438/23.07.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. SC2018 - 17436/ 24.07.2018 a Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 17438/24.07.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17438/23.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Capacitate Administrativa CCI 2014RO05SFOP001;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificari si completari ulterioare;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificari si completari ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba proiectul "Promovarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis 117063 in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Proiectul are o durata de 12 luni.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a bugetului propus pentru Municipiul Timisoara in suma de 250.606, 00 Lei, pentru implementarea Proiectului prevazut la Art. 1, defalcat pe surse de finantare, dupa cum urmeaza:
- asistenta financiara nerambursabila ( FSE+BS)- 98%- in valoare de 245.593,88 lei;
- contributia proprie de 2% - in valoare de 5.012,12 Lei din bugetul local al Municipiului Timisoara.

Art. 3: Se aproba alocarea in bugetul local a contravalorii in lei a sumei de 5.012,12 Lei ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentand valoarea integrala corespunzatoare partii proprii de proiect pe care si-o asuma Municipiul Timisoara in cadrul proiectului la Art. 1, precum si a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot aparea pe parcursul implementarii proiectului.

Art. 4: Contributia FSE si contributia Bugetului de Stat se vor recupera de catre Municipiul Timisoara conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Ecoomica si Serviciul Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ EIP DISP.732/19.06.2018 NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului „Sprijinirea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică si integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod smis 117063

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Sprijinirea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara”, prin care se propune:

 • > aprobarea proiectului „Sprijinirea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod smis 117063

 • > aprobarea valorii totale a bugetului proiectului, în sumă de 250.606,00 pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art. 1, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

o contribuția FSE +BS (asistență financiară nerambursabila)- 98%- în valoare de 245.593,88 lei.

o contribuția proprie de 2% - în valoare de 5.012,12 din bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • > aprobarea alocării în bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 250.606,00 lei ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentând valoarea integrala corespunzătoare părții proprii de proiect pe care și-o asumă Municipiul Timișoara în cadrul proiectului prevazut la Art. 1, precum și a cheltuielilor conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

- contribuția se vor recupera conform Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020, cu modificări și completări ulterioare și a Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Proiectul„Promovarea și aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara", a fost depus în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020, obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea nivelului de transparență, etică și integritate în cadrul administrației publice locale ale Muncipiului Timișoara, în conformitate cu obiectivul specific 2.2 al POCA și obiectivul tematic 11, prioritatea de investiții 11i a Fondului Social European.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. Creșterea nivelului de cunoaștere si asumare a legilastiei naționale și prevederilor europene în ceea ce privește prevenirea si combaterea corupției și a fenomenelor asociate;

 • 2. Creșterea gradului de implicare a personalului administrației publice locale și a cetățenilor în ceea ce privește masările adoptate la nivel național pentru combaterea corupției;

 • 3. Aplicarea coerentă si sistematică a măsurilor adoptate la nivel local, național și european in domeniul eticii și integrității în sistemele publice;

Municipiul Timișoara, prin reprezentantul său legal a aderat la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 precum si la principalele sale valori, principii si obiective. Drept urmare, începând cu luna octombrie a anului 2016, în cadrul aparatului de lucru al Primarului a fost elaborat Planul de Integritate privind adoptarea măsurilor din SNA. În acelasi timp, a fost nominalitată persoana, respectiv grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate. Planul de Integritate completează si specifică prevederile Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), care conține o secțiune dedicată eticii si integrității în activitatea angajaților din administrația publică. Dincolo de stabilirea obiectivelor, subsumate celor ale SNA, ale mijloacelor de verificare ale acestora, respectiv ale principalelor riscuri asociate, Planul de Integritate urmăreste adoptarea la nivel local a principalelor prevederi a SNA si informarea angajaților administrației publice locale cu privire la acestea, în scopul cresterii transparenței actului decizional, a nivelului de integritate a angajaților si a prevenirii actelor de corupție.

Dincolo de documentele programatice menționate anterior, în completarea precum si în scopul cresterii relevanței acestora, este nevoie de o politică activă a administrației publice în vederea însusirii principiilor si măsurilor propuse de SNA si documentele elaborate la nivel local, precum si în ceea ce priveste diseminarea acestora si controlul public asupra principalelor rezultate.

În acest sens, proiectul „Promovarea și aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara” cod smis 117063 îsi propune implicarea activă a angajaților din sistemul administrației publice locale a Municipiului Timisoara, nu doar a celor cu responsabilități specifice, în ceea ce priveste participarea la elaborarea si aplicarea politicilor locale în domeniile relevante, respectiv cunoasterea, respectarea si aplicarea principiilor, valorilor, normelor si măsurilor cu privire la cresterea integrității, eticii si prevenirea corupției. Prin intermediul seminariior organizate, a materialelor elaborate, dar si a propunerilor în ceea ce priveste codificarea si diseminarea principalelor aspecte ale acestor politici si strategii, angajații Municipiului Timisoara vor cunoaste în detaliu atât consecințele pe termen imediat, mediu sau lung pe care deficiențele constatate în ceea ce priveste aspectele de etică si integritate le pot avea asupra activității lor si asupra rezultatelor acesteia, dar si importanța prevenirii fenomenelor de corupție si a celor asociate.

Prin intermediul activităților propuse si a rezultatelor acestora, proiectul va contribui decisiv la cresterea gradului de transparență, etică si integritate la nivelul administrației publice locale. Astfel, codificarea și diseminarea principiilor, valorilor si normelor relevante va fi completată prin organizarea unor cursuri si seminarii dedicate acestor domenii, care vor urmări o mai bună cunoastere si înțelegere a relevanței dar si a detaliilor principalelor politici si strategii în domeniu. Totodată, prin intermediul diferitelor tipuri de materiale, dar si prin invitarea unor reprezentanți ai societății civile la aceste evenimente, va fi urmărită exercitarea unui control public asupra rezultatelor proiectului si a activităților sale. Drept urmare, odată cu cresterea nivelului de cunostințe si asumare a prevederilor în domeniu de către angajații administrației publice locale, proiectul va contribui la o abordare unitară a normelor si mecanismelor de control dar si la cresterea nivelului de implementare al măsurilor cuprinse în principalele politici si strategii relevante.

În urma procesului de evaluare tehnica-financiara proiectul a fost admis iar în prezent proiectul se află în faza de contractare.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni. Implementarea proiectului este prevăzută a demara în luna iulie 2018.

Bugetul total al proiectului este de 250.606, 00 pentru implementarea, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

 • > asistență financiară nerambursabila ( FSE+BS)- 98%- în valoare de 245.593,88 lei.

 • > contribuția proprie de 2% - în valoare de 5.012,12 din bugetul local al Municipiului Timișoara.

În concluzie, pentru realizarea proiectului „Sprijinirea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod smis 117063 este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programulu Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanțator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre:POCA 2014-2020; Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală-art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) și art. 45; Legea nr. 500/2002, a finanțelor publice; Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere al posibilității accesării de fonduri europene nerambursabile în domeniul identificat prin Expunerea de motive nr. SC2018-.................., nu-l fundamentează din punct de vedere economic și al legalității și nu

stabilește necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijinirea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod smis 117063, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Consilier

Olaru Bogdana


Șef Serviciu G.M.P.F.I.N.L. Magdalena NICOARĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Sprijinirea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod smis 117063, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

În anul 2018, Municipiul Timișoara a depus proiectul „Sprijinirea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod smis 117063, în vederea accesării finanțării nerambursabile în cadul Programului Operațional Capacitate Administrativă, obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP”. Proiectul a fost aprobat spre finanțare, fiind în perioada de precontractare.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea nivelului de transparență, etică și integritate în cadrul administrației publice locale ale Muncipiului Timișoara, în conformitate cu obiectivul specific 2.2 al POCA și obiectivul tematic 11, prioritatea de investiții 11i a Fondului Social European.

Rezultatul principal preconizat al proiectulului „Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod smis 117063, îl consitutie creșterea gradului de transparență, etică si integritate la nivelul administrației publice locale. Proiectul își propune implicarea activă a angajaților din sistemul administrației publice locale a Municipiului Timisoara, nu doar a celor cu responsabilități specifice, în ceea ce priveste participarea la elaborarea și aplicarea politicilor locale în domeniile relevante, respectiv cunoasterea, respectarea si aplicarea principiilor, valorilor, normelor si măsurilor cu privire la cresterea integrității, eticii si prevenirea corupției.

 • 3. Alte informații

Nu este cazul

 • 4. Concluzii

Prin intermediul seminariior organizate, a materialelor elaborate, dar si a propunerilor în ceea ce privește codificarea si diseminarea principalelor aspecte ale acestor politici si strategii, angajații Municipiului Timisoara vor cunoaste în detaliu atât consecințele pe termen imediat, mediu sau lung pe care deficiențele constatate în ceea ce priveste aspectele de etică si integritate le pot avea asupra activității lor si asupra rezultatelor acesteia, dar si importanța prevenirii fenomenelor de corupție si a celor asociate.Drept urmare, odată cu cresterea nivelului de cunostințe si asumare a prevederilor în domeniu de către angajații administrației publice locale, proiectul va contribui la o abordare unitară a normelor si mecanismelor de control dar si la cresterea nivelului de implementare al măsurilor cuprinse în principalele politici si strategii relevante.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ ȘEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L.

MAGDALENA NICOARĂ