Hotărârea nr. 432/2018

432/13.09.2018 privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre BEGA TEHNOMET SA
Hotararea Consiliului Local 432/13.09.2018
privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre BEGA TEHNOMET SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-3757/02.08.2018, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de Specialitate, nr. SC2018-3757 /02.08.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est - Biroul Cladiri Terenuri I Est, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-3757/07.08.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018-3757/02.08.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. CT2018-3757 din 31.07.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara, de catre BEGA TEHNOMET SA, reprezentata legal prin Presedintele Consiliului de Administratie SORUICA IOAN, prin care ne instiinteaza ca se renunta la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren inscris in CF nr. 436362-Timisoara, cu nr. cadastral/nr. topografic: 436362, in suprafata de 770 mp, reprezentand teren intravilan pentru drum;
Avand in vedere "Declaratia de renuntare la dreptul de proprietate" autentificata sub nr. 921 din 12.07.2018 la Uniunea Nationala a Notarilor Publici, de catre Notar Public Catargiu Roxana;
In conformitate cu art. 553, alin. 2, art. 562, alin. 2 si art. 889 din Codul Civil;
In conformitate cu art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dobandirea de catre Municipiului Timisoara, in domeniul privat, a imobilului-teren situat in Timisoara, inscris in CF nr. 436362-Timisoara, nr. cadastral/nr. topografic: 436362, in suprafata de 770 mp, care face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate, de catre BEGA TEHNOMET SA.

Art. 2: Se aproba trecerea imobilului-teren, mentionat la art.1, din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Timisoara, cu destinatia teren pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- O.C.P.I Timis;
- BEGA TEHNOMET SA
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRLTERENURI I EST

Nr. SC2018-3757 din 02.08.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BEGA TEHNOMET SA

Prin adresa nr.CT2018-3757 din 31.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către BEGA TEHNOMET SA, reprezentată legal prin Președintele Consiliului de Administrație SORUICA IO AN, ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.436362-Timișoara, cu nr. cadastral/nr. topografic : 436362, în suprafață de 770 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Prin, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr. 921 din 12.07.2018, la Uniunea Națională a Notarilor Publici, de către Notar Public, Catargiu Roxana, proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți;

în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarulpoate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială, înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare. ”

în conformitate cu prevederile art.562, al in. 2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.436362-Timișoara, cu nr. cadastral/nr. topografic : 436362, a fost notată Declarația autentificată sub nr. 921 din 12.07.2018, de renunțare la dreptul de proprietate, de către proprietarul tabular.

In baza art.553, alin.2 din Codul Civil, ‘‘Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară și intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului și înscrisul din cartea funciară, rezultă că, destinația imobilului-teren este “pentru drum”, în temeiul art.8, alin. 1 și a pct. III din Anexa la Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris țn CF 436362-Timișoara, cu nr. cadastral/nr. topografic: 436362, în suprafață de 770 m.p., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către BEGA TEHNOMET SA și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.

DIRECTOR, Ec. Florin Răvăsilă

ȘEF BIROU, Călin Pîrva


CONSWJM LanwMatei

Cod FO 53-01, Ver.l

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURII EST

Nr. SC2018-3757 din 02.08.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BEGA TEHNOMET SA

Prin adresa nr.CT2018-3757 din 31.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către BEGA TEHNOMET SA, reprezentată legal prin Președintele Consiliului de Administrație SORUICA IO AN, ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.436362-Timișoara, cu nr. cadastral/nr. topografic : 436362, în suprafață de 770 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Prin, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr. 921 din 12.07.2018, la Uniunea Națională a Notarilor Publici, de către Notar Public, Catargiu Roxana, proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți;

în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială, înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare. ”

în conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.436362-Timișoara, cu nr. cadastral/nr. topografic : 436362, a fost notată Declarația autentificată sub nr. 921 din 12.07.2018, de renunțare la dreptul de proprietate, de către proprietarul tabular.

în baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.436362-Timișoara, cu nr. cadastral/nr. topografic : 436362, în suprafață de 770 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.