Hotărârea nr. 429/2018

429/13.09.2018 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 424666 Timişoara , situat în Timişoara , str. N. D. Cocea
Hotararea Consiliului Local 429/13.09.2018
privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 424666 Timişoara , situat în Timişoara , str. N. D. Cocea


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 17866/27.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 17867/27.07.2018 al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.07.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 17867/27.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de dezlipire imobil înscris în CF nr. 424666 Timişoara conform documentaţiei topo-cadastrale întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L , Proiect nr. 2720/2018 : imobilul cu nr. cadastral 424666 - teren intravilan în suprafaţă de 4235 mp se va dezlipi în două loturi: LOT 1 - teren intravilan în suprafaţă de 3807 mp şi LOT 2 - teren intravilan în suprafaţă de 428 mp .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2018 - 17866/27.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului cu nr.cadastral 424666 , situat în Timișoara Str.N.D.Cocea

  • 1.      Descrierea situației actuale:

Terenul situat în str. N.D.Cocea cu nr. cadastral 424666 , înscris în CF 424666 Timișoara , este proprietatea Municipiului Timișoara -domeniul public. Serviciul Generare și Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Națională și Locală a solicitat reglementarea situației acestui teren , menționând că a fost aprobat Documentul Justificativ pentru Finanțarea din fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020 al Municipiului Timișoara . Biroul Clădiri Terenuri a transmis Referatul nr.SC2018-2282/01.02.2018 privind aprobarea întocmirii documentației de dezlipire a unei suprafețe ocupate de construcția neîntabulată din terenul înscris în CF nr.424666 Timișoara.

  • 2.     Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Scopul prezentei documentații este operațiunea de dezlipire a terenului intravilan situat în str.N.D.Cocea , înscris în CF nr.424666 Timișoara , nr. cadastral 424666 cu suprafața 4235 mp în două loturi , LOT1 (nr.cadastral 446681) - Teren intravilan în suprafață de 3807 mp și LOT2 (nr.cadastral 446682) - Teren intravilan în suprafață de 428 mp , pentru separarea terenului necesar proiectului S.G.M.P.F.I.N.L de terenul cu construcția neîntabulată

  • 3.      Alte informații :

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. BLACK LIGHT SRL ( proiect nr.2700/2018) , pentru dezlipire imobil înscris în CF nr. 424666 Timișoara , avizată la OCPI Timiș conform Referatului de admitere , cu nr. 151406/24 iulie 2018 .

  • 4. Concluzii:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF 424666 Timișoara cu nr. cadastral 424666 , în vederea soluționării situației juridice a terenului situat în Timișoara , str.N.D.Cocea.

PRIMAR                                               Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU


ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

DIRECTOR D.C.T.D.D. I Est FLORIN RĂVĂȘILĂ


ȘEF SERVICIU S.G.M.P.F.I.N.L.

MAGDALENA NICOARĂ


NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

SC2018- 17867/27.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind dezlipirea imobilului inscris in CF nr. 424666 Timișoara , situat în Timișoara str.N.D.Cocea

Având în vedere Expunerea de motive nr.UR2018-12491/26.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in CF nr. 424666 Timișoara, situat în Timișoara str.N.D.Cocea , facem următoarele precizări:

Terenul propus pentru dezmembrare /dezlipire , situat în Timișoara str.N.D.Cocea , cu nr. cadastral 424666, înscris in C.F. nr.424666 Timisoara în suprafata de 4235 mp ; proprietari si acte: 115379/13.08.2010 Act administrativ nr.MO 699 din 19.10.2005 , Întabulare drept de proprietate dobândit prin lege , cota actuală 1/1 , MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu public. Restul înscrisurilor conform cărților funciare.

Avand în vedere referatul Direcției Clădiri Terenuri și Dorări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri înregistrat cu nr. SC2018-2282/01.02.2018 și adresa S.G.M.P.F.I.N.L. cu nr. SC2017-25360/12.10.2017 , prin care se solicită reglementarea situației terenului din str.N.D.Cocea , identificat prin CF nr.424666 Timișoara , nr.cadastral 424666 - domeniul public al Municipiului Timișoara ,

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2018-2736/21.06.2018 , Compartimentului Administare Fond Funciar nr. Sc2018-2236/22.06.2018 și Direcției Clădiri , Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri cu nr. SC2018-2736/18.06.2018 , ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu a făcut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Dezmembrarea se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 2710 din 02.07.2018 și conform documentației topografice întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L. avizată de O.C.P.I.Timiș conform referatului de admitere nr.151406/24 iulie 2018 .

În concluzie, propunem spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 424666 Timișoara conform documentației topo-cadastrale întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2720/2018: parcela cu nr. cadastral 424666 - teren intravilan în suprafață de 4235 mp se va dezlipi în două loturi : LOT 1 - teren intravilan în suprafață de 3807 mp și LOT 2 - teren intravilan în suprafață de 428 mp ; dezmembrarea se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 2710/02.07.2018 și conform documentației topografice întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., avizată de O.C.P.I. Timiș conform referatului de admitere nr.151406/24 iulie 2018 , care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport , apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT ȘEF

ȘEF BIROU B.D.U. DOINA PURDEA


EMILIAN SORIN CIURARIU

Întocmit

CONSILIER B.B.D.U.

MIRELA PASCU


ANCPI

ÂChSTlA vathjxaj. \ j».'t <: 1 P a 1 r A L* >J M 31 Jn^Ti IMhnll I »T.>.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str, Armoniei nr, IC, 0256201089

Nr.

151406

Ziua

16

Luna

07

Anul

2018


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul Loc. Timișoara, Str Constantin Diaconovici Loga, Nr. 1, Jud. Timiș

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 151406 din data 16-07-2018, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara având numărul cadastral 424666 a fost dezmembrat în imobilele:

  • 1) 446681 situat în Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 3807 mp;

  • 2) 446682 situat în Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 428 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 23-07-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

GABRlElA^TANÂS!E;-.n

Ț AN ASIE GABRIELA^t


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini


încadrare in zonă scara 1:1000Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


_____________________Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 424666 / UAT Timișoara Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

altele

DA

4.235

TOTAL:

4.235

Date referitoare ia construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

sunt

Lungime Segmente

1) Valorile lunqimih

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment (•• (m)

1

2

52.058

2

3

108.635

3

4

9.0

4

5

33.568

5

6

44.797

6

7

21.918

7

8

1.879

8

9

26.413

9

1

26.61


din proiecție în plan.


** Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

Nr Crt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

151406

16.07.2018

25.07.2018

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 151406 înregistrată la data de 16.07.2018, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

446681

3807

Loc. Timișoara, Jud. Timiș

2

446682

428

Loc. Timișoara, Jud. Timiș

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de ca' funciară al OCPI TIMIȘ la data: 23-07-2018

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

GABRIELA TANASiE .. _________,

■'.nci-.' de Cadastru ți Public i; ue imgv-!.âră Timiș >

T Ă N ASIE <3 A 3 RIE L A-"'

•• CONSILIER T A

//
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

Nr.cerere

151406

Ziua

16

Luna

07

Anul

2018


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 424666 / UAT Timișoara

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Timișoara, Jud. Timiș_______________________________________Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

424666

4235Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

.....

3807

intravilan Timișoara

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teriorială (UAT)

.................

Timișoara

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI - LOT 1         SCARA 1:1000


Nr. parcelă


Categorie de folosință Cc


Suprafața (mp)


Mențiuni


3807


Imobilul este parțial imprejmuit cu gard beton si gard sarma


TOTAL


3807Suprafața construită la sol

M


B. Date referitoare la construcțiiSuprafața totală măsurată a imobilului = 3807 mp

Suprafața din act = 3807 mp

Executant:

C BLACK LIGHT SRL ircea Daniel ACH^0796/20,6Inspector

/

impbilulpTTn baza de date integrată și ărului cadastral


adastru și Publicitate Imobiliară Timiș

NASIE GABRIELA

# CONSILIER IA ■


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

.......

428

intravilan Timișoara

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Terioriaîă (UAT)

..............

Timișoara

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI - LOT 2 SCARA 1:1000


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

428

Imobilul este imprejmuit cu gard sarma

TOTAL

428

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 428 mp

Suprafața din act = 428 mp


Inspector


>ilului în baza de date integrată și atribuirea nufnărului cadastral


de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș anasie gabriela CONSILIER î A '•

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

424666

4235

intravilan Timișoara

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teriorială (UAT)

424666

Timișoara

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:1000Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuală (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

CF(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

nou

Suprafața CF(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

424666

4235

Cc

teren intravilan

LOT 1

3807

Cc

teren intravilan

LOT 2

428

Cc

teren intravilan

Total

4235

-

-

4235

-

-z3;€/blAcK/l'

I ng. Daniel Mi rcJ

ZARE


AUTORIZARE


Seria RO-B-J


Nr.0796/2016Parafa OCP!,


p Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș

A N A SIE G A B R! E L A __CONSILIER TaSITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF.

Timișoara

Nr. cad./top.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

A. Conform CF

424666

424666

Teren intravilan

4235

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniu public, drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, act administrativ nr. MO 699/19.10.2005

nu sunt

B. După dezlipire

NOU

LOT 1

424666/1

Teren intravilan

3807

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniu public, drept de proprietate, dobândit prin

nu sunt

NOU

LOT 2

424666/2

Teren intravilan

428

Lege, cota actuala 1/1, act administrativ nr. MO 699/19.10.2005

nu sunt

Total

4235


Sef proiect

ing. Daniel Mircea ACHIM

întocmit

ing. Raluca Mihaela DAIVJlAbL

Desenat

ing. Raluca Mihaela DAMIAN

Verificat