Hotărârea nr. 445/2018

445/13.09.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. spatiu comercial , situat in Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str. Stefan cel Mare nr. 18 , la pretul de vanzare de 45.000 euro
Hotararea Consiliului Local 445/13.09.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. spatiu comercial , situat in Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str. Stefan cel Mare nr. 18 , la pretul de vanzare de 45.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2018- 20741/05.09.2018- privind oportunitatea proiectului de hotarare , a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018-20741/05.09.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 05.09.2018 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa nr. 2280/13.07.2018 , emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Avand in vedere solicitarea primita de la petentii WEISZ SCHVEIGER GEORGE, NICOLIN MARIA, TELKES ANNE VERONIQUE cas. LECHEVALIER, TELKES EVA FRANCOISE HELENE cas.KLEIN, DEBRECZENI EVA ANA MARIA, FREUND JOHAN, ROTH CHARLOTTE LEONORE, ROTH NORBERT EDWIN, în calitate de proprietari ai ap.spatiu comercial din Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str. Stefan cel Mare nr 18, prin imputernicit av. Diaconu Dana si Alin Cionca, prin care solicita să ne pronunţam asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 405286-C1-U4, nr top 6860/VI, la un pret de vanzare de 45.000 euro, respectiv aprox. 1076 euro/mp;
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est -Compartimentului Spaţii cu altă Destinaţie I Est , Biroului Sport Cultura, Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana, , Serviciului Scoli -Spitale;
În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) litera b) şi c), art.123 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoarta nu isi exercita dreptul de preemtiune la intenţia de înstrăinare a Ap. spatiu comercial , situat in Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str. Stefan cel Mare nr18 , la pretul de vânzare de 45.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport- Cultura;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- WEISZ SCHVEIGER GEORGE, NICOLIN MARIA, TELKES ANNE VERONIQUE cas. LECHEVALIER, TELKES EVA FRANCOISE HELENE cas.KLEIN, DEBRECZENI EVA ANA MARIA, FREUND JOHAN, ROTH CHARLOTTE LEONORE, ROTH NORBERT EDWIN, prin imputernicit av. Diaconu Dana si Alin Cionca
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. spatiu comercial , situat in Timișoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18 , la pretul de vanzare de 45.000 euro

Avand in vedere solicitarea primita de la petentii WEISZ SCHVEIGER GEORGE, NICOLIN MARIA, TELKES ANNE VERONIQUE cas. LECHEVALIER, TELKES EVA FRANCOISE HELENE cas.KLEIN, DEBRECZENI EVA ANA MARIA, FREUND JOHAN, ROTH CHARLOTTE LEONORE, ROTH NORBERT EDWIN, în calitate de proprietari a ap.spatiu comercial din Timișoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18, prin imputernicit av. Diaconu Dana si Alin Cionca, prin care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 405286-C1-U4, nr top 6860/VI, la un pret de vanzare de 45.000 euro, respectiv aprox. 1076 euro/mp.

Conform adresei nr 2280/13.07.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul urban Fabric II, cod TM II a A 06097, poziția 62 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse -Comp SAD, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap. spatiu comercial, situat in Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. spatiu comercial , situat in Timișoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18 , la pretul de vanzare de 45.000 euro

Avand in vedere expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. spatiu comercial , situat in Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18, la pretul de vanzare de 45.000 euro, avand in vedere solicitarea, înregistrata cu nr. de mai sus, primita de la petentii WEISZ SCHVEIGER GEORGE, NICOLIN MARIA, TELKES ANNE VERONIQUE cas. LECHEVALIER, TELKES EVA FRANCOISE HELENE cas.KLEIN, DEBRECZENI EVA ANA MARIA, FREUND JOHAN, ROTH CHARLOTTE LEONORE, ROTH NORBERT EDWIN, în calitate de proprietari a ap.spatiu comercial din Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18, prin imputernicit av. Diaconu Dana si Alin Cionca, prin care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 405286-C1-U4, nr top 6860/VI, la un pret de vanzare de 45.000 euro, respectiv aprox. 1076 euro/mp.

Conform extrasului de C.F nr. 405286-C1-U4 nr top. 6860/VI , la „ Punctul A . Partea I. Descrierea Imobilului, la rubrica Observatii/Referinte figureaza : „ spatiu comercial compus din 2 incaperi (incaperea 1 si 2 cu grup sanitar ) „.

Prin solicitarea inregistrata cu nr SC2018-20282/31.08.2018, petentii prin av. Diaconu Dana si Alin Cionca precizeaza faptul ca « imobilul care se va vinde are un regim de inaltime parter si consta in SAD cu destinatia de spatiu comercial, cu suprafata utila de 41,84 mp. »

Conform adresei nr 2280/13.07.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul urban Fabric II, cod TM II a A 06097, poziția 62 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-20282/05.09.2018 , Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele : „ Fatada prezinta degradari ale tencuielii, care impun lucrari de reabilitare. La vitrinele de la parter ramele ferestrelor sunt executate din materiale inadecvate pentru cladirile istorice protejate. Acoperisul este degradat si necesita lucrari ample de reabilitare . La fel, se impune asanarea instalatiilor parazitare (cabluri de electricitate si de date etc ) „

De asemenea, la solicitarea noastra privind exprimarea dreptului de preemtiune pentru ap.spatiu comercial din Timișoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18, Serviciul Școli Spitale , Biroul Sport Cultură- Compartiment Cultură Directia Cladiri Terenuri , Dotari Diverse - Comp SAD ne comunica faptul ca imobilul „ nu prezintă interes „ .

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. spatiu comercial, situat in Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18 , la pretul de vanzare de 45.000 euro, intrucat indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA