Hotărârea nr. 433/2018

433/13.09.2018 privind aprobarea operaţiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Naţional al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol şi terenul aferent situat în Timişoara Bd. C.D. Loga nr. 2, înscris în CF nr. 411235 Timişoara cu nr. top. 5, 6
Hotararea Consiliului Local 433/13.09.2018
privind aprobarea operaţiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Naţional al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol şi terenul aferent situat în Timişoara Bd. C.D. Loga nr. 2, înscris în CF nr. 411235 Timişoara cu nr. top. 5, 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-20149/30.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC 2018-20149/31.08.2018 - al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC 2018-20149/04.09.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC 2018-20149/31.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de retragere a dreptului de administrare a Centrului Naţional al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol şi terenul aferent situat în Timişoara Bd. C.D. Loga nr. 2, înscris în CF nr. 411235 Timişoara cu nr. top. 5, 6.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC 2018-0020149 /30.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C.D.Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. top.5,6.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul Sala Capitol ( construcții și teren) care face obiectul acestui proiect aparține Municipiului Timișoara-Domeniu Public, , fiind situat pe Bd. C.D.Loga nr.2, identificat prin Cartea Funciară nr. 411235 Timișoara cu nr. top. 5, 6, conform Act nr. 18145/2003, H.G. nr. 977/2002 și L 213/1998. Conform Ordonanței de Urgență nr.74/07.09.2011 art.2 s-a aprobat transmiterea imobilului din domeniul privat al Statului și din administrarea Regiei Autonome a Distribuției Filmelor „România Film” în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pentru Filarmonica Banatul, în baza Protocolului de Predare-Primire încheiat în data de 04.10.2011.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei Hotărâri este retragerea Dreptului de administrare în favoarea Centrului Național al Cinematografiei- notație rămasă înscrisă în cartea funciară nr. 411235 Timișoara după preluarea imobilului și includerea acestuia în domeniul public al municipiului Timișoara , așa cum prevede Ordonanța de Urgență nr. 74/07.09.2011, deoarece conform H.C.L. nr. 73/2007 s-a înscris dreptul de folosință gratuită în favoarea " Filarmonica Banatul din Timișoara”.

  • 3. Alte informații

Se vor lua în considerare documentele menționate mai sus și se va analiza oportunitatea retragerii dreptului de administrare.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea retragerii dreptului de administrare în favoarea Centrului Național al Cinematografiei

PRIMAR                                           VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                          IMRE FARKAS

DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST

MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC 2018-20149 / 31.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C.D.Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. top.5,6.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-20149/30.08.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C.D.Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. top.5,6.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa SC 2018-20149/31.08.2018 prin care Biroul Sport Cultură ne înaintează cererea pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C.D.Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. top.5,6. Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri SC 2018-20149/31.08.2018, imobilul a fost revendicat conform L.10/2001 art.21 alin2,3, cu dosarul nr. 2228, soluționat prin emiterea Dispoziției nr. 219/18.02.2003- de respingere.

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC 2018-20149/30.08.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000 .

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC 2018-20149/03.09.2018, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea retragerii dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C.D.Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. top.5,6.

Scopul prezentei documentații este retragerea dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C.D.Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. top.5,6, întrucât imobilul a fost predat conform Protocolului de Predare-Primire nr. 5565/05.10.2011 între R.A.D.E.F ROMÂNIA FILM și PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA .

În urma acestei operațiuni rămâne Dreptul de Folsință Gratuită înscris în baza H.C.L. nr. 73/2007 , în favoarea FILARMONICII BANATUL DIN TIMIȘOARA înscris în cartea funciară.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C.D.Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. top.5,6.

DIRECTOR D.C.T.D.D -II VEST                                     ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI -II VEST

MIHAI BONCEA                                                   DIANA ROF

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU