Hotărârea nr. 452/2018

452/13.09.2018 privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în Cartea Funciară a imobilului "drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu" , situat în UAT Timişoara
Hotararea Consiliului Local 452/13.09.2018
privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în Cartea Funciară a imobilului "drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu" , situat în UAT Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 19892/27.08.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 19894/27.08.2018 al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 19894/27.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului "drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu, în suprafaţă de 1379 mp" proprietar Municipiul Timişoara - domeniul public, situat în UAT Timişoara, conform documentaţiei topo-cadastrale întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L , Proiect nr. 2722/2018, recepţionată de OCPI Timiş cu Proces-Verbal de recepţie 2015/2018.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 19892/27.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului “drum intravilan

- strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp’’ situat în UAT Timișoara

  • 1.      Descrierea situației actuale:

Imobilul care face obiectul operațiunii de primă înscriere aparține intravilanului Municipiul Timișoara , conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 fiind situat în Timișoara, identificat prin documentația cadastrală întocmit de S.C.BLACK L1GHT S.R.L.- proiect nr.2722/2018 ca fiind drum intravilan -strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp.Identificarea limitelor de proprietate și determinarea suprafeței au fost realizate de către firma S.C.BLACK LIGHT S.R.L pe baza măsurătorilor topografice. Direcția Edilitară - Serviciul DPPCAA - Biroul Drumuri , Poduri și Parcaje a transmis Referatul nr.RE2017-28119/10.11.2017 privind efectuarea demersurilor care se impun în vederea identificării parcelei , înscrierii (întabulării) în cartea funciară a străzii Spătarul Nicolae Milescu.

  • 2.      Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului - drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp prin care urmează să se asigure reglementarea situației juridice .

  • 3.      Alte informații :

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L (proiect nr.2722/2018) pentru prima înscriere a terenului în suprafață de 1379 mp , drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , UAT Timișoara , recepționată de OCP1 Timiș conform proces-verbal de recepție nr.2015/2018

  • 4. Concluzii:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primă înscriere a imobilului drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu în suprafață de 1379 mp , proprietar Municipiul Timișoara - domeniul public , în vederea soluționării situației juridice a terenului .

Pentru confonn^Ttăte date tehnice

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ

CHIȘ CUtlȚA \


ARHITECT ȘEE EMILIAN SORIN CIURARIU

DIRECTOR D.C.T.D.D. I Est FLORIN RĂVĂȘILĂ


NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi in raportul de specialitate și. dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03. ver. 2


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SC2018- 19894/27.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului “drum intravilan

- strada Spătar Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp”, situat în UAT Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.UR2018-19892/27.08.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului “drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp” situat în UAT Timișoara

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa UR2018-013095/03.08.2018 prin care S.C. BLACK L1GHT SRL ne înaintează documentația cadastrală în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului terenului , drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp.

Având în vedere documentația topo-cadastrală privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului, recepționată de OCP1 Timiș conform proces-verbal de recepție nr.2015/2018 , întocmită de către S.C. BLACK L1GHT S.R.L.( proiect nr.2722/201 8) .

Având în vedere referatul privind efectuarea demersurilor care se impun în vederea identificării parcelei , înscrierii (întabulării) în cartea funciară a străzii Spătarul Nicolae Milescu , înregistrat cu nr.RE2017-28119/10.11.2017 și adresa Direcției Edilitară - Serviciul DPPCAA - Biroul Drumuri , Poduri și Parcaje nr.SC2017-23 199/26.09.2017

Operațiunea de primă înscriere se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 2656/28.06.2018 și conform documentației topografice întocmită de S.C. BLACK L1GHT S.R.L. avizată de O.C.P.I.Timiș conform proces-verbal de recepție nr.2015/2018 .

In concluzie, propunem spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului , drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp situat în UAT Timișoara , proprietar Municipiul Timișoara -domeniul public , conform documentației întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L.ț proiect nr.2722/2018) și recepționată de OCPI Timiș conform proces-verbal de recepție nr.2015/201 8 , care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport , apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.
ROMÂNIA

Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-19894/27.08.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 03.09.2018

AVIZ

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului “drum intravilan -strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp”, situat în UAT Timișoara

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-19894/27.08.2018 privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului “drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp”, situat în UAT Timișoara;

Având în vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-19892/27.09.2018 privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului “drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp”, situat în UAT Timișoara;

Având în vedere adresa UR2018-013095/03.08.2018 prin care S.C. BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentația cadastrală în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului terenului, drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp;

Având în vedere documentația topo-cadastrală privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului, recepționată de OCPI Timiș conform proces-verbal de recepție nr.2015/2018 , întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.LȚ proiect nr.2722/2018);

Având în vedere referatul privind efectuarea demersurilor care se impun în vederea identificării parcelei , înscrierii (întabulării) în cartea funciară a străzii Spătarul Nicolae Milescu , înregistrat cu nr.RE2017-28119/10.11.2017 și adresa Direcției Edilitară - Serviciul DPPCAA - Biroul Drumuri , Poduri și Parcaje nr.SC2017-23199/26.09.2017

Operațiunea de primă înscriere se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 2656/28.06.2018 și conform documentației topografice întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L. avizată de O.C.P.I.Timiș conform proces-verbal de recepție nr.2015/2018;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având in vedere dispozițiile din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare, republicata si Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului dc avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Având in vedere cele de mai sus, se avizeaza favorabil Raportul de specialitate nr. SC2018-


19894/27.08.2018 privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului “drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp”, situat în UAT Timișoara;

Menționam ca prezentul Aviz are ca situație premisa corectitudinea datelor inscrise in documentație ( parte scrisa si desenata ), date verificate de către personalul de specialitate.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului de inaintare a proiectului de hotarare privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului "drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp”, situat în UAT Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz nu privește aspectele de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea


actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, GABRIELA IOVA


Cod FO53-13,Ver.l

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.