Hotărârea nr. 422/2018

422/13.09.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 422/13.09.2018
privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 052613 din data de 24.08.2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Nota de Fundamentare a Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF2018 - 052613/24.08.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF2018 - 052613/24.08.2018;
Avand in vedere avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 34863/2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr.SC2018 - 20751/05.09.2018 - privind sustinerea proiectului de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 107 alin. (1) si art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Organigrama si Statul de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, conform Anexelor I si II, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA a Municipiului Timișoara

NR. IE 2018-052613 /24.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotarare pentru modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Având in vedere Expunerea de motive nr.____________________________a

Primarului Municipiului si Proiectul de hotarare privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Stalului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara,

Facem următoarele precizări:

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a fost înființată prin I4.C.L. nr. 125/2007, ca serviciu public cu personalitate juridică, având ca atribuție principală, administrarea impozitelor și taxelor locale. în temeiul prevederilor Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, cât și evidența și colectarea altor laxe ori venituri de natură nefiscală care revin în sarcina Consiliului Local prin acte normative speciale.

Activitatea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara este în strânsă legătură cu domeniul de aplicare a Codului fiscal și a Codului dc procedură fiscală, acte normative care reglementează atribuții specifice organelor fiscale locale, iar modificările aduse acestor acte normative impun actualizarea, respectiv corelarea atribuțiilor structurilor organizatorice în concordanță cu modificările legislației specifice.

Astfel, prin II. C. L. nr. 64/09.09.2016 și respectiv prin FI. C. L. nr. 133/03.04,2018 s-au modificat șî aprobat Organigrama și Statul de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, cu un număr total dc 155 de posturi, având următoarea structura:

 • - 147 de posturi corespunzătoare funcțiilor publice

 • - 8 posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale.

e Menționam ca activitățile privind administrarea impozitului pe mijloacele de transport datorat bugetului local se desfășoară în cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport cu un număr 12 funcționari publici. Volumul solicitărilor adresate Biroului Impuneri Mijoace de Transport este în continuă creștere, ceea ce duce la riscul ieșirii din termen cu lucrările repartizate si la o suprasolicitare a personalului.

Totodată. Biroul Evidență Contribuabili și încasări Bugetare are in componenta sa 13 posturi corespunzătoare funcțiilor publice, din care doua posturi s-au vacantat. Aceste doua posturi vacante pol sa contribuie la suplimentarea numărului de personal necesar in cadrul Biroului Impuneri Mijloace de'Transport.

In concluzie, in scopul eficientizării activităților desfășurate în cadrul structurilor funcționale ale instituției si pentru a evita riscul ieșirii din termen a lucrările aferente Biroului Impuneri Mijloace dc Transport este necesară o suplimentare a numărului de personal care deservește acest birou.

Astfel, cele doua posturi vacante (un consilier clasa I grad profesional principal si un referent clasa III grad profesional superior) din cadrul Biroului Evidență Contribuabili și încasări Bugetare vor fi desființate și alte două posturi vor fi înființate la Biroul Impuneri Mijloace de 'Transport după cum urmeaza: un post de consilier, clasa I, gradul profesional principal și un post de consilier, clasa I, gradul profesional debutant.

Prin modificarea propusă de noi, se va diminua numărul de posturi de la Biroul Evidență Contribuabili și încasări Bugetare și va crește corespunzător numărul de posturi de la

Cod FO 53-01, ver. 1

Biroul Impuneri Mijloace de Transport, iară a afecta numărul total de posturi din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, mentinându-se cele 155 posturi.

In final. Biroul Evidență Contribuabili și Încasări Bugetare va avea în componența sa 11 posturi din care un post corespunzător funcției publice de conducere, iar Biroul Impuneri Mijloace de Transport va avea în componența sa 14 posturi din care un post corespunzător funcției publice de conducere.

In conformitate cu prevederile ari. 107, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), pentru modificările expuse mai sus s-a primit avizul ANFP nr. 34863/2018.

® De asemenea, in cadrul instituției s-au vacantat doua posturi corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Luând in considerare prevederile art. 15 din Hotărârea nr. 611/008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care stipulează: '"Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pol transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutam sau asistent, în funcție de necesitățile identi ficate în cadrul autorității ori instituției publice’’', cele doua posturi se vor transforma in funcții publice de grad profesional debutant după cum urmeaza:.

- un posl vacant corespunzător funcției publice de execuție: Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice, se transformă în: Consilier, clasa 1, gradul profesional Debutant în cadrul aceluiași serviciu;

- un post vacant corespunzător funcției publice de execuție: Consilier, clasa 1, gradul profesional superior Ia Serviciul Impuneri Persoane Juridice, se transformă în: Consilier , clasa 1, gradul profesional Debutant în cadrul aceluiași serviciu.

Menționăm că modificările propuse se fac in scopul eiicientizării activităților desfășurate în cadrul structurilor funcționale ale instituției și nu înlluențeză numărul maxim de posturi aprobat la nivelul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara si nici cheltuielile de personal prevăzute si aprobate in bugetul instituției.

De asemenea, Regulamentul de Organizare si Funcționare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79 12017

Având în vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul dc hotarare privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara indeplineste condițiile pentru a 11 supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

■ m            .?

ji        IV -■

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, PĂUN FLOARE

■ f/v

Cod FO 53-01, vcr. 1

ROMÂNIA

Anexă la rap.de spcc.nr. IF 20 I 8-052613 /24.Q8.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRFC FIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și aprobarea Organigramei și a Stalului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Secțiunea 1

impactul s'ocm~ecoi7i;mic al proiectului (le hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra:

(.Mediului mac ro-eeo nomic

Nu

tDacă rusiumsul este da, se vor prezenta consecințele macro-ecimomice produse in urma aplicării actului normativ)

l1. Mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat

Nu

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului concurenjuil fi domeniului ajutoarelor de stal produse în urma aplicării netul ni normativ)

2. Mediului de afaceri

Nu


iDucu lăspimsul este da. se vor prezenta consecințele asupra mediului de afaceri produse in urma aplicării actului normativ)

21 Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi

Nu


(Dacă răspunsul este da. se vor prezenta consecințele asupra sarcinilor administrative produse in urma aplicării actului

tmrmaliv;

2 2 întreprinderilor mici și mijlocii


(Ducă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra întreprinderilor miei fi mijlocii produse în urma aplicării actului mirtmitiv)

3. Mediului social

Nu


(Dacă râs/> uns ui este da. se vor prezenta consecințe le sociale produse în urma aplicării actului normativ)

4, Mediului natural

Nu

(Dacă răspimxul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediul ui produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii

Nu

Secfiimea a 2-a

Efectele proiectului de hotărâre asupra legislației in vigoare

 • 1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmarea intrării in vigoare a proiectului de hotărâre)

  NU


ASV vor preciza udele normative înscrise ți tn CHpl’m.nd proledtdoi de hotărâre. care sunt modificate mu abrogate prin acesta )

i

Secțiunea a 3~a

Impactul financiar asupra bugetului generai consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local?

NU


Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos:

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul.........

- in mii lei (ROM) -

Indicatori

1

Anul

curent

Următorii

Media pe cinci ani

7

oatru am

2

4

5

6

1,Modificări ale veniturilor bugetare, dusmiinus

2. Mociilicări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:______________

 • i.    cheltuieli de personal

 • ii.   bunuri și servicii

3. Impact financiar, plus/ininus asupra bugetului local:

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6, Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor

7. Alte informații

finanțarea acestor cheltuieli se va face cu încadrarea in bugetul aprobat pentru anul....

Secțiunea a 6-a

Măsuri de implementare

 • 1,     Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente

(Se iw descrie măsurile luate pentru punerea In aplicare proiectului de hotărâre, iar în cazul în care aplicarea acestuia nu presupune o procedură specială, se va înscrie sintagma "Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect")

 • 2.  Alte informații

(Se vor preciza orice alte informat ii considerate relevante pentru proiectul de hotărâre, care nu

au Jos! prezentate la pcl. 1 supra)

Nu mc/Prenume semnătură

Semnătură

Sef Structură DIRECTOR Î?,XECUTIV, ADRIAN BOD0 l             ' -.-..u» / .


persoana care a întocmit nota de fundamentare

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,

PĂUN l'EOARE

Anexa J                                                              )                                                          )

ia HCL nr.........din.............

APROBAT PRIMAR, N1COLAE ROBU


ORGANIGRAMA DIRECȚIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARATOTAL PERSONAL:

155

DIN CARE:

TOTAL FUNCȚII PUBLICE :

147

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

10

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE:

137

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL:

8

PERSONAL CONTRACTUAL DE CONDUCERE:

1

PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE:

7DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Anexa II la HCL nr..........

APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

COMPARTIMENT RESURSE UMANE


PĂUN FLOARE


Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Sef serviciu

s

5

II

3

Șef birou

s

4

II

Total funcții publice de conducere

10

O—

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

60

1

superior

5

Consilier

s

46

1

principal

6

Consilier

s

4

I

asistent

7

Consilier

s

9

I

debutant

8

Consilier juridic

s

2

I

superior

9

Consilier juridic

s

4

I

principal

10

Consilier juridic

s

0

I

asistent

II

Consilier juridic

s

1

I

debutant

12

Referent

M

11

III

superior

13

Referent

M

0

III

principal

14

Referent

M

0

III

asistent

15

Referent

M

0

III

debutant

Total funcții publice de execuție

137

Total funcții publice

147

W///Â

C. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

14

Șef birou

S

1

II

Total personal contractual de conducere

C.2 Funcții personal contractual execuție

Treapta

15

Inspector de specialitate

S

2

I

16

Inspector de specialitate

s

1

II

17

Referent

M

2

I

18

Referent

M

2

II

Total personal contractual de execuție

7

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care :

I. Funcții publice

147

- de conducere

10

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere

1

- de execuție

7

DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO . oQ-

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Secțiunea a2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Activitatea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara este în strânsă legătură cu domeniul de aplicare a Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală, iar modificările aduse acestor acte normative impun actualizarea, respectiv corelarea atribuțiilor structurilor organizatorice în concordanță cu modificările legislației specifice.

Astfel, prin II. C. L, nr. 64/09.09.2016 și respectiv prin FI. C. L. nr. 133/03.04.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama și Statul de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, cu un număr total de 155 de posturi in următoarea structura:

 • - 147 de posturi corespunzătoare funcțiilor publice

 • - 8 posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale.

® Activitățile privind administrarea impozitului pe mijloacele de transport datorat bugetului local se desfășoară în cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport cu un număr 12 funcționari publici iar volumul solicitărilor adresate acestei structuri este în continuă creștere.

Biroul Kvidență Contribuabili și Încasări Bugetare are in componenta sa 13 posturi corespunzătoare funcțiilor publice, din care doua posturi s-au vacantal. Aceste doua posturi vacante pot sa contribuie la suplimentarea numărului de personal necesar in cadru! Biroului Impuneri Mijloace de Transport.

® De asemenea, in cadrul instituției s-au vacantat doua posturi corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, care pot fi transformate în consilier, clasa I, grad profesional debutant.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

o In scopul elîcientizării activităților desfășurate în cadrul structurilor funcționale ale instituției si pentru a evita riscul ieșirii din termen cu lucrările aferente Biroului Impuneri Mijloace de Transport este necesară o suplimentare a numărului de personal care deservește acest birou.

Astfel, cele doua posturi vacante (un consilier clasa 1 grad profesional principal si un referent clasa 111 grad profesional superior) din cadrul Biroului Evidenței Contribuabili .y/ încasări Bugetare vor 11 desființate și alte două posturi vor 11 înființate la Biroul Impuneri Mijloace de Transport după cum urmeaza: un post de consilier, clasa I, gradul profesional principal și un post de consilier, clasa 1, gradul profesional debutant.

Prin modificarea propusă de noi, se va diminua numărul de posturi de la Birou! Evidență Contribuabili și încasări Bugetare și va crește corespunzător numărul de posturi la Biroul Impuneri Mijloace de Transport, fără a afecta numărul total de posturi din cadrul Direc/iei Fiscale a Municipiului Timișoara, mentinându-se cele 155 posturi.

In llnal, Biroul Evidență Contribuabili și Încasări Bugetare va avea în componența sa 11 posturi din care un post corespunzător funcției publice de conducere, iar Biroul Impuneri Mijloace de Transport va avea în componența sa 14 posturi din care un post corespunzător funcției publice de conducere.

Pentru modificările expuse mai sus, s-a primit avizul ANFP nr. 34863/2018. in conformitate cu art. 107 alin. (I) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare.

® De asemenea, cele doua funcții publice vacante de grad profesional superior se vor transforma in funcții publice de grad profesional debutant in conformitate cu dipozilîilc ari. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare.

 • 3. Alte informații

Menționăm că modificările propuse se fac in scopul eficienfizării activităților desfășurate în cadrul structurilor funcționale ale instituției și nu influențeză numărul maxim de posturi aprobat la nivelul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara si nici cheltuielile de personal prevăzute si aprobate in bugetul instituției.

Dc asemenea. Regulamentul de Organizare si Funcționare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin 1 l.C.L. nr. 79/2017.

 • 4. Concluzii

Raportat la cele prezentate mai sus propunem modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului dc funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara conform anexelor I si II care fac parte integranta din prezenta expunere de motive.

PRIMAR NICOLAE ROBU


VICEPR1MAR FARKAS 1MRE


NOTA: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, in nota dc fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2