Hotărârea nr. 420/2018

420/09.08.2018 privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafaţa de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timişoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafaţa de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timişoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafaţa de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timişoara şi cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafaţa de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timişoara situate în Timişoara Blv. C.D. Loga nr. 42-44 pentru Clinica de Balneologie şi Recuperare Medicală, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 3541 mp cu număr cadastral nou 446700, şi trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 420/09.08.2018
privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafaţa de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timişoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafaţa de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timişoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafaţa de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timişoara şi cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafaţa de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timişoara situate în Timişoara Blv. C.D. Loga nr. 42-44 pentru Clinica de Balneologie şi Recuperare Medicală, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 3541 mp cu număr cadastral nou 446700, şi trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2018-003710/30.07.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT2018-003710/30.07.2018 a Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018-003710/07.08.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. CT2018- 003710/30.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În baza Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare modificată;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 866/2002 - privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 - privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafaţa de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timişoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafaţa de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timişoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafaţa de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timişoara şi cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafaţa de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timişoara situate în Timişoara Blv. C.D. Loga nr. 42-44 pentru Clinica de Balneologie şi Recuperare Medicală, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 3541 mp. cu număr cadastral nou 446700, conform Proiect nr. 241/2017 Anexa 1.36 avizată la O.C.P.I. Timişoara cu Referatul de Admitere nr. 159391/26.07.2018 care fac parte din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenului cu nr. cadastral 446235 înscris în CF nr. 446235 Timişoara cu suprafaţa de 34 mp. din proprietatea Statului Român în proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Public.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Nr. cadastral / Nr. top.

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

Nr. top. 110, Nr. top. 111, Nr.

Cad.446110. Nr. Cad.446235

3541

loc. Timișoara, Str. C.D. Loga, Nr. 42-44

Cartea funciara nr.

423745, 423761, 446110, 446235

UAT

TIMIȘOARA
neieidi ue aumitere, cerere nr. 159391 / 26-07-2018


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089


Nr.

159391

Ziua

26

Luna

07

Anul

2018


REFERAT DE ADMITERE

(Alipire imobile)

Domnului/Doamnei SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMIȘOARA

Domiciliul Loc. Timișoara, Str Hector, Nr. 1, Jud. Timiș

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 159391 din data 26-07-2018, vă informăm:

Imobilele:

  • 1) 423745 situat în Loc. Timișoara, Bdul DIACONOVICI LOGA, Nr. 42, Jud, Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată mp;

  • 2) 423761 situat în Loc. Timișoara, Bdul DIACONOVICI LOGA, Nr. 44, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată mp;

  • 3) 446110 situat în Loc. Timișoara, Str OCSKO TEREZIA, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 907 mp;

  • 4) 446235 situat în Loc. Timișoara, Str C.D. LOGA, Nr. 40/A, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 34 mp;

Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 446700, situat în Loc. Timișoara, Bdul BULEVARDUL DIACONOVICI LOGA, Nr. 42,44, Jud. Timiș, UAT Timișoara avănd suprafața măsurată 3541 mp

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 26-07-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

IONUTBOBA


°cumentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-003710 / 30.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelelor cu suprafețele 34 mp.,907 mp., 1310 mp. și 1290 mp. înscrise în CF nr. 446235, 446110, 423761 și 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara

  • 1. Descrierea situatiei actuale :

Parcelele înscrise în CF nr. 446235 Timișoara cu nr. cadastral 446235 suprafața 34 mp., CF nr. 446110 Timișoara cu nr. cadastral 446110 cu suprafața 907 mp,, CF nr. 423761 Timișoara cu nr. top. 111 cu suprafața 1310 mp. și CF nr. 423745 Timișoara cu nr.top.110 se unifică rezultând o singură parcelă cu suprafața de 3541 mp. conform folosinței actuale . Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilului conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații de alipire.

  • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Clinica de Balneologie și Recuperarea Medicală a fost inclusă în inventarul domeniuluin public al Municipiului Timișoara. Prin alipirea celor 4 parcele, se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren a imobilului respectiv, și trecerea terenului cu suprafața de 34 mp. fiind de interes public din proprietatea Statului Român în proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Public conform L 213/1998 scopul final al prezentei documentații fiind reglementarea juridică a terenului pe care își desfășoară activitatea Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală.

  • 3. Alte informatii:

"Documentația tehnică de alipire -proiect nr.241/2017" întocmită de SC WEST-CAD S.R.L., privind alipirea, a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Procesului verbal de recepție nr.1495/2018, lucrarea fiind declarată admisă

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor înscrise în CF nr. 446235 Timișoara cu nr. cadastral 446235 suprafața 34 mp., CF nr. 446110 Timișoara cu nr. cadastral 446110 cu suprafața 907 mp,, CF nr. 423761 Timișoara cu nr. top. 111 cu suprafața 1310 mp. și CF nr. 423745 Timișoara cu nr.top.110 se unifică rezultând o singură parcelă cu suprafața de 3541 mp.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.D.D-II VEST

MIHAI BONCEA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-003710 / 30.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-003710/30.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-003710/27.07.2018 prin care Spitalzul Clinic de Urgență ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara

Având în vedere C.U. nr. 3043/25.07.2018 pentru alocare număr cadastral prin operațiunea de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timișoara

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către S.C.WEST CAD S.R.L. proiect nr.241/2017avizată conform Referatului de admitere, cu nr.159391/26.07.2018;

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri CT 2018-002242/17.04.2018, imobilul a fost revendicat conform L.10/2001cu dosarele 175 și 181 soluționate cu Dispozițiile nr. 1528/19.12.2002 și 1513/17.12.2002 de respingere.

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. UR 2018-7492/26.06.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC 2018-12264/30.07.2018, pentru terenurile respective nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către ing. Bena Marius Daniel pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este operațiunea de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara, conform documentaței întocmite de S.C.WEST CAD S.R.L. proiect nr. 241/2017, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 159391/26.07.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta hotărâre.

DIRECTOR D.C.T.D.D II VEST

MIHAI BONCEA


REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂ TARIU


Cod FO53-01, ver 1