Hotărârea nr. 431/2018

431/13.09.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 431/13.09.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-17835 din 26.07.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-17835 din 26.07.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST - Biroul Clădiri-Terenuri I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-17835/26.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17835/26.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CT2018-3609 din 24.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către S.C. Sedako Group S.R.L., cu sediul în Timişoara str. Paul Chinezu nr.2, reprezentantă prin domnul Buga Viorel, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 407988-Timişoara, în suprafaţă de 820 m.p., asupra imobilului-teren situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 445649-Timişoara, în suprafaţă de 630 m.p., respectiv asupra imobilului-teren situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 445650-Timişoara, în suprafaţă de 325 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum;
Având în vedere "Declaraţiile de renunţare la dreptul de proprietate" autentificate sub nr. 1946 din 03.11.2017, respectiv nr. 2045 din 15.11.2017, la Societatea Profesională Notarială "Lăpădat Maria şi Velciov Răzvan-Lucian", de către Notar Public Lăpădat Maria;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2). lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren situate în Timişoara, înscrise în C.F. nr. 407988-Timişoara, în suprafaţă de 820 m.p., C.F. nr. 445649-Timişoara, în suprafaţă de 630 m.p., respectiv C.F. nr. 445650-Timişoara, în suprafaţă de 325 m.p., reprezentând terenuri intravilane pentru drumuri, care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilelor-teren, menţionate la art.1, din domeniul privat al Muinicipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de terenuri intravilane pentru drumuri.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST - Biroul Clădiri-Terenuri I EST şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C. Sedako Group S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. SC2018-17835 din 26.07.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

referitor la aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2018-3609 din 24.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către S.C. Sedako Group S.R.L., cu sediul în Timișoara str. Paul Chinezu nr.2, reprezentantă prin domnul Buga Viorel, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.407988-Timișoara, în suprafață de 820 m.p., asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.445649-Timișoara, în suprafață de 630 m.p., respectiv asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.445650-Timișoara, în suprafață de 325 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum ;

Având în vedere, “Declarațiile de renunțare la dreptul de proprietate'’” autentificate sub nr.1946 din 03.11.2017, respectiv nr.2045 din 15.11.2017, la Societatea Profesională Notarială ”Lăpădat Maria și Velciov Răzvan-Lucian”, de către Notar Public, Lăpădat Maria, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menționate mai sus, reprezentat prin domnul Buga Viorel, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini sau servituți și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.407988-Timișoara, C.F. nr.445649-Timișoara, respectiv în C.F. nr.445650-Timișoara, au fost notate declarațiile de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren situate în Timișoara, înscrise în, C.F. nr.407988-Timișoara, în suprafață de 820 m.p., C.F. nr.445649-Timișoara, în suprafață de 630 m.p., repectiv C.F. nr.445650-Timișoara, în suprafață de 325 m.p. și totodată, trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de terenuri intravilane pentru drumuri.

PRIMAR,                                       VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                                    Imre Farkas

DIRECTOR,

Florin Răvășilă

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI I EST

Nr. SC2018-17835 din 26.07.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP

S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2018-3609 din 24.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către S.C. Sedako Group S.R.L., cu sediul în Timișoara str. Paul Chinezu nr.2, reprezentantă prin domnul Buga Viorel, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.407988-Timișoara, în suprafață de 820 m.p., asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.445649-Timișoara, în suprafață de 630 m.p., respectiv asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.445650-Timișoara, în suprafață de 325 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum ;

Având în vedere, “Declarațiile de renunțare la dreptul de proprietate'’” autentificate sub nr.1946 din 03.11.2017, respectiv nr.2045 din 15.11.2017, la Societatea Profesională Notarială ”Lăpădat Maria și Velciov Răzvan-Lucian”, de către Notar Public, Lăpădat Maria, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menționate mai sus, reprezentat prin domnul Buga Viorel, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini sau servituți și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.407988-Timișoara, C.F. nr.445649-Timișoara, respectiv în C.F. nr.445650-Timișoara, au fost notate declarațiile de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarațiile proprietarului și înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinația imobilelor-teren este, “terenuri intravilane pentru drumuri”, în temeiul art.8, alin.1 și a pct.III din Anexa la Legea nr.213/1998 -privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren situate în Timișoara, înscrise în, C.F. nr.407988-Timișoara, în suprafață de 820 m.p., C.F. nr.445649-Timișoara, în suprafață de 630 m.p., respectiv C.F. nr.445650-Timișoara, în suprafață de 325 m.p., reprezentând terenuri intravilane pentru drumuri, care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. și totodată, trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de terenuri intravilane pentru drumuri.

DIRECTOR,                            ȘEF BIROU,

Florin Răvășilă                                    Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Andreea Pitău