Hotărârea nr. 430/2018

430/13.09.2018 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr. 441474 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 430/13.09.2018
privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr. 441474 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-20296 din 31.08.2018 a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-20296 din 31.08.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Juridic nr. SC2018-20296/04.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-20296/31.08.2018;
Având in vedere Planul Urbanistic Zonal aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2015;
Având in vedere solicitarea SC OXALIS GROUP CONSTRUCTION SRL cu nr. CT2018-003791 din 01.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din proprietatea privată a Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în C.F. nr. 441474 Timişoara nr. cad. 441474, în suprafaţă de 3187 mp, cu destinaţia de drum şi zonă verde.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Drecţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC OXALIS GROUP CONSTRUCTION SRL cu sediul în Timişoara,
str. Constantin cel Mare nr. 37;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

NR. SC2018-20296 din 31.08.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.441474 Timișoara nr.cad. 441474.

Ca urmare a emiterii HCLMT nr.485 din 20.10.2015, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Doda Elena, Dumitrov Maria, Doda loan Sebastian Miron, Toader Adrian Marius, Antal Olga Claudia, Giura Roxana Doris Monica și Doda Gabriel Sabin Liviu, terenul înscris în C.F. nr.441474 Timișoara nr.cad. 441474, a fost trecut în domeniul privat al Municipiului Timișoara;

Scopul acțiunii este de trecere din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.441474 Timișoara nr.cad. 441474.

Parcela nr.cad. 441474, înscrisă în cartea funciară mai sus menționată are destinația de drum și zonă verde, se află situată în Zona Torontal si are suprafata de 3187 mp.

Având in vedere cele de mai sus, considerăm oportună trecerea terenului înscris în C.F. nr.441474 Timișoara nr.cad. 441474, în domeniul public al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKASIMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

MIHAI BONCEA

red/dact MH

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

NR. SC2018-20296 din 31.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.441474 Timișoara nr.cad. 441474

Având in vedere solicitarea SC OXALIS GROUP CONSTRUCTION SRL cu nr.CT2018-003791 din 01.08.2018;

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-20296 din 31.08.2018 a Primarului Municipiului Timișoara;

Având in vedere oportunitatea amenajării de drum public și spații verzi pentru dezvoltarea acestei zone zone;

Având in vedere HCLMT nr.485 din 20.10.2015, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Doda Elena, Dumitrov Maria, Doda loan Sebastian Miron, Toader Adrian Marius, Antal Olga Claudia, Giura Roxana Doris Monica și Doda Gabriel Sabin Liviu, terenul înscris în C.F. nr.441474 Timișoara a fost trecut în domeniul privat al Municipiului Timișoara;

Având in vedere cele de mai sus, considerăm oportună trecerea terenului înscris în C.F. nr.441474 Timișoara nr.cad. 441474 cu destinația de drum și zonă verde, în domeniul public al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu art.8 din Legea nr.213/1998;

În conformitate cu reglementările Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr.154/2015;

Propunem aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a operațiunii de trecere din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a parcelei nr.cad. 441474 în suprafata de 3187 mp, înscrisă în C.F. nr.441474 Timișoara cu destinația de drum și zonă verde;

DIRECTOR

ȘEF BIROU

Diana Rof


Mihai Boncea

ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

red/dact MH