Hotărârea nr. 424/2018

424/13.09.2018 privind aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare şi modelul de Contract pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 424/13.09.2018
privind aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare şi modelul de Contract pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-20257/30.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-20258/30.08.2018 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-20258/30.08.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităti publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d), d^1) si i);
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.09.2018;
Având în vedere amendamentul formulat în cadrul şedinţei în plen de către domnul DAN IDOLU - consilier local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Oportunitatea deciziei de delegare pentru serviciul public de salubrizare stradală, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Acordul cadru si modelul de Contract subsecvent pentru delegarea serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timisoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Fiscale;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

BIROUL SALUBRIZARE „

Nr. SC2018- My WM

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Oportunității deciziei de delegare și modelul de Contract pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018  a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Oportunității deciziei de delegare și modelul de Contract pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara prin care se propune aprobarea Oportunității deciziei de delegare și modelul de Contract pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală

Facem următoarele precizări:

în conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată art. 8, alin. (3) în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice....

dAl) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

i) elaborarea și aprobarea.....contractelor de fumizare/prestare a serviciilor și a altor

acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza.....contractelor - cadru

de fumizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

Totodată ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 1, alin. (4) lit.d): „Serviciile de utilități publice......au caracter permanent și

regim de funcționare continuu”

Prezentăm următoarele aspecte:

Prin oportunitatea deciziei de delegare a serviciului public de salubrizare, autoritatea publică locală a stabilit Acordul - cadru ca modalitate optimă de delegare a serviciului. Acordul -cadru va permite atribuirea de contracte subsecvente, în funcție de necesitățile concrete ale municipalității, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord, fără inițierea unei noi proceduri pentru cantitățile suplimentare și fără ca autoritarea să dețină resursele necesare achiziționării. Prin Acordul-cadru de salubrizare în Municipiul Timișoara, se va realiza un raport calitate/preț cât mat bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între municipiul Timișoara și RETIM Ecologic Service S.A. a fost reziliat prin HCLMT nr. 417 din 27.08.2018. Operatorul are obligația, să asigure continuitatea prestării serviciilor de salubrizare stradală - măturatul, întreținutul, spălatul și stropitul căilor publice, în condițiile actuale stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acestora de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

Procedura de atribuire a unui nou contract privind serviciul de salubrizare, care a avut loc la data de 09.07.2018, a fost anulată în baza Raportului de anulare nr. SC2018-17371/23.07.2018.

In aceste condiții, în vederea asigurării continuității serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Timișoara, s-a procedat la elaborarea unui Caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală, care a răspuns clarificărilor/notificărilor ofertanților.

Obiectul delegării gestiunii serviciului este - Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, care cuprinde următoarele activități:

Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piețe volante, poduri și pasarele;

Măturatul mecanizat al carosabilului si trotuarelor;

întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete;

Spălatul carosabilului și trotuarelor;

Stropitul carosabilului;

Curățatul rigolelor.

Activitatea de salubrizare a municipiului Timișoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfășoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcționare, pentru a preveni apariția unor focare epidemice la nivelul municipiului prin nesalubrizarea și igienizarea orașului și totodată respectarea prevederilor legale în vigoare. Precizăm că, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației „administrația publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor menajere și stradale”.

în concluzie, propunem aprobarea modelului Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală, în forma corespunzătoare clarificărilor și notificărilor derulate în timpul procedurii de achiziție.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală îndeplinește condițiile pentru a fi .supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.CONSILIER,

MIHAELA VAȚ^M'ANU

ACORD-CADRU DE SERVICII nr.data

în temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se încheie,

Intre

MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin Primar, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.l telefon 0256-408300, fax 0256-490635,cod fiscal 14756536, reprezentată prin NICOLAE ROBU - Primar și Steliana Stanciu - Director Direcția Economică, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

Și

SOCIETATEA............ ........., cu sediul în................,cod unic de înregistrare RO....................înregistrată

la Oficiul Registrului Comerțului cu nr...........,telefon/fax ............,e-mail: .........., reprezentată prin

.........- Administrator, în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte, prezentul acord-cadru, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare.

CLAUZE OBLIGATORII

 • 1. Documente care însoțesc Acordul cadru

  • 1.1. Documentele sunt anexe ale acordului-cadru și constituie parte componentă a acestuia:

 • a) Caietul de sarcini și anexele;

 • b) Propunerea tehnică și propunerea financiara înregistrata cu nr.

 • c) Acordul de asociere, dacă este cazul.

 • d) Contractele subsecvente

 • 2. Scopul acordului cadru

2.1 Scopul acordului -

 • 2.1.1. Prezentul Acord cadru stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

 • 2.1.2. Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de salubrizare stradală.

  • 2.2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază:

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

 • a) . Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale;

 • b) . Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor;

 • c) . întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele;

 • d) . Spălatul manual al carosabilului și trotuarelor;

 • e) . Spălatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor;

 • f) . Stropitul carosabilului;

 • g) . Curățatul rigolelor.

 • 2.3. Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului public de salubrizare stradală.

 • 2.4.    Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare stradală:

- Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice.

 • 2.5.   Termenii și noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara. Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini.

 • 3. Durata acordului-cadru

  • 3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării lui.

  • 3.2. - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia, când va înceta să mai producă efecte.

  • 3.3. - Contractele subsecvente se vor încheia anual sau în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile alocate acestei destinații, pe toată perioada de valabilitate a acordului cadru.

 • 4. Prețul total al serviciilor

  • 4.1. - Valoarea acordului-cadru este de maxim.................lei fără TVA.

  • 4.2. - Tarifele unitare ale serviciilor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru .

 • 5. Cantitatea previzionată

  • 5.1. Cantitățile previzionate de servicii, ce vor fi prestate în baza acordului-cadru. respectiv a contractelor subsecvente sunt după cum urmează :

Cantități minime și maxime aferente acordului cadru și contractelor subsecvente, pe activități:

Nr. Cr t.

Activitatea

U.

M.

Cantitate minimă contract subsecvent

Cantitate maximă contract subsecvent

Cantitate minimă acord cadru

Cantitate maximă acord cadru

0

1

2

3

4

5

6

1

Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale

mii mp

136.661,04

227.768,40

546.644,16

911.073,60

2

Măturatul      mecanizat      al

carosabilului și trotuarelor

mii mp

383.591,20

537.027,68

1.534.364,80

2.148.110,72

3

întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele

mii mp

431.946,62

755.906,59

1.727.786,48

3.023.626,36

4

Spălatul carosabilului și trotuarelor Manual (15% din suprafața totală)

mii mp

1.746,96

2.911,59

6.987,84

11.646,36

5

Spălatul carosabilului și trotuarelor Mecanizat (40% din suprafața totală)

mii mp

9.317,09

12.422,79

37.268,36

49.691,16

6

Stropitul carosabilului

mii mp

93.170,88

130.439,24

372.683,52

521.756,96

7

Curățatul rigolelor (25% din suprafața totală)

mii mp

6.211,40

12.422,79

24.845,60

49.691,16

 • 6. Obligațiile promitentului-prestator

 • 6.1.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să presteze activități specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

6.1.2.Serviciile menționate se încadrează în Cod CPV : 90611000-3 - Servicii de curățenie stradală

 • 6.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru și caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru.

 • 6.3. în cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului - Achizitor.

 • 6.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

 • 6.5. Promitentul - Prestator își asuma ca obligație principala fata de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia.

 • 6.6. Promitentul - Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru.

 • 6.7. Promitentul - Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitentului - Achizitor de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul - Prestator va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune-interese egale cu 30% pe zi, din valoarea contractului subsecvent în cauză.

 • 7. Obligațiile promitentului-achizitor

  • 7.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să achiziționeze activități specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a anexelor acestuia.

Serviciile menționate se încadrează în Cod CPV : 90611000-3 - Servicii de curățenie stradală.

 • 7.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

 • 8. Ajustarea prețului

  • 8.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către promitent-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

  • 8.2. - Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului.

  • 8.3. - Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face în baza Ordinului Autorității Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%]

Delta (t) = ---------------------—-------------------

Q

Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri;

r% = cota de profit a operatorului

Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

 • 8.4. - Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru.

 • 9. Amendamente

  • 9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

  • 9.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

 • 10. Comunicări

  • 10.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 10.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 11. Soluționarea litigiilor

  • 11.1. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

  • 11.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor adoptate, precum și cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are obligația de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluționarea pe cale amiabilă a disputei.

  • 11.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • 12. încetarea acordului cadru

  • 12.1. (I) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea sa la termen.

(2) Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

 • -  prin acordul de voință al părților;

 • - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord - cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părții în culpă.

 • 12.2.  Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

 • a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • c) în cazul modificării contractului subsecvent în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

 • 13. Dispoziții finale

  • 13.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent-achizitor și unul pentru promitent - prestator.

PRESTATOR


ȘEF SERVICIU JURIDIC

CAIUS ȘUTI

AVIZAT JURIDIC

CRISTINA BOZAN

OPORTUNITATEA DECIZIEI DE DELEGARE

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 1. Descrierea situației actuale.

Promovarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara, este determinată în principal de:

 • - necesitatea asigurării și îndeplinirii obiectivelor în materie de deșeuri și politici de mediu;

 • - identificarea și implementarea unor modalități eficiente (impuse în sarcina operatorilor economici responsabili), pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de pregătire pentru utilizare și reciclare a deșeurilor;

Următoarele activități constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază:

 • - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice:

 • - măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale;

 • - măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor;

 • - întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete;

 • - spălatul carosabilului și trotuarelor;

 • - stropitul carosabilului;

 • - curățatul rigolelor;

 • 2. Cerințe organizatorice minimale.

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor în domeniul salubrizării stradale;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță precizați în prezentul Caiet de sarcini și îmbunătățirea în mod continuu a calității serviciilor prestate;

 • d)  furnizarea, în termenul solicitat, autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate, accesul la documentele/documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare stradală, în condițiile legii;

 • e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de salubrizare stradală;

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • j) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației lunar și de fiecare dată când se solicită de către autoritatea contractantă;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă a activității prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n) deține capacitatea tehnică minimă necesară în vederea obținerii licenței conform Hotărârii nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

 • o) dotarea cu coșuri stradale noi pentru realizarea precolectării deșeurilor stradale în toate locațiile unde se impune amplasarea acestora și suplimentarea numărului coșurilor stradale în funcție de necesități;

 • p) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă.

Obținerea și menținerea pe toată perioada prestării activității a următoarelor documente:

 • - Licența pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • - Orice avize, acorduri, alte permise, convenții, aprobări sau autorizații, inclusiv Autorizația de Mediu și Autorizația de gospodărire a apelor, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea desfășurată.

 • 3. Impactul social.

Igiena urbană constituie unul dintre aspectele cu care se confruntă majoritatea localităților.

Timișoara este un producător de deșeuri municipale (menajere, industriale, din comerț și instituții, stradale, etc.), a căror colectare și eliminare ridică însă serioase probleme atât din partea serviciilor de salubritate, cât și din partea producătorilor.

Serviciile de salubrizare sunt necesare pentru protejarea sănătății urbei, iar Salubrizarea stradală, are ca scop principal realizarea și menținerea curățeniei căilor publice de comunicație, în scopul ridicării gradului de confort citadin.

Municipiul Timișoara, bine dezvoltat din punct de vedere economic, are un puternic impact asupra mediului înconjurător, în cazul de față asupra solului, datorită numeroaselor deșeuri eliminate în citadin. Ca urmare, nivelul de igienă este determinat, într-o mare măsură, și de agenții economici, care au obligația să asigure o evacuare controlată și suportabilă pentru mediu a deșeurilor ce provin din procesele de producție, de populație care reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în procesul de realizare și păstrare a igienei urbane și presupune o implicare activă a cetățenilor în actul de curățenie al orașului prin educare și conștientizare asupra păstrării curățeniei și asupra procesului de recuperare și reciclare, prin colectarea selectivă a deșeurilor.

Programele inițiate de către compartimentul de specialitate împreună cu operatorul de servicii de salubrizare și organizații de profil, vor impune respectarea unor politici la nivel urban pentru buna gospodărire și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor în municipiu, axate preponderent pe reciclare, valorificare și reducere a cantității de deșeuri depozitate.

Alte efecte ale prestarea serviciilor de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara sunt:

 • - creșterea gradului de igienă urbană;

 • - crearea de noi locuri de muncă;

 • - creșterea nivelului de trai și a calității vieții;

 • 4. Impactul asupra mediului (Obiective de atins).

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, vor avea efecte pozitive asupra mediului, pe termen mediu și lung:

 • - creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale și reducerea cantității de deșeuri municipale biodegradabile (DMB) depozitate;

 • - reducerea pericolului de apariție a depozitelor neconforme sau a abandonării deșeurilor în spații neamenajate și deschise, cu risc mare de poluare a mediului și de afectare a sănătății umane.

 • - atingerea pentru anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;

 • - atingerea în anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări;

 • - atingerea unui obiectiv de 60% de valorificare a deșeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piața națională;

 • - atingerea anual, a unei cantități colectate de 4Kg/locuitor de deșeuri electrice;

 • 5. Aspecte instituționale.

Durata contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare stradală în municipiul Timișoara, este de 4 ani numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

O caracteristică importantă pentru ”Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală”, prin acord cadru de lucrări, o reprezintă cazul în care necesitatea autorității contractante are un caracter repetitiv, prevăzut cu limite minimale și maximale pentru o perioadă determinată, de până la 4 ani, o soluție comodă și la îndemână ar fi aplicarea acestui tip de procedură specială de achiziție publică. Acordul-cadru va permite autorităților contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcție de necesitățile concrete ale autorităților contractante, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord. Prin această modalitate de achiziționare, autoritatea, stabilindu-și niște limite de contractare, va elimina stresul inițierii unei noi proceduri pentru cantitățile suplimentare. Un alt element specific este dat de posibilitatea semnării acordul-cadru, fără ca autoritarea să dețină resursele necesare achiziționării.

 • 6. Impactul financiar.

Durata de delegare a serviciului este de 4 ani, conform legislației in vigoare.

Începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 1 iulie 2017, fiecare tonă de deșeu depus la deponeu se taxa cu 80 de lei /tonă. Măsura are rolul de a stimula reciclarea pentru atingerea țintei până în 2020 - 50% reciclare. Din iulie 2017, se suspendă aplicarea prevederilor prevăzute la art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la 1 ianuarie 2019.

Anul

Valoarea contribuției pentru economia circulară (lei/tonă)

2019

30

Începând cu anul 2020

80

începând cu 1 ianuarie 2019 se reduce la 30 lei pentru fiecare tonă de deșeu depozitat contribuția de plată pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare, care pentru 2018 a crescut de la 15% - la 35%, în 2019 va fi de 42%, iar în 2020 va fi de 60%. Totodată, începând cu 2020, taxa va crește de la 80 de lei/tona de deșeu depozitat, ceea ce va duce la o creștere semnificativă a cheltuielilor municipalității în cazul neluării măsurilor de reducere a cantității de deșeuri depozitate la groapă.

Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

Total

din care:

Reciclare

Alte forme de valorificare

2018

35%

minimum 30 %

5%

2019

42%

minimum 35 %

7%

2020

60%

minimum 50 %

10%

Practic accentul se pune pe orientarea municipalității, respectiv a operatorului de salubrizare în condițiile în care se estimează o creștere a cantităților de deșeuri, pentru colectare separată, procesare și valorificare a deșeurilor reciclabile, la un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune și un echilibru intre riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Structura și nivelul tarifelor de salubrizare stradală practicate de operator vor fi stabilite prin metode competitive (procedura de achiziție publică) și vor reflecta costul efectiv al prestatiei.

6.1. Cantități previzionate/Tarife.

În baza acordului-cadru vor fi prestate serviciile de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini și anexele la acesta. Durata acordului cadru: 4 ani

Cantitățile minime și maxime aferente contractelor subsecvente și acordului cadru, pe activități, sunt prezentate în tabelul nr. 1:

Tabel nr. 1

Nr

Crt

Activitatea

U.M

Cantitate minimă contract subsecvent

Cantitate maximă contract subsecvent

Cantitate minimă acord cadru

Cantitate maximă acord cadru

0

1

2

3

4

5

6

3 x 4 ani

4 x 4 ani

1

Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale

mii mp

136.661,04

227.768,40

546.644,16

911.073,60

2

Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor

mii mp

383.591,20

537.027,68

1.534.364,80

2.148.110,72

3

Întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele

mii mp

431.946,62

755.906,59

1.727.786,48

3.023.626,36

4

Spălatul carosabilului și trotuarelor Manual (15% din suprafața totală)

mii mp

1.746,96

2.911,59

6.987,84

11.646,36

5

Spălatul carosabilului și trotuarelor Mecanizat (40% din suprafața totală)

mii mp

9.317,09

12.422,79

37.268,36

49.691,16

6

Stropitul carosabilului

mii mp

93.170,88

130.439,24

372.683,52

521.756,96

7

Curățatul rigolelor (25% din suprafața totală)

mii mp

6.211,40

12.422,79

24.845,60

49.691,16

În calculul suprafețelor prevăzute în Tabelul nr. 1, coloanele 3 și 4, s-a folosit ca documentație de bază Nomenclatorul stradal al Municipiului Timișoara.

Tariful de la care s-a pornit este tariful actual practicat de operatorul de salubrizare, la care s-a aplicat rata inflatiei de 4,68% corespunzatoare anului 2018 (conform tabelului nr. 2)

Tariful unitar se compune din: Cheltuieli materiale: combustibil si lubrefianti, energie electrica, materii prime si materiale consumabile, echipament de lucru, reparatii, amortizarea utilajelor, alte cheltuieli materiale; Cheltuieli cu munca vie: salarii, somaj, CASS, etc.; Taxe, licente; Alte cheltuieli, etc.

Totodată, Biroul Salubrizare a efectuat și un studiu de piață, constatându-se că valorile estimate se regăsesc în limita minimă a intervalului de valori analizate.

Tabel nr. 2

T1 2018

T2 2018

T3 2018

T4 2018

Media 2018

Ținta

2,5

Efectiv/ Prognoză**(%)

5,0

5,2

4,9

3,6

4,68

taxe constante* (%)

4,7

4,9

4,8

3,5

Interval de incertitudine (%)

-

±0,5

±0,9

±1,2

* Exclude impactul de runda I al modificărilor operate la nivelul cotei TVA, al accizelor și al unor taxe nefiscale ** sfârșit                                                               de                                                               perioadă

Sursa: INS, calcule BNR

In calculul tarifului estimat, prevăzut în Tabelul nr. 2 s-a plecat de la tariful practicat în anul 2017, la care s-a aplicat rata inflației corespunzătoare anului 2018, 4,68%.

Operatorul are obligația să își asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de salubrizare căi publice, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce fac obiectul delegării de gestiune.

Tabel nr. 3 - Matricea riscurilor pentru prestarea activităților de curățenie căi publice

1

2

3

4

5

Nr crt

Categoria de risc

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe / managementul riscului

Autoritatea contractantă

Împărțită

Prestator

Riscuri de proiectare/autorizare

1

întârzieri      în

obținerea avizelor        /

autorizațiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora pentru serviciile de curățenie căi publice

X

Întârzieri în începerea prestării serviciilor.

Riscuri de finanțare a serviciilor

2

Indisponibilitate a finanțării

Operatorul nu este capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut.

X

Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

3

Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei.

X

Creștere/scăder e a costurilor serviciilor.

4

Modificări în sistemul de taxe și impozite

Pe parcursul derulării contractului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea operatorului.

X

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale operatorului.

Riscuri aferente cererii și veniturilor

5

Înrăutățirea condițiilor economice generale

Producerea        unor

schimbări fundamentale și neașteaptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate.

X

Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

6

Schimbări majore      ale

inflației

Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației

X

Depășirea costurilor    de

prestare       a

serviciilor.

Riscuri legislative/politice

7

Schimbări legislative/politi ce specifice

Schimbare legislativă și/sau     a     politicii

autorității contractante care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului.

X

O      creștere

semnificativă în costurile operaționale ale operatorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

Riscuri naturale

8

Forța majoră

Forța majoră așa cum este definită prin lege impiedică executarea contractului.

X

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

9

Resurse      de

intrare

Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente.

X

Creșteri      ale

costurilor și în unele cazuri efecte negative asupra calității serviciilor furnizate     în

cadrul contractului.

10

Risc de disponibilitate general

Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract.

X

Întârzieri importante în prestarea serviciului.

11

Risc de disponibilitate specific

Operatorul nu cunoaște în detaliu zonele în care va presta serviciul și va suplimenta numărul de utilaje și de echipe în vederea executării cât mai eficient a acestuia

X

Costuri suplimentare față de cele prevăzute în contract.

12

Capacitate de management

Operatorul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului.

X

Serviciile care fac     obiectul

contractului nu sunt furnizate sau        sunt

furnizate necorespunzător

13

Condiții neprevăzute

Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari pentru prestarea serviciului.

X

Creșteri de cost și         efecte

negative asupra calității serviciilor furnizate.

14

Litigii de muncă/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

X

Întârziere     în

prestarea serviciului    și

creșterea costurilor

Alte riscuri

15

Creșterea costurilor     cu

forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

X

Operator este obligat să ia în calcul     toate

creșterile de costuri       cu

personalul la momentul încheierii contractului.

16

Creșterea costurilor     cu

prestarea

serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

X

Operatorul este obligat să ia în calcul     toate

creșterile de costuri       cu

prestarea serviciului la momentul încheierii contractului.

17

Aspecte privind protecția mediului

Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

X

Rezilierea contractului.

18

Furtul       sau

distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

X

Costuri mai mai de întreținre și exploatare.

19

Accidente de muncă

Accidente de muncă în timpul prestării serviciului.

X

Neefectuarea în condiții optime a serviciului.

20

Servicii efectuate necorespunzător

Servicii nefinalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

X

Neefectuarea în condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului.

21

Condiții meteo nefavorabile

Condițiile meteo nefavorabile împiedică prestarea serviciului

X

Întârziere în prestarea serviciului.

 • 7. Concluzii.

Acordul-cadru va permite autorităților contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcție de necesitățile concrete ale municipalității, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord, fără inițierea unei noi proceduri pentru cantitățile suplimentare și fără ca autoritarea să dețină resursele necesare achiziționării.

Prin Acordul-cadru de salubrizare în Municipiul Timișoara, se va realiza un raport calitate/preț cât mat bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Structura și nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costul efectiv al prestației conform prevederilor legale în vigoare.

Decizia de delegare prin Acordul-cadru pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara astfel propus, este fezabil din punct de vedere economic, prin prisma celor enunțate anterior privind resursele financiare necesare derulării serviciului.

ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CĂLIN VICTOR FIAT

10


CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII nr................data......................

Preambul

în temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul contract, între:

 • 1. Părți contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr.l, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. R090TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin Primar Nicolae Robu și Director Economic Steliana Stanciu, în calitate de ACHIZITOR, și ..................... cu sediul în ............., str..............,  nr......., jud............,    telefon ................, ..............., fax:...................., e-mail:.........................înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr....................,   CUI ................., reprezentată prin

............................, în calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract:

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii- activitati a căror prestare face obiectul contractului;

 • e. produse- echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

 • f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g. zi -zi calendaristică; an-365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

CLA UZE OBLIGA TORII

 • 4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Salubrizarea stradală în Municipiul Timișoara, în conformitate cu documentația de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexe la Caietul de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de maxim........................., la care se adaugă TVA, conform specificațiilor din tabelul de mai jos:

   Nr.

   crt.

   Activitatea

   U.M.

   Cantitate minimă

   Cantitate maximă

   1

   Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale

   mii mp

   136.661,04

   227.768,40

   2

   Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor

   mii mp

   383.591,20

   537.027,68

   3

   întreținerea curățeniei străzilor si trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele

   mii mp

   431.946,62

   755.906,59

   4

   Spălatul carosabilului și trotuarelor Manual (15% din suprafața totală)

   mii mp

   1.746,96

   2.911,59

   5

   Spălatul carosabilului și trotuarelor Mecanizat (40% din suprafața totală)

   mii mp

   9.317,09

   12.422,79

   6

   Stropitul carosabilului

   mii mp

   93.170,88

   130.439,24

   7

   Curățatul rigolelor (25% din suprafața totală)

   mii mp

   6.211,40

   12.422,79

  • 5.2. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza ofertei declarate câștigătoare în urma licitației publice desfășurate.

 • 6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract subsecvent privind Salubrizarea stradală în Municipiul Timișoara produce efecte de la data semnării până la data împlinirii unui an calendaristic.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție.

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a)  Caietul de sarcini și anexele la acesta;

 • b)  Oferta cu propunerile tehnice și financiare, postată în SEAP;

 • c)  Graficul de prestare a serviciilor;

 • d)  Listă asociați cu date de identificare (dacă este cazul);

 • e)  Garanția de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract;

 • f)  Acord de asociere (dacă este cazul);

 • g)  Angajament de susținere (dacă este cazul)

 • 9. Standarde

  • 9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în Caietul de sarcini și anexele la acesta, cerințele din contract și reglementările tehnice în vigoare.

 • 10. Caracterul confidențial al contractului

  • 10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 11. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de sarcini anexă la contract;

  • 11.2.  Prestatorul se obligă să respecte indicatorii de performanță precizați în Caiet de sarcini și anexele la acesta și să asigure îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;

  • 11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorității contractante și A.N.R.S.C., informațiile solicitate, accesul la documentele/documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare, în condițiile legii;

  • 11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor.

 • 11.5.  Prestatorul se obligă să presteze activități specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, cu respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare, precum și a modificărilor și actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de derulare a contractului;

 • 11.6. Prestatorul va face dovada deținerii și menținerii, pe toată perioada prestării activității, a următoarelor documente:

 • a.  Licența pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • b.  Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizații, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu.

 • 11.7. Prestatorul are obligația de a respecta legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • 11.8. Prestatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • 11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activității prin dispecerat, va asigura mijloacele tehnice și a personalului de intervenție;

 • 11.11. Prestatorul trebuie să fie integral pregătit cu utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru, pentru a acoperi întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului aprobat;

 • 11.12. Prestatorul are obligația de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind soluționarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate;

 • 11.13. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerințele și obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini și anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiții de calitate și eficiență.

 • 11.14. Prestatorul/operatorul serviciilor de utilități publice aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 33 al.2 din L 51/2006 are obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a asigura continuitatea fumizării/prestării serviciilor/activităților din sfera serviciilor de utilități publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 12. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului de sarcini și anexelor la acesta, în momentul finalizării lor.

  • 12.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator, conform legislației specifice în vigoare.

  • 12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

  • 12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a lucrărilor și va admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ.

 • 13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 13.1.  (1) - Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală prestatorul va fi sancționat după cum urmează:

 • a) neefectuarea sau efectuarea parțială a salubrizării pe o stradă din vina exclusivă a operatorului va duce la refuzarea la plată a suprafeței străzii respective;

 • b) la acestea se vor adăuga penalități lunare pentru suprafețele nesalubrizate, cumulate lunar în următoarele cuantumuri:

pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața delegată, se penalizează cu 5% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat;

pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața delegată, se penalizează cu 15% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat;

- pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața delegată, se penalizează cu 30% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat;

 • c) neefectuarea succesivă a salubrizării stradale pe o perioadă de 3 (trei) luni de zile a mai mult de 10% din suprafața delegată, dă dreptul autorității contractante de a notifica operatorul că renunță la prestarea acestui serviciu, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile și în termenul legal va organiza și desfășură licitația publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală. în această situație operatorul nu mai are dreptul de a mai participa la licitația organizată de autoritatea contractantă, însă rămâne obligat în aceleași condiții să presteze serviciul până la preluarea acestuia de noul operator.

 • 13.2.  Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la pct. (1) conduce la rezilierea unilaterală a contractului de servicii.

CLA UZE SPECIFICE

 • 14. Garanția de bună execuție a contractului

  • 14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului.

  • 14.2. Cuantumul garanției de bună execuție este de..................lei, reprezentând 5% din valoarea

fără TVA a contractului.

 • 14.3. Garanția de bună execuție se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin (operatorul va alega una din variante):

 • - virament bancar

 • - instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanției se va executa condiționat sau necondiționat.

sau

 • - rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. în acest sens contractantul are obligația

de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea MUNICIPIUL TIMIȘOARA                          4

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROBERT KRISTOF

acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puțin 0,5% din prețul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înștiința achizitorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 14.4.  Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 14.5.  Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

 • 15. Alte responsabilități ale prestatorului

  • 15.1. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 15.3. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către prestator.

 • 16. Alte responsabilități ale achizitorului

  • 16.1. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea prestării serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract, prin reprezentantul său din cadrul Biroului Salubrizare.

  • 16.2. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul Biroului Salubrizare are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepționa lucrările și a viza Procesele verbale de recepție zilnice, de a viza facturile emise și de a restitui garanția de bună execuție.

 • 17. Recepție și verificări

  • 17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini și anexele la acesta.

  • 17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

 • 18. începere, finalizare, întârzieri, sistare

  • 18.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanției de bună execuție;

  • 18.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform graficelor de lucrări;

(2) In cazul în care din:

i) motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, îndreptățesc prestatorul de a solicita decalarea perioadei de prestare a serviciilor din graficele de lucrări dar nu mai mult de 48 de ore (nu presupune modificarea duratei contractului).

 • 18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

 • 18.4. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către achizitor prestatorului, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul - cadru.

  • 19.2. Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului.

  • 19.3. Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face în baza Ordinului Autorității Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%]

Delta (t) = ------------------------------------------

Q

Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri;

r% = cota de profit a operatorului

Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

 • 19.4. Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru.

 • 20. Amendamente

  • 20.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează intersele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 21. Subcontractanți / Asociați

  • 21.1. Prestatorul se va achita de obligațiile asumate, în mod direct și nu prin subcontractanți.

Sau

 • 21.1. (1) în aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.

(2) în vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

 • 21.2. înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

 • a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

 • b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

 • c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

 • 21.3. în situațiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

 • a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

 • b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

 • c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

 • 21.4. în situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

 • 21.5. Contractele menționate la art. 21.3 și declarațiile menționate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

 • 21.6. în situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

 • 21.7. înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

 • 21.8. Situația prevăzută la art. 21.2 nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016.

 • 21.9. (1) în situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract.

 • (2) în situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

 • (3)  Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

 • 21.10. în situația prevăzută la art. 21.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din L 98/2016.

 • 21.11. Situația prevăzută la art. 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a)  introducerea unui nou sub contractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

 • b) introducerea unui nou sub contractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

 • c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

 • d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

 • 21.12.  în situația prevăzută la art. 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 21.2 lit. a).

 • 21.13. (1) în cazul în care executantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publica, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terțul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor și contractantul principal/executant vor asigura că achizitorul poate aplica această obligație.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act adițional, clauze specifice care să permită autorității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție.

 • 22. Cesiunea

  • 22.1. - Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului.

  • 22.2. - Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

 • 23. Forța majoră

  • 23.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 23.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 23.3.  îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a foței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 23.4.  Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 24. încetarea și denunțarea unilaterală și rezilierea contractului

  • 24.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

 • a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016;

 • b) contractul nu ar fî trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) în situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

 • 24.3. Neobținerea de către prestator a tuturor avizelor și acordurilor favorabile solicitate prin Caietul de sarcini duce la încetarea contractului.

 • 24.4. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecata și de a pretinde plata de daune-interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor

  • 25.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă.

 • 26. Limba care guvernează contractul

  • 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 27. Comunicări

  • 27.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 27.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28. Legea aplicabilă contractului

  • 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi.....................prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru

achizitor și unul pentru prestator.

PRESTATOR