Hotărârea nr. 425/2018

425/13.09.2018 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a solicitării de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timişoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 425/13.09.2018
privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a solicitării de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timişoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 19964/28.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -19964/28.08.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Avizul favorabil nr. SC2018 -19964/29.08.2018 al Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 -19964/28.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică,ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Terenurile înscrise în CF 414823 Timişoara, CF 445983 Timişoara şi CF 445982 Timişoara nu fac obiectul unor litigii pe rol sau a unor dosare nesoluţionate de revendicare în baza Legilor nr. 18/1991, nr. 1/2000, nr. 10/2001, nr. 247/2005, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;
Luând în considerare Hotărârea de Guvern nr. 229/12.05.2017 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare;
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Procesul - Verbal al sedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.09.2018;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul Consilier Dan Idolu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timişoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timişoara, situate în Parcul Rozelor, înscrise în C.F. 414823 Timişoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 30/4/2/2 şi suprafaţa de 14888 mp, CF 445983 Timişoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 31/2 şi suprafaţa de 456 mp, CF 445982 Timişoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 26/2 şi suprafaţa de 1891 mp.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST SC2018- 19964 /28 .08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 19964 /28 .08.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara, facem următoarele precizări:

Terenurile respective sunt înscrise în C.F.414823 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 30/4/2/2 și suprafața de 14888 mp, CF 445983 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 31/2 și suprafața de 456 mp, CF 445982 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 26/2 și suprafața de 1891 mp, proprietar fiind Statul Român-domeniu privat, cu drept de administrare în favoarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara.

Menționăm că terenurile au fost propuse pentru includerea în domeniul public al Municipiului Timișoara conform HCL109/2012, HCL361/2013, dar până în prezent nu a fost emisă nicio hotărâre de guvern care să ateste trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Consiliul Județean Timiș a solicitat prin adresa nr. 10913/14.06.2018 să le comunicăm dacă suntem de acord cu preluarea bunurilor pe care Clubul Sportiv Municipal Timișoara le are în administrare, inclusiv terenurile situate în Parcul Rozelor, având în vedere implementarea Strategiei generale de descentralizare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.229/2017, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare. Strategia generală de descentralizare își propune transferul de noi competențe de la nivel central la nivel local, cu scopul de crea premisele creșterii calității și eficienței serviciilor publice prestate cetățenilor, precum și dezvoltării locale.

Conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 56824/MDRAP/30.05.2018 către Asociația Municipiilor din România, privind stadiul descentralizării în domeniul sport și tineret, forma pe care trebuie s-o îmbrace acordul de voință a autorităților administrației publice locale este hotărârea de consiliu local”.

Având în vedere prevederile Legii 213/1998, art.8, alin.(1) ” Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local.”

Având în vedere prevederile Legii 215/2001, modificată și completată prin Legea 286/2006, art.36, ”(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local. b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului; c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.”

Menționăm că este necesară dezvoltarea urbanistică a zonei respective prin valorificarea patrimoniului și promovarea unor obiective de interes public local.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea solicitării de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara, situate în Parcul Rozelor, înscrise în CF414823 Timișoara, CF445983 Timișoara și CF 445982 Timișoara. 5                    5                                                                   5

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.IIVEST

MIHAI BONCEA


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI II VEST

DIANA ROF

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 19964 /28 .08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara

Prin adresa nr. 10913/14.06.2018 Consiliul Județean Timiș a solicitat să le comunicăm dacă suntem de acord cu preluarea bunurilor pe care Clubul Sportiv Municipal Timișoara le are în administrare, inclusiv terenurile situate în Parcul Rozelor, având în vedere implementarea Strategiei generale de descentralizare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.229/2017.

Conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 56824/MDRAP/30.05.2018 către Asociația Municipiilor din România, privind stadiul descentralizării în domeniul sport și tineret, forma pe care trebuie s-o îmbrace acordul de voință a autorităților administrației publice locale este hotărârea de consiliu local”.

Terenurile respective sunt înscrise în C.F.414823 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 30/4/2/2 și suprafața de 14888 mp, CF 445983 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 31/2 și suprafața de 456 mp, CF 445982 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 26/2 și suprafața de 1891 mp, proprietar fiind Statul Român-domeniu privat, cu drept de administrare în favoarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara, situate în Parcul Rozelor, înscrise în CF414823 Timișoara, CF445983 Timișoara și CF 445982 Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA