Hotărârea nr. 448/2018

448/13.09.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind revocarea HCL nr. 361/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap. SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr. top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei
Hotararea Consiliului Local 448/13.09.2018
pentru respingerea Proiectului de hotarare privind revocarea HCL nr. 361/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap. SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr. top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC 2018- 20559/04.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU si a domnului RADU DIMECA - consilier local;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018- 20655/04.09.2018 intocmit de Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20655/04.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresele de raspuns ale aparatului de specialitate al primarului, respectiv a Directiei Generala Urbanism si Dezvoltare Urbana-Compartiment Monitorizare si Control Urbanistic, Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse - Comp. SAD, Biroului Sport Cultura, Serviciului Scoli Spitale, prin care ni se comunica faptul ca imobilul situat in Timisoara, Piata Victoriei, nr. 3, ap. SAD 2, jud. Timis, nu prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 361/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj PARTER, ap SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei;
Avand in vedere adresa cu nr. SC 2018-15240,15243,15242/03.09.2018 a Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere extrasul din Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local din data de 06.07.2018, precum si cel din 27.07.2018;
In conformitate cu prevederile art. 4 ,alin. (4) si alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 67/26.02.2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vanda imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) si c) si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, din data de 13.09.2018;
Avand in vedere faptul ca Proiectul de hotarare privind revocarea HCL nr. 361/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap. SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr. top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei, nu a intrunit conditiile impuse de prevederile art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotarare privind revocarea HCL nr. 361/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap. SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr. top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei - Anexa la prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Compartiment Monumente si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-20559/04.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind revocarea HCL nr 359/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intentia de instrainare a imobilului situat in Timișoara, Piata Victoriei, nr 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, inscris in CF nr 400893-C1-U5, nr top 400893-C1-U5, la pretul de 1.501.258,00 lei

Avand in vedere expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare privind abrogarea HCL nr 359/06.07.2018, HCL nr 360/06.07.2018 si HCL nr 361/06.07.2018 formulata de consilierul local RADU DIMECA;

Avand in vedere „ notificarea „ CCIAT cu nr SC 2018-17323/20.07.2018 , prin care se solicita sa reanalizam cererile pentru EROAREA savarsita in identificarea spatiilor destinate vanzarii si STAREA AVANSATA DE DEGRADARE, a celor trei spatii, si anume :

Ap SAD 1, etaj SUBSOL, Piața Victoriei nr 3 in suprafata utila de 607,31 mp

„ Spatiul este total nepotrivit pentru derularea activitatilor comerciale, fiind necesare interventii semnificative pentru a aduce spatiul la standarde necesare desfasurarii oricarui tip de activitate. Canalizarea imobilului a refulat si refuleaza in repetate randuri de la subsol pana la parter la nivelul toaletelor si chiuvetelor datorita sistemului de colectare ineficient al zonei centrale a orasului. CCIAT a comandat un proiect tehnic pentru reabilitarea sistemului de canalizare si de apa pluviala interior si exterior, valoarea ridicandu-se la suma de 74.215,83 euro + TVA (fara cheltuieli cu AC, aviz de spargere, diriginte de santier etc. „

Avand in vedere adresa cu nr SC2018-15135,15137,15138/28.06.2018 a Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, prin care ne comunica : „ Acoperisul si fatadele necesita lucrari de reabilitare, fiind vizibile la strada degradari la nivelul invelitorii, ornamentelor si tencuielii. Tamplaria vitrinelor si usilor de acces in spatiile de la parter este realizata in marea majoritate a cazurilor din tamplarie din PVC, material inadecvat pentru cladirile istorice protejate. Tamplaria din lemn a ferestrelor de la etaje si poarta principala de acces necesita interventii de restaurare/reabilitare. La fel, se impune asanarea instalatiilor parazitare (cabluri de electricitate si de date etc).

Avand in vedere adresele de raspuns ale aparatului de specialitate al primarului, respectiv a Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse - Comp. SAD, Biroului Sport Cultură, Serviciului Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap SAD 1, situat in Timișoara, Piata Victoriei, nr 3, jud Timis , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

Avand in vedere adresa cu nr SC2018-15240,15243,15242/03.09.2018 a Directiei Economice, prin care ni se aduce la cunostinta ca in conformitate cu prevederile HCL nr

395/27.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 a fost prevăzuta suma de 500.000 lei in Programul de dezvoltare la capitolul 70.02.03.01 „ Dezvoltarea sistemului de locuinte „ litera C „ Dotari independente si alte investitii „ pentru obiectivul „ Achizitii imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL „ suma nesemnificativa in comparatie cu cea necesara achizitionarii ap SAD 1 ,

Avand in vedere cheltuielile de investitii necesare desfasurarii unor activitati de interes public in cele trei spatii,

Avand in vedere extrasul din procesul verbal al sedintei Consiliului Local care a avut loc in data de 06.07.2018, precum si cel din 27.07.2018,

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale , a expunerii de motive formulata de catre dnul consilier local RADU DIMECA cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind revocarea HCL nr 359/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a imobilului situat in Timisoara, Piata Victoriei, nr 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, inscris in CF nr 400893-C1-U5, nr top 400893-C1-U5, la pretul de 1.501.258,00 lei , intrucat indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-20559/04.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind abrogarea HCL nr 359/06.07.2018, HCL nr 360/06.07.2018 si HCL nr 361/06.07.2018

Subsemnatul RADU DIMECA, in calitate de consilier local al municipiului Timisoara, solicit abrogarea hotararilor votate in sedinta Consiliului Local din data de 06.07.2018   , si

anume :

HCL nr 359/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, , Piata Victoriei nr 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, inscris in CF nr 400893-C1-U5, nr top 400893-C1-U5, lapretulde 1.501.258,00 lei

HCL nr 360/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj V, ap SAD 26, inscris in CF nr 400893-C1-U14, nr top 203/XXVIII, lapretul de 293.170,00 lei

HCL nr 361/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj PARTER, ap SAD 2, inscris in CFnr 400893-C1-U34, nr top 400893-C1-U34, lapretulde 659.836,00 lei

Avand in vedere notificarea CCIAT cu nr SC 2018-17323/20.07.2018 , in urma analizei minutioase a celor semnalate , si anume :

Referitor ap SAD 1, etaj SUBSOL, Piata Victoriei nr 3 in suprafata utila de 607,31 mp

Spatiul este total nepotrivit pentru derularea activitatilor comerciale, fiind necesare interventii semnificative pentru a aduce spatiul la standarde necesare desfasurarii oricarui tip de activitate. Canalizarea imobilului a refulat si refuleaza in repetate randuri de la subsol pana la parter la nivelul toaletelor si chiuvetelor datorita sistemului de colectare ineficient al zonei centrale a orasului. CCIAT a comandat un proiect tehnic pentru reabilitarea sistemului de canalizare si de apa pluviala interior si exterior, valoarea ridicandu-se la suma de 74.215,83 euro + TVA (fara cheltuieli cu AC, aviz de spargere, diriginte de santier etc.

Referitor ap SAD 26, etaj V, Piata Victoriei nr 3 in suprafata utila de 79,92 mp

Spatiul facand corp comun cu podul imobilului, din cauza degradarii substantiale a acestuia din urma, necesita inlocuirea tablei, grinzilor de lemn si tiglelor . Constatandu-se caderea tencuielii pe suprafete destul de mari, urmare infiltrarii apei in tavan, acest spatiu necesita reparatii consistente.

Referitor ap SAD 2, etaj PARTER, Piața Victoriei nr 3 in suprafața utila de 131,24 mp Spațiul prezinta infiltrații de ape pluviale de la imobilul vecin Cinematograful Studio. De asemenea si sistemul de colectare de ape pluviale al Cinematografului Studio fiind colmatat se deverseaza in imobilul ap SAD 2.Canalizarea imobilului a refulat in repetate randuri de la subsol pana la parter la nivelul toaletelor si chiuvetelor datorita sistemului de colectare ineficient al zonei centrale a orasului.

Avand in vedere adresa Direcției Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, prin care ne comunica : „ Acoperisul si fatadele necesita lucrari de reabilitare, fiind vizibile la strada degradari la nivelul invelitorii, ornamentelor si tencuielii. Tamplaria vitrinelor si usilor de acces in spatiile de la parter este realizata in marea majoritate a cazurilor din tamplarie din PVC, material inadecvat pentru cladirile istorice protejate. Tamplaria din lemn a ferestrelor de la etaje si poarta principala de acces necesita interventii de restaurare/reabilitare. La fel, se impune asanarea instalatiilor parazitare (cabluri de electricitate si de date etc).

Avand in vedere adresele de raspuns ale aparatului de specialitate al primarului, respectiv a Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse - Comp. SAD, Biroului Sport Cultură, Serviciului Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap SAD 1, ap SAD 26, ap SAD 2, situate in Timișoara, Piata Victoriei, nr 3, jud Timis , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;_____________________________________________________________

Avand in vedere adresa cu nr SC2018-15240,15243,15242/03.09.2018 a Directiei Economice, prin care ni se aduce la cunostinta ca in conformitate cu prevederile HCL nr 395/27.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 a fost prevazuta suma de 500.000 lei in Programul de dezvoltare la capitolul 70.02.03.01 „ Dezvoltarea sistemului de locuinte „ litera C „ Dotari independente si alte investitii „ pentru obiectivul „ Achizitii imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL „ suma nesemnificativa in comparatie cu cea necesara achizitionarii celor trei SAD-uri in cauza, respectiv 2.454.264 lei.

Avand in vedere cheltuielile de investitii necesare desfasurarii unor activitati de interes public in cele trei spatii,________________________________________________________________________

Avand in vedere extrasul din procesul verbal al sedintei Consiliului Local care a avut loc in data de 27.07.2018,_______________________________________________________________

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


CONSILIER LOCAL RADU DIMECA

ROMÂNIA

AVIZAT Secretar

Jr. SIMONA DRĂGOI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr 361/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj PARTER, ap SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC 2018- 20559/04.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a dlui consilier local RADU DIMECA

Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018- 20655 /04.09.2018 intocmit de Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Avand in vedere avizul Serviciului Juridic care constituie anexa la raportul de specialitate,

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Avand in vedere adresele de raspuns ale aparatului de specialitate al primarului, respectiv a Direcției Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse - Comp. SAD, Biroului Sport Cultură, Serviciului Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că imobilul situat in Timișoara, Piata Victoriei, nr 3, ap SAD 2, jud Timis , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

Avand in vedere HCL 361/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj PARTER, ap SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei ,

Avand in vedere adresa cu nr SC 2018-15240,15243,15242/03.09.201 a Directiei Economice,

Avand in vedere extrasul din procesul verbal al sedintei Consiliului Local care a avut loc in data de 06.07.2018, precum si cel din 27.07.2018,

In conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se revoca HCL nr 361/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timișoara, Piata Victoriei nr 3, etaj PARTER, ap SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei.

Art. 2: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj PARTER, ap SAD 2, inscris in CF nr 400893-C1-U34, nr top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei.

Art 3. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DCTDD, Comp Monumente, Directia Economica.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana

 • - Serviciului Juridic

 • - Direcției Edilitare

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest

 • - Serviciului Scoli Spitale

 • - Biroului Sport Cultura

 • - Direcției Comunicare-Relationare

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Compartimentului Control;

 • - Corpului de control si antifrauda

 • - Camera de Comert Industrie si Agricultura Timis

 • - Mass-media locale;

Președinte de ședință,

Consilier