Hotărârea nr. 442/2018

442/13.09.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, str. Memorandului, nr. 3, inscris in CF nr 411527, nr. top 10000 si nr. top CAD : C1 top 10000, la pretul de vanzare de 125.000 euro
Hotararea Consiliului Local 442/13.09.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, str. Memorandului, nr. 3, inscris in CF nr 411527, nr. top 10000 si nr. top CAD : C1 top 10000, la pretul de vanzare de 125.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-19959/28.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-19959/28.08.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 30.08.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -19959/28.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere adresa nr. 2708/20.08.2018, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Avand in vedere cererea petentilor DASCAU DECEBAL si NEUROHR DANIELA, inregistrate cu nr SC2018-019528, 19684 , în calitate de proprietari a imobilului din Timisoara, str Memorandului, nr 3, prin imputernicit Simona Balan;
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest-Biroul Locuinte, Biroului Sport Cultura, Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Serviciului Scoli Spitale;
În conformitate cu prevederile art. 4 , alin. (4) şi alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera b) şi c), art. 123 alin (1) din Legea administraţiei publice Locale nr. 215/2001 republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului situat in Timişoara, str Memorandului, nr. 3, inscris in CF nr. 411527, nr. top 10000 si nr. top CAD : C1 top 10000, la pretul de vanzare de 125.000 euro.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- DASCAU DECEBAL si NEUROHR DANIELA prin imp. Simona Balan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-19959/28.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, str Memorandului, nr 3, inscris in CF nr 411527, nr top 10000 si nr top CAD : C1 top 10000 , la pretul de vanzare de 125.000 euro

Avand in vedere solicitările primite de la petentii DASCAU DECEBAL si NEUROHR DANIELA, inregistrate cu nr SC2018-019528, 19684 , în calitate de proprietari a imobilului din Timișoara, str Memorandului, nr 3, prin imputernicit Simona Balan, prin care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 411527, teren intravilan cu nr top 10000 si constructie nr top CAD : C1 top 10000, la un pret de vanzare de 125.000 euro.

Conform adresei nr 2708/20.08.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul urban I, cod TM II a B 06099, poziția 64 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Biroul Locuinte, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că imobilul situat in Timișoara, str Memorandului, nr 3 , jud Timis , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-19959/28.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, str Memorandului, nr 3, inscris in CF nr 411527, nr top 10000 si nr top CAD : C1 top 10000 , la pretul de vanzare de 125.000 euro

Avand in vedere solicitările primite de la petentii DASCAU DECEBAL si NEUROHR DANIELA, inregistrate cu nr SC2018-019528, 19684 , în calitate de proprietari a imobilului din Timișoara, str Memorandului, nr 3, prin imputernicit Simona Balan, prin care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 411527, teren intravilan cu nr top 10000 si constructie cu nr top CAD : C1 top 10000 , la un pret de vanzare de 125.000 euro.

Conform extrasului de C.F nr. 411527 , la „ Punctul A . Partea I. Descrierea Imobilului figureaza teren intravilan cu nr top : 10000 suprafața de 230 mp si construcții cu nr top CAD : C1 top : 10000 la adresa Memorandului, nr 3 : casa

De asemenea , prin completarea cu nr SC2018- 19684, imputernicitul petentilor DASCAU DECEBAL si NEUROHR DANIELA, conform procurilor autentificate cu nr 318/23.05.2018 si nr 1691/31.05.2017, dna Simona Balan , precizeaza ca imobilul constand in constructie, respectiv casa , are o suprafata totala utila de 167,98 mp si detaliaza suprafata pentru fiecare incapere din str Memorandului nr 3, astfel : camera 1=25,50 mp, camera 2=25,50 mp, hol parchet=18,20 mp, camera 3=10,50 mp, baie=4,55 mp, bucatarie=7,00 mp, camara =1,75 mp, totalizand suprafata utila parter= 93 mp si camera 4=24,75 mp, bucatarie vara=14,25 mp, camera 5=7,50 mp, hol ciment=17,68 mp, camera boiler=9,80 mp, wc=1 mp totalizand suprafata utila demisol =74,98 mp.

Conform adresei nr 2708/20.08.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul urban I, cod TM II a B 06099, poziția 64 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-18167/09.08.2018 , Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele : „ Fatada prezinta degradari ale tencuielii, unele accentuate, iar in zona accesului intrarii principale se observa o fisura pronuntata a structurii de rezistenta, degradari care impun lucrari de reabilitare. Acoperisul se prezinta intr-o stare buna. „

De asemenea, la solicitarea noastra privind exprimarea dreptului de preemtiune pentru imobilul situat in Timișoara, str Memorandului, nr 3 , Serviciul Școli Spitale si Biroul Sport Cultură- Compartiment Cultură ne comunica faptul ca imobilul „ nu prezintă interes „, iar Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest-Biroul Locuinte ne transmite „ ca nu a prevazut in bugetul pe anul 2018 sume necesare achizitionarii unor imobile ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune „.

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timisoara, str Memorandului, nr 3, inscris in CF nr 411527, nr top 10000 si nr top CAD : C1 top 10000 , la pretul de vanzare de 125.000 euro, indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA