Hotărârea nr. 441/2018

441/13.09.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, str. Radulescu, nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1, la pretul de 285.000 euro
Hotararea Consiliului Local 441/13.09.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, str. Radulescu, nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1, la pretul de 285.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-18380/03.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-18380/03.08.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 09.08.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 18380/03.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa nr. 2422/23.07.2018, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Avand in vedere cererea cu nr. SC2018- 017526/24.07.2018 si completarea la aceasta cu nr SC2018- 017873/27.07.2018 formulate de către petentii FINK CHAVA si FISCHER HANNA ELIZABETA, coproprietari ai imobilului situat in Timişoara, str. Radulescu, nr. 5, jud Timis, înscris în C.F. nr. 428641, nr. topo 428641 si nr. top 428641-C1, prin imputernicit Regea Mihail Catalin;
În conformitate cu prevederile art.4 , alin. (4) şi alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) şi c), art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului situat in Timişoara, str Radulescu, nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1, la pretul de 285.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Doamnei FINK CHAVA;
- Doamnei FISCHER HANNA ELIZABETA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-18380/03.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, str Radulescu , nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1 la pretul de 285.000 euro

Având în vedere adresa înregistrata la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-017526/24.07.2018 si completarea la aceasta cu nr SC2018- 017873/27.07.2018 formulate de către petentii FINK CHAVA si FISCHER HANNA ELIZABETA, coproprietari ai imobilului situat in Timișoara, str Radulescu , nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1, prin imputernicit Regea Mihail Catalin, prin care se solicita exprimarea dreptului de preemtiune pentru imobilul constand in casa cu o suprafață utilă de 310 mp si teren construit si neconstruit in suprafata de 1269 mp , la un preț de vânzare de 285.000 euro, respectiv aprox. 224,58 euro/mp;

In conformitate cu adresa nr. 2422/23.07.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziția 63 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul Locuinte, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că imobilul situat in Timișoara, str Radulescu , nr 5, jud Timis , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKASIMRE


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-18380/03.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, str Radulescu , nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1 la pretul de 285.000 euro

Având în vedere Expunerea de motive cu    nr.SC2018-18380/03.08.2018

a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, str Radulescu , nr 5, jud Timis , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , la intenția de înstrăinare a imobilului constand in casa cu o suprafață utilă de 310 mp si teren construit si neconstruit in suprafata de 1269 mp , la pretul de 285.000 euro, respectiv la prețul de aprox. 224,58 euro/mp.

Prin adresa înregistrata la Primăria Timișoara cu nr. SC2018- 017526/24.07.2018 si completarea la aceasta cu nr SC2018- 017873/27.07.2018 formulate de către petentii FINK CHAVA si FISCHER HANNA ELIZABETA, coproprietari ai imobilului situat in Timișoara, str Radulescu , nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1, prin imputernicit Regea Mihail Catalin, solicita exprimarea dreptului de preemtiune pentru imobilul constand in casa cu o suprafață utilă de 310 mp si teren construit si neconstruit in suprafata de 1269 mp , la un preț de vânzare de 285.000 euro, respectiv aprox. 224,58 euro/mp.

Conform extrasului de C.F nr. 428641 , la „ Punctul A.I.Descrierea Imobilului figureaza A1. Teren intravilan , cu nr cadastral 428641, suprafata 1.269 mp , iar la rubrica Observatii : teren imprejmuit, teren imprejmuit cu gard de beton si constructii, iar la A1.1 nr cadastral 428641-C1 figureaza : adresa loc Timisoara, str Radulescu, nr 5, jud Timis, iar la Observatii: suprafata construita la sol 276 mp; casa „

De asemenea , prin completarea cu nr SC2018- 017873/27.07.2018 , petentii prin imputernicit Regea Mihail Catalin descriu imobilul situat in Timisoara, str Radulescu , nr 5 , astfel : „ imobilul consta in : demisol cu suprafata utila de circa 110 mp compus din 5 incaperi + hol si parter cu suprafata utila de 200 mp , suprafata utila totala este de 310 mp. Parterul este compus din : camera 1 : 11,5 mp, camera 2 : 48,5 mp, camera 3 : 26,75 mp, camera 4 : 37,5 mp, holuri : 38,5 mp, toaleta : 8 mp, camara, intrare pod, toaleta : 29,5 mp „

Prin adresa nr. 2422/23.07.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziția 63 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-17526,17873/30.07.2018 , Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne

comunică următoarele: „ Acoperișul la strada nu se prezintă intr-o stare avansata de degradare, dar necesita anumite lucrari de reabilitare la nivelul invelitorii. Totodata, avand in vedere starea fizica a fatadei principale, sunt necesare interventii la nivelul zugravelii.Tamplaria ferestrelor si poarta de acces din lemn necesita lucrari de restaurare/reabilitare „

De asemenea, la solicitarea noastra privind exprimarea dreptului de preemtiune pentru imobilul situat in Timisoara, str Radulescu nr 5, Serviciul Școli Spitale si Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură ne comunica faptul ca imobilul „ nu prezintă interes „ , iar Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse-Biroul Locuinte „ biroul locuinte nu a prevazut in bugetul pe anul 2018 sume necesare achizitionarii unor imobile ca urmare a exercitarii dreptului de preeemtiune „

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timisoara, str Radulescu , nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1, la pretul de 285.000 euro, indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA