Hotărârea nr. 427/2018

427/13.09.2018 privind atribuirea în folosinţa gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani a spaţiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timişoara, str. C. Brediceanu nr. 2, către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA
Hotararea Consiliului Local 427/13.09.2018
privind atribuirea în folosinţa gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani a spaţiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timişoara, str. C. Brediceanu nr. 2, către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2018-17206/19.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-17206/19.07.2018 întocmit de către Compartimentul Spaţii cu altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17206/19.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu numărul CT2018-003216/03.07.2018 a Uniunii Artiştilor Plastici Filiala Timişoara, prin care aceasta solicită atribuirea în folosinţa gratuită, cu contract de comodat a spaţiului compus din apartamentul 15 si boxă, situate in imobilul din Timişoara, str. C. Brediceanu nr. 2, către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA;
Având în vedere extrasul procesului verbal al şedintei din 09.07.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/01.08.2014 , nr. 543/31.10.2014, nr. 91/01.03.2016, nr. 21/07.07.2016 , nr. 250/27.06.2017 şi nr. 536/20.12.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea cu numarul numărul CT2018-003216/03.07.2018 a Uniunii Artiştilor Plastici Filiala Timişoara, hotarând atribuirea în folosinţa gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani, a spaţiului compus din apartamentul 15 si boxă, situate in imobilul din Timişoara, str. C. Brediceanu nr. 2, către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţa gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani, a spaţiului compus din apartamentul 15 si boxă, în suprafaţa de 64,73 m.p, înscris in Cartea Funciară nr. 404563-C1 astfel: unitatea individuală nr. 25 si unitatea individuala nr. 20, număr top 243, în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă ICRAL, situat în imobilul din Timişoara, str. C. Brediceanu nr. 2, către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Uniunii Artiştilor Plastici Filiala Timişoara;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-17206/19.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVEPRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosința gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani a spațiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timișoara ,str. C. Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA

TIMIȘOARA

Uniunea Artistilor Plastici Filiala Timisoara este persoană juridica care desfășoară activități artistice și culturale, fără scop lucrativ , fiind recunoscută de utilitate publică .

Prin cererea cu numărul CT2018-003216/03.07.2018 , Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara, solicită atribuirea în folosință gratuită a spațiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timișoara ,str. C. Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TIMIȘOARA, pentru desfășurarea activității artistice și de creație, de către pictorul Toma Claudiu.

Această solicitare a fost analizată în ședința din 19.07.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 ’ , HClMt nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 , HCLMT nr.250/27.06.2017, HCLMT nr.250/27.06.2017 și HCLMT nr.536/20.12.2017, așa cum rezultă din extrasul din Procesul Verbal al ședinței .

Comisia a avizat favorabil solicitarea Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Timișoara și a hotărât atribuirea în folosința gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani , a spațiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timișoara ,str. C. Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TIMIȘOARA .

Precizăm că spațiul atribuit are suprafața de 64,73 m.p și este compus din apartamentul nr.15 și boxă, este liber de sarcini ,conform adreselor Compartimentului Fond Funciar , Biroului Clădiri Terenuri și cea a Serviciului Juridic, fiind înscris in cartea funciară nr.404563-C1,top 243 a imobilului din Timișoara ,str. C.Brediceanu ,nr.2 ca unitate individuală nr.25 si unitate individuala nr.20 , în proprietatea Statului Român ,,în administrarea operativă ICRAL Timișoara’’.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c),art.45 și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere prevederile legale si aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosința gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani , a spațiului compus din apartamentul 15 si boxă , situat în imobilul din Timișoara , str.C. Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA tImIȘOARA, îndeplineste condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR

NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR FARKAȘ IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D I EST

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ’ ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2018-17206/19.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind atribuirea în folosința gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani a spațiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timișoara, str. C. Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TIMIȘOARA

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-17206/19.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosința gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani a spațiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timișoara ,str. C. Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TiMiȘOARA ;

Urmare a cererii cu numărul CT2018-003216/03.07.2018 , prin care Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara, solicită atribuirea în folosința gratuită , a spațiului situat în imobilul din Timișoara ,str. C. Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TIMIȘOARA, pentru desfășurarea activității artistice și de creație de către pictorul Toma Claudiu ;

Precizăm următoarele : spațiul solicitat are suprafața de 64,73 m.p și este compus din apartamentul nr.15 și boxă, fiind liber de sarcini ,conform adreselor Compartimentului Fond Funciar , Biroului Clădiri Terenuri și cea a Serviciului Juridic și este înscris în cartea funciară nr.404563-C1 ca unitate individuală nr.25 și unitate individuală nr.20 , număr top 243, în proprietatea Statului Român ,,în administrarea operativă ICRAL Timișoara’’ , fiind deținut anterior, tot de către Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara .

Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 19.07.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HClMt nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 , HCLMT nr.250/27.06.2017 și HCLMT nr.536/20.12.2018 , prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Timișoara și a hotărât atribuirea în folosința gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani a spațiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timișoara , str. C.

Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TIMIȘOARA ;

Menționăm faptul că Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara are în continuare statutul de persoana juridică de utilitate publică.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) si c),art 45 și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere prevederile legale și aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosința gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani , a spațiului compus din apartamentul 15 si boxă, situat în imobilul din Timișoara ,str. C. Brediceanu nr.2, către UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TIMIȘOARA , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST                    CONSILIER

FLORIN RĂVĂȘILĂ                  VIORICA IONICEANU