Hotărârea nr. 439/2018

439/13.09.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a SAD2/B aferent imobilului din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6, înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B, la preţul de 18.500 euro
Hotararea Consiliului Local 439/13.09.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a SAD2/B aferent imobilului din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6, înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B, la preţul de 18.500 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive cu nr.SC2018- 18988/10.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate cu nr.SC2018- 18988/10.08.2018 întocmit de Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.08.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate cu nr.SC2018-18988/10.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-018540/06.08.2018 de către SC. CESIGN 2006 SRL , privind intenţia de vânzare a apartamentului SAD2/B aferent imobilului din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 , înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , cu suprafaţa utilă de 17,08 mp. la preţul de 18.500 euro.
Având în vedere Adresa cu nr.2244 /13.07.2018 a Direcţiei Judeţene de Cultură Timiş;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.4 şi alin.8 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu completările şi modificările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin,2, litera b) şi litera c), art.123 alin,1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a SAD2/B aferent imobilului din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 , înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , la preţul de 18.500 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art .3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică::
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC.CESIGN SRL şi LIBRA INTERNET BANK SRL;
- Serviciului Juridic;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a SAD2/B aferent imobilului din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 , înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , la prețul de 18.500 euro.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-018540/07.08.2018 de către SC. CESIGN 2006 SRL și LIBRA INTERNET BANK SRL , în calitate de coproprietari ai apartamentului SAD2/B aferent imobilului din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , suprafata utilă de 17,08 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 18.500 euro.

In conformitate cu adresa nr. 2244 din 13.07.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban „Vechiul cartier Iosefin ,, cod TM-II-s-B-06098, poziția 63, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse-Copartimentul Spații cu altă Destinție I Vest, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultiră, Serviciul Școli Spitale, din care rezultă că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată , spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,                              VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU

FARKAS IMRE


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a SAD2/B aferent imobilului din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 , înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , la prețul de 18.500 euro.

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-          a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, apartament SAD2/B aferent imobilului din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 ,înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , la prețul de 18.500 euro.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-018540/07.08.2018 de către SC. CESIGN 2006 SRL și LIBRA INTERNET BANK SRL , în calitate de coproprietari ai apartamentului SAD2/B aferent imobilului din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 , înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , suprafata utilă de 17,08 mp, se solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 18.500 euro.

Prin adresa nr. 2244 din 13.07.2018 Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Situl urban „Vechiul cartier Iosefin ,, cod TM-II-s-B-06098, poziția 63, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-18540 din 07.08.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

Fațada la stradă prezintă în unele poprțiuni degradări ale tencuielii accentuate, care impun lucrări de reabilitare iar la nivelul parterului zugrăveala este neuniform executată. La vitrinele de la parter ramele ferestrelor sunt executate din materiale inadecvate pentru clădirile istorice protejate.Acoperișul este reabilitat parțial. Este necesară asanarea instalațiilor parazitare.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-318540 din 07.08.2018a D.C.T.D.D-Compartimentul Spații cu alta Destinatie I Est ne comunică faptul că nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu adresa nr. SC2018-18540 din 08.08.2018 Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că imobilul cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate,învățământ).

În conformitate cu adresa nr.SC2018-018540 din 08.08.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că imobilul de mai sus ,nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport,cultură);

În conformitate cu prevederile art.4,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și litera c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului cu adresa în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 , înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , la prețul de 18.500 euro, spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER COMPARTIMENT MONUMENTE

LUMINIȚA MIRICA

Cod FO53- 01,Ver.1