Hotărârea nr. 423/2018

423/13.09.2018 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 423/13.09.2018
privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 20259/30.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 20260/30.08.2018 al Biroului Salubrizare;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20260/30.08.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată;
Având în vedere studiul de oportunitate pentru prestarea serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara,
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată, Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale Comisiei pentru administraţie locală,juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.09.2018;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Moşiu Simion;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, în baza Studiului de oportunitate, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Caietul de Sarcini şi anexele la acesta, pentru delegarea serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuterniceşte Biroul Salubrizare să efectueze modificări la Caietul de sarcini, prevăzut la art. 2, pe perioada derulării achiziţiei.

Art.4: Se aprobă Acordul cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Este;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Anexa nrXi.. la H.C.L. nr.^»L?.... cu amendament d/A'

CAIET DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

 • (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de curățare și transport al zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara având la bază următoarele acte normative:

- Ordinul nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 454/2017; Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată; Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată; Ordinul nr. 109 /2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; Normativ unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților (1973).

 • (2) Caietul de sarcini și anexele la acesta, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • (3) Caietul de sarcini este anexă la Contractul pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara.

CAPITOLUL 2

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art 1. Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu, în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 3. Această activitate presupune următoarele operații:

 • 3.1. Curățat manual zăpadă și gheață

 • 3.2. Curățat mecanizat zăpadă și gheață

 • 3.3. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de MgCh

 • 3.4. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de CaCh

 • 3.5. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de NaCh cu inhibitor

 • 3.6. împrăștiat manual material antiderapant

 • 3.7. împrăștiat mecanic material antiderapant

 • 3.8. încărcat și transportat zăpadă și gheață

 • 3.9. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

Art. 4.

 • (1) Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

 • (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității.

Art. 5. Termenii și noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini.

CAPITOLUL 3

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art. 6.

 • (1) Operatorul serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor în aria de activitate;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c)  respectarea indicatorilor de performanță precizați în prezentul Caiet de sarcini și îmbunătățirea, în mod continuu, a calității serviciului prestat;

 • d)  furnizarea, în termenul solicitat, autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate, accesul la documentele/documentațiile și la actele individuale, pe baza cărora prestează serviciul, în condițiile legii;

 • e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de deszăpezire;

 • f) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații, executate cu forțe proprii și cu terți;

 • h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • j) întocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă și comunicarea acestuia autorității contractante;

 • k) personalul de deservire operativă necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă a activității prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților, în condițiile stabilite prin contract;

 • n) deține capacitatea tehnică minimă necesară, în vederea obținerii Licenței conform HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

 • o) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă.

CAPITOLUL 4

AUTORIZAȚII SI LICENȚE ? s                               9

Art 7. Operatorul va obține și va menține valabile, pe toată perioada prestării activității, a următoarelor documente:

Licența necesară pentru prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (denumită A.N.R.S.C), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Art. 8. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara, anexa nr. 4. la prezentul Caiet de sarcini.

CAPITOLUL 5

CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ

9                                                                        9                                                                                                                                                                                                               9

Art. 9. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ - teritorială a municipiului Timișoara.

Art. 10. Numărul străzilor din Municipiul Timișoara, pe care urmează să se presteze serviciul de deszăpezire este de 1.227 străzi, conform Nomenclatorului stradal.

Art. 11. Activitatea de curățare și transport al zăpezii se realizează în scopul menținerii în stare practicabilă a căilor de circulație.

Art. 12. Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 13. Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 14. Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 15. Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 16. Activitatea de deszăpezire se prestează în funcție de necesitate, iar durata prestației este de la începerea acțiunilor preventive căderii zăpezii, până la topirea ei, pe toată durata sezonului, ținând cont de avertizările meteorologice.

Art. 17. Operatorul va asigura, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Art. 18.

 • (1) Activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), constă în executarea unor lucrări specifice sezonului de iarnă și se desfășoară de regulă în perioada 15 noiembrie - 15 martie.

 • (2) Curățarea zăpezii/gheții este operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor, în condiții de siguranță.

 • (3) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau forță de muncă umană.

 • (4) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, trebuie îndeplinite următoarele relații:

 • a) pentru operația de curățare a zăpezii:

o 7.500xVxvxZ

50<---------e---

n

 • b) pentru prevenirea poleiului:

5.500xN xvxl

Sp<-------e----

n

 • c) pentru transportul zăpezii:

unde:

Sc     suprafața stradală de pe care se curăță zăpada

Sp      suprafața stradală pe care se asigură curățarea poleiului

Nc     numărul de utilaje folosite pentru curățarea zăpezii

Np     numărul de utilaje folosite pentru prevenirea poleiului

Ni      numărul de utilaje folosite pentru transportul zăpezii

1        lățimea de acțiune a utilajului

v viteza de deplasare a utilajului

n       numărul de treceri pe aceeași stradă/ schimb

bi      capacitatea de transport a utilajului

di      numărul de curse efectuate/schimb

ei      numărul de schimburi/zi

hm     înălțimea medie multianuală a stratului de zăpadă

k numărul de tipuri de mijloace de transport, diferențiate prin caracteristici tehnice

 • (5) Mijloacele mecanice folosite la deszăpezire trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi și/sau motoare electrice sau hibride GPL), cu inspecția tehnică în termen.

 • (6) Se vor folosi utilaje dotate cu sistem GPS, pus la dispoziția beneficiarului pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic.

 • (7) Pentru recepții se va prezenta harta GPS pentru fiecare utilaj care efectuează traseul de deszăpezire. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj, în timp real, precum și istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului.

 • (8) Operatorul va face dovada existenței unui număr minim de mijloace mecanice de deszăpezire, care vor acționa pe raza municipiului Timișoara.

 • (9) Vor fi prezentate copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile tehnice ale mijloacelor mecanice folosite la deszăpezire - Fișele tehnice și Cartea de identificare a utilajelor.

Art. 19. Serviciul de deszăpezire și combatere a poleiului se execută, în funcție de necesitate, are ca scop menținerea în stare practicabilă a căilor de circulație și cuprinde următoarele activități:

 • - Curățat manual zăpadă și gheață

 • - Curățat mecanizat zăpadă și gheață (cu lama de Im - 2m și cu lama de 3m)

 • - Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de MgC12 (5% din suprafață)

 • - Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de CaC12 (10% din suprafața totală)

 • - Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de NaC12 cu inhibitor (85% din suprafața totală)

 • - împrăștiat manual material antiderapant

 • - împrăștiat mecanic material antiderapant

 • - încărcat și transportat zăpadă și gheață

 • - Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

 • 19.1. Curățatul manual al zăpezii și gheții

 • (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii sau gheții în grămezi, la bordura carosabilului, la distanță de 10-15 m, în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

 • (2) Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale.

 • (3) Curățarea manuală a zăpezii afanate se face cu: lopată, mătură, răzuitoare, târnăcop.

 • (4) Activitatea se efectuează pe străzile incluse în Centrul Istoric al Municipiului Timișoara, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini, precum și în stațiile mijloacelor de transport în comun, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.

 • (5) Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 19.2. Curățat mecanizat zăpadă și gheață (cu lama de Im - 2m și cu lama de 3m)

 • (1) Activitatea de curățare mecanică a zăpezii de pe căile publice cu utilaje cu lamă se execută când stratul de zăpadă are o grosime ce impune acest lucru. Activitatea se execută prin treceri succesive, începând de la axul drumului spre bordura carosabilului, până la îndepărtarea în totalitate a stratului de zăpadă.

 • (2) Lățimea medie efectivă de curățare mecanică a zăpezii cu utilaje cu lamă este de 2,5 m la o singură trecere.

 • (3) Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea, în funcție de necesități. Activitatea se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcționare, pentru a interveni imediat în situația în care se impune. Activitatea se efectuează pe căile de circulație prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini, acordându-se prioritate traseelor, mijloacelor de transport în comun.

 • (4) Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 19.3. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire

 • (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și soluții, în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile. Lățimea medie de stropire cu soluții este de 2 m.

 • (2) împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune, se efectuează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau clorura de magneziu.

 • (4) Operatorul își va asigura din timp, până cel târziu la data de 1 octombrie a fiecărui an, stocurile de materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și va transmite până la data de 5 octombrie, a fiecărui an de activitate, situația acestora Primăriei Municipiului Timișoara - Biroul Salubrizare.

 • (5) Pentru combaterea poleiului și a gheții se utilizează următoarele materiale antiderapante:

 • a) soluție de clorură de calciu de concentrație 30% ;

 • b) soluție de clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune;

 • c) soluție de clorură de magneziu.

 • (6) Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea, în funcție de necesități. Activitatea se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcționare, pentru a interveni imediat în situația în care se impune.

 • (7) Activitatea se efectuează pe căile de circulație cuprinse în anexa nr. 5 la prezentul Caiet de sarcini, astfel: pe 5% din suprafața prevăzută, pentru stropire cu soluție de MgCU, pe 10% din suprafața prevăzută, pentru stropire cu soluție de CaCh și pe 85% din suprafața prevăzută, pentru stropire cu soluție de NaCl.

 • (8) Intervenția pentru îndepărtarea poleiului, a gheții și a zăpezii, după caz, se va face în cel mult 3 ore de la notificarea transmisă de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Timișoara.

 • 19.4. împrăștiat manual material antiderapant

 • (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate.

 • (2) împrăștiatul manual al materialelor antiderapante se realizează pe străzile unde nu se poate efectua împrăștiat mecanic de materiale antiderapante. Activitatea, se desfășoară în situații urgente în intersecții, pe traseele mijloacelor de transport în comun, pe treceri pietonale, pasarele, pentru restabilirea și desfășurarea în condiții normale a circulației auto și pietonală. Suprafața pe care se va realiza împrăștiat manual de material antiderapant este de 10% din suprafața cuprinsă în anexa nr. 5.

 • (3) Materialul antiderapant care se folosește la împrăștiatul manual este clorura de sodiu.

 • (4) Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 19.5. împrăștiat mecanic material antiderapant

 • (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, pe 90% din suprafața cuprinsă în anexa nr. 5 la Caietul de sarcini.

 • (2) Lățimea medie de împrăștiere mecanică a materialelor antiderapante este de 3 m.

 • (3) Materialul antiderapant care se folosește la împrăștiatul mecanic este clorura de sodiu.

 • (4) Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 19.6. încărcat și transportat zăpadă și gheață

 • (1) Activitatea de încărcat manual și transportat zăpadă și gheață constă în umplerea manuală a mijloacelor de transport, cu zăpada și gheața rezultate din curățarea căilor publice.

 • (2) încărcatul manual se realizează cu unelte specifice, iar pentru transportul zăpezii și gheții, se vor utiliza autovehicule speciale de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

 • (3) încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice, iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale, de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

 • (4) Depozitarea zăpezii și gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele cuprinse în anexa nr. 3.

 • (5) Unitatea de măsura este lmc.

 • (6) încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (7) Transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

 • 19.7. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

 • (1) Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere din rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

 • (2) Unitatea de măsură este Imp.

Art. 20. Prestarea activității de curățare și transport al zăpezii, gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va efectua astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, anexa nr. 4;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a activității;

 • h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială a municipiului Timișoara încredințată;

 • i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locațiile stabilite în acest scop;

 • j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • l) îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de deszăpezire, specificați în Caietul de sarcini;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal în număr suficient.

Art 21

 • (1) Operatorul serviciului va avea obligatoriu contract/convenție încheiată cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște prognoza și avertizările meteorologice pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub forma de zăpadă.

 • (2) în funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

 • (3) In cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație ale mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publica trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (4) In cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circula mijloacele de transport în comun.

 • (5) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (6) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi, până la restabilirea circulației normale pe toate străzile din municipiul Timișoara.

 • (7) O dată cu îndepărtarea zăpezii de pe căile publice se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât, în urma topirii zăpezii, apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

 • (8) Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) și să transmită Programul de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice, pana cel târziu în data de 1 octombrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

 • (9) Operatorul va ține legătura cu personalul Comandamentului de lamă, organizat la nivelul unității administrativ de iarnă, și va informa prin responsabilii de activitate modul de acțiune și intervenție în caz de deszăpezire sau formare de polei, comunicând traseele și străzile pe care se intervine, starea acestora, utilajele și personalul disponibilizat pentru aceste activități, la un număr de telefon ce va fi comunicat ulterior.

 • (10) Confirmarea prestației de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) se va face conform Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit de operator și confirmat de autoritatea contractantă.

 • (11)  Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, conform anexei nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 22 Verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor de deszăpezire

 • (1) Reprezentanții autorității contractante vor verifica permanent modul de efectuare a prestației precum și volumul de servicii prestate, iar confirmarea prestației se va face conform Jurnalului de activitate zilnică pe timp de iarnă, anexa nr. 6, întocmit de operator și confirmat de autoritatea contractantă.

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul operatorului și de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) Tariful pentru activitatea de deszăpezire se exprimă în lei/1000 mp.

 • (4) Tariful pentru operațiunea de transport, încărcat zăpada, gheață se exprimă în lei/mc.

 • (5) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul pentru beneficiar.

 • (6) Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, precum și volumul de lucrări prestate.

 • (7) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situația de lucrări cantitativă și valorică și o va prezenta beneficiarului în vederea confirmării.

 • (8) Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației și pecuniar de calitatea și cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale.

 • (9) Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse, cu înștiințarea prealabilă a operatorului.

 • (10)       Operatorul serviciilor va încasa lunar de la autoritatea contractantă, în baza contractului de delegare, contravaloarea serviciilor prestate și confirmate de reprezentantul împuternicit de autoritatea contractantă prin Jurnalul de activitate pe timp de iarnă.

 • (11) Operatorul are obligația de a pune la dispoziție un autoturism de control în vederea efectuării recepțiilor zilnice, deplasărilor în interes de serviciu. Toate cheltuielile legate de întreținere, reparații, asigurare autoturism, parcare și asigurare combustibil, vor fi suportate de către operator.

Art. 23. Prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, anexa nr. 4.

CAPITOLUL 6

DURATA CONTRACTULUI

Art. 24. Durata contractului de prestare a serviciului publice de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timiș, este de 4 ani.

CAPITOLUL 7

MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OPERATORULUI

Art. 25. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a serviciului de deszăpezire, referiri la organizarea dispeceratului permanent, la utilajele din dotare folosite, asigurarea intervențiilor rapide în maxim 3 ore de la sesizarea cazurilor speciale de urgență.

(1) Operatorul va asigura intervențiile rapide în cazuri speciale de urgență (accidente rutiere, viscole, furtuni, etc.) cu anunțarea imediată a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 26. Identitatea firmei și identificarea personalului - Operatorul va funcționa sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea inscripționată cu numele operatorului în timpul orelor de program.

Art. 27. Echipament de protecție și siguranță - Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și siguranță și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normelor privind sănatatea și securitatea în muncă.

Art. 28. Comunicarea

 • (1) Operatorul va informa operativ autoritatea contractantă cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate prin orice mijloc de comunicare (telefonic, scris, electronic), împreună cu propunerile de rezolvare/remediere a situației.

 • (2)    Dispozițiile scrise date de autoritatea contractantă operatorului sunt obligatorii și se va

prezenta modul de aducere la îndeplinire în format scris.

 • (3)    Operatorul va înființa activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor. având un program de funcționare permanent. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie postat pe site-ul operatorului, respectiv trebuie adus la cunoștința publicului și prin orice alte surse de informare.

 • (4)    Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

(1) în cazul în care operatorul nu va respecta prevederile acestui Caiet de sarcini sau prevederile contractului, operatorul va plăti penalități/sancțiuni contravenționale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare.

CAPITOLUL 8

SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CORESPUNZĂTOARE A SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACT

Art. 29. Se vor aplica prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 454/2017, prevederile HCLMT nr. 371/30.10.2007 modificată și completată, privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

 • (1) Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor publice de deszăpezire și combatere a poleiului, prestatorul va fi sancționat după cum urmează:

Se penalizează cu 5% pe lună din valoarea facturii lunare, nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele b), c), d) și cu penalități de 1000 lei pe zi pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele a) și e), după cum urmează:

 • a) neîntocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă prevăzut în anexa nr. 6 la Caietul de sarcini;

 • b) nerespectarea termenului de max. 4 ore de la încetarea ninsorii, pentru degajarea căilor de acces spre instituțiile publice și unitățile de alimentație publică;

 • c) nerespectarea termenului de 3 ore de la avertizarea meteorologică, pentru împrăștierea materialelor antiderapante în vederea prevenirii înghețului și combaterii formării poleiului;

 • d) nerespectarea locurilor de depozitare și descărcare a zăpezii rezultate în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice;

 • e) neasigurarea stocurilor de materiale antiderapante necesare activității de deszăpezire și combaterea poleiului, până la data de 1 octombrie a fiecărui an de activitate, conform prevederilor Caietului de sarcini.

 • (2) Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 29, alin. (1), lit. b), c) și d) conduce la rezilierea unilaterală a contractului de servicii.

CAPITOLUL 9

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Art. 30.

 • (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

 • (2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție.

 • (3) Garanția de bună execuție în procent de 5% din contravaloarea contractului fără TVA, aferente primului an de activitate, pentru serviciile de deszăpezire prestate, se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

 • (4) Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, contractantul având obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți.

 • (5) în cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

 • (6) Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) și (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție public, fără TVA.

 • (7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publica/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) și (5) prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul subsecvent și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • (8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

 • (9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) și (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție public în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

 • (11) în cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

CAPITOLUL 10

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Art 31. Operatorii serviciului de deszăpezire au următoarele obligații:

 • a) Să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână/schimb;

 • b) Să asigure echipamentul de protecție și siguranță inscripționat sub numele propriei firme respectiv logo sau slogan pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare;

 • c) Să asigure materialele igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte pe fiecare schimb;

 • d) Să asigure controlul medical periodic al salariaților, conform legii în vigoare;

 • e)  Să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor de invaliditate;

 • f)  Să asigure curățarea, spălarea și dezinfectarea mașinilor și recipientelor folosite;

 • g) Să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb;

 • h) Alte prevederi ale Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și a H.G. nr. 1425/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

CAPITOLUL 11

RISCURILE DELEGĂRII DE GESTIUNE

Art. 32.

Operatorul are obligația să își asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de deszăpezire a căilor publice, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce face obiectul delegării de gestiune.

Tabel nr. 2. - Matricea riscurilor pentru prestarea activităților de deszăpezire a căilor pub

ice

1

2

3

4

5

Nr crt

Categoria de risc

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe / managementul riscului

Autoritatea contractantă

împărțită

Prestator

Riscuri de proiectare/autorizare

1

întârzieri în obținerea avizelor / autorizațiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora pentru serviciile de deszăpezire căi publice

X

întârzieri în începerea prestării serviciilor.

Riscuri de finanțare a serviciilor

2

Indisponibilitate a finanțării

Operatorul nu este capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut

X

Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

Riscuri aferente cererii și veniturilor

3

Schimbări majore ale inflației.

Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației

X

Depășirea costurilor de prestare a serviciilor

Riscuri legislative/politîce

4

Schimbări legislative/politi ce specifice

Schimbare legislativă și/sau a politicii autorității contractante care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului

X

0 creștere semnificativă în costurile operaționale ale operatorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Riscuri naturale

5

Forța majoră

Forța majoră așa cum este definită prin lege impiedică executarea contractului

X

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

Riscuri de operare

6

Resurse de intrare

Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente

X

Creșteri ale costurilor și în unele cazuri efecte negative aupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului

7

Risc de disponibilitate specific

Operatorul nu cunoaște în detaliu zonele în care va presta serviciul și va suplimenta numărul de utilaje și de echipe în vederea executării cât mai eficient a acestuia

X

Costuri suplimentare față de cele prevăzute în contract

8

Capacitate de management

Operatorul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului

X

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzător

Alte riscuri

9

Creșterea costurilor cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

X

Operatorul este obligat să ia în calcul toate creșterile de costuri cu personalul la momentul încheierii contractului

10

Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

X

Operatorul este obligat să ia în calcul toate creșterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul încheirii contractului

11

Accidente de muncă

Accidente de muncă în timpul prestării serviciului

X

Neefectuarea în condiții optime a serviciului.

12

Servicii efectuate necorespunzător

Servicii nefînalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

X

Neefectuarea în condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului.

CAPITOLUL 12

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE DESZĂPEZIRE

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Trimestrul

Total an

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CALITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități

%

100

-

-

%

100

%

100

b) Ponderea din numărul de reclamații de la lit.a) care s-au dovedit justificate

%

5

-

-

%

5

%

5

c) Procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 12 de ore

%

90

-

-

%

90

%

90

1.2

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități

%

100

-

%

100

%

100

b) Procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puțin de 12 ore

%

90

-

%

90

%

90

c) Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

%

4

-

-

%

6

%

5

1.3

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE CETĂȚENILOR

a) Numărul de sesizări scrise din partea cetățenilor, raportate la numărul total de sesizări înregistrate

%

5

-

%

5

%

5

b) Procentul, din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 48 de ore

%

100

-

-

%

100

%

100

2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

nr.

3

-

-

nr.

3

nr.

6

b) Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

nr.

1

-

nr.

1

nr.

2

2.2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

a) Numărul de cetățeni care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă au suferit accidentări din cauza nerespectării condițiilor de prestare a activității

nr.

1

nr.

1

nr.

2

b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activității

%

50

-

%

50

%

50

c) Numărul de neconformîtăți constatate de autoritatea administrației publice locale, pe tipuri de activități

nr.

2

-

nr.

2

nr.

4

ADMINISTRATOR PUBJ^f

ROB'ERT/miSTOF /f ă


ȘEF BIROU SALUBRIZARE

CĂLIN VICTOR FIAT./


LISTA ANEXE - la Caietul de sarcini deszăpezire

Anexa nr. 1 - Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii

Anexa nr. 2 - Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii

Anexa nr. 3 - Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

Anexa nr. 4 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara

Anexa nr. 5 - Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului

Anexa nr. 6 - Jurnal de activitate pe timp de iarnă

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

BIROUL SALUBRIZARE

Nr. SC201 Ș                  'ZO1$

RAPORT DE SPECIALITATE

privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul

Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018  a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de Sarcini cu anexele la acesta și modelul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara;

Facem următoarele precizări:

In conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată art. 8, alin. (3) în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

dAl) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor -cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

Prezentăm următoarele aspecte:

Prin HCLMT nr. 138/2010, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat delegarea gestiunii activității de deszăpezire - curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau îngheț pe o perioadă de 6 ani, pentru cele 6 sectoare stabilite în municipiul Timișoara.

Astfel în anul 2011 au fost încheiate, prin licitație publică deschisă, contracte de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru 6 sectoare din Municipiul Timișoara, după cum urmează:

 • -  Sectoarele 1, 2, 3 și 6 - RETIM ECOLOGIC SERVCE SA

 • -  Sectoarele 4 și 5 - SC DRUMURI MUNICIPALE SA

Prin HCL nr. 183/15.11.2016, aceste contracte au fost prelungite prin Act adițional, până în luna aprilie 2018.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art. 1, alin. (4) lit.d): „Serviciile de utilități publice......au caracter permanent și regim

de funcționare continuu”, în vederea demarării procedurii de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara este necesar a se aproba Studiul de Oportunitate , Caietul de sarcini cu anexele la acesta și modelul de contract, în forma prezentată.

Obiectul delegării gestiunii serviciului este curațarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, care cuprinde următoarele activități:

Curățat manual zăpadă și gheață

Curățat mecanizat zăpadă și gheață

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de MgCL

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de CaCL

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de NaCL cu inhibitor împrăștiat manual material antiderapant împrăștiat mecanic material antiderapant încărcat și transportat zăpadă și gheață

Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

Activitatea de deszăpezire a municipiului Timișoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfășoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcționare, pentru a preveni apariția unor blocaje sau evenimente nedorite la nivelul municipiului prin neefectuarea activităților de deszăpezire și combatere a poleiului. în concluzie, propunem aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini cu anexele la acesta și a modelului Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini cu anexele la acesta și a modelului Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

OPORTUNITATEA DECIZIEI DE DELEGARE

PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 1.  Descrierea situației actuale.

Promovarea delegării gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara, este determinată în principal de:

 • - necesitatea asigurării și îndeplinirii obiectivelor în materie;

 • - identificarea și implementarea unor modalități eficiente (impuse în sarcina operatorilor economici responsabili), pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestiunea serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara;

Următoarele activități constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază:

 • 1.1. Curățatul manual al zăpezii și gheții;

 • 1.2. Curățatul mecanizat al zăpezii:

a.) de pe carosabil cu lama de 3 m;

 • b) de pe trotuare cu lama de 1 m - 2 m;

 • 1.3. Combatere polei și gheață prin stropire cu soluție de clorură de magneziu, clorură de calciu, clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune;

 • 1.4. încărcat și transportat zăpadă și gheață;

 • 1.5. împrăștiat manual/mecanic material antiderapant;

 • 1.6. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare.

 • 2. Cerințe organizatorice minimale.

a) Respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor în domeniul de activitate;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță precizați în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara și îmbunătățirea în mod continuu a calității serviciilor prestate;

 • d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate, accesul la documentele/documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare stradală, în condițiile legii;

 • e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara;

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, de rezolvare operativă a acestora și raportare către compartimentul de specialitate din Primăria Municipiului Timișoara

 • i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • j) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației lunar și de fiecare dată când se solicită de către autoritatea contractantă;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă a activității prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă.

Deținerea și menținerea pe toată perioada prestării activității a următoarelor documente:

- Licența pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 3. Impactul social.

Activitatea de deszăpezire constituie unul dintre aspectele cu care se confruntă anual municipalitatea.

Timișoara se regăsește din punct de vedere geografic într-o zonă cu puține influențe extreme ale perioadei din sezonul rece.

Serviciile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara, are ca scop principal realizarea și menținerea în funcțiune a căilor publice de comunicație, în scopul ridicării gradului de confort citadin și evitării producerii unor evenimente nedorite datorate fenomenelor meteorologice din sezonul rece.

Municipiul Timișoara, bine dezvoltat din pune de vedere economic, are un puternic impact asupra circulației rutiere și pietonale pe parcursul intregului an, ca urmare, nivelul de curățare al zăpezii și de combatere a poleiului de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora, este determinat, într-o mare măsură, și de agenții economici, care au obligația să intervină și să asigure un grad de curățare optim al zonelor adiacente, de populație care reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în acest proces și a municipalității care trebuie să intervină promt, tară sincope și întârzieri.

Alte efecte ale acordului cadru pentru serviciile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara sunt:

 • - creșterea gradului de accesibilitate a drumurilor publice și căilor de cirulație;

 • - crearea de locuri de muncă pentru personalul necesar;

 • - creșterea nivelului de trai si a calității vieții;

 • 4. Impactul asupra mediului (Obiective de atins).

Utilizarea unor materiale antiderapante precum clorura de magneziu (MgCL) respectiv clorura de calciu (CaCf) reprezintă cea mai bună alegere pentru menținerea în stare funcțională a drumurilor pe timpul iernii în acțiunile de deszăpezire, dar mai ales in protecția împotriva inghețului/poleiului. Acestea au o acțiune remanantă de cca. 72 ore, și sunt eficiente la temperaturi scăzute până la -40°C.

Topesc cu ușurință gheața și zăpada de pe străzi, trotuare, parcări, alei, etc. și sunt ideale pentru parcări subterane, rampe, suprafețe în pantă.

Produsele sunt sigure și prietenoase cu mediul, fără restricții la transport și mult mai puțin corozive față de cele pe bază de clorura de sodiu.

Comparativ cu alte produse similare utilizate in procesul de deszăpezire clorura de magneziu, respectiv clorura de calciu sunt produse mult mai bine tolerate de oameni (mâini, piele, îmbrăcăminte, încălțăminte), de mediul ambiant și de echipamentele utilizate pentru împrăștierea acestora.

 • 5.  Aspecte instituționale.

Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara, este de 4 ani numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

O caracteristică importantă pentru ” delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara”, prin acord cadru de lucrări, o reprezintă cazul în care necesitatea autorității contractante are un caracter repetitiv, prevăzut cu limite minimale și maximale pentru o perioadă determinată, de până la 4 ani, o soluție comodă și la îndemână ar fi aplicarea acestui tip de procedură specială de achiziție publică. Acordul-cadru va permite autorităților contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcție de necesitățile concrete ale autorităților contractante, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord. Prin această modalitate de achiziționare, autoritatea, stabilindu-și niște limite de contractare, va elimina stresul inițierii unei noi proceduri pentru cantitățile suplimentare. Un alt element specific este dat de posibilitatea semnării acordul-cadru, fără ca autoritarea să dețină resursele necesare achiziționării.

 • 6. Impactul financiar.

Durata de delegare a serviciului este de 4 ani, conform legislației in vigoare.

Structura și nivelul tarifelor de de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara practicate de operator vor fi stabilite prin metode competitive (procedura de achiziție publică) și vor reflecta costul efectiv al prestației.

6.1.Cantități previzionate.

In baza acordului-cadru vor fi prestate serviciile de de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara, în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini și anexele la acesta.

Tabel nr. 1

Nr. crt.

Activitatea

Cantitate minimă contract subsecvent (mii mp)

Cantitate maximă contract subsecvent (mii mp)

0

1

2

3

1

Curățat manual zăpadă și gheață

406,93

678,21

2

Curățat mecanizat zăpadă și gheață (cu lama de 1 m - 2m și cu lama de 3m)

26.024,84

52.049,68

3

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de MgCb (5% din suprafață)

520,50

1.040,99

4

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de CaCI, (10% din suprafața totală)

1.040,99

2.081,99

5

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de NaCE cu inhibitor (85% din suprafața totală )

8.848,45

17.696,89

6

împrăștiat manual material antiderapant (10% din suprafața totală)

5.204,97

10.409,94

7

împrăștiat mecanic material antiderapant ( 90% din suprafața totală)

46.844,71

93.689,42

8

încărcat și transportat zăpadă și gheață, mc

5.000

10.000

9

Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare, mp

2.000

2.950

în calculul suprafețelor prevăzute în Tabelul nr. 1, coloanele 2 și 3, s-a folosit ca documentație de bază Nomenclatorul stradal al Municipiului Timișoara.

Tariful de la care s-a pornit este tariful practicat de operatori in cursul anului 2017, la care s-a aplicat rata inflației de 4,68% corespunzătoare anului 2018 (conform tabelului nr. 2)

Tariful unitar se compune din: Cheltuieli materiale: combustibil si lubrefianti, energie electrica, materii prime si materiale consumabile, echipament de lucru, reparații, amortizarea utilajelor, alte cheltuieli materiale; Cheltuieli cu munca vie: salarii, șomaj, CASS, etc.; Taxe, licențe; Alte cheltuieli, etc.

Totodată, Biroul Salubrizare a efectuat și un studiu de piață, constatându-se că valorile estimate se regăsesc în limita intervalului de valori analizate.

Tabel nr. 2

TI

2018

T2 2018

T3

2018

T4

2018

Media

2018

Ținta

2.5

Efectiv/ Prognoză**(?/o)

5,0

5,2

4,9

3,6

4,68

taxe constante* (%)

4,7

4,9

4,8

3,5

Interval de incertitudine (%)

-

±0,5

±0,9

±1,2

* Exclude impactul de runda I al modificărilor operate la nivelul cotei TVA, al accizelor și al unor taxe nefiscale

** sfârșit de perioadă

Sursa: INS, calcule BNR

In calculul tarifului estimat, prevăzut în Tabelul nr. 2 s-a plecat de la tariful practicat în anul 2017, la care s-a aplicat rata inflației corespunzătoare anului 2018, 4,68%.

 • 7. Concluzii.

Acordul-cadru va permite autorităților contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcție de necesitățile concrete ale municipalității, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord, fără inițierea unei noi proceduri pentru cantitățile suplimentare și fără ca autoritarea să dețină resursele necesare achiziționării.

Prin Acordul-cadru, se va realiza un raport calitate/preț cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) și un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

Structura și nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costul efectiv al prestației conform prevederilor legale în vigoare.

Decizia de delegare prin Acordul-cadru pentru serviciul public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara astfel propus, este fezabil din punct de vedere economic, prin prisma celor enunțate anterior privind resursele financiare necesare derulării serviciului.

ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CĂLIN VICTOR FIAT /

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII nr................data......................

Preambul

în temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul contract, între:

 • 1. Părți contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr. 1, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. R090TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin Primar Nicolae Robu și Director Economic Steliana Stanciu, în calitate de ACHIZITOR, și ..................... cu sediul în ............., str..............,  nr......., jud............,    telefon ................, ..............., fax:...................., e-mail:.........................înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr....................,   CUI ................., reprezentată prin

............................, în calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract:

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii- activitati a căror prestare face obiectul contractului;

 • e. produse- echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

 • f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g. zi -zi calendaristică; an-365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

CLA UZE OBLIGA TORII

 • 4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Municipiul Timișoara, în conformitate cu documentația de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexele la Caietul de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de maxim........................., la care se adaugă TVA, conform specificațiilor din tabelul de mai jos:

   Nr. crt.

   Activitatea

   U.M

   Cantitate minimă Contract subsecvent

   Cantitate maximă Contract subsecvent

   0.

   1

   2

   3

   4

   1.

   Curățat manual zăpadă și gheață

   mii mp

   406,93

   678,21

   2.

   Curățat mecanizat zăpadă și gheață (cu lama de 1 m -2m și cu lama de 3m)

   mii mp

   26.024,84

   52.049,68

   3.

   Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de MgCb (5% din suprafață)

   mii mp

   520,50

   1.040,99

   4.

   Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de CaCl2 (10% din suprafața totală)

   mii mp

   1.040,99

   2.081,99

   5.

   Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de NaCL cu inhibitor (85% din suprafața totală)

   mii mp

   8.848,45

   17.696,89

   6.

   împrăștiat manual material antiderapant (10% din suprafața totală)

   mii mp

   5.204,97

   10.409,94

   7.

   împrăștiat mecanic material antiderapant (90% din suprafața totală)

   mii mp

   46.844,71

   93.689,42

   8.

   încărcat și transportat zăpadă și gheață

   mc

   5.000

   10.000

   9.

   Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

   mp

   2.000

   2.950

  • 5.2. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza ofertei declarate câștigătoare în urma licitației publice desfășurate.

 • 6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract subsecvent privind Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Municipiul Timișoara produce efecte de la data semnării până la data împlinirii unui an calendaristic.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție.

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a)  Caietul de sarcini și anexele la acesta;

 • b)  Oferta cu propunerile tehnice și financiare, postată în SEAP;

 • c)  Graficul de prestare a serviciilor;

 • d)  Listă asociați cu date de identificare (dacă este cazul);

 • e)  Garanția de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract;

 • f)  Acord de asociere (dacă este cazul);

 • g)  Angajament de susținere (dacă este cazul)

 • 9. Standarde

  • 9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în Caietul de sarcini și anexele la acesta, cerințele din contract și reglementările tehnice în vigoare.

 • 10. Caracterul confidențial al contractului

  • 10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 11. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de sarcini, anexă la contract;

  • 11.2. Prestatorul se obligă să respecte indicatorii de performanță precizați în Caietul de sarcini și să asigure îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;

  • 11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorității contractante și A.N.R.S.C., informațiile solicitate, accesul la documentele/documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de deszăpezire și combatere a poleiului, în condițiile legii;

  • 11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor.

 • 11.5.   Prestatorul se obligă să presteze activități specifice serviciului public de deszăpezire și combatere a poleiului în Municipiul Timișoara, cu respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare, precum și a modificărilor și actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de derulare a contractului;

 • 11.6. Prestatorul va face dovada deținerii și menținerii, pe toată perioada prestării activității, a următoarelor documente:

 • a.  Licența pentru Activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei s-au îngheț, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - denumită A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • b.  Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizații, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu.

 • 11.7. Prestatorul are obligația de a respecta legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • 11.8. Prestatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • 11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activității prin dispecerat, va asigura mijloacele tehnice și a personalului de intervenție;

 • 11.11. Prestatorul trebuie să fie integral pregătit cu utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru, pentru a acoperi întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului aprobat;

 • 11.12. Prestatorul are obligația de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind soluționarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate;

 • 11.13. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerințele și obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini și anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiții de calitate și eficiență.

 • 11.14. Prestatorul/operatorul serviciilor de utilități publice aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 33 al. 2 din L 51/2006 are obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a

asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităților din sfera serviciilor de utilități publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 12. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului de sarcini și anexelor la acesta, în momentul finalizării lor.

  • 12.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator, conform legislației specifice în vigoare.

  • 12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

  • 12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a lucrărilor și va admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ.

 • 13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 13.1. Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor publice de deszăpezire și combatere a poleiului, prestatorul va fi sancționat după cum urmează:

Se penalizează cu 5% pe lună din valoarea facturii lunare, nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele b), c), d) și cu penalități de 1000 lei pe zi pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele a) și e), după cum urmează:

 • a) neîntocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă prevăzut în anexa nr. 6 la Caietul de sarcini;

 • b) nerespectarea termenului de max. 4 ore de la încetarea ninsorii, pentru degajarea căilor de acces spre instituțiile publice și unitățile de alimentație publică;

 • c) nerespectarea termenului de 3 ore de la avertizarea meteorologică, pentru împrăștierea materialelor antiderapante în vederea prevenirii înghețului și combaterii formării poleiului;

 • d) nerespectarea locurilor de depozitare și descărcare a zăpezii rezultate în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice;

 • e)  neasigurarea stocurilor de materiale antiderapante necesare activității de deszăpezire și combaterea poleiului, până la data de 1 octombrie a fiecărui an de activitate, conform prevederilor Caietului de sarcini.

 • 13.2. Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 13.1, lit. b), c) și d) conduce la rezilierea unilaterală a contractului de servicii.

CLA UZE SPECIFICE

 • 14. Garanția de bună execuție a contractului

  • 14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului.

  • 14.2. Cuantumul garanției de bună execuție este de..................lei, reprezentând 5% din valoarea

fără TVA a contractului.

 • 14.3. Garanția de bună execuție se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin (operatorul va alega una din variante):

 • - virament bancar

 • - instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanției se va executa condiționat sau necondiționat.

sau

 • - rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest sens contractantul are obligația

de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puțin 0,5% din prețul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin MUNICIPIUL TIMIȘOARA                         4

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înștiința achizitorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 14.4.  Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 14.5.  Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

 • 15. Alte responsabilități ale prestatorului

  • 15.1. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele, utilajele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 15.3. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către prestator.

 • 16. Alte responsabilități ale achizitorului

  • 16.1. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea prestării serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract, prin reprezentantul său din cadrul Biroului Salubrizare.

  • 16.2. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul Biroului Salubrizare are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepționa lucrările și a viza Procesele verbale de recepție zilnice, de a viza facturile emise și de a restitui garanția de bună execuție.

 • 17. Recepție și verificări

  • 17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini și anexele la acesta.

  • 17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica prestatorului, în scris, identitatea reprezentanților săi împuterniciți în acest scop.

 • 18. începere, finalizare, întârzieri, sistare

  • 18.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanției de bună execuție;

  • 18.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform graficelor de lucrări;

  • 18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

  • 18.4. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către achizitor prestatorului, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul - cadru.

  • 19.2. Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de deszăpezire, la solicitarea fundamentată a prestatorului.

  • 19.3. Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire se face în baza Ordinului Autorității Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%]

Delta (t) = ------------------------------------------

Q

Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri;

r% = cota de profit a operatorului

Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

 • 19.4. Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru.

 • 20. Amendamente

  • 20.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează intersele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 21. Subcontractanti / Asociati

  • 21.1. Prestatorul se va achita de obligațiile asumate, în mod direct și nu prin subcontractanți.

Sau

 • 21.1. (1) în aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.

(2) în vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

 • 21.2. înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

 • a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

 • b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

 • c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

 • 21.3. în situațiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

 • a) activitățile ce minează a fi subcontractate;

 • b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

 • c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

 • 21.4. în situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

 • 21.5. Contractele menționate la art. 21.3 și declarațiile menționate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

 • 21.6. în situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

 • 21.7. înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

 • 21.8. Situația prevăzută la art. 21.2 nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016.

 • 21.9. (1) în situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract.

 • (2) în situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), obiectul noului contract de sub contractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de sub contractare anterior.

 • (3)  Obiectul și valoarea noului contract de sub contractare nu vor conține lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

 • 21.10. în situația prevăzută la art. 21.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din L 98/2016.

 • 21.11. Situația prevăzută la art. 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a)  introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

 • b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

 • c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

 • d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

 • 21.12.  în situația prevăzută la art. 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de sub contractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 21.2 lit. a).

 • 21.13. (1) în cazul în care executantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului dc achiziție publica, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terțul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor și contractantul principal/executant vor asigura că achizitorul poate aplica această obligație.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act adițional, clauze specifice care să permită autorității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție.

 • 22. Cesiunea

  • 22.1. - Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului.

  • 22.2. - Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

 • 23. Forța majoră

  • 23.1.  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 23.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 23.3.  îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a foței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 23.4.  Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 24. încetarea și denunțarea unilaterală și rezilierea contractului

  • 24.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

 • a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016;

 • b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) în situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

 • 24.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecata și de a pretinde plata de daune-interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor

  • 25.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

   25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă.

   • 26. Limba care guvernează contractul

    • 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

   • 27. Comunicări

    • 27.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

   (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

   • 27.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

   • 28. Legea aplicabilă contractului

   28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

   Părțile au înțeles să încheie astăzi.....................prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru

   achizitor și unul pentru prestator.


   ACHIZITOR

   MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

   NICOLAE ROBU


   PRESTATOR   ADMINISTRATOR P ROBER


   DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA STELIANA STANCIU


   ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT
   ȘEF SERVICIU JURIDIC

   C S ȘULI >   AVIZAT JURIDIC

   CRISTINA BOZANACORD-CADRU DE SERVICII

nr.__________data______________

în temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se încheie,

Intre

MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin Primar, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.l telefon 0256-408300, fax 0256-490635,cod fiscal 14756536, reprezentată prin NICOLAE ROBU -Primar și Steliana Stanciu - Director Direcția Economică, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

SOCIETATEA .......... ,   cu sediul în................,cod   unic de inregistrare

RO....................înregistrată  la Oficiul Registrului Comerțului cu nr...........,telefon/fax

............,e-mail: .........., reprezentată prin.........- Administrator, în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte,

prezentul acord-cadru, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare.

CLAUZE OBLIGATORII

1. Documente care însoțesc Acordul cadru

 • 1.1. Documentele sunt anexe ale acordului-cadru și constituie parte componentă a acestuia:

 • a) Caietul de sarcini și anexele la acesta;

 • b) Propunerea tehnică și propunerea financiară înregistrată cu nr.;

 • c) Acordul de asociere, dacă este cazul;

 • d) Contractele subsecvente.

2. Scopul acordului cadru

2.1 Scopul acordului -

 • 2.1.1. Prezentul Acord cadru stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de deszăpezire în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

 • 2.1.2. Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de deszăpezire.

  • 2.2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara:

 • a) . Curățat manual zăpadă și gheață

 • b) . Curățat mecanizat zăpadă și gheață

 • c) . Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de MgCC

 • d) . Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de CaCh

 • e) . Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de NaCh cu inhibitor

 • f) . împrăștiat manual material antiderapant

 • g) . împrăștiat mecanic material antiderapant

 • h) . încărcat și transportat zăpadă și gheață

 • i) . Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

 • 2.3. Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului public de deszăpezire.

 • 2.4. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

 • 2.5. Termenii și noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini.

3. Durata acordului-cadru

 • 3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării lui.

 • 3.2. - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia, când va înceta să mai producă efecte.

 • 3.3. - Contractele subsecvente se vor încheia anual sau în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile alocate acestei destinații, pe toată perioada de valabilitate a acordului cadru.

4. Prețul total al serviciilor

 • 4.1. - Valoarea acordului-cadru este de maxim.................lei fără TVA.

 • 4.2. - Tarifele unitare ale serviciilor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

5. Cantitatea previzionată

 • 5.1. Cantitățile previzionate de servicii, ce vor fi prestate în baza acordului-cadru, respectiv a contractelor subsecvente sunt după cum urmează :

Cantități minime și maxime aferente acordului cadru și contractelor subsecvente, pe activități:

Nr. crt.

Activitatea

U.M

Cantitate minimă Contract subsecvent

Cantitate maximă Contract subsecvent

Cantitate minimă Acord-cadru

Cantitate maximă Acord-cadru

0

1

2

3

4

5

6

col. 3x4

col. 4x4

1.

Curățat manual zăpadă și gheață

mii

mp

406,93

678,21

1.627,72

2.712,84

2.

Curățat mecanizat zăpadă și gheață (cu lama de lm - 2m și cu lama de 3m)

mii mp

26.024,84

52.049,68

104.099,36

208.198,72

3.

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de MgCb (5% din suprafață)

mii mp

520,50

1.040,99

2082,00

4.163,96

4.

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de CaCl2 (10% din suprafața totală)

mii

mp

1.040,99

2.081,99

4.163,96

8.327,96

5.

Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de NaCU cu inhibitor (85% din suprafața totală)

mii

mp

8.848,45

17.696,89

35.393,80

70.787,56

6.

împrăștiat manual material antiderapant (10% din suprafața totală)

mii

mp

5.204,97

10.409,94

20.819,88

41.639,76

7.

împrăștiat mecanic material antiderapant (90% din suprafața totală)

mii

mp

46.844,71

93.689,42

187.378,84

374.757,68

8.

încărcat și transportat zăpadă și gheață

mc

5.000

10.000

20.000

40.000

9.

Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

mp

2.000

2.950

8.000

11.800

6. Obligațiile promitentului-prestator

 • 6.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să presteze activități specifice serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

 • 6.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru și caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru.

 • 6.3. In cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului - Achizitor.

 • 6.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

 • 6.5. Promitentul - Prestator își asuma ca obligație principala fata de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia.

 • 6.6.  Promitentul - Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru.

 • 6.7. Promitentul - Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitentului - Achizitor de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul -Prestator va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune-interese egale cu 30% pe zi, din valoarea contractului subsecvent în cauză.

7. Obligațiile promitentului-achizitor

 • 7.1.  - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să achiziționeze activități specifice serviciului public de deszăpezire în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si anexelor la acesta.

 • 7.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

8. Ajustarea prețului

 • 8.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către promitent-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

 • 8.2. - Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului.

 • 8.3. - Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de deszăpezire se face în baza Ordinului Autorității Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%]

Delta (t) = ..........................................

Q

Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri; r% = cota de profit a operatorului

Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

 • 8.4. - Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru.

9. Amendamente

 • 9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

 • 9.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

10. Comunicări

 • 10.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 10.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

11. Soluționarea litigiilor

 • 11.1. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

 • 11.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor adoptate, precum și cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are obligația de a răspunde în tennen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluționarea pe cale amiabilă a disputei.

 • 11.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Anexa nr. 1

la Caietul de sarcini nr.

Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii

NR.

CRT

Nume strada

Grad de prioritate

Dimensiuni tronson stradă

Grad de curățare

Lungime

Lățime

Suprafața

1

1 DECEMBRIE (STR.)

1

2.359

4,0

9.436

100%

2

16 DECEMBRIE 1989 (BUL.)

1

1.380

8,0

11.040

100%

3

20 DECEMBRIE 1989 (STR.)

1

529

4,0

2.115

100%

4

3 AUGUST 1919 (BUL.)

1

666

4,0

2.665

100%

5

700 (P-TA.)

1

392

4,0

1.569

100%

6

9 MAI (STR.)

1

77

4,0

308

100%

7

ABRUD (STR.)

2

456

4,0

1.822

100%

8

ACA DE BARBU (INTR.)

2

155

4,0

620

100%

9

ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.)

2

468

4,0

1.873

100%

10

ACAD. AUREL BĂRGLĂZAN (STR.)

2

332

4,0

1.327

100%

11

ACAD. CORNEL1U MICLOȘ1 (P-TA.)

2

206

4,0

826

100%

12

ACAD. D1M1TR1E GUȘTI (STR.)

2

229

4,0

917

100%

13

ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.)

2

255

4,0

1.020

100%

14

ACAD. REMUS RĂDULEȚ (STR.)

2

724

4,0

2.896

100%

15

ACAD. SEXTIL PUȘCAR1U (STR.)

2

160

4,0

641

100%

16

ACTORILOR (ALEEA)

2

359

4,0

1.435

100%

17

ADAM ANAV1 (STR.)

2

336

4,0

1.345

100%

18

ADAM MICKIEWICZ (STR.)

2

392

4,0

1.567

100%

19

ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.)

2

254

4,0

1.017

100%

20

ADY ENDRE (STR.)

2

248

4,0

990

100%

21

AGRICULTORILOR (STR.)

2

407

4,0

1.630

100%

22

AGRONOMIEI (STR.)

2

415

4,0

1.661

100%

23

AIDA (STR.)

2

320

4,0

1.280

100%

24

ALBA IULIA (STR.)

1

151

4,0

605

100%

25

ALBĂSTRELELOR (STR.)

2

1.726

4,0

6.903

100%

26

ALBINELOR (STR.)

2

1.420

4,0

5.682

100%

27

ALECU RUSSO (STR.)

2

222

4,0

888

100%

28

ALEXANDRA 1NDRIEȘ (STR.)

2

108

4,0

434

100%

29

ALEXANDRU DONIC1 (STR.)

2

369

4,0

1.476

100%

30

ALEXANDRU GOLESCU (STR.)

2

200

4,0

799

100%

31

ALEXANDRU 1OAN CUZA (CAL.)

2

441

4,0

1.765

100%

32

ALEXANDRU JEBELEANU (STR.)

2

340

4,0

1.358

100%

33

ALEXANDRU LÂPUȘNEANU (STR.)

2

446

4,0

1.785

100%

34

ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.)

2

566

4,0

2.262

100%

35

ALEXANDRU MILETICI (STR.)

2

86

4,0

345

100%

36

ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.)

1

370

4,0

1.482

100%

37

ALEXANDRU ODOBESCU (STR.)

2

1.137

4,0

4.546

100%

38

ALEXANDRU ROGOJAN (STR.)

2

337

4,0

1.350

100%

39

ALEXANDRU ȘERBĂNESCU (STR.)

2

319

4,0

1.275

100%

40

ALEXANDRU VA1DA-VOIEVOD (STR.)

2

456

4,0

1.825

100%

41

ALEXANDRU VLAHUȚÂ (STR.)

2

221

4,0

885

100%

42

ALEXANDRU XENOPOL (STR.)

2

174

4,0

695

100%

43

ALMA CORNEA 1ONESCU (1NTR.)

2

305

4,0

1.220

100%

44

ALPIN1ȘTILOR (STR.)

2

282

4,0

1.128

100%

45

ALSACIA (STR.)

2

253

4,0

1.014

100%

46

ALUN1Ș (STR.)

2

939

4,0

3.756

100%

47

ALVA THOMAS EDISON (STR.)

2

143

4,0

573

100%

48

AMFOREI (STR.)

2

531

4,0

2.122

100%

49

AMICIȚIEI (ALEEA)

2

165

4,0

661

100%

50

AMURGULUI (STR.)

2

571

4,0

2.283

100%

51

AMZE1 (STR.)

2

459

4,0

1.834

100%

52

ANA IPÂTESCU (STR.)

1

1.224

4,0

4.896

100%

53

ANA LUGOJANA (STR.)

2

161

4,0

645

100%

54

ANDREI MOCIONI (STR.)

1

383

4,0

1.530

100%

55

ANDREI MUREȘEANU (STR.)

2

233

4,0

933

100%

56

ANDREI ȘAGUNA (STR.)

1

415

4,0

1.660

100%

57

ANEMONELOR (STR.)

2

319

4,0

1.277

100%

58

ANGHEL SAL1GNY (STR.)

2

311

4,0

1.242

100%

59

ANINA (STR.)

2

299

4,0

1.196

100%

60

ANIȘOARA ODEANU (STR.)

2

526

4,0

2.103

100%

61

ANS (STR.)

2

129

4,0

517

100%

62

ANTENEI (BUL.)

1

643

4,0

2.574

100%

63

ANTON BACALBAȘA (STR.)

2

1.466

4,0

5.863

100%

64

ANTON GOLOPENȚ1A (STR.)

2

371

4,0

1.486

100%

65

ANTON PANN (STR.)

2

198

4,0

792

100%

66

ANTON PAVLOVICI CE1IOV (STR.)

2

786

4,0

3.143

100%

67

ANTON SEILER (STR.)

2

208

4,0

832

100%

68

ANUL 1848 (STR.)

2

504

4,0

2.015

100%

69

ANVERS (STR.)

2

360

4,0

1.439

100%

70

AP ATEU (STR.)

2

682

4,0

2.727

100%

71

APELOR (STR.)

2

143

4,0

573

100%

72

APICULTORILOR (STR.)

2

394

4,0

1.576

100%

73

APRODUL MOVILĂ (STR.)

2

562

4,0

2.248

100%

74

ARADULUI (CAL.)

1

5.403

4,0

21.611

100%

75

ARCAȘILOR (ALEEA)

2

164

4,0

655

100%

76

ARCIDAVA (STR.)

2

1.020

4,0

4.080

100%

77

ARCULUI (STR.)

2

112

4,0

449

100%

78

ARDEALULUI (STR.)

1

1.718

4,0

6.873

100%

79

ARENEI (INTR.)

2

195

4,0

781

100%

80

ARGEȘ (STR.)

2

251

4,0

1.003

100%

81

ARH. CORNEL LIUBA (INTR.)

2

139

4,0

556

100%

82

ARH. DUIL1U MARCU (STR.)

2

539

4,0

2.155

100%

83

ARH. ION MINCU (STR.)

2

154

4,0

617

100%

84

ARH. LASZLO SZEKELY (STR.)

2

89

4,0

358

100%

85

ARH. VICTOR VLAD (STR.)

2

568

4,0

2.271

100%

86

ARHIMANDRIT TEOF1L PĂRĂIAN (STR.)

2

430

4,0

1.721

100%

87

ARIADNA (STR.)

2

709

4,0

2.837

100%

88

ARIEȘ (STR.)

1

737

4,0

2.950

100%

89

ARINULUI (STR.)

2

235

4,0

938

100%

90

ARIST1DE BR1AND (STR.)

2

328

4,0

1.313

100%

91

ARIST1DE DEMETRIADE (STR.)

1

2.673

4,0

10.693

100%

92

ARMONIEI (STR.)

1

1.160

4,0

4.642

100%

93

ARON COTRUȘ (P-TA.)

1

176

4,0

704

100%

94

ARON PUMNUL (STR.)

2

112

4,0

448

100%

95

ARSEN1E BOCA (STR.)

2

120

4,0

482

100%

96

ARTHUR RUBINSTEIN (STR.)

2

591

4,0

2.365

100%

97

AȘTRILOR (STR.)

2

607

4,0

2.429

100%

98

ATANASIE DEMIAN (STR.)

2

459

4,0

1.838

100%

99

ATANASIE MARIAN MAR1ENESCU (STR.)

2

168

4,0

671

100%

100

ATENA (P-TA.)

1

95

4,0

381

100%

101

ATOMULUI (STR.)

2

658

4,0

2.631

100%

102

AUGUSTIN COMAN (STR.)

2

363

4,0

1.453

100%

103

AUREL BUTEANU (STR.)

2

194

4,0

778

100%

104

AUREL CIUPE (ALEEA)

2

123

4,0

491

100%

105

AUREL CONTREA (STR.)

2

250

4,0

1.002

100%

106

AUREL COSMA (STR.)

2

133

4,0

532

100%

107

AUREL PETEANU (STR.)

2

302

4,0

1.208

100%

108

AUREL POP (STR.)

2

776

4,0

3.104

100%

109

AUREL POPOVICI (STR.)

2

363

4,0

1.451

100%

110

AUREL VERNICHESCU (STR.)

2

101

4,0

403

100%

111

AUREL VLAICU (P-TA.)

1

204

4,0

817

100%

112

AURELIA FĂTU RADUȚU (STR.)

2

273

4,0

1.091

100%

113

AURELIANUS (STR.)

2

253

4,0

1.011

100%

114

AURORA (STR.)

2

287

4,0

1.150

100%

115

AVIATORILOR (STR.)

2

463

4,0

1.852

100%

116

AVRAM IANCU (P-TA.)

1

448

4,0

1.794

100%

117

AVRAM IMBROANE (STR.)

2

2.936

4,0

11.742

100%

118

AXENTE SEVER (P-TA.)

1

543

4,0

2.173

100%

119

AZALEELOR (STR.)

2

316

4,0

1.263

100%

120

AZUGA (STR.)

2

207

4,0

829

100%

121

AZURULUI (ALEEA)

2

561

4,0

2.246

100%

122

BABA DOCHIA (STR.)

1

348

4,0

1.392

100%

123

BABA NOVAC (STR.)

2

308

4,0

1.232

100%

124

BABADAG (STR.)

2

173

4,0

692

100%

125

BACHUS (STR.)

2

330

4,0

1.321

100%

126

BADEA CÂRȚAN (P-TA.)

1

238

4,0

952

100%

127

BAGHETEI (ALEEA)

2

141

4,0

563

100%

128

BAIA (STR.)

2

138

4,0

551

100%

129

BALCIC (ALEEA)

2

141

4,0

565

100%

130

BALTA VERDE (STR.)

2

372

4,0

1.488

100%

131

BĂLȚI (ALEEA)

2

104

4,0

414

100%

132

BANATUL (STR.)

1

875

4,0

3.499

100%

133

BANUL MĂRĂCINE (STR.)

2

611

4,0

2.445

100%

134

BANUL SEVERINULUI (STR.)

2

309

4,0

1.235

100%

135

BANUL UDREA (STR.)

2

231

4,0

922

100%

136

BARBU ISCOVESCU (STR.)

2

371

4,0

1.485

100%

137

BARBU LĂUTARU (STR.)

2

333

4,0

1.331

100%

138

BARBU ȘTEFÂNESCU DELAVRANCEA (STR.)

2

202

4,0

808

100%

139

BARIEREI (STR.)

2

130

4,0

521

100%

140

BÂRSEI (STR.)

2

373

4,0

1.491

100%

141

BÂRZAVA (STR.)

2

963

4,0

3.854

100%

142

BASARABIA (STR.)

2

942

4,0

3.769

100%

143

BASEL (STR.)

2

253

4,0

1.012

100%

144

BASMULUI (INTR.)

2

173

4,0

694

100%

145

BATANIA (STR.)

2

918

4,0

3.671

100%

146

BEHELEI (STR.)

2

135

4,0

542

100%

147

BELA BARTOK (STR.)

2

350

4,0

1.400

100%

148

BELA KAMOCSA (STR.)

2

278

4,0

1.112

100%

149

BELA LUGOSI (STR.)

2

369

4,0

1.476

100%

150

BELGRAD (STR.)

2

123

4,0

494

100%

151

BERZEI (STR.)

2

449

4,0

1.797

100%

152

BISERICII (P-TA.)

2

244

4,0

975

100%

153

BISTREI (STR.)

1

688

4,0

2.753

100%

154

BISTRIȚA (STR.)

2

244

4,0

974

100%

155

B1TOLIA (STR.)

2

72

4,0

288

100%

156

BOBÂLNA (STR.)

2

1.656

4,0

6.623

100%

157

BOEMA (STR.)

2

172

4,0

687

100%

158

BOGDAN CATUL (INTR.)

2

128

4,0

512

100%

159

BOGDAN PETR1CE1CU HAȘDEU (BUL.)

1

513

4,0

2.053

100%

160

BOGDĂNEȘTILOR (CAL.)

1

2.863

4,0

11.453

100%

161

BORSEC (STR.)

2

104

4,0

417

100%

162

BRADUL (STR.)

2

238

4,0

952

100%

163

BRAN (STR.)

2

169

4,0

675

100%

164

BRÂNDUȘEI (STR.)

2

538

4,0

2.153

100%

165

BRAȘOV (STR.)

2

313

4,0

1.253

100%

166

BRAZILOR (STR.)

2

150

4,0

601

100%

167

BRIGADIERILOR (STR.)

2

155

4,0

622

100%

168

BRUMĂRELE (STR.)

2

162

4,0

649

100%

169

BRUTUS HANEȘ (STR.)

2

92

4,0

368

100%

170

BRUXELLES (STR.)

2

335

4,0

1.340

100%

171

BUCEGI (STR.)

2

357

4,0

1.427

100%

172

BUCOVINEI (STR.)

2

921

4,0

3.683

100%

173

BUCUREȘTI (STR.)

2

353

4,0

1.413

100%

174

BUDAI DELEANU (STR.)

1

716

4,0

2.864

100%

175

BUJORILOR (STR.)

1

1.938

4,0

7.751

100%

176

BUREBISTA (STR.)

2

156

4,0

624

100%

177

BUSUIOC (STR.)

2

74

4,0

296

100%

178

BUZIAȘULU1 (CAL.)

1

2.302

4,0

9.209

100%

179

C. A. ROSETTI (STR.)

1

684

4,0

2.736

100%

180

CAISULUI (STR.)

2

438

4,0

1.753

100%

181

CĂLAN (STR.)

2

327

4,0

1.309

100%

182

CĂLĂTORILOR (STR.)

2

327

4,0

1.309

100%

183

CĂLIN NEMEȘ (INTR.)

2

66

4,0

263

100%

184

CAL1STRAT HOGAȘ (STR.)

2

186

4,0

744

100%

185

CAMELIEI (STR.)

2

179

4,0

715

100%

186

CAM1L PETRESCU (STR.)

2

97

4,0

389

100%

187

CÂMPULUI (STR.)

1

1.439

4,0

5.755

100%

188

CANALUL BEGA (STR.)

1

1.829

4,0

7.315

100%

189

CĂPITAN DAMȘESCU (STR.)

1

648

4,0

2.590

100%

190

CAPREI (STR.)

2

91

4,0

364

100%

191

CĂPRIOAREI (STR.)

2

533

4,0

2.131

100%

192

CĂRĂBUȘULUI (STR.)

2

260

4,0

1.039

100%

193

CARAȘ (STR.)

2

150

4,0

601

100%

194

CĂREI (STR.)

2

855

4,0

3.421

100%

195

CAROL DAVILLA (STR.)

2

764

4,0

3.057

100%

196

CAROL ROBERT DE ANJOU (STR.)

2

92

4,0

366

100%

197

CAROL TELB1SZ (STR.)

1

302

4,0

1.207

100%

198

CARP AȚI (STR.)

2

564

4,0

2.256

100%

199

CARPENULUI (STR.)

2

2.069

4,0

8.276

100%

200

CĂRTURARILOR (STR.)

2

88

4,0

353

100%

201

CARULUI (INTR.)

2

306

4,0

1.223

100%

202

CASCADEI (ALEEA)

2

188

4,0

750

100%

203

CASSIAN MUNTEANU (STR.)

2

372

4,0

1.488

100%

204

CASTANILOR (INTR.)

2

289

4,0

1.154

100%

205

CEFERIȘTILOR (STR.)

2

758

4,0

3.031

100%

206

CENTURA (STR.)

2

1.238

4,0

4.951

100%

207

CERCEILOR (INTR.)

2

58

4,0

231

100%

208

CERCULUI (STR.)

2

1.575

4,0

6.301

100%

209

CERNA (STR.)

1

1.002

4,0

4.007

100%

210

CERNĂUȚI (STR.)

2

238

4,0

950

100%

211

CETATEA ALBĂ (STR.)

2

376

4,0

1.505

100%

212

CETĂȚII (BUL.)

1

1.628

8,0

13.023

100%

213

CETINE1 (ALEEA)

2

197

4,0

789

100%

214

CEZAR BOLL1AC (STR.)

2

453

4,0

1.812

100%

215

CHARLES DARWIN (STR.)

2

135

4,0

540

100%

216

CHEVEREȘULUI (STR.)

I

461

4,0

1.844

100%

217

CHIMIȘTILOR (STR.)

1

302

4,0

1.207

100%

218

CHIȘ1NĂU (STR.)

2

294

4,0

1.176

100%

219

CHIȘODE1 (STR.)

1

1.349

4,0

5.398

100%

220

CIMBRULUI (STR.)

2

126

4,0

505

100%

221

CINCINAT PAVELESCU (INTR.)

2

74

4,0

296

100%

222

CIOBANULUI (STR.)

2

116

4,0

465

100%

223

CIOCÂRLIEI (STR.)

2

1.077

4,0

4.308

100%

224

CIPRIAN PORUMBESCU (STR.)

1

1.329

4,0

5.317

100%

225

CIRCUMVALAȚ1UNII (CAL.)

1

2.280

8,0

18.243

100%

226

CIREȘULUI (STR.)

2

639

4,0

2.555

100%

227

CITADELEI (ALEEA)

2

250

4,0

1.001

100%

228

CLĂBUCET (STR.)

2

426

4,0

1.705

100%

229

CLAUDE DEBUSSY (STR.)

2

530

4,0

2.121

100%

230

CLOPOTULUI (INTR.)

2

155

4,0

619

100%

231

CLOȘCA (STR.)

1

1.129

4,0

4.515

100%

232

CLUJ (STR.)

1

597

4,0

2.388

100%

233

COCORILOR (STR.)

2

544

4,0

2.175

100%

234

COCOSTÂRCULUI (STR.)

2

83

4,0

333

100%

235

COCOȘULUI (INTR.)

2

102

4,0

408

100%

236

COLONEL ENESCU (STR.)

1

243

4,0

971

100%

237

COLONIA RADIO (STR.)

2

364

4,0

1.457

100%

238

COLONIA SLAVIC (STR.)

2

259

4,0

1.036

100%

239

COMĂNEȘTI (STR.)

1

106

4,0

426

100%

240

COMETEI (STR.)

2

570

4,0

2.280

100%

241

COMOAREI (STR.)

2

687

4,0

2.746

100%

242

CONSILIUL EUROPEI (P-TA.)

1

386

8,0

3.086

100%

243

CONSTANȚA (STR.)

2

197

4,0

789

100%

244

CONSTANTIN BRĂILOIU (STR.)

1

247

4,0

9 <8 9

100%

245

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.)

1

1.958

8,0

15.668

100%

246

CONSTANTIN BRÂNCUȘI (STR.)

2

291

4,0

1.164

100%

247

CONSTANTIN CEL MARE (STR.)

2

1.217

4,0

4.869

100%

248

CONSTANTIN DANIEL (STR.)

2

385

4,0

1.542

100%

249

CONSTANTIN DIACONOVIC1 LOGA (BUL.)

1

1.197

8,0

9.572

100%

250

CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.)

2

535

4,0

2.139

100%

251

CONSTANTIN IOTZU (STR.)

2

402

4,0

1.610

100%

252

CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.)

2

126

4,0

504

100%

253

CONSTANTIN NOICA (STR.)

2

313

4,0

1.250

100%

254

CONSTANTIN NOTTARA (STR.)

2

456

4,0

1.823

100%

255

CONSTANTIN OLÂNESCU (STR.)

2

194

4,0

778

100%

256

CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (STR.)

2

374

4,0

1.496

100%

257

CONSTANTIN SILVESTR1 (STR.)

2

526

4,0

2.103

100%

258

CONSTANTIN STERE (STR.)

2

386

4,0

1.543

100%

259

CONSTANTIN T1TEL PETRESCU (STR.)

2

171

4,0

685

100%

260

CONSTRUCTORILOR (BUL.)

1

1.119

8,0

8.953

100%

261

CONSTRUCTORILOR (STR.)

2

950

4,0

3.800

100%

262

CONTEMPORANUL (STR.)

2

138

4,0

554

100%

263

COOPERAȚIEI (STR.)

2

151

4,0

603

100%

264

CORBULUI (STR.)

1

349

4,0

1.397

100%

265

CORINA 1RINEU (STR.)

2

285

4,0

1.139

100%

266

CORIOLAN BĂRAN (STR.)

2

389

4,0

1.554

100%

267

CORIOLAN BREDICEANU (STR.)

1

824

4,0

3.296

100%

268

CORNEL GROFȘOREANU (STR.)

2

274

4,0

1.094

100%

269

CORNEL LAZÂR (STR.)

2

194

4,0

778

100%

270

CORNELIA SĂLCEANU (STR.)

2

516

4,0

2.064

100%

271

CORNELIU BABA (STR.)

2

409

4,0

1.638

100%

272

CORNELIU COPOSU (BUL.)

1

949

8,0

7.595

100%

273

CORNELIU URSU (STR.)

2

766

4,0

3.066

100%

274

CORNEL1US NEPOS (STR.)

2

298

4,0

1.191

100%

275

COȘAR1LOR (1NTR.)

2

107

4,0

427

100%

276

COSMINULUI (STR.)

1

840

4,0

3.358

100%

277

COSMONAUȚILOR (STR.)

2

123

4,0

492

100%

278

COSTACHE NEGRUZZ1 (STR.)

2

470

4,0

1.882

100%

279

COSTINEȘTI (STR.)

2

195

4,0

780

100%

280

COZ1A (STR.)

2

978

4,0

3.910

100%

281

CRA1OVA (STR.)

2

251

4,0

1.002

100%

282

CRĂIȚELOR (STR.)

2

296

4,0

1.185

100%

283

CRÂNGULUI (INTR.)

2

143

4,0

574

100%

284

CREMONA (STR.)

2

311

4,0

1.243

100%

285

CRINULUI (STR.)

2

129

4,0

516

100%

286

CRIȘAN (STR.)

1

1.170

4,0

4.682

100%

287

CRISTALULUI (ALEEA)

1

636

4,0

2.544

100%

288

CRIȘUL (STR.)

2

248

4,0

994

100%

289

CR1VAIA (STR.)

2

317

4,0

1.269

100%

290

CRIZANTEMELOR (STR.)

2

681

4,0

2.724

100%

291

CRUCII (P-TA.)

1

361

4,0

1.443

100%

292

CUCULUI (INTR.)

2

294

4,0

1.176

100%

293

CUG1R (STR.)

2

678

4,0

2.713

100%

294

CURCUBEULUI (INTR.)

2

157

4,0

628

100%

295

CUTEZĂTORILOR (ALEEA)

2

317

4,0

1.270

100%

296

CUVIN (STR.)

2

146

4,0

583

100%

297

D. 1. ALDEA-TEODOROVICI (STR.)

2

157

4,0

627

100%

298

D. MENDELEEV (STR.)

2

463

4,0

1.852

100%

299

DACILOR (STR.)

1

300

4,0

1.199

100%

300

DAFINULUI (STR.)

2

577

4,0

2.308

100%

301

DALIEI (STR.)

1

406

4,0

1.623

100%

302

DAMASCH1N BOJ1NCĂ (STR.)

2

140

4,0

561

100%

303

DÂMBOVIȚA (BUL.)

1

1.604

8,0

12.835

100%

304

DAN CAPITAN (STR.)

2

646

4,0

2.584

100%

305

DEJ (STR.)

2

709

4,0

2.837

100%

306

DELFINULUI (STR.)

2

141

4,0

563

100%

307

DELIBLATA (STR.)

1

189

4,0

757

100%

308

DELINEȘTI (STR.)

2

297

4,0

1.190

100%

309

DELIU PETRO1U (STR.)

2

132

4,0

529

100%

310

DEPORTAȚII DIN BĂRĂGAN (STR.)

2

157

4,0

629

100%

311

DETA (STR.)

2

428

4,0

1.712

100%

312

DIACONUL CORESI (STR.)

1

585

4,0

2.339

100%

313

D1AMANDY CONSTANTIN (STR.)

2

146

4,0

584

100%

314

DIANA (STR.)

2

205

4,0

819

100%

315

DIMINEȚII (STR.)

2

908

4,0

3.633

100%

316

DIMITRIE BOLINTINEANU (STR.)

2

383

4,0

1.533

100%

317

DIMITRIE CANTEMIR (STR.)

1

121

4,0

485

100%

318

DIMITRIE DINICU (STR.)

2

1.678

4,0

6.711

100%

319

DIMITRIE PAC1UREA (STR.)

1

364

4,0

1.454

100%

320

DIMITRIE STAN (STR.)

2

445

4,0

1.778

100%

321

DIMITRIE ȚICHINDEAL (STR.)

2

163

4,0

653

100%

322

DINU LIPATT1 (STR.)

2

295

4,0

1.180

100%

323

DIPLICII HANS (INTR.)

2

46

4,0

185

100%

324

DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.)

1

1.112

4,0

4.448

100%

325

DOAMNA CH1AJNA (STR.)

2

82

4,0

329

100%

326

DOBROGEA (STR.)

2

72

4,0

290

100%

327

DOINEI (INTR.)

2

441

4,0

1.766

100%

328

DOMOGLED (INTR.)

2

294

4,0

1.176

100%

329

DORIN TEODORESCU (STR.)

2

369

4,0

1.475

100%

330

DORNEI (STR.)

2

70

4,0

282

100%

331

DOROBANȚILOR (CAL.)

1

7.665

8,0

61.322

100%

332

DOS1TEJ OBRADOVIC (STR.)

2

161

4,0

643

100%

333

DR. ALEXANDRU MART A (STR.)

2

236

4,0

945

100%

334

DR. AUREL CÂNDEA (STR.)

2

145

4,0

581

100%

335

DR. ERNEST NEUMANN (STR.)

2

142

4,0

569

100%

336

DR. GHEORGHE MARINESCU (STR.)

2

168

4,0

671

100%

337

DR. GRIGORET. POPA (STR.)

2

1.219

4,0

4.877

100%

338

DR. IOAN BONTILÂ (STR.)

2

504

4,0

2.017

100%

339

DR. IOAN MUREȘAN (STR.)

2

1.303

4,0

5.213

100%

340

DR. IOSIF BULBUCA (BUL.)

1

1.796

8,0

14.369

100%

341

DR. IOSIF NEMO1ANU (STR.)

1

368

4,0

1.472

100%

342

DR. LI VIU C1GĂREANU (STR.)

2

80

4,0

319

100%

343

DR. LI VIU GABOR (STR.)

2

161

4,0

644

100%

344

DR. LOUIS ȚURCANU (STR.)

2

365

4,0

1.461

100%

345

DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.)

2

155

4,0

620

100%

346

DR. NICOLAE PAULESCU (STR.)

2

82

4,0

328

100%

347

DR. PAVEL VASICI UNGUREANU (STR.)

2

353

4,0

1.413

100%

348

DR. P1US BRÂNZEU (STR.)

1

398

4,0

1.593

100%

349

DR. ROBERT ROCI I (STR.)

2

522

4,0

2.086

100%

350

DRĂGĂȘANI (STR.)

2

268

4,0

1.072

100%

351

DRAGOȘ VODĂ (STR.)

2

521

4,0

2.084

100%

352

DREPTATEA (STR.)

2

695

4,0

2.780

100%

353

DROPIEI (STR.)

2

416

4,0

1.662

100%

354

DRUBETA (STR.)

1

1.504

4,0

6.015

100%

355

DU1LIU ZAMFIRESCU (STR.)

2

91

4,0

363

100%

356

DUMBRAVA ROȘIE (STR.)

2

125

4,0

502

100%

357

DUMITRU BAGDASAR (STR.)

2

506

4,0

2.025

100%

358

DUMITRU K1RIAC (STR.)

2

732

4,0

2.929

100%

359

DUNĂREA (STR.)

1

1.896

4,0

7.583

100%

360

ECATERINA TEODOROIU (STR.)

2

247

4,0

989

100%

361

ECOULUI (STR.)

2

161

4,0

644

100%

362

EDGAR QUINET (STR.)

2

428

4,0

1.711

100%

363

EDUARD PAMFIL (STR.)

2

323

4,0

1.291

100%

364

EDVARD BENES (STR.)

2

299

4,0

1.198

100%

365

EFTA BOTOCA (STR.)

2

653

4,0

2.612

100%

366

EFT1MIE MURGU (P-TA.)

1

405

4,0

1.621

100%

367

ELECTRONICII (STR.)

2

507

4,0

2.029

100%

368

ELISABETA RIZEA (STR.)

2

106

4,0

426

100%

369

EMANUIL GOJDU (STR.)

2

241

4,0

963

100%

370

EMANUIL UNGUREANU (STR.)

1

362

4,0

1.447

100%

371

EMIL CIORAN (STR.)

2

163

4,0

650

100%

372

EMIL GÂRLEANU (STR.)

2

194

4,0

777

100%

373

EMIL RACOV1ȚĂ (STR.)

2

726

4,0

2.906

100%

374

EMILE ZOLA (STR.)

1

1.715

4,0

6.860

100%

375

EMILIA LUNGU PUHALLO (STR.)

2

169

4,0

677

100%

376

EMMANUEL DE MARTONNE (STR.)

2

111

4,0

445

100%

377

ENEAS (STR.)

1

1.744

4,0

6.975

100%

378

ENERGIEI (STR.)

2

261

4,0

1.045

100%

379

ENRIC BAADER (STR.)

1

536

4,0

2.145

100%

380

ENRICO CARUSO (STR.)*

1

371

100%

381

EPISCOP ALEXANDRU BONN AZ (STR.)

2

126

4,0

503

100%

382

EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.)

1

258

4,0

1.032

100%

383

EPISCOP IOSEPH LONOVIC1 (STR.)

. 1

122

4,0

487

100%

384

EPISCOP JOSEPH NISCHBACH (STR.)

1

80

4,0

319

100%

385

ERNO KALLAI (STR.)

2

115

4,0

458

100%

386

EROII DE LA PÂULIȘ (STR.)

2

403

4,0

1.614

100%

387

EROILOR DE LA TISA (BUL.)

1

1.564

4,0

6.254

100%

388

ETERNITĂȚII (STR.)

1

836

4,0

3.344

100%

389

EUGEN COȘER1U (STR.)

2

571

4,0

2.285

100%

390

EUGEN CUTEANU (STR.)

2

460

4,0

1.838

100%

391

EUGEN POP (STR.)

2

203

4,0

811

100%

392

EUGEN T. MAR1NESCU (1NTR.)

2

202

4,0

807

100%

393

EUGEN TODORAN (STR.)

2

328

4,0

1.312

100%

394

EUGENIU DE SAVOIA (STR.)*

1

5.198

100%

395

EURIPIDE (STR.)

2

296

4,0

1.184

100%

396

EVLIA CELEBI (STR.)

2

250

4,0

1.000

100%

397

F. C. RIPENS1A (ALEEA)

1

2.869

4,0

11.478

100%

398

FAENZA (STR.)

2

226

4,0

903

100%

399

FĂGĂRAȘ (STR.)

2

242

4,0

967

100%

400

FEDRA (STR.)

2

459

4,0

1.835

100%

401

FELDIOARA (STR.)

2

314

4,0

1.254

100%

402

FELEACUL (STR.)

2

422

4,0

1.687

100%

403

FELIX (STR.)

1

741

4,0

2.965

100%

404

FERMITĂȚII (STR.)

2

129

4,0

515

100%

405

FILARET BARBU (STR.)

2

338

4,0

1.354

100%

406

FILATELIEl (STR.)

2

241

4,0

964

100%

407

FLACĂRA (STR.)

1

504

4,0

2.016

100%

408

FLORILOR (ALEEA)

2

156

4,0

623

100%

409

FLORILOR (STR.)

2

167

4,0

667

100%

410

FLORIMUND MERCY (STR.)*

1

1.414

100%

411

FLORIN MEDELEȚ (STR.)

2

322

4,0

1.288

100%

412

FOIȘOR (STR.)

2

150

4,0

600

100%

413

FORTÂREȚEI (1NTR.)

2

65

4,0

262

100%

414

FORUL EUGENIU CARADA (P-TA.)

2

68

4,0

273

100%

415

FRAGILOR (STR.)

2

300

4,0

1.200

100%

416

FRANCESCO GR1SELINI (STR.)*

1

642

100%

417

FRANYO ZOLTAN (STR.)

2

142

4,0

568

100%

418

FRANZ FERCH (STR.)

2

277

4,0

1.108

100%

419

FRANZ L1EBHARD (ALEEA)

2

84

4,0

338

100%

420

FRANZ LISZT (STR.)

2

133

4,0

530

100%

421

FRANZ SCHMITZ (STR.)

2

208

4,0

831

100%

422

FRATEL1A (STR.)

2

254

4,0

1.014

100%

423

FRATERNITĂȚII (STR.)

2

158

4,0

632

100%

424

FRAȚII BUZEȘTI (STR.)

2

351

4,0

1.403

100%

425

FREDERIC CHOPIN (STR.)

2

455

4,0

1.822

100%

426

FREDERIC MISTRAL (STR.)

1

576

4,0

2.305

100%

427

FRIGULUI (STR.)

1

155

4,0

619

100%

428

FRUCTELOR (STR.)

2

578

4,0

2.312

100%

429

FRUNZEI (STR.)

2

594

4,0

2.375

100%

430

FUIORULUI (STR.)

2

262

4,0

1.049

100%

431

FURNICII (STR.)

2

360

4,0

1.441

100%

432

GABR1EL IOSEPH (STR.)

2

325

4,0

1.299

100%

433

GALILEO GALILEI (STR.)

2

300

4,0

1.200

100%

434

GARABET IBRĂ1LEANU (STR.)

2

163

4,0

653

100%

435

GĂRÂNA (STR.)

2

488

4,0

1.953

100%

436

GĂRII (STR.)

1

1.531

8,0

12.248

100%

437

GAROF1ȚEI (STR.)

2

672

4,0

2.687

100%

438

GAVRIIL MUSICESCU (STR.)

1

4.578

4,0

18.310

100%

439

GELU (STR.)

2

520

4,0

2.080

100%

440

GENERAL EREMIA GRIGORESCU (STR.)

2

177

4,0

708

100%

441

GENERAL GEORGE POMUȚ (STR.)

2

386

4,0

1.544

100%

442

GENERAL GHEORGHE DOMÂȘNEAN (P-TA.)

1

460

4,0

1.839

100%

443

GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.)

2

217

4,0

867

100%

444

GENERAL ION DRAGALINA (BUL.)

1

922

8,0

7.378

100%

445

GENERAL MAGHERU (STR.)

1

755

4,0

3.018

100%

446

GENERAL PRAPORGESCU (STR.)*

1

412

100%

447

GENERAL TRAIAN DODA (STR.)*

1

1.695

100%

448

GENERAL VIRG1L ECONOMU (P-TA.)

1

84

4,0

337

100%

449

GENEVA (STR.)

2

496

4,0

1.984

100%

450

GENEZEI (INTR.)

2

49

4,0

195

100%

451

GEORG HAENDEL (INTR.)

2

328

4,0

1.312

100%

452

GEORGE ARDELEAN (STR.)

2

607

4,0

2.428

100%

453

GEORGE BACOV1A (STR.)

2

203

4,0

813

100%

454

GEORGE COȘBUC (STR.)

1

149

4,0

597

100%

455

GEORGE ENESCU (STR.)

1

186

4,0

745

100%

456

GEORGE GEORGESCU (STR.)

1

418

4,0

1.671

100%

457

GEORGE POP DE BĂSEȘTI (STR.)

1

439

4,0

1.754

100%

458

GEORGE RANETTI (STR.)

2

885

4,0

3.539

100%

459

GEORGE STEPHENSON (STR.)

2

333

4,0

1.332

100%

460

GEORGE TOPÎRCEANU (STR.)

2

240

4,0

961

100%

461

GEORGES BIZET (1NTR.)

2

196

4,0

783

100%

462

GEORGES CLEMENCEAU (P-TA.)

2

55

4,0

220

100%

463

GERA (STR.)

2

372

4,0

1.488

100%

464

GHEORGHE ADAM (STR.)

1

1.055

4,0

4.220

100%

465

GHEORGHE ANDRAȘ1U (STR.)

2

173

4,0

692

100%

466

GHEORGHE ASACHI (STR.)

2

309

4,0

1.234

100%

467

GHEORGHE BAR1ȚIU (STR.)

1

490

4,0

1.962

100%

468

GHEORGHE COTOȘMAN (STR.)

2

360

4,0

1.439

100%

469

GHEORGHE CUCU (STR.)

2

288

4,0

1.152

100%

470

GHEORGHE DIMA (STR.)

1

491

4,0

1.963

100%

471

GHEORGHE DOJA (STR.)

1

952

4,0

3.806

100%

472

GHEORGHE IVĂNESCU (STR.)

2

156

4,0

625

100%

473

GHEORGHE LAZÂR (STR.)

1

1.499

4,0

5.997

100%

474

GHEORGHE LEAHU (STR.)

2

300

4,0

1.201

100%

475

GHEORGHE POPOVICI (STR.)

2

101

4,0

403

100%

476

GHEORGHE SÂRBU (INTR.)

2

119

4,0

475

100%

477

GHEORGHE ȘINCAI (STR.)

2

327

4,0

1.306

100%

478

GHEORGHE Ț1ȚEICA (STR.)

1

641

4,0

2.564

100%

479

GHIOCEILOR (STR.)

2

198

4,0

792

100%

480

GHIRLANDEI (STR.)

2

157

4,0

629

100%

481

GHIRODE1 (CAL.)

1

1.761

4,0

7.045

100%

482

GIORGIO OSTROGOVICH (STR.)

2

345

4,0

1.379

100%

483

GIUSEPPE VERDI (STR.)

2

233

4,0

933

100%

484

GLAD (STR.)

1

1.349

4,0

5.394

100%

485

GLADIOLELOR (STR.)

2

107

4,0

427

100%

486

GLORIEI (STR.)

2

317

4,0

1.268

100%

487

CORNIȘTILOR (ALEEA)

2

156

4,0

625

100%

488

GORUNULUI (ALEEA)

2

181

4,0

725

100%

489

GOSPODARILOR (STR.)

2

450

4,0

1.801

100%

490

GRAZ

2

499

4,0

1.996

100%

491

GRĂDINARILOR (STR.)

2

820

4,0

3.279

100%

492

GRĂDINII (STR.)

1

519

4,0

2.075

100%

493

GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.)

1

3.726

4,0

14.904

100%

494

GRIGORE ANT1PA (STR.)

2

399

4,0

1.597

100%

495

GRIGORE POPIȚI (STR.)

2

110

4,0

442

100%

496

GRIGORE URECHE (STR.)

2

340

4,0

1.360

100%

497

GRIVIȚA (SPL.)

2

389

4,0

1.556

100%

498

HAGA (STR.)

2

474

4,0

1.897

100%

499

HĂRNICIEI (STR.)

2

388

4,0

1.550

100%

500

HEBE (STR.)

2

1.167

4,0

4.668

100%

501

HECTOR (STR.)

2

273

4,0

1.091

100%

502

HEINRICH HE1NE (STR.)

2

121

4,0

483

100%

503

HEINZ DOLL (STR.)

2

60

4,0

240

100%

504

HENRI COANDĂ (STR.)

2

187

4,0

747

100%

505

HENRI COURSAGET (STR.)

2

900

4,0

3.600

100%

506

HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY (STR.)

2

164

4,0

655

100%

507

HERCULANE (STR.)

1

1.117

4,0

4.469

100%

508

HERODOT (STR.)

2

234

4,0

937

100%

509

HERȚA (STR.)

2

453

4,0

1.813

100%

510

HOLDELOR (STR.)

1

862

4,0

3.449

100%

511

HOMOROD (STR.)

2

353

4,0

1.412

100%

512

HORIA (STR.)

2

1.232

4,0

4.927

100%

513

HORIA CREANGĂ (STR.)

2

408

4,0

1.632

100%

514

HORIA HULUBEI (STR.)

2

597

4,0

2.389

100%

515

HORIA MĂCELLARIU (STR.)

2

295

4,0

1.182

100%

516

HORIA RUSU (STR.)

2

86

4,0

344

100%

517

HOT1NULUI (ALEEA)

2

552

4,0

2.210

100%

518

IANCU BREZEANU (STR.)

2

273

4,0

1.092

100%

519

IANCU FLONDOR (STR.)

2

413

4,0

1.651

100%

520

IANCU HUN1ADE (P-TA.)

1

755

4,0

3.021

100%

521

IANCU VĂCĂRESCU (STR.)

1

660

4,0

2.640

100%

522

IASOMIEI (INTR.)

2

169

4,0

675

100%

523

ICAR (ALEEA)

2

343

4,0

1.372

100%

524

IEDEREI (INTR.)

2

99

4,0

398

100%

525

IEPURELUI (STR.)

2

243

4,0

973

100%

526

1LIA REPIN (STR.)

2

502

4,0

2.010

100%

527

ILIE GROPȘIAN (STR.)

2

377

4,0

1.509

100%

528

INDEPENDENȚEI (STR.)

1

334

4,0

1.336

100%

529

INDUSTRIEI (BUL.)

1

767

8,0

6.135

100%

530

ÎNFRĂȚIRII (STR.)

1

316

4,0

1.265

100%

531

INTR. AUREL TURCUȘ (INTR.)

2

105

4,0

421

100%

532

INULUI (ALEEA)

2

165

4,0

658

100%

533

ÎNVĂȚĂTORULUI (STR.)

2

268

4,0

1.072

100%

534

IOACH1M M1LOIA (STR.)

2

762

4,0

3.048

100%

535

1OAN ALEXANDRU (STR.)

2

284

4,0

1.134

100%

536

IOAN CUREA (STR.)

2

175

4,0

702

100%

537

IOAN DIMITRIE SUCIU (STR.)

2

107

4,0

427

100%

538

IOAN GROSU (INTR.)

2

164

4,0

655

100%

539

IOAN 1NOCENȚIU M1CU KLEIN (STR.)

2

453

4,0

1.813

100%

540

IOAN ISAC (STR.)

2

302

4,0

1.210

100%

541

IOAN LOTREANU (STR.)

2

98

4,0

393

100%

542

IOAN PLAVOȘIN (STR.)

1

772

4,0

3.087

100%

543

IOAN RAȚ1U (STR.)

2

553

4,0

2.211

100%

544

IOAN SÂRBU (STR.)

2

334

4,0

1.337

100%

545

IOAN SLAVICI (STR.)

1

1.601

4,0

6.404

100%

546

IOAN VĂSII (INTR.)

2

193

4,0

773

100%

547

IOAN ZAICU (STR.)

2

581

4,0

2.325

100%

548

ION BARAC (STR.)

1

571

4,0

2.286

100%

549

ION BARBU (STR.)

2

201

4,0

803

100%

550

ION C. BRĂT1ANU (BUL.)

1

245

8,0

1.959

100%

551

ION CREANGĂ (STR.)

2

383

4,0

1.531

100%

552

ION CRISTOREANU (STR.)

2

329

4,0

1.317

100%

553

ION GHICA (STR.)

2

409

4,0

1.638

100%

554

ION HELIADE RĂDULESCU (STR.)

2

198

4,0

792

100%

555

ION HOBANA (STR.)

2

253

4,0

1.012

100%

556

ION 1NCULEȚ (STR.)

2

364

4,0

1.455

100%

557

ION IONESCU DE LA BRAD (STR.)

1

1.387

4,0

5.547

100%

558

ION LUCA BĂNĂȚEANU (STR.)

2

594

4,0

2.374

100%

559

ION LUCA CARAG1ALE (STR.)

2

168

4,0

671

100%

560

ION MIHALACHE (STR.)

1

456

4,0

1.825

100%

561

ION M1NULESCU (STR.)

2

138

4,0

551

100%

562

ION MONORAN (STR.)

2

179

4,0

716

100%

563

ION NECULCE (STR.)

2

593

4,0

2.373

100%

564

ION NEGULICI (STR.)

2

644

4,0

2.578

100%

565

ION NISTOR (STR.)

2

138

4,0

550

100%

566

ION POP RETEGANUL (STR.)

2

122

4,0

488

100%

567

ION POPOVIC1 BĂNĂȚEANU (STR.)

2

395

4,0

1.578

100%

568

ION ROATĂ (STR.)

2

783

4,0

3.132

100%

569

ION ROMÂNU (STR.)

2

386

4,0

1.546

100%

570

ION STOIA UDREA (STR.)

2

276

4,0

1.103

100%

571

ION VIDU (STR.)

2

588

4,0

2.353

100%

572

IONEL DRÎMBĂ (INTR.)

2

152

4,0

606

100%

573

IONEL I. C. BRĂTIANU (P-TA.)

]

305

4,0

1.221

100%

574

IONEL PERLEA (ALEEA)

2

464

4,0

1.856

100%

575

IONEL TEODOREANU (STR.)

314

4,0

1.256

100%

576

IORGOVANULUI (INTR.)

2

85

4,0

340

100%

577

10SIF SÂRBU (STR.)

2

250

4,0

1.001

100%

578

10SIF VELCEANU (STR.)

2

111

4,0

444

100%

579

IOSIF VULCAN (STR.)

1

614

4,0

2.457

100%

580

IRIS (STR.)

2

569

4,0

2.277

100%

581

1SMAIL (STR.)

2

1.003

4,0

4.011

100%

582

1ULIA SIMU (INTR.)

2

230

4,0

919

100%

583

IULIAN GROZESCU (STR.)

1

268

4,0

1.070

100%

584

IULIU MANIU (BUL.)

1

840

8,0

6.720

100%

585

IULIU MANIU (P-TA.)

1

138

4,0

551

100%

586

IULIU PODL1PNY (STR.)

2

358

4,0

1.432

100%

587

IVAN PETRO VICI PAVLOV (STR.)

2

568

4,0

2.272

100%

588

IZLAZ (STR.)

1

1.81 1

4,0

7.244

100%

589

IZVORULUI (STR.)

2

122

4,0

487

100%

590

J. H. PESTALOZZI (STR.)

1

692

4,0

2.770

100%

591

JANOS BOLYAI (STR.)

2

108

4,0

431

100%

592

JEAN MONNET (INTR.)

2

464

4,0

1.858

100%

593

JEAN PAUL MARAT (STR.)

2

210

4,0

839

100%

594

JECZA PETER (STR.)

2

333

4,0

1.332

100%

595

JIUL (STR.)

1

175

4,0

701

100%

596

JOHANN JAKOB EHRLER (STR.)

2

287

4,0

1.149

100%

597

JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.)

1

656

4,0

2.624

100%

598

JOHANN SCHWICKER (STR.)

2

416

4,0

1.665

100%

599

JOHANN SEBASTIAN BACII (STR.)

2

539

4,0

2.155

100%

600

JOHANN WOLF (STR.)

2

204

4,0

817

100%

601

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (STR.)*

1

167

100%

602

JOHANNES GUTENBERG (STR.)

2

222

4,0

889

100%

603

JOHNNY WE1SSMULLER (STR.)

2

268

4,0

1.073

100%

604

JOKAI MOR (STR.)

2

710

4,0

2.839

100%

605

JORGE AMADO (STR.)

2

126

4,0

503

100%

606

JOSE SILVA (STR.)

2

175

4,0

699

100%

607

JOSEF KLAPKA (STR.)

2

429

4,0

1.716

100%

608

JOSEPH GABR1EL (STR.)

2

327

4,0

1.307

100%

609

JOSEPH HAYDN (INTR.)

2

72

4,0

289

100%

610

JOSEPH STRAUSS (STR.)

2

127

4,0

508

100%

611

JOVAN STER1JA POPOVIC (STR.)

2

76

4,0

305

100%

612

JOZSEF ATTILA (STR.)

2

63

4,0

252

100%

613

JULES MICHELET (STR.)

2

73

4,0

293

100%

614

JULES VERNE (STR.)

2

1.380

4,0

5.520

100%

615

JUPITER (STR.)

2

204

4,0

815

100%

616

KARL BROCKY (STR.)

2

370

4,0

1.479

100%

617

KARL KERENYI (STR.)

2

92

4,0

369

100%

618

KARLSRUHE (P-TA.)

1

399

4,0

1.596

100%

619

KAROLY KOS (STR.)

2

103

4,0

414

100%

620

KODALY ZOLTAN (1NTR.)

2

607

4,0

2.428

100%

621

LABIRINT (STR.)

2

771

4,0

3.084

100%

622

LACULUI (STR.)

1

847

4,0

3.390

100%

623

LALELELOR (STR.)

2

439

4,0

1.755

100%

624

LÂMÂIȚE1 (STR.)

2

443

4,0

1.773

100%

625

LĂPTARILOR (STR.)

2

117

4,0

467

100%

626

LASCĂR CATARG1U (STR.)

2

124

4,0

496

100%

627

LAURENȚIU N1COARĂ (STR.)

2

469

4,0

1.875

100%

628

LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR.)

1

368

4,0

1.473

100%

629

LĂUTARILOR (STR.)

2

94

4,0

375

100%

630

LEANDRULUI (STR.)

2

374

4,0

1.497

100%

631

LEGUMICULTORII (STR.)

2

784

4,0

3.135

100%

632

LEMNARI (STR.)

2

213

4,0

853

100%

633

LEONARDO DA VINCI (P-TA.)

1

113

4,0

450

100%

634

LETEA (STR.)

2

685

4,0

2.740

100%

635

LEULUI (STR.)

2

165

4,0

658

100%

636

LEV TOLSTOI (STR.)

2

340

4,0

1.362

100%

637

LEVĂNȚICA (STR.)

2

220

4,0

879

100%

638

LIBELULEI (ALEEA)

2

140

4,0

561

100%

639

LIBERTĂȚII (P-TA.)*

1

12.000

100%

640

L1EGE (STR.)

1

465

4,0

1.861

100%

641

LILIACULUI (STR.)

2

371

4,0

1.482

100%

642

LIMAN (STR.)

2

123

4,0

492

100%

643

L1NIȘTEI (STR.)

1

1.156

4,0

4.622

100%

644

LIREI (ALEEA)

2

179

4,0

717

100%

645

LISABONA (STR.)

2

181

4,0

724

100%

646

LIVEZILOR (STR.)

2

741

4,0

2.965

100%

647

LIV IU REBREANU (BUL.)

1

2.430

8,0

19.444

100%

648

LI VIU TEMPEA (STR.)

2

260

4,0

1.039

100%

649

LOICHIȚĂ VASILE (STR.)

2

159

4,0

636

100%

650

LORENA (STR.)

1

1.352

4,0

5.408

100%

651

LOUIS PASTEUR (STR.)

2

344

4,0

1.375

100%

652

LT. OVIDIU BALEA (STR.)

1

4.839

4,0

19.358

100%

653

LUCEAFĂRUL (STR.)

2

133

4,0

532

100%

654

LUCERNA (STR.)

2

187

4,0

748

100%

655

LUCIAN BLAGA (STR.)*

1

1.706

100%

656

LUDUȘ (STR.)

2

102

4,0

408

100%

657

LUDWIG VAN BEETHOVEN (STR.)

1

222

4,0

888

100%

658

LUDW1G VON YBL (STR.)

2

504

4,0

2.018

100%

659

LUGOJULUI (STR.)

1

776

4,0

3.105

100%

660

LUGOJULUI (CAL.)**

1

2.703

8

21.624

100%

661

LUIG1 GAL VANI (STR.)

2

87

4,0

348

100%

662

LUMINIȚA BOȚOC (STR.)

2

237

4,0

949

100%

663

LUNCANI (STR.)

1

636

4,0

2.542

100%

664

LUNCII (STR.)

2

261

4,0

1.045

100%

665

LUNEI (STR.)

2

481

4,0

1.923

100%

666

LUNGĂ (INTR.)

2

243

4,0

972

100%

667

LUPENI (STR.)

2

83

4,0

333

100%

668

LUȚĂ IOVIȚĂ (STR.)

2

239

4,0

955

100%

669

MACAR1E (STR.)

2

171

4,0

685

100%

670

MACILOR (STR.)

2

678

4,0

2.713

100%

671

MĂCIN (STR.)

2

436

4,0

1.744

100%

672

MADONA (STR.)

2

243

4,0

974

100%

673

MADRID (STR.)

2

214

4,0

857

100%

674

MAGNOLIEI (STR.)

2

762

4,0

3.047

100%

675

MĂGURA (STR.)

2

380

4,0

1.520

100%

676

MAIOR T1TUS MUREȘAN (STR.)

2

423

4,0

1.691

100%

677

MANGALIA (STR.)

2

793

4,0

3.170

100%

678

MANOLE (STR.)

2

225

4,0

899

100%

679

MARAMUREȘ (STR.)

2

232

4,0

928

100%

680

MĂRĂȘEȘTI (STR.)

1

486

4,0

1.944

100%

681

MÂRĂȘTI (P-TA.)

1

285

4,0

1.139

100%

682

MARCEL IANCU (STR.)

2

283

4,0

1.132

100%

683

MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.)

1

1.439

4,0

5.758

100%

684

MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN (STR.)

1

1.431

4,0

5.722

100%

685

MARGARETELOR (STR.)

2

237

4,0

948

100%

686

MĂRGĂRIT ARILOR (STR.)

2

420

4,0

1.681

100%

687

MĂRGHITAȘ (STR.)

2

525

4,0

2.098

100%

688

MĂRGINENILOR (STR.)

2

132

4,0

528

100%

689

MARGINII (STR.)

2

1.458

4,0

5.830

100%

690

MARIA DOGARU (STR.)

2

342

4,0

1.368

100%

691

MAR1A TĂNASE (STR.)

2

147

4,0

587

100%

692

MARIANA DRĂGHICESCU (STR.)

2

288

4,0

1.152

100%

693

MARIUS MOGA (STR.)

2

246

4,0

984

100%

694

MARIUS MUNTEANU (STR.)

2

223

4,0

893

100%

695

MARTIN GEME1NHARDT (STR.)

2

188

4,0

752

100%

696

MARTIN LUTHER (STR.)

2

231

4,0

924

100%

697

MARTIR ALEXANDRU CHOROSI (STR.)

2

119

4,0

477

100%

698

MARTIR ALEXANDRU FERKEL-ȘUTEU (STR.)

2

317

4,0

1.270

100%

699

MARTIR ALEXANDRU GRAMA (STR.)

2

263

4,0

1.052

100%

700

MARTIR ANDREI ISTVAN (ALEEA)

2

473

4,0

1.890

100%

701

MARTIR ANGELA SAVA (INTR.)

2

226

4,0

905

100%

702

MARTIR ANTON FLORIAN (INTR.)

2

243

4,0

971

100%

703

MARTIR CERNĂ1ANU (STR.)

2

539

4,0

2.156

100%

704

MARTIR CLAUDIU VÂRCUȘ (STR.)

2

333

4,0

1.333

100%

705

MARTIR COLONEL IOAN UȚĂ (STR.)

2

535

4,0

2.139

100%

706

MARTIR CONCIATU(1918) (STR.)

2

421

4,0

1.684

100%

707

MARTIR CONSTANTIN GÎRJOABĂ (STR.)

2

126

4,0

505

100%

708

MARTIR CONSTANTIN RADU (STR.)

2

657

4,0

2.629

100%

709

MARTIR CONSTANTIN VÎLCEANU (STR.)

2

229

4,0

915

100%

710

MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICÂ (STR.)

2

234

4,0

936

100%

711

MARTIR CORNEL LUCUȚA (STR.)

2

108

4,0

433

100%

712

MARTIR CORNEL POPESCU (1918) (STR.)

2

800

4,0

3.201

100%

713

MARTIR CR1STINA LUNGU (STR.)

2

155

4,0

620

100%

714

MARTIR DAN CARPIN (STR.)

2

501

4,0

2.003

100%

715

MARTIR DUMITRU JUGĂNARU (STR.)

1

756

4,0

3.024

100%

716

MARTIR DUMITRU OSMAN (INTR.)

2

76

4,0

303

100%

717

MARTIR ELENA N ICO ARĂ (STR.)

2

473

4,0

1.892

100%

718

MARTIR EUGEN NAGY (ALEEA)

2

375

4,0

1.501

100%

719

MARTIR GABRIELA TAKO (STR.)

2

233

4,0

931

100%

720

MARTIR GHEORGHE CRUCERU (ALEEA)

2

207

4,0

828

100%

721

MARTIR GHEORGHE IOSUB (ALEEA)

2

147

4,0

587

100%

722

MARTIR GHEORGHE NUȚU IOȚCOVICI (STR.)

2

122

4,0

489

100%

723

MARTIR GOGU OPRE (STR.)

2

407

4,0

1.628

100%

724

MARTIR HERMAN SPORER (STR.)

2

456

4,0

1.822

100%

725

MARTIR IANOȘ PARIS (INTR.)

1

267

4,0

1.068

100%

726

MARTIR IOAN BUTEANU (STR.)

2

182

4,0

729

100%

727

MARTIR IOAN C1ORDAȘ (1918 ) (STR.)

2

498

4,0

1.993

100%

728

MARTIR IOAN MARIUȚAC (STR.)

2

120

4,0

480

100%

729

MARTIR IOAN STANCIU (STR.)

1

521

4,0

2.083

100%

730

MARTIR IOAN TĂNASE(1949) (STR.)

2

660

4,0

2.641

100%

731

MARTIR IOAN V. AVRAM (ALEEA)

2

124

4,0

494

100%

732

MARTIR ION MIRON (STR.)

2

470

4,0

1.879

100%

733

MARTIR LAD1SLAU CSIMARIK (STR.)

2

135

4,0

5 3 <8

100%

734

MARTIR LEONTINA BÎNCIU (STR.)

2

335

4,0

1.341

100%

735

MARTIR MARIA ANDREI (STR.)

2

440

4,0

1.762

100%

736

MARTIR MARIUS CIOPEC (STR.)

1

349

4,0

1.398

100%

737

MARTIR MARIUS NEMȚOC (STR.)

2

151

4,0

603

100%

738

MARTIR MLIIAI APRO (INTR.)

2

75

4,0

298

100%

739

MARTIR MIROSLAV TODOROV (STR.)

2

273

4,0

1.093

100%

740

MARTIR NICOLAE LĂCĂTUȘ (STR.)

2

589

4,0

2.356

100%

741

MARTIR OCTAVIAN T1NTARU (INTR.)

2

330

4,0

1.319

100%

742

MARTIR OVIDIU MUNTEANU (STR.)

2

169

4,0

676

100%

743

MARTIR PETRE MUTAȘCU (INTR.)

2

<86

4,0

344

100%

744

MARTIR PETRU DOMÂȘNEANU (STR.)

2

468

4,0

1.872

100%

745

MARTIR PETRU HAȚEGANU (STR.)

2

243

4,0

971

100%

746

MARTIR RADIAN BELICI (SCR.)

2

40

4,0

162

100%

747

MARTIR REMUS TĂSALĂ (STR.)

2

405

4,0

1.620

100%

748

MARTIR SEBAST1AN IORDAN (STR.)

2

259

4,0

1.037

100%

749

MARTIR SILVIU MOTOHON (STR.)

2

765

4,0

3.062

100%

750

MARTIR SLOBODANCA EWINGER (INTR.)

2

51

4,0

202

100%

751

MARTIR SOR1NEL LE1A (STR.)

2

118

4,0

473

100%

752

MARTIR SP1RU BLÂNARU (STR.)

2

142

4,0

566

100%

753

MARTIR ȘTEFAN MAR1Ș (STR.)

2

84

4,0

336

100%

754

MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI (INTR.)

2

67

4,0

270

100%

755

MARTIR VAS1LE BALMUȘ (STR.)

2

623

4,0

2.491

100%

756

MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.)

2

141

4,0

564

100%

757

MARTIRILOR 1989 (CAL.)

1

2.551

4,0

10.204

100%

758

MĂSLINULUI (STR.)

2

810

4,0

3.239

100%

759

MĂTĂSARILOR (STR.)

1

635

4,0

2.541

100%

760

MATEI BASARAB (STR.)

2

452

4,0

1.809

100%

761

MATEI CORVIN (STR.)

2

108

4,0

430

100%

762

MATEI MILLO (STR.)

2

790

4,0

3.162

100%

763

MÂTRĂGUNEI (STR.)

2

551

4,0

2.206

100%

764

MAX1M1LIAN FREMONT (STR.)

2

123

4,0

491

100%

765

MAX1MILIEN DE ROBESP1ERRE (STR.)

2

47

4,0

190

100%

766

MEDICINEI (STR.)

1

139

4,0

554

100%

767

M EH ADIA (STR.)

2

339

4,0

1.356

100%

768

MELODIEI (STR.)

2

386

4,0

1.545

100%

769

MEMORANDULUI (STR.)

2

1.218

4,0

4.872

100%

770

MESERIAȘILOR (INTR.)

2

147

4,0

587

100%

771

MESTEACĂNULUI (STR.)

2

355

4,0

1.420

100%

772

MEZ1AD (STR.)

2

207

4,0

828

100%

773

M1CHELANGELO (STR.)

1

467

8,0

3.732

100%

774

M1CȘUNELELOR (STR.)

2

170

4,0

681

100%

775

MIERLEI (INTR.)

2

93

4,0

373

100%

776

MIHAI BĂNĂRESCU (INTR.)

2

79

4,0

316

100%

777

MIHAI EMINESCU (BUL.)

1

1.144

4,0

4.577

100%

778

MIHAI VITEAZU (BUL.)

1

774

8,0

6.189

100%

779

MIHAIL 1VANOVIC1 GL1NKA (STR.)

2

331

4,0

1.326

100%

780

MIHAIL JORA (STR.)

2

90

4,0

361

100%

781

MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.)

1

716

4,0

2.863

100%

782

MIHAIL SADOVEANU (STR.)

2

263

4,0

1.051

100%

783

MILANO (STR.)

2

310

4,0

1.242

100%

784

MILCOV (STR.)

2

195

4,0

780

100%

785

MILE CÂRPENIȘAN (STR.)

2

372

4,0

1.487

100%

786

MILOS CRNJANSKI (STR.)

2

382

4,0

1.528

100%

787

M1NERVA (STR.)

2

83

4,0

330

100%

788

MINIȘ (ALEEA)

2

209

4,0

837

100%

789

MIORIȚA (STR.)

2

241

4,0

963

100%

790

MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR.)

2

2.196

4,0

8.786

100%

791

MIRCEA DIMITRIE RAT1U (STR.)

2

395

4,0

1.580

100%

792

MIRCEA ELIADE (P-TA.)

1

19

4,0

75

100%

793

MIRCEA HOINIC (STR.)

2

171

4,0

684

100%

794

MIRCEA POPA (STR.)

2

125

4,0

499

100%

795

MIRESEI (STR.)

1

263

4,0

1.051

100%

796

MIRON COST1N (STR.)

2

154

4,0

615

100%

797

MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUȚIU (P-TA.)

2

304

4,0

1.217

100%

798

MITROPOLIT DR. VAS1LE LĂZÂRESCU (STR.)

2

161

4,0

644

100%

799

MITROPOLIT VARLAAM (STR.)

2

367

4,0

1.470

100%

800

MOGOȘOA1A (S TR.)

2

121

4,0

483

100%

801

MO1SE DOBOȘAN (STR.)

2

1.885

4,0

7.541

100%

802

MOISE N1COARĂ (STR.)

2

425

4,0

1.700

100%

803

MOLDOVEI (STR.)

2

454

4,0

1.817

100%

804

MOLIDULUI (STR.)

2

437

4,0

1.747

100%

805

MORARILOR (SPL.)

2

103

4,0

412

100%

806

MOȘN1ȚE1 (CAL.)

1

1.358

4,0

5.431

100%

807

MOȚILOR (STR.)

2

134

4,0

536

100%

808

MULHOUSE (STR.)

2

457

4,0

1.828

100%

809

MUNCII (STR.)

2

434

4,0

1.736

100%

810

MUNCITORILOR (STR.)

2

511

4,0

2.043

100%

811

MUNTELE MIC (STR.)

2

112

4,0

450

100%

812

MUNTENIEI (STR.)

2

677

4,0

2.706

100%

813

MUNȚILOR (1NTR.)

2

455

4,0

1.818

100%

814

MUREȘ (STR.)

1

3.609

4,0

14.438

100%

815

MUZICII (ALEEA)

2

532

4,0

2.130

100%

816

NAPOL1 (STR.)

2

589

4,0

2.358

100%

817

NEAJLOV (STR.)

2

982

4,0

3.930

100%

818

NEDELCU ZUGRAV (STR.)

2

196

4,0

784

100%

819

NEPTUN (INTR.)

2

243

4,0

972

100%

820

NERA (STR.)

1

515

4,0

2.060

100%

821

NICCOLO PAG AN INI (STR.)

2

438

4,0

1.752

100%

822

NICHITA STĂNESCU (STR.)

2

125

4,0

500

100%

823

NICOLAE ANDREESCU (STR.)

1

1.049

4,0

4.196

100%

824

NICOLAE BÂLCESCU (P-TA.)

1

86

8,0

691

100%

825

NICOLAE BOBOC (ALEEA)

2

79

4,0

316

100%

826

NICOLAE D. COCEA (STR.)

2

1.073

4,0

4.290

100%

827

NICOLAE FIL1MON (STR.)

2

386

4,0

1.545

100%

828

NICOLAE GH1MBOAȘE (STR.)

2

189

4,0

755

100%

829

NICOLAE GRIVU (STR.)

2

263

4,0

1.050

100%

830

NICOLAE ILIEȘU (STR.)

2

641

4,0

2.565

100%

831

NICOLAE IORGA (STR.)

2

118

4,0

474

100%

832

NICOLAE IVAN (STR.)

2

318

4,0

1.272

100%

833

NICOLAE LABIȘ (STR.)

2

199

4,0

797

100%

834

NICOLAE LEONARD (STR.)

2

470

4,0

1.882

100%

835

NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.)

2

1.158

4,0

4.632

100%

836

NICOLAE TABLE (STR.)

2

187

4,0

749

100%

837

NICOLAE TINCU VELEA (STR.)

2

366

4,0

1.463

100%

838

NICOLAE TITULESCU (SPL.)

1

3.447

4,0

13.790

100%

839

NICOLAE URSU (STR.)

2

301

4,0

1.204

100%

840

NICOLA1 ALEKSEEVICI NEKRASOV (STR.)

2

212

4,0

848

100%

841

N1COLAUS COPERN1C (STR.)

2

452

4,0

1.808

100%

842

NICOLINȚ (STR.)

2

188

4,0

753

100%

843

NICOREȘTI (ALEEA)

2

559

4,0

2.238

100%

844

NICU FILIPESCU (STR.)

1

415

4,0

1.659

100%

845

N1KOLAUS BERWANGER (STR.)

2

251

4,0

1.004

100%

846

NIKOLAUS LENAU (STR.)

1

166

4,0

663

100%

847

NISTRULUI (SPL.)

1

770

4,0

3.081

100%

848

NORMA (STR.)

2

202

4,0

808

100%

849

NOTTINGHAM (STR.)

2

152

4,0

608

100%

850

NOUĂ (STR.)

2

740

4,0

2.959

100%

851

NUFĂR (STR.)

2

543

4,0

2.171

100%

852

OBREJA (STR.)

2

344

4,0

1.377

100%

853

OCTAV BĂNC1LÂ (STR.)

2

248

4,0

993

100%

854

OCTAVIAN GOGA (STR.)

2

97

4,0

387

100%

855

OEDIP (STR.)

2

469

4,0

1.877

100%

856

OFCEA (STR.)

1

314

4,0

1.258

100%

857

OGLINZILOR (STR.)

1

617

4,0

2.469

100%

858

OITUZ (STR.)

1

308

4,0

1.233

100%

859

OLANDA (STR.)

2

497

4,0

1.988

100%

860

OLARILOR (STR.)

2

954

4,0

3.815

100%

861

ONOAREI (1NTR.)

2

82

4,0

327

100%

862

ORĂȘTIE (STR.)

2

463

4,0

1.852

100%

863

ORAVIȚA (STR.)

2

218

4,0

871

100%

864

ORHEI (STR.)

2

301

4,0

1.204

100%

865

ORHIDEELOR (STR.)

2

172

4,0

688

100%

866

ORION (STR.)

2

609

4,0

2.436

100%

867

ORIZONT (INTR.)

2

188

4,0

751

100%

868

ORMOS ZS1GMOND (STR.)

2

117

4,0

468

100%

869

OSCAR SZUHANEK. (STR.)

2

464

4,0

1.856

100%

870

ORȘOVA (STR.)

2

708

4,0

2.832

100%

871

OV1DIU (STR.)

2

272

4,0

1.090

100%

872

OV1DIU CIONCA (INTR.)

2

163

4,0

654

100%

873

OVID1U COTRUȘ (STR.)

1

2.760

4,0

11.039

100%

874

PĂCII (STR.)

2

412

4,0

1.647

100%

875

PĂDURARILOR (STR.)

2

116

4,0

463

100%

876

PĂDUREA VERDE (ALEEA)

1

1.644

4,0

6.578

100%

877

PALANCA (STR.)

1

63

4,0

251

100%

878

PALERMO (STR.)

2

669

4,0

2.674

100%

879

PALMIERILOR (STR.)

2

622

4,0

2.486

100%

880

PANAIT ISTRAT1 (STR.)

2

92

4,0

367

100%

881

PANSELELOR (STR.)

2

700

4,0

2.799

100%

882

PANTELIMON HAL1PPA (STR.)

2

138

4,0

553

100%

883

PARÂNG (STR.)

2

1.000

4,0

4.002

100%

884

PARCULUI (STR.)

2

225

4,0

899

100%

885

PARIS (STR.)

1

303

4,0

1.212

100%

886

PARMA (STR.)

2

310

4,0

1.238

100%

887

PĂSTORILOR (STR.)

2

368

4,0

1.470

100%

888

PATRIARH M1RON CRISTEA (STR.)

2

376

4,0

1.502

100%

889

PAUL CHINEZUL (STR.)

1

191

4,0

763

100%

890

PAUL CONSTANTINESCU (STR.)

2

732

4,0

2.928

100%

891

PAUL 1ORGOVICI (STR.)

. 2

165

4,0

662

100%

892

PAUL MORAND (STR.)

2

1.055

4,0

4.221

100%

893

PAUL NEAGU (STR.)

2

278

4,0

1.112

100%

894

PĂUN PINCIO ION (P-TA.)

2

112

4,0

450

100%

895

PAVEL DAN (STR.)

2

407

4,0

1.629

100%

896

PAVEL JUMANCA (STR.)

2

331

4,0

1.323

100%

897

PAVEL ROTARIU (1NTR.)

2

149

4,0

596

100%

898

PAVEL STOICA (STR.)

2

376

4,0

1.505

100%

899

PELBARTUS (STR.)

2

202

4,0

809

100%

900

PELICANULUI (STR.)

2

545

4,0

2.180

100%

901

PELINULUI (STR.)

2

325

4,0

1.300

100%

902

PENEȘ CURCANUL (SPL.)

1

417

4,0

1.667

100%

903

PEPINIEREI (STR.)

2

191

4,0

763

100%

904

PERLEI (STR.)

2

718

4,0

2.874

100%

905

PERU (1NTR.)

2

222

4,0

887

100%

906

PETALELOR (INTR.)

2

198

4,0

792

100%

907

PETER JECZA (STR.)

2

316

4,0

1.264

100%

908

PETOF1 SANDOR (P-TA.)

1

155

4,0

622

100%

909

PETRE ISPIRESCU (STR.)

2

346

4,0

1.383

100%

910

PETRE OLARIU (STR.)

2

200

4,0

802

100%

911

PETRE PÂCURARIU (INTR.)

2

99

4,0

395

100%

912

PETRE RÂMNEANȚU (STR.)

2

485

4,0

1.941

100%

913

PETRE STOICA (STR.)

2

2.658

4,0

10.632

100%

914

PETRE ȚUȚEA*

2

260

100%

915

PETRU BANDU (STR.)

2

197

4,0

789

100%

916

PETRU CERMENA (STR.)

2

332

4,0

1.328

100%

917

PETRU MAIOR (P-TA.)

2

83

4,0

333

100%

918

PETRU PUȘCHIȚĂ (INTR.)

2

79

4,0

317

100%

919

PETRU RAREȘ (P-TA.)

2

112

4,0

446

100%

920

PETRU SFETCA (STR.)

2

127

4,0

506

100%

921

PETRU VINTILĂ (STR.)

2

104

4,0

417

100%

922

PETUNIEI (STR.)

2

304

4,0

1.218

100%

923

PIATRA CRAIULUI (STR.)

1

209

4,0

836

100%

924

PINDULU1 (STR.)

2

501

4,0

2.005

100%

925

PISA (STR.)

2

167

4,0

667

100%

926

PLANTELOR (INTR.)

2

124

4,0

494

100%

927

PLATANILOR (STR.)

2

584

4,0

2.336

100%

928

PLAUTIUS ANDRONESCU (STR.)

2

350

4,0

1.401

100%

929

PLEVNEI (P-TA.)

2

199

4,0

797

100%

930

PLOPULUI (STR.)

2

78

4,0

311

100%

931

PODGORIEI (STR.)

2

745

4,0

2.980

100%

932

POGÂNIC1 (INTR.)

2

136

4,0

543

100%

933

POIANA MĂRULUI (STR.)

2

217

4,0

866

100%

934

POIANA RUSCĂ (ALEEA)

2

348

4,0

1.391

100%

935

POIENIȚEI (ALEEA)

2

318

4,0

1.272

100%

936

POLONĂ (STR.)

1

3.853

4,0

15.412

100%

937

POMICULTURII (STR.)

1

867

4,0

3.469

100%

938

PONEASCA (STR.)

2

248

4,0

992

100%

939

POPA ANCA (STR.)

2

215

4,0

860

100%

940

POPA LAURENȚ1U (STR.)

2

129

4,0

517

100%

941

POPA ȘAPCĂ (STR.)

1

530

8,0

4.237

100%

942

POSADA (STR.)

2

416

4,0

1.666

100%

943

PRAHOVA (STR.)

1

194

4,0

775

100%

944

PREDEAL (INTR.)

2

116

4,0

463

100%

945

PREOT ALEXANDRU BALAȘ (STR.)

2

365

4,0

1.461

100%

946

PRIETENIEI (STR.)

2

427

4,0

1.708

100%

947

PRIMĂVERII (STR.)

2

85

4,0

339

100%

948

PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA (STR.)

1

197

4,0

787

100%

949

PROF. ALEXANDRU CIȘMAN (STR.)

2

291

4,0

1.165

100%

950

PROF. ANTON KATHREIN (INTR.)

1

216

4,0

864

100%

951

PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR.)

1

930

4,0

3.720

100%

952

PROF. GHEORGHE LONG1NESCU (STR.)

2

213

4,0

852

100%

953

PROF. MIRCEA NEAMȚU (STR.)

2

549

4,0

2.194

100%

954

PROFESOR DIONIS1E LINȚ1A (STR.)

2

115

4,0

461

100%

955

PROFESOR DR. VALER1U ALAC1 (STR.)

2

365

4,0

1.459

100%

956

PROGRESUL (STR.)

2

483

4,0

1.931

100%

957

PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR (STR.)

2

262

4,0

1.048

100%

958

PROTOPOP GEORGE POPOVICI (STR.)

2

268

4,0

1.072

100%

959

PROTOPOP MELEȚIE DRĂGH1CI (SPL.)

1

527

4,0

2.109

100%

960

PRUNULUI (STR.)

2

113

4,0

451

100%

961

PRUTUL (STR.)

2

455

4,0

1.821

100%

962

PUTNA (STR.)

2

286

4,0

1.143

100%

963

RĂCHITEI (STR.)

2

255

4,0

1.018

100%

964

RADU DE LA AFUMAȚI (STR.)

2

322

4,0

1.288

100%

965

RADU NEGRU (STR.)*

2

448

100%

966

RADU TUDORAN (STR.)

2

371

4,0

1.482

100%

967

RAHOVE1 (STR.)

2

224

4,0

897

100%

968

RÂNDUNELELOR (STR.)

2

218

4,0

873

100%

969

RAPSODIEI (STR.)

2

310

4,0

1.241

100%

970

RARĂU (STR.)

2

379

4,0

1.514

100%

971

RĂSĂRITULUI (STR.)

2

539

4,0

2.155

100%

972

RĂSCOALA DIN 1907 (STR.)

2

832

4,0

3.329

100%

973

RÂULUI (INTR.)

2

117

4,0

468

100%

974

RĂZBOIENI (STR.)

2

289

4,0

1.157

100%

975

RECOLTEI (STR.)

2

350

4,0

1.400

100%

976

REGELE CAROL I (BUL.)

1

708

4,0

2.833

100%

977

REGELE FERD1NAND I (BUL.)

1

561

8,0

4.489

100%

978

REGIMENTUL 13 CĂLĂRAȘI (STR.)

2

162

4,0

648

100%

979

REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI (STR.)

2

108

4,0

433

100%

980

REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA (STR.)

2

170

4,0

679

100%

981

REGINA MAR1A (P- TA.)

1

174

8,0

1.393

100%

982

REMUS (STR.)

2

305

4,0

1.219

100%

983

RENAȘTERII (STR.)

• 2

931

4,0

3.726

100%

984

RENE BRASEY (STR.)

2

112

4,0

447

100%

985

REPUBLICII (BUL.)

1

1.465

8,0

11.723

100%

986

RETEZAT (STR.)

2

214

4,0

854

100%

987

REVOLUȚIEI DIN 1989 (BUL.)

1

729

8,0

5.835

100%

988

REZISTENȚA BĂNĂȚEANĂ (STR.)

2

467

4,0

1.868

100%

989

RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY (STR.)

2

96

4,0

382

100%

990

RIGOLETTO (STR.)

2

318

4,0

1.270

100%

991

ROMA (INTR.)

2

258

4,0

1.033

100%

992

ROMANILOR (P-TA.)

1

396

4,0

1.585

100%

993

ROMAN1ȚEI (STR.)

2

425

4,0

1.700

100%

994

ROMUL LADEA(STR.)

2

422

4,0

1.689

100%

995

ROMULUS (STR.)

1

884

4,0

3.537

100%

996

ROMULUS MARITESCU (INTR.)

2

81

4,0

323

100%

997

ROȘIORI (STR.)

2

146

4,0

585

100%

998

ROTUNDĂ (STR.)

2

206

4,0

826

100%

999

ROVINE (STR.)

2

96

4,0

382

100%

1000

ROZELOR (STR.)

1

957

4,0

3.830

100%

1001

ROZMARINULUI (STR.)

2

729

4,0

2.915

100%

1002

RUDÂRIA (STR.)

2

282

4,0

1.127

100%

1003

RUDOLF OTTO (STR.)

2

862

4,0

3.447

100%

1004

RUDOLF WALTER (STR.)

2

1.021

4,0

4.083

100%

1005

RUSSU ȘIR1ANU (STR.)

1

1.133

4,0

4.533

100%

1006

SABIN DRĂGOI (STR.)

2

274

4,0

1.097

100%

1007

SABIN EVUȚIANU (STR.)

2

177

4,0

708

100%

1008

SABIN MĂNU1LĂ (STR.)

2

151

4,0

604

100%

1009

SABINEI (INTR.)

2

77

4,0

309

100%

1010

SACULUI (STR.)

2

302

4,0

1.207

100%

1011

SĂGEȚII (ALEEA)

2

164

4,0

657

100%

1012

ȘAGULU1 (CAL.)

1

5.890

8,0

47.118

100%

1013

SĂLAJ (STR.)

2

103

4,0

413

100%

1014

SALCÂMILOR (STR.)

2

781

4,0

3.123

100%

1015

SĂLCIEI (STR.)

2

181

4,0

725

100%

1016

SAMU1L M1CU (STR.)

2

820

4,0

3.282

100%

1017

SAMU1L ȘAGOVICI (STR.)

2

1.333

4,0

5.332

100%

1018

SĂNĂTĂȚII (ALEEA)

1

528

4,0

2.112

100%

1019

SĂNZ1ENELOR (STR.)

2

479

4,0

1.917

100%

1020

SARMISEGETUSA (P-TA.)

2

115

4,0

458

100%

1021

SATU MARE (STR.)

2

425

4,0

1.701

100%

1022

SATU NOU (STR.)

2

183

4,0

731

100%

1023

SATURN (INTR.)

2

108

4,0

431

100%

1024

SAVA PETROVICI (STR.)

2

118

4,0

471

100%

1025

ȘCOLII (STR.)

2

265

4,0

1.061

100%

1026

SCURTĂ (ALEEA)

2

99

4,0

396

100%

1027

SEBEȘ (STR.)

2

314

4,0

1.255

100%

1028

SECERI1 (STR.)

2

425

4,0

1.700

100%

1029

SEMEN IC (STR.)

2

303

4,0

1.212

100%

1030

SEMICERC (STR.)

2

661

4,0

2.643

100%

1031

SEPIA (INTR.)

2

347

4,0

1.390

100%

1032

SERGENT CONSTANTIN MUȘAT (STR.)*

2

737

100%

1033

SEVER BOCU (CAL.)

1

2.708

8,0

21.663

100%

1034

SEVER1N (STR.)

2

263

4,0

1.053

100%

1035

SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.)

1

1.092

8,0

8.737

100%

1036

SFÂNTA MARIA (P-TA.)

1

185

8,0

1.477

100%

1037

SFÂNTA ROSAL1A (STR.)

2

155

4,0

621

100%

1038

SFÂNTUL GHEORGHE (P-TA.)*

1

2.645

100%

1039

SFÂNTUL IOAN (STR.)

1

210

4,0

840

100%

1040

SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOȘ (INTR.)

2

181

4,0

726

100%

1041

SFÂNTUL NICOLAE (P-TA.)

2

241

4,0

964

100%

1042

SIBIU (STR.)

2

301

4,0

1.203

100%

1043

SIEMENS (STR.)

1

984

4,0

3.937

100%

1044

SIGHET (STR.)

2

140

4,0

560

100%

1045

SILISTRA (STR.)

2

1.109

4,0

4.437

100%

1046

SILVIU BEJAN (STR.)

2

67

4,0

270

100%

1047

SLT. IOAN GROSARU (STR.)

2

227

4,0

908

100%

1048

SLT. IOAN - LUCIAN LEUȘTEAN (STR.)

2

224

4,0

896

100%

1049

SIMEON MANGIUCA (STR.)

2

335

4,0

1.342

100%

1050

SIMION BÂRNUȚIU (STR.)

1

1.061

8,0

8.486

100%

1051

SINAIA (STR.)

2

262

8,0

2.097

100%

1052

SIRIUS (STR.)

2

619

4,0

2.475

100%

1053

SMEURIȘULUI (ALEEA)

2

77

4,0

309

100%

1054

SNAGOV (STR.)

2

403

4,0

1.611

100%

1055

SOARELUI (STR.)

2

593

4,0

2.372

100%

1056

SOCRATE (STR.)

2

438

4,0

1.753

100%

1057

SOFOCLE (SPL.)

2

1.155

4,0

4.620

100%

1058

SOMEȘ (STR.)

2

415

4,0

1.662

100%

1059

SORIN TITEL (STR.)

2

264

4,0

1.055

100%

1060

SOROCA (STR.)

2

318

4,0

1.270

100%

1061

SOVATA (STR.)

2

122

4,0

487

100%

1062

SPARTACUS (STR.)

2

275

4,0

1.099

100%

1063

SPĂTARUL MILESCU (STR.)

2

205

4,0

818

100%

1064

SPERANȚEI (ALEEA)

2

128

4,0

511

100%

1065

SPIRU HARET (SPL.)

2

441

4,0

1.765

100%

1066

STAN VIDRIGH1N (CAL.)

1

1.983

8,0

15.866

100%

1067

STEAUA (STR.)

1

643

4,0

2.573

100%

1068

ȘTEFAN CEL MARE (STR.)

1

814

4,0

3.257

100%

1069

ȘTEFAN CICIO POP (STR.)

2

118

4,0

473

100%

1070

ȘTEFAN FOGÂRAȘI (STR.)

2

416

4,0

1.664

100%

1071

ȘTEFAN NÂDĂȘAN (STR.)

2

306

4,0

1.223

100%

1072

ȘTEFAN OCTAVIAN 10SIF (STR.)

]

507

4,0

2.027

100%

1073

ȘTEFAN PROCOP1U (STR.)

2

1.197

4,0

4.787

100%

1074

ȘTEFAN SZONYI (STR.)

2

251

4,0

1.006

100%

1075

STEJARUL (STR.)

2

133

4,0

533

100%

1076

STELELOR (STR.)

2

458

4,0

1.830

100%

1077

ȘTIINȚEI (STR.)

2

103

4,0

410

100%

1078

STOROJINEȚ (STR.)

2

168

4,0

672

100%

1079

ȘTRANDULUI (STR.)

2

921

4,0

3.683

100%

1080

STUDENȚILOR (ALEEA)

1

380

4,0

1.520

100%

1081

STUP ARILOR (STR.)

2

1.004

4,0

4.017

100%

1082

SUBULEASA (STR.)

2

109

4,0

438

100%

1083

SUCEAVA (STR.)

2

540

4,0

2.159

100%

1084

SUCULUI (STR.)

2

194

4,0

778

100%

1085

SUDULUI (BUL.)

1

1.282

8,0

10.254

100%

1086

SUL1NA (STR.)

2

1.418

4,0

5.672

100%

1087

SUNETULUI (INTR.)

2

111

4,0

443

100%

1088

SURDUC (INTR.)

2

88

4,0

351

100%

1089

SURORILE MARTIR CACEU (STR.)

1

1.102

4,0

4.407

100%

1090

TABORULUI (STR.)

2

672

4,0

2.689

100%

1091

TACIT (STR.)

2

621

4,0

2.486

100%

1092

TAKEIONESCU (BUL.)

1

1.259

8,0

10.072

100%

1093

TĂLĂNGII (INTR.)

2

454

4,0

1.817

100%

1094

TAPIA (STR.)

2

243

4,0

974

100%

1095

TARGU MUREȘ (STR.)

2

94

4,0

376

100%

1096

TATA OANCEA (STR.)

2

381

4,0

1.522

100%

1097

TAZLÂU (STR.)

2

409

4,0

1.637

100%

1098

TEATRULUI (STR.)

2

144

4,0

575

100%

1099

ȚEBEA (STR.)

2

667

4,0

2.668

100%

1100

TEIULUI (STR.)

2

719

4,0

2.875

100%

1101

TELEGRAFULUI (STR.)

2

1.185

4,0

4.741

100%

1102

TEODOR BUCURESCU (STR.)

2

217

4,0

868

100%

1103

TEODOR GÂRNEȚ (STR.)

2

252

4,0

1.009

100%

1104

TEODOR UNGUREANU (INTR.)

2

81

4,0

322

100%

1105

TEODOR V. PĂCĂȚIAN (STR.)

2

78

4,0

310

100%

1106

ȚEPEȘ VODĂ (P-TA.)

2

118

4,0

474

100%

1107

THEODOR AMAN (STR.)

2

708

4,0

2.833

100%

1108

THEODOR MIHALI (ALEEA)

2

172

4,0

687

100%

1109

THEODOR PALLADY (STR.)

2

696

4,0

2.784

100%

1110

TIBERIU BRED1CEANU (ALEEA)

1

76

4,0

303

100%

1111

TIBERIU TIMIȘAN POP (INTR.)

2

177

4,0

706

100%

1112

T1BISCUM (STR.)

2

412

4,0

1.647

100%

1113

ȚIBLEȘULUI (STR.)

2

499

4,0

1.996

100%

1114

T1BRULUI (STR.)

2

753

4,0

3.014

100%

1115

TIGRULUI (STR.)

2

711

4,0

2.845

100%

1116

TIMIȘ (STR.)

2

1.112

4,0

4.447

100%

1117

TIMIȘULUI (STR.)

2

104

4,0

417

100%

1118

T1MOCULUI (STR.)

2

519

4,0

2.076

100%

1119

TIMOTEI CIPARIU (STR.)

2

182

4,0

727

100%

1120

TIMOTEI POPOVICI (INTR.)

2

99

4,0

395

100%

1121

TINERETULUI (P-TA.)

I

94

4,0

377

100%

1122

TITAN (STR.)

2

186

4,0

742

100%

1123

TITU MAIORESCU (STR.)

2

351

4,0

1.403

100%

1124

TITUS LIVIUS (STR.)

2

131

4,0

525

100%

1125

TOPL1ȚA (STR.)

2

151

4,0

605

100%

1126

TOPOLOGULUI (INTR.)

2

262

4,0

1.049

100%

1127

TOPORAȘILOR (STR.)

2

313

4,0

1.252

100%

1128

TORAC (STR.)

1

894

4,0

3.577

100%

1129

TORINO (STR.)

2

247

4,0

986

100%

1130

TORONTALULUI (CAL.)

1

5.605

8,0

44.840

100%

1131

TOSCA (STR.)

2

671

4,0

2.684

100%

1132

TRAIAN (P-TA.)

1

307

4,0

1.229

100%

1133

TRAIAN DEMETRESCU (STR.)

2

242

4,0

967

100%

1134

TRAIAN GROZĂVESCU (STR.)

2

248

4,0

992

100%

1135

TRAIAN LALESCU (STR.)

2

471

4,0

1.884

100%

1136

TRAIAN NOVAC (STR.)

2

179

4,0

718

100%

1137

TRAIAN SIMU (STR.)

2

491

4,0

1.964

100%

1138

TRAIAN VUIA (STR.)

2

1.186

4,0

4.742

100%

1139

TRANSILVANIA (STR.)

2

339

4,0

1.354

100%

1140

TRAVIATA (STR.)

2

270

4,0

1.082

100%

1141

TREVISO (STR.)

2

186

4,0

744

100%

1142

TRIFOIULUI (STR.)

2

213

4,0

851

100%

1143

TRISTAN TZARA (STR.)

2

561

4,0

2.244

100%

1144

TUDOR ARGHEZ1 (STR.)

2

646

4,0

2.584

100%

1145

TUDOR VLADIMIRESCU (SPL.)

1

3.291

4,0

13.163

100%

1146

TULCEA (STR.)

2

427

4,0

1.709

100%

1147

TURDA (STR.)

2

639

4,0

2.555

100%

1148

TURNU ROȘU (STR.)

2

99

4,0

396

100%

1149

ULMULUI (STR.)

2

142

4,0

570

100%

1150

ULP1A TRAIANA (STR.)

2

1.437

4,0

5.749

100%

1151

UMBREI (STR.)

2

151

4,0

602

100%

1152

UMBROASĂ (1NTR.)

2

374

4,0

1.494

100%

1153

UNIRII (P-TA.)*

1

16.650

100%

1154

URANUS (STR.)

2

651

4,0

2.603

100%

1155

URSENI (CAL.)

1

1.824

4,0

7.297

100%

1156

UZINEI (STR.)

1

477

4,0

1.907

100%

1157

VADUL CĂLUGĂRENI (STR.)

2

225

4,0

900

100%

1158

VADUL CRIȘULU1 (STR.)

2

508

4,0

2.031

100%

1159

VÂLCEA (STR.)

2

204

4,0

815

100%

1160

VALERIU BRANIȘTE (STR.)

2

107

4,0

430

100%

1161

VĂLIȘOARA (STR.)

1

796

4,0

3.182

100%

1162

VĂLIUG (STR.)

2

200

4,0

799

100%

1163

VÂNĂTORILOR (STR.)

2

492

4,0

1.966

100%

1164

VÂNTULUI (INTR.)

2

77

4,0

307

100%

1165

VĂRĂDIA (STR.)

2

280

4,0

1.120

100%

1166

VAS1LE ADAMACIII (P-TA.)

2

119

4,0

474

100%

1167

VASILE ALECSANDRI (STR.)*

1

0

0,0

1.843

100%

1168

VASILE CÂRLOVA (STR.)

2

536

4,0

2.145

100%

1169

VASILE CREȚU (STR.)

2

289

4,0

1.156

100%

1170

VASILE GEORGEVICI (STR.)

2

555

4,0

2.220

100%

1171

VASILE GOLDIȘ (STR.)

1

322

4,0

1.288

100%

1172

VASILE LUCACIU (STR.)

2

380

4,0

1.521

100%

1173

VASILE LUPU (STR.)

2

493

4,0

1.973

100%

1174

VASILE M1OC (STR.)

2

155

4,0

619

100%

1175

VASILE NICOLESCU (STR.)

2

184

4,0

735

100%

1176

VASILE PÂR VAN (BUL.)

1

814

8,0

6.513

100%

1177

VASILE VOICULESCU (STR.)

2

274

4,0

1.094

100%

1178

VEGA (INTR.)

2

213

4,0

851

100%

1179

VEGETAȚIEI (STR.)

2

239

4,0

957

100%

1180

VENUS (STR.)

2

615

4,0

2.461

100%

1181

VERDE (STR.)

2

675

4,0

2.700

100%

1182

VERONICA MICLE (STR.)

2

223

4,0

893

100%

1183

VERSULUI (STR.)

2

521

4,0

2.086

100%

1184

VEVERIȚEI (ALEEA)

2

250

4,0

1.001

100%

1185

VICTOR BABEȘ (BUL.)

1

808

4,0

3.234

100%

1186

VICTOR GAGA (STR.)

2

330

4,0

1.321

100%

1187

VICTOR HUGO (STR.)

1

942

4,0

3.768

100%

1188

VICTOR VÂLCOVICI (STR.)

2

866

4,0

3.464

100%

1189

VICTOR VLAD DELAMARINA (STR.)

2

154

4,0

614

100%

1190

VICTORIEI (P-TA.)

1

48

4,0

193

100%

1191

VIDIN (STR.)

2

242

4,0

969

100%

1192

VIILOR (ALEEA)

2

1.410

4,0

5.639

100%

1193

VIITORULUI (STR.)

2

128

4,0

512

100%

1194

VIOLETELOR (STR.)

2

290

4,0

1.160

100%

1195

VIORELELOR (STR.)

2

391

4,0

1.564

100%

1196

VIRGIL BIROU (STR.)

2

216

4,0

862

100%

1197

VIRGIL MADGEARU (STR.)

2

709

4,0

2.836

100%

1198

VIRGIL ONIȚIU (STR.)

2

354

4,0

1.417

100%

1199

VIRGIL SIMONESCU (INTR.)

2

309

4,0

1.236

100%

1200

VIRGILIU (STR.)

2

489

4,0

1.955

100%

1201

VIRTUȚII (STR.)

2

283

4,0

1.132

100%

1202

VIȘINULUI (INTR.)

2

103

4,0

412

100%

1203

VLAD BĂNĂȚEANU (STR.)

2

257

4,0

1.029

100%

1204

VLĂDEASA (STR.)

2

331

4,0

1.323

100%

1205

VLĂSIEI (STR.)

2

138

4,0

554

100%

1206

VOLTA (STR.)

2

151

4,0

604

100%

1207

VRANCEA (STR.)

2

244

4,0

975

100%

1208

VUK ST. KARADZ1C (STR.)

2

<813

4,0

3.253

100%

1209

VULTURILOR (STR.)

2

1.464

4,0

5.854

100%

1210

WILHELM CONRAD RONTGEN (STR.)

2

142

4,0

570

100%

1211

WILHELM TELL (STR.)

2

1.420

4,0

5.681

100%

1212

WILLIAM SHAKESPEARE (STR.)

2

486

4,0

1.946

100%

1213

ZALĂU (STR.)

2

119

4,0

475

100%

1214

ZAMBILELOR (STR.)

2

289

4,0

1.158

100%

1215

ZÂNELOR (1NTR.)

2

129

4,0

515

100%

1216

ZÂNOAGA (STR.)

. 2

265

4,0

1.061

100%

1217

ZARAND (STR.)

2

236

4,0

945

100%

1218

ZĂVOI (STR.)

2

127

4,0

510

100%

1219

ZEFIRULUI (STR.)

2

428

4,0

1.712

100%

1220

ZENIT (INTR.)

2

369

4,0

1.474

100%

1221

ZIDULUI (INTR.)

2

48

4,0

193

100%

1222

ZIMBRULUI (STR.)

2

149

4,0

597

100%

1223

Z1MN1CEA (STR.)

2

548

4,0

2.191

100%

1224

ZLATNA (STR.)

2

236

4,0

945

100%

1225

ZORILE (STR.)

2

504

4,0

2.015

100%

1226

ZURICH (STR.)

2

717

4,0

2.867

100%

1227

ZUROBARA (STR.)

2

259

4,0

1.037

100%

TOTAL (in metri patrati) :

2.602.484

NOTĂ

* Suprafața străzilor menționate a fost modificată ca urmare a lucrărilor de reabilitare a Centrului Istoric al Municipiului Timișoara.

** Completare lungime stradă


CONSILIER

FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Stațiile mijloacelor de transport în comun, pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Denumire stație mijloc de transport în comun

Suprafața deszăpezită (mp)

Grad de prioritate

1

Traseul: Pod C. Sagului -Calea Sagului - bv. 16 Decembrie - Bv. luliu Maniu -str. Pop de Basesti - str.Garii -Bv.Republicii -str.Sf.loan - str.Ghe. Lazar - Calea Circumvalatiunii - Calea Aradului - Giratie Selgros si retur

Pod CI. Sagului

50

100%

2

Shopping City

50

100%

3

P-ța Veteranilor

50

100%

4

Bd. Dâmbovița

50

100%

5

P-ța I. Maniu

50

100%

6

Regele Carol

50

100%

7

Pop de Băsești

50

100%

8

Gara de Nord

50

100%

9

P-ța R. Maria

50

100%

10

Ghe. Lazăr

50

100%

11

Circumvalațiunii

50

100%

12

P-ța C. Europei

50

100%

13

Miresei

50

100%

14

CI. Torontalului

50

100%

15

Liege

50

100%

16

U.T.T.

50

100%

17

Agronomie

50

100%

18

Selgros

50

100%

19

TraseukContinental-Calea Buziasului - P-ta Ghe. Domasnean- str.

Venus - str. Mareșal Prezan Constantin - bv.

Sudului - bv. Dr. losif Bulbuca - str. Aries - str. Cluj -bv. Michelangelo -str. Hector -str. Oituz - P-ta Marasti - Calea

Alexandru loan Cuza - P-ta Consiliul Europei -Calea Sever Bocu -str. Sfinții Apostoli Petru si

Continental

50

100%

20

Ghe. Domășnean

50

100%

21

Bd. Sudului (buclă)

50

100%

22

Cvartal Sudului

50

100%

23

Spitalul Județean

50

100%

24

Cluj

50

100%

25

Complex Studențesc

50

100%

26

Hector

50

100%

27

P-ța C. Europei

50

100%

28

Dacia Service

50

100%

29

Div 9 Cavalerie

50

100%

30

Pomiculturii

50

100%

31

Ap. Petru și Pavel

50

100%

32

Stuparilor

50

100%

33

Traseul : Apicultorilor -Calea Martirilor 1989 -str. Aries - str. Cluj - Bv.

Vasile Parvan - Splai Tudor Vladimirescu -

Splai Nicolae Titulescu -Bv.Gen. I. Dragalina -Gara de Nord - Bv.

Republicii - Bv.Regele Ferdinand - bv.V.Parvan -str.Cluj - Calea Martirilor

Apicultorilor

Apicultorilor

50

100%

34

Muzicescu

50

100%

35

Mureș

50

100%

36

M-șal C-tin Prezan

50

100%

37

Martir I. Staneiu

50

100%

38

CI. Martirilor

50

100%

39

Cluj

50

100%

40

Complex Studențesc

50

100%

41

Univ. de Vest

50

100%

42

Pod Mit. Șaguna

50

100%

43

Jiul

50

100%

44

N.Titulescu

50

100%

45

Gara de Nord

50

100%

46

Traseul: Bastion -str.Take lonescu - Bv.

Bastion

50

100%

47

P-ța Badea Cârțan

50

100%

48

P-ța V. Economii

50

100%

49

Arena Aqua

50

100%

50

Simion Barnutiu - DN 6 -Real 3 - Aeroport Civil -Cartier Aeroport - UM Aeroport si retur

DN6

51

Jumbo

52

Hella

53

Aeroport Civil II

54

Cartier Aeroport

55

UM Aeroport

56

Traseul: str.Baritiu -str.Garii - Bv.Republicii -str.Ghe Dima - P-ta Marasti - str.Oituz -Bastion - str.Take lonescu - Bv. Simion Barnutiu -DN 6 - Aeroport Civil si retur

Ghe. Barițiu >

57

Gara de Nord

58

P-ța 700

59

Bastion

60

P-ța Badea Cârțan

61

P-ța V. Economu

62

Arena Aqua

63

DN6

64

Jumbo

65

Aeroport Civil

66

Traseul: P-ta Consiliul Europei -Calea Aradului -str. Miresei - Calea Torontalului - Metro -Platforma Industriala ( PITT)

P-ța C. Europei

67

Miresei

68

Liege

69

G. Alexandrescu

70

Metro

71

AGIL

72

PITT

73

Traseul: P-ta Grozavescu ■ Bv. Michelangelo - Bv. Vasile Parvan - Splaiul Tudor Vladimirescu - bv.

T. Grozăvescu

74

Parcul Copiilor

75

Pasaj Michelangelo

76

Univ. de Vest

77

Pod Mit. Șaguna

78

P-ța Mocioni

79

Brâncoveanu

80

P-ta I. Maniu

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

81

16 Decembrie - str. Budai Deleanu - str. Banatul -str. Nicolae Andreescu - P ta Petofi Sandor - str.

1.Slavici - str. Wilhelm Teii - str. Polona - Abator si retur

Crizantemelor

82

Bd. Dâmbovița

83

Opre Gogii

84

Păcii

85

V. Simionescu

86

Liceul Auto

87

Podgoriei

88

C.I. Nottara

89

Răscoala din 1907

90

F.Z.B.

91

Abator

92

Traseul: Pod Calea Sagului - str. Izlaz - str.

Bujorilor - Calea Sagului ■ bv. 16 Decembrie - str.

Porumbescu - Bv. Mihai Viteazul - Bv. Vasile

Parvan - str. Pestalozzi -str. Iepurelui - str. Baba Dochia - str. A.Saguna -str. I. Vulcan -

Str.Campului - str.Torac -Calea Mosnitei -

str.Albăstrelelor - str.Tata Oancea - str.Demetrescu

si retur

Pod CI. Șagului

93

Izlaz

94

Bujorilor

95

P-ța Veteranilor

96

Bd. Dâmbovița

97

Brâncoveanu

98

Porumbescu

99

P-ța Bălcescu

100

Fac. de Mecanică

101

Fac. de Electrotehnică

102

Univ. de Vest

103

Pasaj Michelangelo

104

Pestalozzi

105

Radio Timișoara

106

Iepurelui

107

A Șaguna

108

losif Vucan

109

Uzina de apă

110

Căprioarei

111

Levănțica

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

112

Apateu

113

Azur

114

Plastique Forme

115

Albăstrelelor

116

T.Demetrescu

117

Școala Plopi

118

Taseul: Gara de Nord -Bv.Gen. I. Dragalina -Bv.Regele Carol I - P-ta Al. Mocioni - P-ta Maria -

Bv. Carmen Sylva - str.

Dr. l.Nemoianu - P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Traian - str. Mihalache loan - str. A.Saguna - str. Gh. Adam - Aleea CFR -str. M. Kogalniceanu -str. Dacilor - P-ta Traian -Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - str. Dr. l.Nemoianu ■

Bv. Carmen Sylva - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni -

Bv.Regele Carol I -Bv.Gen. I. Dragalina -

Gara Timișoara Nord

119

Bv.Regele Carol I

120

P-ta Al. Mocioni

121

P-ța Sf. Maria

122

Catedrala Metropolitana

123

Spitalul de Copii

124

P-ta Timișoara 700

125

P-ta Libertății

126

Hotel Continental

127

Prefectura

128

3 August 1919

129

P-ța Traian

130

Prințul Turcesc

131

P-ța Sarmisegetusa

132

Lalelelor

133

P-ța Gen. V. Econpmu

134

Spitalul Dr.V.Babeș

135

Stația Meteo

136

Taseul: Bv.Dambovita -str.l.Preyer - Bv.Regele Carol 1 - P-ta Al. Mocioni - P-ta Maria - Bv. Carmen Sylva - str. Dr. l.Nemoianu - P-ta 700 -Bv.Revolutiei 1989 - P-ta

Bd. Dâmbovita

137

Crizantemelor

138

Mangalia

139

P-ța I. Maniu

140

Regele Carol

141

P-ța Mocioni

142

P-ța Maria

143

Catedrala Mit.

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

144

iraian - su. l/uchoi -str.M.Kogalniceanu -Aleea CFR - Str.Adam Gh - str.A.Saguna - str.

I.Mihalache - P-ta Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - str. Dr. LNemoianu - Bv. Carmen Sylva - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol I - str.I.Preyer -Bv.Dambovita

Spitalul de Copii

145

P-ța 700

146

P-ța Libertății

147

Hotel Continental

148

Prefectură

149

Bd. 3 August 1919

150

P-ța Traian

151

P-ța Badea Cârțan

152

Gara de Est

153

Arena Electrica

154

U.M.T.

155

Stația Meteo

156

Taseul: Calea Torontalului - Bv.Cetatii P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Traian -str.Ștefan cel Mare -Calea Stan Vidrighin - P-ta Ghe.Domasnean -Calea Buziasului - Ciarda Roșie - Calea Buziasului -P-ta Ghe.Domasnean -Calea Stan Vidrighin -str.Ștefan cel Mare - P-ta Traian - Bv.Revolutiei 1989- P-ta 700-Bv.Cetatii - Calea Torontalului

C.Torontalului

157

Matei Basarab

158

Amforei

159

B-dul Cetății

160

Balta Verde

161

D.I.Mendeleev

162

Calea Circumvalațiunii

163

P-ța Timișoara 700

164

P-ța Libertății

165

Hotel Continental

166

Prefectură

167

3 August 1919

168

P-ța Traian

169

F-ca de Bere

170

Banatim

171

F-ca de Detergenți

172

Mecatim

173

Spumotim

174

P-ța Gen.Ghe.Domășnean

175

Electrotimiș

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

176

l.O.T.

177

Ciarda Roșie

178

Traseul : Ronat - calea Mareșal I.Antonescu -Bv.C.Brediceanu - P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 Bv. 3 August 1919 - P-ta Traian - str.Ion Mihalache

- str.A.Saguna - Calea Dorobanților - str.Ghe

Adam - str.Avram Imbroane -str.M.Kogalniceanu -str.Dacilor - Bv.3 August •

Bv.Revolutiei - Bv.

C.Brediceanu - Calea Mareșal I.Antonescu -

Ronat

Ronat

179

Războieni

180

A. Guttenbrun

181

Madona

182

G. Alexandrescu

183

A. Lăpușneanu

184

Macilor

185

Zalău

186

Balta Verde

187

Mendeleev

188

Circumvalațiunii

189

P-ța 700

190

P-ta Libertății .

191

Hotel Continental

192

Prefectură

193

Bd. 3 August 1919

194

P-ța Traian

195

Prințul Turcesc

196

P-ța Sarmisegetusa

197

Lalelelor

198

P-ța V. Economii

199

Spitalul V. Babeș

200

Stația Meteo

201

Bd. Dâmbovita

202

Banatul

203

Transilvania

204

P-ța Veteranilor

205

Chișodei

206

Izlaz

207

E. Zola

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

208

Traseul : bv.Dambovita -

Progresul

209

str.Ana Ipatescu -

Pavlov

210

str.Victor Hugo - str.

Mureș

211

Drubeta -

Lidia

212

str. Independentei -

Drubeta

213

str.Gh.Doja - P-ta Maria -

Memorandului

214

Bv. 16 Decembrie -

P-ța Bălcescu

215

bv.Regele Ferdinand -

Parc Doina

216

str.Nemoianu -

P-ța Maria

217

str.Brediceanu -

Catedrala Mit.

218

Bv.Cetatii - Bucla

Spitalul de Copii

219

C.Torontalului si retur

Brediceanu

220

Circumvalațiunii

221

Mendeleev

222

Balta Verde

223

Bd. Cetății

224

Amforei

225

M. Basarab

226

CI. Torontalului

227

Gara de Nord

228

Traseul : Gara de Nord -

Regele Carol

229

Bv.Gen. I. Dragalina -

P-ța Mocioni

230

Bv.Regele Carol 1 - P-ta

P-ța Maria

231

Al. Mocioni - P-ta Maria -

Parc Doina

232

str.Gh.Doja - str.l

P-ța Bălcescu

233

Decembrie - Calea Stan

P-ța Crucii

234

Vidrighin - P-ta

Cluj

235

Ghe.Domasnean - Calea

Olimpia

236

Stan Vidrighin - str. 1

Deliblata

237

Decembrie - str.Gh.Doja ■

Banatim

238

P-ta Maria - P-ta Al.

Cimitir Buziaș

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

239

Mocioni - Bv.Regele Carol I - Bv.Gen. I.

Dragalina - Gara de Nord

F-ca de Detergenți

240

Mecatim

241

Spumotim

242

Ghe. Domășnean

243

Traseul : Gara de Nord -

Bv.Gen.I.Dragalina -Bv.Regele Carol -str.J.

Preyer - Bv.Dambovita -

Bv.Liviu Rebreanu -Bv.Dr.Ioan Bulbuca - P-ta

Ghe.Domasnean si retur

CI. Torontalului

244

M. Basarab

245

Amforei

246

Bd. Cetății

247

Balta Verde

248

Mendeleev

249

Circumvalațiunii

250

Brediceanu

251

Spitalul de Copii

252

Catedrala Mit.

253

P-ța Maria

254

Parc Doina

255

P-ța Bălcescu

256

P-ța Crucii

257

Cluj

258

Olimpia

259

Deliblata

260

Banatim

261

F-ca de Bere

262

P-ța Traian

263

P-ța Badea Cârțan

264

Gara de Est

265

Arena Electrica

266

U.M.T.

267

Stația Meteo

268

Ghe. Barițiu

269

Pop de Băsești

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

270

Traseu: Gh. Baritiu -str.Garii - Bv.Republicii -str.Sf. loan - str.Gh.Dima P-ta Marasti - str.Oituz -

P-ta LC.Bratianu -Bv.Tache lonescu - Bv. S.

Bamutiu - C.Lugoj ului

Gara de Nord

271

Jiul

272

P-ța R.. Maria

273

P-ța 700

274

P-ța Mărăști

275

Bastion

276

Poliția Jud. Timiș

277

RATT

278

P-ța Badea Cârțan

279

Samuil Micu

280

Renașterii

281

P-ța V. Economii

282

Arena Aqua

283

Traseul:P-ta Marasti - str. G. Dima - str. Gh. Lazar -str. Cloșca - str.Loc.

Ovidiu Balea - Pasaj CF si retur

P-ta Mărăsti

284

P-ța 700

285

Circumvalațiunii

286

Timiș

287

Bd. Cetății

288

P-ța A. lancu

289

Vuk Karadjic

290

G. Alexandrescu

291

P-ța de Gros

292

Pasaj C.F.

293

Traseu: Gh.Baritiu -str.Garii - Bv.Republicii -str.Sf. loan - str.Gh.Dima ■

P-ta Marasti - Calea

Al.l.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Sever

Bocu - LI. de la Brad -Calea Sever Bocu -str.Episcop V.Lazarescu -

Ghe. Baritiu

294

Pop de Băsești

295

Gara de Nord

296

Jiul

297

P-ța R. Maria

298

P-ța 700

299

P-ța Mărăști

300

lulius Mall

301

Cimitirul Eroilor

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

302

Calea Aradului - P-ta

- C.Europei - Calea Al.LCuza - P-ta Marasti -str.Gh.Dima - str.Paris -

Div 9 Cavalerie

50

100%

303

Pomiculturii

50

100%

304

Ap. Petru și Pavel

50

100%

305

LI.de la Brad

50

100%

306

Traseu: Prezan (bucla) -str.Mareșal C-tin Prezan str. Aries - str. Cluj - P-ta Leonardo da Vinci -Bv. Michelangelo - Bv.

M. Eminescu - str. Traian Grozavescu - Bv.

Michelangelo - P-ta

Prezan (buclă)

50

100%

307

M-șal C-tin Prezan

50

100%

308

Martir 1. Stanciu

50

100%

309

CI. Martirilor

50

100%

310

Cluj

50

100%

311

Complex Studențesc

50

100%

312

Parcul Copiilor

50

100%

313

T. Grozăvescu

50

100%

314

Traseu: Bv. Sudului - Bv. losif Bulbuca - str. Aries

- str. Cluj - P-ta Leonardo da Vinci - Bv. Michelangelo - Bv. M. Eminescu - Grozavescu -Bv. Eminescu - Bv. Michelangelo - P-ta

Prezan (buclă)

50

100%

315

M-șal C-tin Prezan

50

100%

316

Martir I. Stanciu

50

100%

317

Calea Martirilor

50

100%

318

Cluj

50

100%

319

Complex Studențesc

50

100%

320

Parcul Copiilor

50

100%

321

T. Grozăvescu

50

100%

322

Traseu: str.Baader - Str. înfrățirii - Bv.Tache lonescu - P-ta l.C.Bratianu - str.Oituz -P-ta Marasti - Calea Al.LCuza - P-ta C.Europei - Calea Aradului - Institutul Agronomic - Calea

Agronomie

50

100%

323

U.T.T.

50

100%

324

Liege

50

100%

325

Dacia Service

50

100%

326

P-ța C. Europei

50

100%

327

P-ța Mărăști

50

100%

328

Bastion

50

100%

329

Poliția Jud. Timiș

50

100%

330

Baader

50

100%

331

Traseu: C.P. Solventul -str.Garii - Bv.Republicii -str.Sf. loan - str.Gh.Dima •

C.P. Solventul

50

“100%

332

Gelu

50

100%

333

Pop de Băsești

50

100%

334

P-ta Marasti - Calea

Al.l.Cuza - P-ta

C. Europei - Calea Aradului - str.Liege -Calea Torontalului - P-ta

C.Europei - Calea Al.l.Cuza - P-ta Marasti -str.Gh.Dima - str.Paris -

Gara de Nord

335

Jiul

336

P-ța R. Maria

337

P-ța 700

338

P-ța Mărăști

339

P-ța C. Europei

340

Remus Răduleț

341

Liege

342

Traseu: Gara de Nord -Bv. Republicii - str. Gării str. Ghe. Pop de Basesti -Bv. luliu Maniu - str. Budai Deleanu - str.

Prahova - str. Banatul -Bv. Dambovita - str. Ion Barac - str. Ardealullui -str. loan Slavici - P-ta Ovidiu Codrus - str.

Polona - Abatorsi retur

Gara de Nord

343

Pop de Băsești

344

Regele Carol

345

P-ța I. Maniu

346

Crizantemelor

347

Bd. Dâmbovița

348

Opre Gogu

349

Păcii

350

Canton C.F.R.

351

Liceul Auto

352

Podgoriei

353

C.I. Nottara

354

Răscoala din 1907

355

Polonă

356

F.Z.B.

357

Abator

358

Traseul: Garaj Auto-C.Stan Vivdrighin-str. Ștefan cel Mare-str.

Iepurelui - str. Baba Dochia - str. Andrei Saguna - losif Vulcan -str. Câmpului - str. Rudolf Walter - Canal

Cimitir Buziaș

359

F-ca de Bere

360

Iepurelui

361

A Saguna

362

losif Vucan

363

Uzina de apă

364

Rudolf Walter

365

Albăstrelelor

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

366

Bega - str. Martir Cornel Popescu -str.Parcului -str.Cocorilor - str.Martir Cornel Popescu - str.

Nicolae Tincu Velea - str. Tata Oancea - str.

lokai Mor

367

C. Popescu

368

Parcului

369

Cocorilor

370

Calistrat Hogaș

371

Școala Plopi

372

Traseul: str.Matei Millo -str. Nicolae D.Cocea -str.Martir Constantin

Radu - str.Iuliu Podlipny -Calea Urseni - str.Gavril

Muzicescu - Calea Martirilor - str.Maresal C-tin Prezan si retur.

Electrotimiș

373

C. Radu

374

D. Dinicu

375

Uzina Apă U.

376

Tosca

377

M. Sadoveanu

378

Mureș

379

M-șal C-tin Prezan

380

Prezan (buclă)

381

Traseul: P-ta V.Economu ■ str.Matasarilor - str.

Uzinei - str.Rozelor - str. Valisoara - str. Luncani -str. Vodă Tepes - str.

Ismail - str. Titeica - str.

Valisoara - str. Rozelor -str.Uzinei - Calea Dorobanților - p-ta

P-ța V. Economii

382

Mătăsarilor

383

Uzinei

384

Pod Uzina de Apă

385

Cometei

386

Vălișoara

387

Luncani

388

Ismail

389

Ți teica

390

Traseul:P-ta Mocioni -Bv. 16 Decembrie 1989 -bv. Brancoveanu - str. Emil Zola - str. Chisodei -str. Bujorilor - str. ___•            ----J„ O...J

P-ța Mocioni

391

Brancoveanu

392

Snagov

393

Bd. L. Rebreanu

394

Mureș

395

Victor Hugo

396

Herculane

397

Chișodei

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

398

^ciclismul - viata uc ouu si retur

Prefatim

399

Bujorilor

400

Eternității

401

Gara de Sud

402

Traseul: Calea Sagului - P ta luliu Maniu - Bv. 16 Decembrie 1989 - Bv.

Regele Ferdinand -Catedrala Mitropolitana -Bv. Regele Ferdinand -Splai Tudor Vladimirescu

- Bv.16 Decembrie -

Catedrala Mit.

403

P-ța Mocioni

404

Brâncoveanu

405

P-ța 1. Maniu

406

Bd. Dâmbovița

407

P-ța Veteranilor

408

Shopping City

409

Pod CI. Șagului

410

Traseul: P-ta Mocioni -Bv. 16 Decembrie 1989 -Calea Sagului - DN59 -AUCHAN - METRO -INCONTRO si retur

P-ta Mocioni

411

Brâncoveanu

412

P-ța I. Maniu

413

Bd. Dâmbovița

414

P-ta Veteranilor

415

Mall Sud

416

B.A.T.M.A. '

417

Linar

418

O. Codruș

419

Auchan

420

Metro

421

Traseul: str. Traian Grozavescu - Bv. I.C. Bratianu - str. Hector -str. Oituz - P-ta Marasti -Calea A.I.Cuza - Calea Sever Bocu - str. Divizia

9 Cavalerie -str.Demetriade- str.

T. Grozăvescu

422

Oituz

423

lulius Mall

424

Cimitirul Eroilor

425

Div 9 Cavalerie

426

Complex Terra

427

Gara de Est

428

Stuparilor

429

Bastion

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

430

Traseul: P-ta l.C.Bratianu - Bv. Take lonescu - str.

Kogalniceanu - str. A. Imbroane - Muzeul Satului - si retur

Poliția Jud. Timiș

50

100%

431

RATT

50

100%

432

Telegrafului

50

100%

433

Gara de Est

50

100%

434

U.M.T.

50

100%

435

Cvartal U.M.T.

50

100%

436

Muzeul Satului

50

100%

TOTAL (in metri patrati) :

21.800ANEXA nr. 3 la Caietul de sarcini


Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

Nr.crt.

Localizarea amplasamentului spațiului de depozitare

Suprafața de depozitare (mp)

Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată (mc)

1

Str. Cema

300-400

1000

2

Calea Moșniței (intrare în cartier Plopi)

200-300

600

3

Bvd. Industiei - Calea Moșniței

100-150

500

4

Str. Rozelor - Vălișoara lângă dig canal Bega

100-150

500

5

Str. Holdelor colț cu str. Silistra

100-150

500

6

Str. Ion Inculeț colț cu str. Constantin Stere

200-300

600

7

Str. Ștefan Procopiu colț cu str. Marginii

300-400

800

8

Str. Energiei lângă incinta Retim

200-300

600

ȘEF BIROU SALUBRIZARE' CĂLIN VICTOR FIAT 07


Page 1 of 1

ANEXĂ

LA HCL nr.___________________

REGULAMENTUL

Serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timișoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3)  Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Timișoara poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • d) sortarea deșeurilor stradale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • e) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

 • h) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

ART. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă;

ART. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349'2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.9. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.10. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.11. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.12. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.13. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.14. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. I la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.15. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.16. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.17. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.18. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.19. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.20. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.21. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.22. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.23. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.24. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.25. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.26. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.27. producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.28. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.29. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.30. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.31. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.32. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.33. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.34. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.35. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.36. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.37. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.39. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

 • 4.40. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.41. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.42. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, in scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.43. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.44. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/co incinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.45. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om;

 • 4.46. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte de colectare separată a deșeurilor;

 • b) stații de transfer;

 • c) stații de tratare mecano-biologică;

 • d) stații de producere compost;

 • e) stații de sortare;

 • f) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • g) depozite de deșeuri;

 • h) incineratoare;

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Timișoara unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, tară discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică

ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timișoara.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/fumizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (l) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau după caz, asosciației de dezvoltare intercomunitare ADID, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a

îndatoririle personalului operativ

ART. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

 • (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAP. II

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

ART. 14

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului Timișoara și transportate la stația de sortare/depozitul de deșeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara coroborată cu Mașter Planul și Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Timiș” :

 • a)  deșeuri reziduale stradale;

 • b) deșeuri biodegradabile - vegetale;

 • c)  deșeuri periculoase din deșeurile stradale;

ART. 15

Operatorul care colectează și transportă deșeuri stradale, trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care unnează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 16

 • (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor stradale și deșeurilor similare.

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Timișoara aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

ART. 17

 • (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Municipiului Timișoara, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele propuse și asigurate de către operatorul de salubrizare.

 • (2) în vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului.

 • (3) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

ART. 18

 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • (3) în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor.

 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale și/sau operator, vor fi în mod obligatoriu betonate/asfaltate/dalate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (7) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 19

 • (1) Colectarea în containere și recipiente a deșeurilor vegetale și din construcții pe platforme se realizează astfel:

 • a) în containere de culoare maro de capacități 7 mc. sau 22 mc. în urma tocării:

 • 1. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • b) în containere de culoare roșie de capacități 7 mc. sau 22 mc:

 • 2. provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

 • (2) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării pentru fiecare locație, din care să rezulte:

 • - data în care s-a realizat preluarea acestor deșeuri;

 • - cantitățile totale preluate de la cetățeni,

 • - descrierea succintă a tipului de deșeu preluat;

 • - cantitățile transportate la instalația de sortare/valorificare/depozitul de deșeuri.

ART. 20

 • (1) După colectare, deșeurile vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (2) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

ART. 21

 • (1) Colectarea deșeurilor stradale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (3) încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (5) în cazul deteriorării unor containere și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

ART. 22

Operatorul are obligația să colecteze anvelopele abandonate la punctele de colectare a deșeurilor vegetale și din construcții și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 23

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament-cadru;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 24

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara',

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

ART. 25

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. în mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 26

 • (1) Deșeurile din construcții provenite de la populație, în cantități de până la 1 mc, se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate contra cost, de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă, telefonica, mail, fax, la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

 • (2) Deșeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații și amenajări a clădirilor și locuințelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceștia și se vor depozita gratuit, la unul din punctele de colectare special amenajate prin grija operatorului în Municipiul Timișoara.

 • (3) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (4) Transportul deșeurilor din construcții de la punctele de colectare amenajate prin grija operatorului, provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (5) în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, pentru diminuarea cantității de praf degajată în aer.

ART. 27

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

ART. 28

 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 29

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 30

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, regional, județean și cu prevederile Mașter Planului și Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș.

ART. 31

 • (1) Deșeurile vegetale provenite din grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 32

 • (1) In cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Timișoara se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

 • (2) în vederea promovării activității de compostare la domiciliu, operatorul de colectare împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, vor organiza campanii de informare și conștientizare și vor monitoriza periodic rezultatele acestei activități.

 • (3) Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

ART. 33

Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 34

 • (1) în vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

ART. 35

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

SECȚIUNEA a 4-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 36

 • (1) Deșeurile reziduale colectate din Municipiul Timișoara vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice.

 • (2) Deșeurile valorificabile energetic, rezultate în urma procesului de tratare mecanică, sunt balotate și transportate către agenți economici autorizați în vederea co-procesării în industria cimentului.

 • (3) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

 • (4) în situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

ART. 37

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 38

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fîe prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 39

 • (1) Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Timișoara vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în unitățile de învățământ.

SECȚIUNEA a 6-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 40

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) In vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Timișoara stabilește intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului și/sau graficele de lucrări. (Numărul arterelor de circulație pe care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat și/sau frecvența de execuție a acestora se poate modifica în funcție de condițiile nou apărute și fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înștiințarea prealabilă a operatorului).

 • (5) Maturatul se efectuează pe o lățime de minim 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț. (Operațiunea de măturat mecanic trebuie să se desfășoare eficient, tară a lăsa urme pe carosabil:resturi de nisip, pietriș, etc., iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curățate imediat. în cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriș, în momentul recepției, strada respectivă nu va fi confirmată).

 • (7) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 41

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic, inclusiv pe peroanele și în stațiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 42

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 43

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 44

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 45

 • (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

 • (3) Operatorul are obligația de a transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația stocurilor de materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

ART. 46

Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 47

La nivelul Municipiului Timișoara, se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 48

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 49

 • (1) îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4)  In funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 50

 • (1) în cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 51

 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 52

 • (1) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

 • (5) încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Consiliile locale pot stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

ART. 53

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART. 54

 • (1) împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile, fără ca aceasta să afecteze plantațiile și zonele verzi amenajate.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru

combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

 • (6) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru

combaterea formării poleiului vor fi aprobate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

ART. 55

Operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 56

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 57

 • (1) Operatorul autorizat să desfășoare activitatea pe raza Municipiului Timișoara arc obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, in aria administrativ-teritorială a localității. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 58

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

ART. 59

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 60

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie sâ aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 61

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 62

 • (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidentă referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) In cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și. după caz. șarja'lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a

Administrarea depozitelor de deșeuri municipale

ART. 63

Eliminarea prin depozitare a deșeurilor stradale este permisă numai la depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela, realizat în cadrul proiectului “Sitem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Timiș”, amenajat conform legislației și normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deșeuri.

ART. 64

Depozitarea deșeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate și monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 65

Administrarea și exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C.

ART. 66

 • (1) In depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică și de incinerare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

ART. 67

 • (1) In vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament-cadru și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

SECȚIUNEA a 10-a

Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea și tratamente fitosanitare

ART. 68

Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari'locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 64 și 65.

ART. 69

 • (1) In vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare. operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice:

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

 • (4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrațiv-teritorială au obligația să asigure. în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea proprietatea acestora.

 • (5) Plata operațiunilor de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c)  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum și pentru tratamentele de deratizare;

 • d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale:

 • e)  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora: în cazul in care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale:

0 reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitarc sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele și canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi in vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

 • (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) și f), precum și in baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit.

 • c) și e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

 • (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

ART. 70

 • (1) Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrațiv-teritonale;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;

 • c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari locatari;

 • d) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac. piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);

 • f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea:

 • g) metrou: spații tehnologice și spații destinate publicului;

 • h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • i) subsoluri umede sau inundate;

 • j) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare eliminare a deșeurilor;

 • k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • l) malurilor laculilor, bălților, suprafețele luciului de apă stătătoare și a zonelor mlăștinoase se execută dezinsecția la nivelul larvelor operațiune de numită deiarv icidare.

 • (2) Dezinfecția se efectuează în;

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) mijloace de transport în comun;

 • e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;

 • f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și-sau nelocuite.

<4)Tratamentele fitosanitare

 • a)  Tratamentele fitosanitare, constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor și dăunătorilor la plante. în special a agenților fitopatogeni, arsura bacteriană, acari eni, paienjeni, metcalfal pruinosa, etc.

 • b) Tratamentele fitosanitare se efectuează la arborii și arbuștii, gardul viu, din parcuri, aliniamente stradale, din cartierele de blocuri și la plantații/aliniamente de trandafiri din municipiu.

ART. 71

 • (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a) lunar. în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare;

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou.

 • (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor, în cazul tratamentelor împotriva țânțarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât și a adulților;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

 • d) tratamentele în spațiile verzi de pe raza Municipiului Timișoara se vor efectua în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă.

 • (3) In spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum și în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grapa III și IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peștilor sau animalelor cu sânge cald. în cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, tară a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință.

ART. 72

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

 • b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • c) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrați v-teritori ale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

 • d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 73

Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

ART. 74

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

ART. 75

(1) Tratamente fitosanitare sunt activitățile ce se realizează prin acțiuni și operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor și bolilor plantelor și cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de IOV. etc.)

 • (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă o eficacitate marc; să dețină un spectru larg de combatere: să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori și arbuști, pentru om și animale; să aibă o compatibilitate marc cu alte substanțe de combatere.

 • (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: erbicide totale; sistemic postemergente; neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale și perene.

ART. 76

 • (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea in gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare, au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 77

Din punctul de vedere al frecvenței, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Timisaora după cum urmează:

 • a) curți și terenuri ce aparțin instituțiile publice, sportive, culturale,

 • b) curți și terenuri ce aparțin unitățile de învățământ;

 • c) terenurile ce aparțin unităților sanitare ;

 • d) parcuri, scuaruri, spații verzi. Pădurea Verde, perdele forestiere;

 • e) locurile dejoacă:

t) perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile și ștrandurile ;

 • g) aliniamentele stradale.

ART. 78

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție. dezinsecție și sau tratamente fitosanitare, are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor,

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție. deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

 • c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari locatari. să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

ART. 79

In cazul in care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză sâ permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dczinsecție. deratizare și tratamente fitosanitare. ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

ART. 80

 • (1) In cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

 • (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

CAP. III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 81

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Timișoara împreună cu ADID Timiș au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

 • (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 82

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 83

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 84

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulamen, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii de pe raza Municipiului Timișoara pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • r) să asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție și deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale;

 • s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

 • t) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • u) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • v) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 85

(!) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, tară discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 86

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului / contractului de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvemamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 87

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității tară contract;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale.

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • o) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • p) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • r) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • s) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

ART. 88

 • (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici, scoaterea și depozitarea pe domeniul public în cadrul ațiunilor ecologice, de deșeuri din amenajări interioare (moloz) și deșeuri din curățirea pivnițelor și podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianță și gresie sparte).

 • (2) Este interzisă scoaterea și depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deșeurilor vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul ațiunilor ecologice mai devreme de o zi față de cea în care este programată colectarea, precum și după ziua în care este programată colectarea în zonele și cartierele din municipiul Timișoara.

 • (3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici le revine obligația să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru și legate în snopi, deșeurile și obiectele ce se colectează în cadrul acțiunilor ecologice.

CAP. IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 89

 • (2) In cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

ART. 90

 • (1) In vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

 • (2) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

 • (3) Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

ART. 91

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesul ui-verbal de constatare, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate.

CAP. V

Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare

ART. 92

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Timișoara stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

 • (3) Consiliul Local al Municipiului Timișoara este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Consiliul Local al Municipiului Timișoara aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 93

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice este responsabilă;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

  g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității


muncii.

ART. 94

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 95

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor stradale;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 96

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP. VI

Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 97

Prezentul regulament s-a elaborat și adaptat în funcție de particularitățile locale și de interesele actuale și de perspectivă ale comunității Municipiului Timișoara, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

ART. 98

 • (1)  încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționeză cu amendă de la 500 - 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 - 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin. 1, art. 18, alin. 8, art. 19 alin. 1, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 26 alin. 3 si 5, art. 28 alin. 1, art. 29, art. 37, art. 40, alin. 3, art. 41, aii. 6, art. 42, alin. 2-3, art. 43, alin. 4, art. 45, art. 49, art. 51, art. 52, art. 4 -7, art. 54, art. 57 , art. 58 , art. 59 , art. 60 , art. 61, art. 62, art.68, art. 69 alin. 4, ari.71. art. 72, art. 74, art. 76,art. 78, art. 84 , și art. 85, art. 87, art. 88.

 • (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoanele împuternicite de

Primarul Municipiului Timișoara.__

 • (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârșită și prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verb al.

 • (5) împotriva procesului -verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

 • (6) Procesul - verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate.

ART. 99

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 100

 • (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., respective prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • (2) De la data aprobării prezentului regulament se abrogă anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 143/05.04.2016.

 • (3) Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

ADMINISTRAȚOR/PUBDIC               ȘEF BIROU SALUBRIZARE

ROBERT


FIAT


CALIN VICTOR FIAT


Red. CVF Dacr

Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini nr.

Lista căilor de circulație care trebuie menținute in funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului

NR. CRT

Nume strada

Grad de prioritate

Dimensiuni tronson stradă

Grad de urmărire

Lungime

Lățime

Suprafața

l

1 DECEMBRIE (STR.)

1

2.359

4

9.436

100%

2

16 DECEMBRIE 1989 (BUL.)

1

1.380

8

11.040

100%

3

20 DECEMBRIE 1989 (STR.)

1

529

4

2.115

100%

4

3 AUGUST 1919 (BUL.)

1

666

4

2.665

100%

5

700 (P-TA.)

1

392

4

1.569

100%

6

9 MAI (STR.)

1

77

4

308

100%

7

ABRUD (STR.)

2

456

4

1.822

100%

8

ACA DE BARBU (INTR.)

2

155

4

620

100%

9

ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.)

7

468

4

1.873

100%

IO

ACAD. AUREL BÂRGLÂZAN (STR.)

2

332

4

1.327

100%

ll

ACAD. CORNELIU MICLOȘI (P-TA.)

2

206

4

826

100%

12

ACAD. DIMITRIE GUȘTI (STR.)

2

229

4

917

100%

13

ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.)

2

255

4

1.020

100%

14

ACAD. REMUS RĂDULEȚ (STR.)

2

724

4

2.896

100%

15

ACAD. SEXTIL PUȘCARIU (STR.)

2

160

4

641

100%

16

ACTORILOR (ALEEA)

2

359

4

1.435

100%

17

ADAM ANAVl (STR.)

2

336

4

1.345

100%

18

ADAM MICKIEWICZ (STR.)

2

392

4

1.567

100%

19

ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.)

2

254

4

1.017

100%

20

ADY ENDRE(STR.)

2

248

4

990

100%

21

AGRICULTORILOR (STR.)

2

407

4

1.630

100%

22

AGRONOMIEI (STR.)

2

415

4

1.661

100%

23

AIDA (STR.)

2

320

4

1.280

100%

24

ALBA 1ULIA (STR.)

1

151

4

605

100%

25

ALBĂSTRELELOR (STR.)

2

1.726

4

6.903

100%

26

ALBINELOR (STR.)

2

1.420

4

5.682

100%

27

ALECU RUSSO (STR.)

2

222

4

888

100%

28

ALEXANDRA INDR1EȘ (STR.)

2

108

4

434

100%

29

ALEXANDRU DONICI (STR.)

2

369

4

1.476

100%

30

ALEXANDRU GOLESCU (STR.)

2

200

4

799

.100%

31

ALEXANDRU 1OAN CUZA (CAL.)

2

441

4

1.765

100%

32

ALEXANDRU JEBELEANU (STR.)

2

340

4

1.358

100%

33

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU (STR.)

2

446

4

1.785

100%

34

ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.)

2

566

4

2.262

100%

35

ALEXANDRU MILETICI (STR.)

2

86

4

345

100%

36

ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.)

1

370

4

1.482

100%

37

ALEXANDRU ODOBESCU (STR.)

2

1.137

4

4.546

100%

38

ALEXANDRU ROGOJAN (STR.)

2

337

4

1.350

100%

39

ALEXANDRU ȘERBÂNESCU (STR.)

2

319

4

1.275

100%

40

ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD (STR.)

2

456

4

1.825

100%

41

ALEXANDRU VLAHUȚÂ (STR.)

2

221

4

885

100%

42

ALEXANDRU XENOPOL (STR.)

2

174

4

695

100%

43

ALMA CORNEA IONESCU (INTR.)

2

305

4

1.220

100%

44

ALPINIȘTILOR (STR.)

2

282

4

1.128

100%

45

ALSACIA (STR.)

2

253

4

1.014

100%

46

ALUNIȘ (STR.)

2

939

4

3.756

100%

47

ALVA THOMAS EDISON (STR.)

2

143

4

573

100%

48

AMFOREI (STR.)

2

531

4

2.122

100%

49

AMICIȚIEI (ALEEA)

2

165

4

661

100%

50

AMURGULUI (STR.)

571

4

2.283

100%

51

AMZEI (STR.)

2

459

4

1.834

100%

52

ANA 1PÂTESCU (STR.)

1

1.224

4

4.896

100%

53

ANA LUGOJANA (STR.)

2

161

4

645

100%

54

ANDREI MOCIONI (STR.)

1

383

4

1.530

100%

55

ANDREI MUREȘEANU (STR.)

2

233

4

933

100%

56

ANDREI ȘAGUNA (STR.)

1

415

4

1.660

100%

57

ANEMONELOR (STR.)

2

319

4

1.277

100%

58

ANGHEL SALIGNY (STR.)

2

311

4

1.242

100%

59

ANINA (STR.)

2

299

4

1.196

100%

60

ANIȘOARA ODEANU (STR.)

2

526

4

2.103

100%

61

ANS (STR.)

2

129

4

517

100%

62

ANTENEI (BUL.)

1

643

4

2.574

100%

63

ANTON BACALBAȘA (STR.)

2

1.466

4

5.863

100%

64

ANTON GOLOPENȚIA (STR.)

2

371

4

1.486

100%

65

ANTON PANN (STR.)

2

198

4

792

100%

66

ANTON PAVLOV1CI CEHOV (STR.)

2

786

4

3.143

100%

67

ANTON SE1LER(STR.)

2

208

4

832

100%

68

ANUL 1848 (STR.)

9

504

4

2.015

100%

69

ANVERS(STR.)

2

360

4

1.439

100%

70

APATEU (STR.)

2

682

4

2.727

100%

71

APELOR (STR.)

2

143

4

573

100%

72

APICULTORILOR (STR.)

2

394

4

1.576

100%

73

APRODUL MOVILĂ (STR.)

2

562

4

2.248

100%

74

ARADULUI (CAL.)

1

5.403

4

21.611

100%

75

ARCAȘILOR (ALEEA)

2

164

4

655

100%

76

ARC1DAVA (STR.)

2

1.020

4

4.080

100%

77

ARCULUI (STR.)

2

112

4

449

100%

78

ARDEALULUI (STR.)

1

1.718

4

6.873

100%

79

ARENEI (INTR.)

2

195

4

781

100%

80

ARGEȘ (STR.)

2

251

4

1.003

100%

81

ARH. CORNEL LIUBA (INTR.)

2

139

4

556

100%

82

ARH. DUIL1U MARCU (STR.)

2

539

4

2.155

100%

83

ARH. ION MINCU(STR.)

2

154

4

617

100%

84

ARH. LASZLO SZEKELY (STR.)

2

89

4

358

100%

85

ARH. VICTOR VLAD (STR.)

2

568

4

2.271

100%

86

ARHIMANDRIT TEOFIL PÂRÂ1AN (STR.)

2

430

4

1.721

100%

87

ARIADNA (STR.)

2

709

4

2.837

100%

88

ARIEȘ (STR.)

1

737

4

2.950

100%

89

ARINULUI (STR.)

2

235

4

938

100%

90

ARISTIDE BRIAND (STR.)

2

328

4

1.313

100%

91

ARISTIDE DEMETRIADE (STR.)

1

2.673

4

10.693

100%

92

ARMONIEI (STR.)

1

1.160

4

4.642

100%

93

ARON COTRUȘ (P-TA.)

1

176

4

704

100%

94

ARON PUMNUL (STR.)

2

112

4

448

100%

95

ARSENIE BOCA(STR.)

2

120

4

482

100%

96

ARTHUR RUB1NSTE1N (STR.)

2

591

4

2.365

100%

97

AȘTRILOR (STR.)

2

607

4

2.429

100%

98

ATANAS1E DEM1AN (STR.)

2

459

4

1.838

100%

99

ATANASIE MARIAN MARIENESCU (STR.)

2

168

4

671

100%

100

ATENA (P-TA.)

1

95

4

381

100%

101

ATOMULUI (STR.)

2

658

4

2.631

100%

102

AUGUSTIN COMAN (STR.)

2

363

4

1.453

100%

103

AUREL BUTEANU (STR.)

2

194

4

778

100%

104

AUREL CIUPE (ALEEA)

2

123

4

491

100%

105

AUREL CONTREA (STR.)

2

250

4

1.002

100%

106

AUREL COSMA (STR.)

2

133

4

532

100%

107

AUREL PETEANU (STR.)

2

302

4

1.208

100%

108

AUREL POP (STR.)

2

776

4

3.104

100%

109

AUREL POPOV1CI (STR.)

2

363

4

1.451

100%

110

AUREL VERNICHESCU (STR.)

2

101

4

403

100%

HI

AUREL VLAICU (P-TA.)

1

204

4

817

100%

112

AURELIA FĂTU RĂDUȚU (STR.)

2

273

4

1.091

100%

113

AURELIANUS (STR.)

2

253

4

1.011

100%

114

AURORA (STR.)

2

287

4

1.150

100%

115

AVIATORILOR (STR.)

2

463

4

1.852

100%

116

AVRAM 1ANCU (P-TA.)

1

448

4

1.794

100%

117

AVRAM IMBROANE (STR.)

2

2.936

4

11.742

100%

118

AXENTE SEVER (P-TA.)

1

543

4

2.173

100%

119

AZALEELOR (STR.)

2

316

4

1.263

100%

120

AZUGA(STR.)

2

207

4

829

100%

121

AZURULUI (ALEEA)

2

561

4

2.246

100%

122

BABA DOCHIA (STR.)

1

348

4

1.392

100%

123

BABA NOVAC (STR.)

2

308

4

1.232

100%

124

BABADAG (STR.)

2

173

4

692

100%

125

BACHUS (STR.)

2

330

4

1.321

100%

126

BADEA CÂRȚAN (P-TA.)

1

238

4

952

100%

127

BAGHETEI (ALEEA)

2

141

4

563

100%

128

BAIA (STR.)

2

138

4

551

100%

129

BALC1C (ALEEA)

2

141

4

565

100%

130

BALTA VERDE (STR.)

2

372

4

1.488

100%

131

BĂLȚI (ALEEA)

2

104

4

414

100%

132

BANATUL (STR.)

1

875

4

3.499

100%

133

BANUL MĂRĂCINE (STR.)

2

611

4

2.445

100%

134

BANUL SEVERINULU1 (STR.)

7

309

4

1.235

100%

135

BANUL UDREA(STR.)

2

231

4

922

100%

136

BARBU ISCOVESCU (STR.)

2

371

4

1.485

100%

137

BARBU LÂUTARU (STR.)

2

333

4

1.331

100%

138

BARBU ȘTEFÂNESCU DELAVRANCEA (STR.)

2

202

4

808

100%

139

BARIEREI (STR.)

2

130

4

521

100%

140

BÂRSEI(STR.)

2

373

4

1.491

100%

141

BĂRZAVA (STR.)

2

963

4

3.854

100%

142

BASARABIA (STR.)

2

942

4

3.769

100%

143

BASEL(STR)

2

253

4

1.012

100%

144

BASMULUI (INTR.)

2

173

4

694

100%

145

BATANIA (STR.)

2

918

4

3.671

100%

146

BEHELEI (STR.)

2

135

4

542

100%

147

BELA BARTOK(SrR.)

2

350

4

1.400

100%

148

BELA KAMOCSA (STR.)

2

278

4

1.112

100%

149

BELA LUGOSI(STR.)

2

369

4

1.476

100%

150

BELGRAD (STR.)

2

123

4

494

100%

151

BERZEI (STR.)

2

449

4

1.797

100%

152

BISERICII (P-TA.)

2

244

4

975

100%

153

B1STREI (STR.)

1

688

4

2.753

100%

154

BISTRIȚA (STR.)

2

244

4

974

100%

155

B1TOLIA (STR.)

2

72

4

288

100%

156

BOBÂLNA (STR.)

2

1.656

4

6.623

100%

157

BOEMA (STR.)

2

172

4

687

100%

158

BOGDAN CATUL (1NTR.)

2

128

4