Hotărârea nr. 450/2018

450/13.09.2018 privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul", completarea şi modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019
Hotararea Consiliului Local 450/13.09.2018
privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul", completarea şi modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-19371/20.08.2018 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-19371/20.08.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.08.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-19371/20.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 - privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 311/15.06.2018 privind oportunitatea înfiinţării începând cu anul şcolar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox "Sfantul Antim Ivireanul", cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preşcolar program prelungit, care să funcţioneze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35;
Având în vedere Ordinnele Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4228/03.08.2018, şi nr. 4319/09.08.2018;
Având în vedere adresa a Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei nr. cu nr. 1892-E /13.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-19141/13.08.2018;
Având în vedere adresele Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu numerele 9038/08.08.2018, 9112/10.08.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara sub numerele SC2018-18879/09.08.2018 respectiv SC2018-19057/10.08.2018;
Având în vedere adresa Grădiniţei cu Program Prelungit "Troiţa" Timişoara cu nr. 610/13.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-19212/13.08.2018;
Având în vedere art. 22 alin. (1) şi alin. (4) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;
Având în vedere prevederile, art. 61 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă includerea în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat autorizat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2018-2019, a Liceului Teologic Ortodox "Sfântul Antim Ivireanul", cu sediul în Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş, pentru nivelele de învăţământ primar, gimnazial şi liceal cu predare în limba română, autorizat provizoriu şi înfiinţat ca persoană juridică prin Ordinul nr. 4228/03.08.2018, modificat prin Ordinul nr. 4319/09.08.2018, emise de Ministrul Educaţiei Naţionale, Anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 cu Anexa nr. 1a -Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat autorizat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se exclude din reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 Şcola Gimnazială "Sfantul Antim Ivireanul" cu sediul în Timişoara Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, prevăzută Anexa nr. 2b la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Art. 4: Se modifică sediul Grădiniţei cu Program Prelungit "Troiţa" Timişoara, cuprinsă în reţeaua şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ privat acreditat, prevăzută în Anexa nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018, din bulevardul Liviu Rebrenu nr. 35 în str. Acad. Alex. Borza nr. 8.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale, Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Liceului Teologic Ortodox "Sfantul Antim Ivireanu";
- Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoarei;
- Grădiniţei cu Program Prelungit "Troiţa" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Articol unic. Ordinul ministrului educației naționale nr. 4228/03.08.2018 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara, se modifică și se completează după cum urmează:

Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se acordă autorizația de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, cu sediul în municipiul Timișoara, bulevardul Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, nivelul de învățământ „gimnazial” (nivel 1 conform HG nr. 918/2013), limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, nivelul de învățământ „liceal” (nivel 4, conform HG nr. 918/2013), profilul „teologic”, specializarea „teologie ortodoxă”, profilul „umanist”, specializările „filologie”, „științe sociale”, profilul „real”, specializarea „științe ale naturii”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, cu o capacitate maximă de școlarizare de 30 de formațiuni de studiu, în 2 schimburi (maximum 15 formațiuni de studiu/ schimb), începând cu anul școlar 2018 - 2019.”

•. <' •••'

ROMÂNIA

ORDIN

privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de dispozițiile art. 2 alin. (1) din O.MEN nr. 4045/29.06.2018 privind desemnarea unor unități tutelare în vederea parcurgerii procedurii de autorizare prevăzută de art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7/01.08.2018, privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 4 iunie - 27 iulie 2018,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Art. 1. Se acordă autorizația de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, cu sediul în municipiul Timișoara, bulevardul Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, nivelul de învățământ „gimnazial” (nivel 1 conform HG nr. 918/2013), limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, nivelul de învățământ „liceal” (nivel 4, conform HG nr. 918/2013), profilul „teologic”, specializarea „teologie ortodoxă”, profilul „umanist”, specializările „filologie”, „științe sociale”, profilul „real”, specializarea „științe ale naturii”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, începând cu anul școlar 2018 -2019.

Art. 2. Prezentul ordin reprezintă actul de înființare, ca persoană juridică, a unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. (1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic^ Qrte^ox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara are obligația de a solicita acreditarea îrrterftîW^miaxirn trei ani de zile de la data absolvirii complete a unui nivel de învățământ, de către prima promoție) Sub sancțiunea școlarizării în lichidare fără dreptul de a organiza admitere .                                  . ĂZ ■.

Str. General Berthciot nr. 28-30. Sector 1, 010168, București Tel: +40 (0)21 405 62 70 Fax: +40 (0)2 p--3¥&^Si'4b www.edu.ro


ROMÂNIA

  • (2) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara are obligația de a solicita acreditarea pentru nivelul primar cel mai târziu în anul școlar 2025 - 2026.

  • (3) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara are obligația de a solicita acreditarea pentru nivelurile gimnazial și liceal cel mai târziu în anul școlar 2024 - 2025.

Art. 4. Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza autorizației de funcționare provizorie.

Art. 5. Prevederile prezentului ordin al ministrului educației naționale de acordare a autorizației de funcționare provizorie și de înființare ca persoană juridică a unității de învățământ de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara se comunică autorității publice locale în vederea includerii, de drept, în rețeaua școlară a unității administrativ-teritoriale.

Art. 6. Direcția Generală învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Generală iducație Timpurie, învățământ Primar și Gimnazial din Ministerul Educației Naționale, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

București

Nr.

Data Ol.OH ,ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-19371/20.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a HCL nr.90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.311/15.06.2018 privind oportunitatea înființării începând cu anul școlar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit, care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35;

Având în vedere Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4228/03.08.2018, modificat prin Ordinul nr. 4319/09.08.2018 prin care a fost acordată autorizația de funcționare provizorie și a fost înființată unitatea de învățământ de stat cu personalitate juridică - Liceul Ortodox „ Sfântul Antim Ivireanul” pentru nivelele de învățământ primar, gimnazial și liceal cu predare în limba română, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș;

Având în vedere că Inspectoratul Școlar Județean Timiș, prin adresele cu numerele 9038/08.08.2018, 9112/10.08.2018, înregistrate la Municipiul Timișoara sub numerele SC2018-18870/09.08.2018 respectiv SC2018-19057/09.08.2018, a solicitat includerea în rețeaua școlară a Liceului Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Municipiul Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș, pentru anul școlar 2018-2019.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere că activitatea Școlii Gimnaziale "Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, cuprinsă în rețeaua școlară a unităților de învățământ privat autorizat a fost suspendată, conform adresei cu nr.1892-E/13.08.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2018-19141/13.08.2018, transmisă de Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei;

Având în vedere că Grădinița cu program prelungit „Troița" Timișoara cuprinsă în rețeaua școlară a unităților de învățământ privat acreditat și-a schimbat sediul din bulevardul Liviu Rebrenu nr. 35 în str.

Acad. Alex.Borza nr.8, conform adresei cu nr.610/13.08.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.SC2018-19212/13.08.2018;

Având în vedere prevederile art. 22 alin 1) și alin 4) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățâmânt particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2018-2019 și prevederile art.61 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale;

- Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre includerea în rețeaua școlară pe anul 20182019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”,completarea și modificarea corespunzătoare a HCL nr.90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019.

PRIMAR ,

Nicolae Robu


VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU

Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

Cod.FO 53-01,Ver.1

Anexa nr. 2b la adresa ISJ Timiș nr. 14793/14.12.2017

9

Aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2019 modificată prin HCL nr......................

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

9              9                                                                                                                               9

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT AUTORIZAT

9

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Statut

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.SIMION

BARNUTIU,nr.9,CP 300133

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA;

Strada: Aurora; Nr: 6

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.PAUL

CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.AIDA,nr.16,CP

3007763

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.TEBEA,nr.29,C

P 300401

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Basarabia, nr.4,

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA"

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Ofcea,nr.9,CP

300561

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC SOCRATES

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.BOGDANESTI

LOR,nr.32B,CP 300389

Cu personalitate juridică

SCOALA PRIMARA "BABEL"

MUN.TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "BABEL"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA;

Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate juridică

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS"

TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS"

TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.ALEEA

GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Mures,nr.60

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


SEF SERVICIU SCOLI SPITALE

Anca Lăudatu

Anexa nr. 2a la adresa ISJ Timiș nr. 14793/14.12.2017,

9                                                              '

Aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2018 modificată prin HCL nr............

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

9              9                                                                                                                               9

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT ACREDITAT

9

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Statut

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI

PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Martir Carpin

Dan,nr.19,CP 300289

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.B-

dul Regele Carol I,nr.13,CP 300180

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.GLAD,nr.27,CP

300482

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.PISA,nr.9,CP

300245

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PRIMII PASI MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PRIMII PASI MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Calea Martirilor 1989,nr.96,CP 300774

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

TROITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

TROITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.

Acad. Alex.Borza nr.8, CP 300022

Cu personalitate juridică

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI"

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.DR. AUREL

PAUNESCU PODEANU,nr.144,CP 300569

Cu personalitate juridică

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.BOGDANESTI

LOR,nr.32 B,CP

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC MILLENIUM

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC MILLENIUM

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Circumvalatiuni

i,nr.6,CP 300013

Cu personalitate juridică

SCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS

MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.C-

TIN BRANCOVEANU,nr.73-77,CP 300480

Cu personalitate juridică

SCOALA POSTLICEALA FEG

MUN.TIMISOARA

SCOALA POSTLICEALA FEG

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.B-dul Regele Carol I,nr.11,CP 300180

Cu personalitate juridică

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Statut

SCOALA PRIMARA "CASA SPERANTEI"

MUN.TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "CASA SPERANTEI"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.FRATII

BUZESTI,nr.14,CP 300398

Cu personalitate

juridică

SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA"

MUN.TIMISOARA

SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Ofcea,nr.9,CP

300561

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


SEF SERVICIU SCOLI SPITALE Anca Lăudatu

ROMĂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

Nr. SC2018-19371/20.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfantul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019.

Facem următoarele precizării:

Prin HCL nr.311/15.06.2018 s-a aprobat demararea procedurilor legale privind înființarea începând cu anul școlar 2018-2019, a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit, care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35 și includerea acestuia în rețeaua scolară 2018-2019.

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățâmântul Preuniversitar, prin adresele cu numerele 2186/03.08.2018, 2241/13.08.2018, înregistrate la Municipiul Timișoara sub numerele SC2018-18688/07.08.2018, SC2018-19260/14.08.2018 a transmis Ordinul nr. 4228/03.08.2018 și Ordinul nr. 4319/09.08.2018, emise de Ministrul Educației Naționale prin care a fost acordată autorizația de funcționare provizorie pentru unitatea de învățămnt preuniversitar de stat a Liceului Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Municipiul Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș, pentru nivelele de învățământ primar, gimnazial și liceal cu predare în limba română și prin care s-a înființat unitatea de învățământ de stat cu personalitate juridică - Liceul Ortodox „ Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Municipiul Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș, prin adresele cu numerele 9038/08.08.2018, 9112/10.08.2018, înregistrate la Municipiul Timișoara sub numerele SC2018-18870/09.08.2018 respectiv SC2018-19057/09.08.2018, a solicitat includerea în rețeaua școlară a Liceului Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Municipiul Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș, pentru anul școlar 2018-2019.

Prin HCL nr. 90/23.02.2018 s-a aprobat organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019, cu respectarea prevederilor art. 22, alin 1,2 și 3 Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2018-2019.

Ținâd cont că prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4228/03.08.2018 modificat și completat prin Ordinul nr. 4319/09.08.2018, a fost acordată autorizația de funcționare provizorie și a fost înființată unitatea de învățământ de stat cu personalitate juridică - Liceul Ortodox „ Sfântul Antim Ivireanul”, pentru nivelele de învățământ primar, gimnazial și liceal cu predare în limba română, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș.

Având în vedere că la art. 22 alin (4) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale se prevede:„(4) În condițiile în care, în situații excepționale, unitățile de învățământ nou-înființate nu sunt cuprinse în hotărârea consiliului local, potrivit prevederilor legale, sunt supuse monitorizării și controlului, conform legii. Pentru aceste unități de învățământ inspectoratele școlare colaborează cu administrația publică locală pentru cuprinderea lor în rețeaua școlară, pe baza prevederilor prezentei metodologii, nu mai târziu de începerea cursurilor. Activitățile de monitorizare și control desfășurate la unitățile de învățământ aflate în această situație continuă până la cuprinderea lor în rețeaua școlară”, se impune includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”.

Prin adresa cu nr.1892-E /13.08.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2018-19141/13.08.2018, Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei a comunicat, că activitatea Școlii Gimnaziale "Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, a fost suspendată.

Având în vedere că această unitate de învățământ este cuprinsă în Anexa nr.2b- unități de învățământ privat autorizat, la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019, fapt pentru care se impune excluderea Școlii Gimnaziale "Sfântul Antim Ivireanul” din Anexa nr.2b la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Prin adresa cu nr.610/13.08.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.SC2018-19212/13.08.2018, Grădinița cu program prelungit „Troița" Timișoara, cuprinsă în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a unităților de învățământ privat acreditat, prevăzută în Anexa nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018, ne-a comunicat că și-a schimbat sediul din bulevardul Liviu Rebrenu nr. 35 în str. Acad. Alex.Borza nr.8, fapt pentru care se impune modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

SEF SERVICIU

Anca Lăudatu


CONSILIER

Ioana Ciucur

Anexa nr.la la HCL nr.......

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PE ANUL 2018- 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT AUTORIZAT

Denumire lungă unitate PJ

Denumire     lungă

unitate de învățământ

Adresă(localitate superioara, Iocalitate, str,,

nr. cod Dostal)

Statut

Liceului Teologic

Ortodox „Sfântul Antim

Ivireanul”,

Liceului Teologic

Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, Municipiul

Timișoara

MunicipiulTimișoara,     Bv.

Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiș, CP300210

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu


SEF SERVICIUL SCOLI SPITALE,

Anca Lăudatu