Hotărârea nr. 449/2018

449/13.09.2018 privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timişoara şi Federaţia Româna de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafaţă de gazon sintetic pentru antrenament şi joc "
Hotararea Consiliului Local 449/13.09.2018
privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timişoara şi Federaţia Româna de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafaţă de gazon sintetic pentru antrenament şi joc "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-20499/03.09.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-20499/03.09.2018 al Biroului Sport Cultură din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.09.2018 - Anexă la raportul de specialitate cu nr. SC2018-20499/03.09.2018;
Având în vedere Avizul cu nr. SC2018-20499/04.09.2018 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.395/27.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018;
În baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările si completările ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 1949-1954 din Noul Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin .(2) lit.b), lit.c), lit.d) si lit.e), alin.(6) lit.a) pct.5 , 6 si alin. (7) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă în comun asocierea Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,,Construire teren de fotbal cu suprafaţă de gazon sintetic pentru antrenament şi joc ", conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.
Art.2: Lucrările efectuate de Federaţia Română de Fotbal în cadrul asocierii, vor intra în proprietatea Municipiului Timişoara în baza unui contract de donaţie.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultură şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroul Sport-Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mas- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

>

Casa Fotbalului, Str. Vasiie Șerbănica nr.12, sector 2,022'186

Bucuieșii, România, Tel: 021 325 06 701 Fax: 021 302 91 58

www.frf.ro


Q1-2Q1L_____________________________________________

București, 17 iulie 2018

Către: Domnul Primar Nicolae Robu

Primăria Municipiului Timișoara

Stimate domnule Primar Robu,


Federația Română de Fotbal a inițiat începând cu anul 2017 proiectul de construire de terenuri de fotbal cu gazon artificial, în parteneriat cu autoritățile locale. în acest context, îmi face deosebită plăcere să vă propun implicarea Municipiului Timișoara în acest proiect.

de gazon


Conform proiectului, Federația Română de Fotbal va livra covorul sintetic și porțile, urmând ca municipalitatea să construiască terasamentul și celelalte amenajări necesare. Ulterior construirii, terenul va fi folosit în scopul desfășurării de activități fotbalistice de bază, cu implicarea în special a copiilor din comunitatea în care va fi amplasat terenul de fotbal.

Din experiența noastră de până acum, asemenea proiecte^contribuie atâjt -Tâ dezvoltarea sportului, cât și a coeziunii sociale în rândul finor largi categorii de cetățeni.                                        Z"           /

In așteptarea unui răspuns pozitiv la propunere.^-vă asigur-" de aleasa mea considerație.


Răzvan Burleanu Președintele Federației Române de-Fotbal

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018- 20499/04.09.2018

Către,

BIROUL SPORT CULTURA

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018  -

20499/03.09.2018, privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara si Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului „ Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament si joc ”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a asocierii intre Municipiului Timișoara si Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului „ Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament si joc ”.

In urma realizării obiectivului, va rugam a ne transmite documentația aferenta, pentru a putea fii înregistrata in evidenta patrimoniala.


di:          NOMIC

ICIU


MUNICIPIUL TIMISOARA

BIROUL SPORT-CULTURA

Nr. SC2018- / .09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timisoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc ”

Facem următoarele precizări:

Prin Expunerea de Motive nr................................... si avand in vedere adresa Federatiei

Romane de Fotbal inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2018-17393/23.07.2018, Primarul Municipiului Timisoara a initiat Proiectul de Hotarare privind privind aprobarea asocierii incheiate intre Municipiul Timisoara si Federatia Romana de Fotbal, in vederea realizarii obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament si joc ”.

În bugetul de dezvoltare pe anul 2018 este cuprins ,,Construire teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament si joc” in Municipiul Timisoara, terenul propus pentru realizarea bazei sportive este in proprietatea Municipiului Timisoara, fiind situat in Timisoara, zona Stadion str. Cerna, fiind inscris in CF nr.422954, nr. topo 572/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1, in suprafata de 39133 mp.

In vederea promovarii sportului, in general si jocului de fotbal in special, Municipiul Timisoara impreuna cu Federatia Romana de Fotbal intentioneaza sa se asocieze in vederea implementarii unui proiect de ,,Construire teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament si joc”, partiile fiind de acord in acest scop, de a efectua toate demersurile necesare pentru implementarea proiectului.

Municipiul Timisoara se angajeaza in implementarea proiectului de amenajare a terenului de fotbal cu suprafata de gazon sintetic, prin urmatoarele:

-elaborarea documentatiei tehnico-economice ( Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic) necesare realizarii investitiei; Terenul identificat trebuie să indeplinească cerințele tehnice pentru ca infrastructura să poata fi omologată FIFA ** (două stele) sau similar.

-realizarea lucrarilor de constructii-instalatii aferente fazei de executie pentru infrastructura de baza-suport a terenului pe care se monteaza suprafata de joc cu gazon sintetic, precum si alte amenajari necesare: drenaj, imprejmuiri, instalatii de apa-canal, instalatii electrice, sistem de iluminat-nocturna, anexe cu vestiare, dusuri, grupuri sanitare.

 • - păstrarea unei evidențe clare și reale a lucrărilor efectuate in vederea întocmirii Cartii Tehnice a constructiei si a fisei de mijloc fix pentru obiectivul realizat;

 • - punerea la dispozitia F.R.F. a documentatiilor tehnice din Proiectul Tehnic, necesare realizarii executiei suprafetei de joc din gazon sintetic.

 • - punerea la dispoziția F.R.F. a terenului construit cu infrastructura de baza -suport finalizata, pentru executia lucrarilor de montare a suprafetei de gazon sintetic.

 • -  efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea asigurării accesului F.R.F., a reprezentanților sau contractanților acesteia la spațiul care urmează a fi amenajat.

Federația Română de Fotbal se angajează să participe la implementarea

proiectului de amenajare a terenului de fotbal cu suprafata de gazon sintetic, prin urmatoarele: -asigurarea pe cheltuiala proprie a lucrărilor aferente fazei de execuție a suprafeței de joc : dotarea si montajul covorului de gazon sintetic care să fie omologabil la nivel FIFA ** (două stele);

-asigurarea materialelor auxiliare de intretinere a suprafetei de joc sintetice, pentru punerea in functiune a terenului;

 • - păstrarea unei evidențe clare și reale a lucrărilor efectuate in vederea întocmirii Cartii Tehnice a constructiei si a fisei de mijloc fix pentru obiectivul realizat; lista cu lucrarile de amenajare si materialele utilizate/ devizul pentru realizarea suprafetei sintetice de joc vor fi cuprinse într-o anexă viitoare la prezentul contract -Anexa II;

 • - dotarea cu porti de fotbal ( cu accesorii necesare) profesionale, omologabile de catre F.R.F.;

 • - din partea F.R.F. pe perioada derulării lucrărilor de amenajare, vor avea acces la terenul mai sus-specificat, una sau mai multe persoane delegate în acest scop.

 • - să încheie contractul de donație în favoarea Municipiului Timișoara, cu valoarea aferentă pentru lucrarile realizate.

In temeiul Legii 273/2006 privind finantele publice locale actualizata , art. 36, alin (2), lit.e si alin 7 lit. a coroborat art.45 alin 3 lit.a si lit.f, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 aAdministratiei Publice Locale, republicata cu modificariile si completariile ulterioare , art. 1949- 1954 din Noul Cod Civil.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc ”_întrunește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Sef Birou,

Ioan-Mihai Costa

Consilier,

Florica Hongu


Cod FO53-01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr.SC2018- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafața de gazon sintetic pentru antrenament și joc ”

Având în vedere adresa Federației Române de Fotbal înregistrată la Primaria Municipiului Timiăoara cu nr. SC2018-17393/23.07.2018, în scopul implementării unui proiect de ,,Construire teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament și joc” în Municipiul Timișoara, zona Stadion-str. Cerna, în vederea asocierii pentru realizarea acestui proiect cu Federatia Română de Fotbal, propun inițierea unui proiect de hotărîre cu următoarea titulatură :

,,Proiect de Hotărâre privind asocierea Municipiului Timișoara cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării unui proiect de ,,Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc” în Municipiul Timișoara, zona Stadion-str. Cerna.

Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timișoara prin Biroul Sport - Cultură va întocmi Raportul de specialitate și va redacta Proiectul de Hotărâre pe care il va susține.

PRIMAR,

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Cod: FO 53-03-ver. 2

CONTRACT DE ASOCIERE ÎNTRE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA și FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

9                        9                                   9

Încheiat azi, _____________________, la Timisoara, între

 • 1. Municipiul Timisoara (denumit în continuare ”Municipiul”), cu sediul în Timisoara, Bdul. C.D. LOGA, nr.1, având CUI 14756536, cod IBAN...................... deschis la

banca, reprezentat prin dl. Nicolae Robu, în calitate de Primar;

și

 • 2. Federația Română de Fotbal (denumită în continuare ”F.R.F.”), cu sediul în strada Vasile Șerbănică nr.12, sector 2, București, România, cod fiscal nr. RO 9825583, reprezentată de dl. Răzvan-Marian BURLEANU - Președinte;

Art.1.Obiectul asocierii este promovarea și dezvoltarea sportului in general și a jocului de fotbal in special, prin desfasurarea de activitati fotbalistice de baza, cu implicarea in special a copiilor și juniorilor, prin realizarea urmatoarelor obiective:

 • 1.     Implementarea proiectului” Construire teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament si joc” in Municipiul Timisoara, proiect care va fi derulat în condițiile respectării legislației în vigoare, a normelor Uniunii Europene respectiv FIFA, UEFA și care va fi supravegheat de reprezentanții desemnați în acest scop de părțile semnatare ale prezentului contract.

Terenul propus pentru realizarea bazei sportive este in proprietatea Municipiului Timisoara, fiind situat in Timisoara, zona Stadion-str. Cerna, fiind inscris in CF nr.422954, nr. topo 572/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1, in suprafata de 39133 mp, conform Anexei I.

 • 2.     Susținerea activitatii centrelor regionale de pregatire pentru copii/ juniori infiintate si organizate in Timisoara de catre Federația Română de Fotbal;

 • 3.     Sustinerea activitatii sectiilor de fotbal ale cluburilor sportive afiliate la Federația Română de Fotbal, din Timișoara.

Art.2. Părțile au convenit încheierea prezentului contract, după cum urmează:

 • a)     Părțile sunt de acord cu faptul că terenul pus la dispoziție de către Municipiu este imperios necesar pentru realizarea unei baze sportive moderne, care va fi utilizata pentru desfășurarea activităților fotbalistice de baza, in special pentru selectia, pregatirea prin antrenamente și jocuri amicale/oficiale, necesare formarii si dezvoltarii sportive a tinerelor talente;

 • b)     Părțile sunt de acord că terenul pus la dispoziție de către Municipiu necesită lucrări de amenajare privind infrastructura de baza -suport pe care se monteaza suprafata de joc cu gazon sintetic, precum si alte amenajari necesare ( drenaj, imprejmuiri, instalatii electrice, de iluminat nocturn, anexe-vestiare), pentru desfășurarea în bune condiții a activităților sportive;

 • c)     Părțile sunt de acord și își asumă faptul că vor efectua toate demersurile si activitatile necesare pentru implementarea proiectului de amenajare a bazei sportive, respectiv vor depune toate diligențele în vederea îndeplinirii tuturor obiectivelor asumate prin prezentul contract, respectiv:

 • (1)Municipiul Timisoara se angajeaza in implementarea proiectului de amenajare a terenului de fotbal cu suprafata de gazon sintetic, prin urmatoarele:

-elaborarea documentatiei tehnico-economice ( Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic) necesare realizarii investitiei; Terenul identificat trebuie să indeplinească cerințele tehnice pentru ca infrastructura să poata fi omologată FIFA ** (două stele) sau similar;

-realizarea lucrarilor de constructii-instalatii aferente fazei de executie pentru infrastructura de baza-suport a terenului pe care se monteaza suprafata de joc cu gazon sintetic, precum si alte amenajari necesare: drenaj, imprejmuiri, instalatii de apa-canal, instalatii electrice, sistem de iluminat-nocturna, anexe cu vestiare, dusuri, grupuri sanitare;

 • - păstrarea unei evidențe clare și reale a lucrărilor efectuate in vederea întocmirii Cartii Tehnice a constructiei si a fisei de mijloc fix pentru obiectivul realizat;

 • - punerea la dispozitia F.R.F. a documentatiilor tehnice din Proiectul Tehnic, necesare realizarii executiei suprafetei de joc din gazon sintetic;

 • - punerea la dispozitia F.R.F. a terenului construit cu infrastructura de baza -suport finalizata, pentru executia lucrarilor de montare a suprafetei de gazon sintetic;

 • -  efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea asigurării accesului F.R.F., a reprezentanților sau contractanților acesteia la spațiul care urmează a fi amenajat.

 • (2). Federația Română de Fotbal se angajează să participe la implementarea proiectului de amenajare a terenului de fotbal cu suprafata de gazon sintetic, prin urmatoarele: -asigurarea pe cheltuiala proprie a lucrărilor aferente fazei de execuție a suprafeței de joc : dotarea si montajul covorului de gazon sintetic care să fie omologabil la nivel FIFA ** (două stele);

-asigurarea materialelor auxiliare de intretinere a suprafetei de joc sintetice, pentru punerea in functiune a terenului;

 • - dotarea cu porti de fotbal ( cu accesorii necesare) profesionale, omologabile de catre F.R.F.;

 • - păstrarea unei evidențe clare și reale a lucrărilor efectuate in vederea intocmirii Cartii Tehnice a constructiei si a fisei de mijloc fix pentru obiectivul realizat. Lista cu lucrarile de amenajare si materialele utilizate/ devizul pentru realizarea suprafetei sintetice de joc si dotarile cu porti vor fi cuprinse într-o anexă viitoare la prezentul contract-Anexa II. Lucrarile efectuate de F.R.F. vor intra in proprietatea Municipiului Timisoara în baza unui contract de donatie.

 • - din partea F.R.F. pe perioada derulării lucrărilor de amenajare, vor avea acces la terenul mai sus-specificat, una sau mai multe persoane delegate în acest scop.

 • d) Părțile sunt de acord și își asumă faptul că vor efectua toate demersurile necesare pentru promovarea si implementarea programelor/proiectelor sportive privind susținerea activitatii centrelor regionale de pregatire pentru copii/ juniori, a programelor de formare a tinerilor fotbalisti, cât si sustinerea activitatii sectiilor de fotbal ale cluburilor sportive afiliate la F.R.F., din Timișoara;

 • e) Federația va avea dreptul de utilizare gratuită a bazei sportive pentru antrenamente, jocuri oficiale sau amicale ale echipelor naționale cu notificarea Municipiului cu minim 15 zile anterior datei la care urmează a fi utilizată baza sportivă;

 • f)  Cele doua parti semnatare ale prezentului contract , individual si colectiv, își asumă obligația să acorde prioritate de utilizare a bazei sportive structurilor sportive municipale afiliate la F.R.F. De asemenea, partile pot stabili criterii de prioritate ale structurilor sportive locale cu privire la utilizarea terenului cum ar fi: nivelul competițional al echipelor, numărul de echipe ale clubului, participante în competițiile organizate de F.R.F. și A.J.Fotbal Timis, etc.;

 • g) Municipiul Timisoara, prin compartimentul de specialitate desemnat sa administreze baza sportiva , va elabora lunar programul de utilizare cu orarele de activitati sapatamanale, in acord cu F.R.F.;

Art.3. (1) Municipiul va pune la dispoziția F.R.F., gratuit, asigurand accesul direct și neîngrădit, spațiul reprezentând terenul de joc, anexele-vestiare, precum și orice alte facilități care vor fi realizate in baza sportiva, pentru antrenamente, jocuri oficiale sau amicale ale echipelor centrelor regionale, ale loturilor naționale. Aceste spatii vor fi identificate distinct dupa finalizarea investitiei într-o anexa viitoare la prezentul contract-Anexa III, începând cu data darii in functiune a bazei sportive;

(2) Municipiul Timisoara in calitate de proprietar al bazei sportive va avea dreptul de utilizare gratuită a terenului de joc, a anexelor-vestiare, precum și a tuturor facilităților, pentru antrenamente, jocuri oficiale sau amicale ale echipelor sectiilor de fotbal ale cluburilor sportive din Timișoara , afiliate la F.R.F.

Art.4. (1) In temeiul art.577 din Codul Civil, dreptul de proprietate asupra lucrarilor /imbunatatirilor realizate de F.R.F. asupra spatiului identificat in prezentul contract revine Municipiului Timisoara, in calitate de proprietar al imobilului.

(2) Lucrarile efectuate de F.R.F. vor intra in proprietatea Municipiului Timisoara prin contract de donatie.

 • (3) Municipiul va administra si va întreține în calitatea sa de proprietar, spatiul bazei sportive care face obiectul prezentului contract.

Art.5. Municipiul Timisoara va garanta F.R.F. că deține toate drepturile legale sau convenționale de proprietate asupra terenului/terenurilor ce fac obiectul prezentului contract. În acest sens, Municipiul va garanta F.R.F. împotriva oricăror evicțiuni, vicii litigii sau pretenții de orice natură a unor terți în legătură cu terenul pus la dispoziție pentru amenajarea bazei sportive.

Art.6. Municipiul Timisoara va desemna un reprezentant abilitat să mențină legătura cu reprezentanții F.R.F. pe toată durata asocierii, pentru buna desfășurare a activităților sportive cât și de reamenajare/reabilitare a spațiului;

Art.7. Durata contractului este de 10 ani, începând de la semnarea sa. Ulterior expirării termenului inițial de 10 ani pentru care a fost încheiat contractul, în măsura în care niciuna dintre părțile semnatare nu va denunța unilateral prezentul contract, printr-o notificare prealabilă scrisă și comunicată tuturor părților prezentului contract cu un preaviz de minimum 3 luni, acesta se va prelungi de drept în mod succesiv, pe perioade de câte un an.

Art.8 Prezentul contract inceteaza prin:

-acordul partilor;

-onorarea obligatiilor contractuale de catre parti;

Art.9 Forta majora

Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/ sau imprejurarile independente de vointa partilor imprevizibile si de inlaturat si care survenind dupa incheierea contractului impiedica sau intarzie total sau in parte indeplinirea obligatiilor provenite din acest contract.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in conditiile legii .

Art. 10 Litigii

Toate litigiile ivite in modul de interpretare, respectare si a prevederilor din prezentul contract se solutioneaza pe cale amiabila. In situatiile cand acest lucru nu este posibil, oricare din părți poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă de pe raza Municipiului Timișoara.

Art. 11 Legea aplicabila Prezentul contract se completeaza cu prevederile legislatiei romane in vigoare.

Art.12 Anexele incheiate la contract sunt parte integrantă din acesta, putând fi modificate numai cu acordul expres, scris, al ambelor părți.

Încheiat azi____________________ în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

semnatară.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA P R I M A R Nicolae ROBU


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL PREȘEDINTE Răzvan-Marian BURLEANU

ADMINISTRATOR PUBLIC Robert KRISTOF

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR

Steliana STANCIU

BIROUL SPORT - CULTURĂ

ȘEF BIROU

Ioan Mihai COSTA

SERVICIUL JURIDIC ȘEF SERVICIU

Caius ȘULI

Vizat juridic

ANEXA I

Planurile cadastrale, schițele de identificare a terenului pus la dispoziție de către Municipiu în vederea realizării proiectului ” Construire teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament si joc” in Municipiul Timisoara,

ANEXA II

Lucrările/dotarile efectuate din contributia FR Fotbal in vedereaa realizării proiectului

” Construire teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament si joc” in Municipiul Timisoara,

ANEXA III

Lista nominala cu spatiile care compun baza sportiva cu teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament si joc, realizat in municipiul Timisoara in asociere cu FR Fotbal

ROMANIA                Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-20499/03.09.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL. TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC

SC2018-20499/05.09.2018

AVIZ

La raportul de specialitate privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării în comun a obiectivului „ Construire teren de fotbal cu suprafața de gazon sintetic pentru antrenament și joc ”

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Biroului Sport Cultură nr. SC2018-20499/03.09.2018 conform căruia este necesară aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării în comun a obiectivului „ Construire teren de fotbal cu suprafața de gazon sintetic pentru antrenament și joc ”, situat în Timișoara, zona Stadion str. Cema, fiind înscris în CF nr.422954, nr. topo 572/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 39133 mp;

Având în vedere HCL nr. 395/27.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018 ;

Având în vedere faptul că lucrările efectuate de Federația Română de Fotbal în cadrul asocierii vor intra în proprietatea Municipiului Timișoara în baza unui contract de donație ;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b), lit. c), lit. d), lit e), alin. (6) lit. a) pct. 5, 6 și alin. (7) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată : (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

 • b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului:

 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

 • e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

 • (6)    în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d),    consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea

serviciilor publice de interes local privind:

 • 5. tineretul;

 • 6. sportul;

 • (7) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; Potrivit prevederilor art. 1949- 1954 din Noul Cod Civil;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează condiționat de emiterea Avizului Direcției Economice potrivit Procedurii Operaționale nr. 53 unde se specifică: „Dacă aspectele reglementate de proiectul de hotărâre necesită și opinia de specialitate sau avizul altor compartimente de resort , acestea vor întocmi, după caz, un aviz/raport de specialitate”, raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-20499/03.09.2018 conform căruia este necesară aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării în comun a obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafața de gazon sintetic pentru antrenament și joc

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind propunerea de „aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării în comun a obiectivului „ Construire teren de fotbal cu suprafața de gazon sintetic pentru antrenament și joc” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.l

Sjî,;           Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ


iHȘ-T”.■'      Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

£/ ■ '

"ANCPf                extras de carte funciară.

PENTRU INFORMARE

ri                           I i*.t

Carte Funciară Nr. 422954 Timișoara

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr, CF vechi:19266

Adresa: Loc. Timișoara, jud. Timi.s

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr.. topografic

Suprafața* (mp!

Observații / Referințe

Al

Top:

8572/1/1/1/2/1/1/ l/l/l/l/l

39.133

B. Partea O. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

22185 / 14/02/2007

Act nr. 0;

B2

Se noteaza încheiere de respingere privind intabularea dreptului de proprietate in favoarea Municipiului Timisoara-domeniu public

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 19266)

64566 / 29/O3/2O17

Act Normativ nr. HG 1016, din 29/09/2005 emis de GUVERN;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota, actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL TIMIȘOARA, CIF:14756536, domeniu public


C. Partea Iii. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Carte Funciară Nr. 422954 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr» 1 La Partea !

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

8572/1/1/1/2/1/1/1 /l/l/l/l

39.133

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Ui' p'ftiHt

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

39.133

-

-

8572/1/1/1/2/ l/l/l/l/l/l/l

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. .

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.506.p'587/20-04-2018 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.               /

ZA •

Data soluționării,                        Asiste^ Registrator,                        Referent,

20-04-2018                              El/ENAFB^LFA Zz

S':.,"                                                    I ! ț ./                                     ----------------------------------------

Data eliberării/^                             ■ /     «/

__/   /       T/                             (parafa'și sem'dâ.tura)                      (parafa și semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara


IkNCEL

au tjm’A-x.vn Ci

C'.v.r-x-tJ \i.


EXTRAS de carte funciară

PENTRU INFORMARECarte Funciară Nr. 407007 Timișoara


A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:48201

Adresa: Loc. Timișoara, Jud. Timiș

Nr. Cri

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe                       i

Al

Top:

8572/1/1/2/2

5.999

1

B. Partea ÎL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referi nțe

2442/06/04/1981

Lege nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 48201)

7009 / 18/01/2013

Act Administrativ nr. 109, din 27/03/2012 emis de CONS.LOCAL MUN.T-SOARA;

B3

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATEart.898, pct.2, N.C.C., dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniu public

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referi nțe


NU SUNT

Carte Funciară Nr. 407007 Comuna/Oraș/Municipiu: i imisoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8572/1/1/2/2

5.999

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria petitm acest      mia ftțstg siG

Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

5.999

-

-

8572/1/1/2/2

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 80 RON, -Chitanța interna nr.5091772/25-07-2018 in suma de 80, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

Asistent Registrator,

Referent,

25-07-2018

Data eliberării,

l'SȚ.-P'tS'             'N-r -.

//, .......

/ /

k.i-ftp'a ra fa„ șjise'Ftfp ătura)

V O -"S l-.,                  ,■-? Js,

(pardfa ki semnătura)

’F

.-r îA,7