Hotărârea nr. 453/2018

453/13.09.2018 privind aprobarea Planului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A. - componenta iniţială
Hotararea Consiliului Local 453/13.09.2018
privind aprobarea Planului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A. - componenta iniţială


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-20061/29.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-20061/29.08.2018 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.08.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-20061/29.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Decizia nr. 8/23.08.2018 a Consiliului de Administratie al Societăţii Horticultura S.A.;
Având în vedere Proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A. nr. SC2018-17342/20.07.2018;
Având în vedere prevederile art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile art. 1 pct. 8) si art. 8 din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A.- componenta iniţială, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii Horticultura S.A. Timişoara;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Comisiei de selecţie;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Anexa la HCL nr.

Planul de selecție

a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A.

- componenta inițială

Societatea Horticultura S.A., având sediul în Timișoara, str. E. Ungureanu, nr. 5, a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 201/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultura, ca societate pe acțiuni, având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Selecția membrilor în Consiliul de Administrație se efectuează în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și potrivit dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011.

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (art. 2 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016).

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE

- COMPONENTA INIȚIALĂ

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori și este structurat pe două componente: componenta inițială, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de 7 membri în Consiliul de Administrație al Societății Horticultura S.A. Timișoara cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, in integralitatea lui, va fi realizat de către expertul independent contractat.

INIȚIEREA PROCEDURII DE SELECȚIE

În temeiul art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administratie este inițiată la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens - H.C.L.M.T nr. 389/17.07.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Horticultura S.A.

CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT SPECIALIZAT ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 389/17.07.2018 s-a aprobat ca selecția candidaților la funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea Horticultura S.A. să fie efectuată de către Comisia de selecție constituită prin HCL nr. 308/2017 împreună cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz.

Contractarea expertului independent rămâne valabilă până la selecția întregului consiliu de administrație. Procedura de selecție va fi reluată de expertul independent ori de căte ori este nevoie, până la completarea tuturor posturilor vacante.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a urmatoarelor criterii: '

Nr.

CRITERII

OBSERVAȚII

1

Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private

Portofoliul sa conțină minimum 1 client pentru care s-a realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.

2

Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor si directorilor

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 4.000 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume.

3

Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori

Experiența relevantă de minimum 3 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi; Echipa de proiect sa fie alcătuită din cel puțin un expert_care a desfășurat proiecte similare in domeniu.

4

Gradul de expertiză a expertului independent în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5

Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului

Furnizarea de recomandări la cerere prin prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare expert, din care să rezulte experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public și privat

6

Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță

Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011.

Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7

Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Minimum 60%

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie sa le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

 • ■  Întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;

 • ■  Decide asupra declanșării procedurii de recrutare si selecție;

 • ■  Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare;

 • ■  Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice;

 • ■  În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent (art. 14 lit. c din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016);

 • ■  Elaborează profilul consiliului și îl aprobă în conformitate cu art. 34 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Expertul independent are următoarele competențe:

În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile:

 • ■  elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu autoritatea publică tutelară, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;

 • ■  elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și matricea candidatului;

 • ■  elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară un profil personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

 • ■  stabilește profilul candidatului cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică activității beneficiarului;

 • ■  stabilește criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;

 • ■   stabilește criteriile de selecție. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a companiei.

 • ■  stabilește conținutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;

 • ■  pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților, pentru publicarea acestuia în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice; Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

 • ■   desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet;

 • ■  verifică informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • ■  stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;

 • ■  efectuează o analiză comparativă a candidaților rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • ■  solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;

 • ■  revizuiește, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;

 • ■  informează în scris despre deciziile luate candidații respinși de pe lista lungă;

 • ■  realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;

 • ■  evaluează candidații pentru poziția respectiva, aflați în lista scurtă;

 • ■  analizează scrisoarea de așteptări, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție;

 • ■  analizează declarația de intenție în raport de prevederile Capitolului III al Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

 • ■  integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat.

 • ■  întocmește planul de interviu;

 • ■  participă la selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă;

 • ■  întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente;

Comisia de selecție are următoarele competențe:

 • ■  Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului și al profilului candidatului,

 • ■  Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului de candidat,

 • ■  Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop,

 • ■  Transmite Raportul final către autoritatea publică tutelară în vederea luării deciziei de numire. Numirea candidaților se realizează de către AGA prin selectarea candidaților din lista scurtă.

 • ■  Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

Comitetul de nominalizare și remunerare se consultă și colaborează cu autoritatea publică tutelară ori de căte ori este necesar, pe întreg parcursul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Datele si termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

NR.

ETAPA

DATA

RESPONSABIL

OBSERVAȚII

1.

Declanșarea procedurii de selecție

H.C.L. nr. 389 din 17.07.2018

Autoritatea publică tutelară

Art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 și art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011

2.

Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.

nr. 389 din 17.07.2018

3.

Elaborarea și publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție

În termen de 5 zile de la declanșarea procedurii

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art.

5 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016

4.

Transmiterea profilului personalizat al consiliului

În termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară către Comitetul de nominalizare și remunerare

(CNR)

Conform prevederilor art

22 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016

5.

Formulare propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecție

10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

CNR/acționarii

Conform art. 5 alin (3) din

Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

6.

Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție

10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art.

5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

7.

Aprobare Plan de selecție-componenta initială

30 zile de la declanșarea procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor

art.8, alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016

8.

Contractarea expertului independent

În termen de 6 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție

Autoritatea publică tutelară

în condițiile legii

9.

Definitivarea și aprobarea Planului de selecție -componenta integrală și a Profilului Consiliului

6 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent

Autoritatea publică tutelară, expert independent

Conform art. 34 din Anexa

nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

10.

Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art.

39 Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11.

Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile

Candidați

Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

12.

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

În termen de 4 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

Expertul independent

Conform art. 42 din Anexa

1 la HG nr.722/2016

13.

Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile de la evaluare

Expertul independent

Potrivit art. 43 din Anexa

1 la HG nr.722/2016

14.

Recalcularea punctajului, stabilirea listei scurte și afișare rezultate

În termen de 2 zile de la solicitare clarificări

Expertul independent

Art. 43 din

Anexa 1 la HG nr.722/2016

15.

Transmiterea răspunsului către candidații respinși

În termen de 1 zi de la solicitare clarificări

Expertul independent

Adresă, conf. art. 42 din

Anexa 1 la HG nr.722/2016

16.

Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

Expertul independent

Raportul de activitate

17.

Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art.

44 alin. (2) din Anexa 1 la

HG nr. 722/2016

18.

Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în

2 zile de la depunerea declarației

Comisia de selecție, asistată de expert

Conform prevederilor art.

44 alin.(3) din Anexa 1 la

HG nr. 722/2016

matricea profilului de candidat

independent

19.

Selecția finală a candidaților pe baza de interviu

2 zile de la analiza declarației de intenție

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.

44 alin. (5) din Anexa 1 la

HG nr. 722/2016

20.

Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

4 zile de la selecția finală

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin. (7) si alin. (9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr.

722/2016

21.

Finalizarea procedurii de selecție

În termen de cel mult 150 de zile de la declanșare

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 64 ind. 4 din OUG nr.

109/2011

NOTĂ Datele trecute în prezentul Plan de selecție — componenta inițială — sunt orientative, ele purtând fi modificate, în funcție de situațiile apărute pe parcursul derulării procedurii.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A.

- componenta inițială

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Potrivit art. 2 pct. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Timișoara este autoritatea publică tutelară la Horticultura S.A., întrucât exercită, în numele Municipiului Timișoara, calitatea de acționar unic.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 389/17.07.2018 a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 8) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, componenta inițială a planului de selecție este un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție.

Pentru formularea de propuneri în vederea definitivării, Proiectul componentei inițiale a planului de selecție a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara.

În concluzie, apreciem că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. - componenta inițială.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-___________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, teL/fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. - componenta inițială

Având în vedere Expunerea de motive nr. ..................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A.- componenta inițială;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 389/17.07.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A.;

Având în vedere Proiectul componentei inițiale a planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. nr. SC2018-17342/20.07.2018;

Având în vedere Decizia nr. 8/23.08.2018 a Consiliului de Administrație al Societății Horticultura S.A. prin care ni se comunică faptul că nu sunt propuneri în ceea ce privește Planul de selecție - componenta inițială;

Facem următoarele precizări:

Potrivit art. 2 pct. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Timișoara este autoritatea publică tutelară a Societății Horticultura S.A., întrucât exercită, în numele Municipiului Timișoara, calitatea de acționar unic.

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 8) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, componenta inițială a planului de selecție este un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată: “Consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local”.

Având în vedere art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată: “Consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.”

În concluzie, având în vedere cele prezentate mai sus, înaintăm Consiliului Local al Municipiului Timișoara Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A.- componenta inițială, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A.- componenta inițială îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier,

Lazăr Violeta