Hotărârea nr. 417/2018

417/27.07.2018 privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, incheiat cu Retim Ecologic Service SA si asigurarea continuitatii prestarii serviciilor de salubrizare stradala si operare a statiei de sortare deseuri municipale, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile
Hotararea Consiliului Local 417/27.07.2018
privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, incheiat cu Retim Ecologic Service SA si asigurarea continuitatii prestarii serviciilor de salubrizare stradala si operare a statiei de sortare deseuri municipale, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-17843 din data de 26.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-17841 din data de 26.07.2018 al Biroului Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.07.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17841/26.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si art. 36 alin. (6), lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rezilierea contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor din cauza nerespectarii termenelor prin care concesionarul s-a angajat prin oferta sa; (art. 27. Nerespectarea termenelor prin care concesionarul s-a angajat prin oferta sa, da dreptul concedentului sa procedeze la desfiintarea de drept a prezentului contract de concesiune, fara punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata.).

Art.2: Sanctiunea rezilierii contractului nu exonereaza operatorul SC Retim Ecologic Service SA de realizare a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de concesiune si a actelor aditionale, fara a afecta drepturile reclamate de catre concedent prin intermediul actiunilor de chemare in judecata formulate.

Art. 3: Solicitarea continuitatii prestarii serviciilor de salubrizare stradala - maturatul, intretinutul, spalatul si stropitul cailor publice, in conditiile actuale stipulate in contractul de concesiune, pana la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 4: Solicitarea continuitatii prestarii serviciilor de operare a statiei de sortare a deseurilor municipale, in conditiile actuale stipulate in contractul de concesiune, pana la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Fiscala;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Politiei Locale;
- RETIM Ecologic Service S.A.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE

SC2018-17841/26.07.2018/_________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service SA și asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală și operare a stației de sortare deșeuri municipale, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-17843/26.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service SA,

facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timisoara a incheiat in anul 2006, În temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, al HG nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului cadru de delegare a serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune, al Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, a OG nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2002 și al HCL al Municipiului Timișoara nr. 93/2006, de aprobare a delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Timișoara, ”Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune” cu operatorul SC Retim Ecologic Service SA, (operator cu capital mixt româno-german, la care Consiliul Local al Municipiului Timisora detine 50% din actiuni iar restul de 50% sunt deținute de firma germană), pentru o perioada de 8 ani.

La punctul 3 din „Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara”, anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 este prevăzută construirea unei stații de compostare aerobă (în aer liber) în valoare de 1.950.000 euro, pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile menajere și asimilabile acestora colectate de pe raza municipiului Timișoara.

In anul 2005, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, in baza H.C.L. nr. 457/2005 s-a asociat cu Consiliul Județean Timiș și cu celelalte Consilii Locale ale municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, în vederea promovării proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Timiș”.

In anul 2009 s-a infiintat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 95 din 24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Statutul-cadru și Actul constitutiv-cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, iar la data de 18.05.2011 a fost semnat Documentul de Poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș” de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș din care face parte și Municipiul Timișoara.

In cadrul sistemului integrat de management al deșeurilor in județul Timiș există si alte componente care vor fi integrate in sistem și care contribuie la atingerea țintelor referitoare la reciclarea/valorificarea și devierea de la depozitare a deșeurilor:

- statia de sortare Timisoara (investitie a SC Retim Ecologic Service SA realizata cu fonduri proprii si fonduri de mediu) .In cadrul statiei de sortare functioneaza si o linie de valorificare energetica a deseurilor cu putere caloric ridicata ( care deservește Timișoara și alte 9 comune adiacente), functional din Iunie 2010 și până la data de 04.08.2018 moment în care devine bun de retur și va fi preluata de municipiul Timișoara. În prezent, Stația de sortare a Municipiului Timișoara deservește întreaga arie a orașului, cu o capacitate de procesare a deșeurilor care să asigure respectarea obligațiilor asumate de către România în ceea ce privește reducerea cantității de deșeuri încredințată spre depozitare într-un procent de 45%, începând cu anul 2019, respectiv 50%, din anul 2020.

- stația de compostare a deșeurilor vegetale din municipiul Timișora - investitie ce se va realiza in perioada 2010-2012, nefinalizată nici până la această dată.

Prin Hotărârea nr. 526/22.10.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, s-a aprobat concesionarea terenului în suprafață de 43.660 mp, situat în municipiul Timișoara, zona CET-SUD, în vederea realizării investiției (pentru care SC Retim Ecologic Service SA a prezentat un material Consiliului Local al Municipiului Timișoara, ca Timișoara să devină primul oraș ZERO DEȘEURI, ducând la inlocuirea stației de compostare aerobă in valoare de 1.950.000 euro pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile menajere și asimilabile acestora colectate de pe vatra municipiului Timișora (pe care operatorul SC Retim Ecologic Service SA s-a angajat să o construiască prin Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora in gestiunea integrată a deșeurilor in Municipiul Timișoara - anexa la contractul de concesiune), cu o stație de compostare cu fermentare uscată complet inchisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi si nămolurile rezultate de la stația de epurare a Municipiului Timișoara).

SC Retim Ecologic Service SA solicită prin adresa nr. 445/10.01.2014 inregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RM2014-7/13.01.2014, in conformitate cu prevederile art.4 alin.3 din HCL nr.211/2011 prelungirea duratei contractului de concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 cu jumatate din durata sa initiala avand in vedere ca nu a realizat investitia “stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotata cu sistem de ventilatie si filtrare a aerului pentru prelucrarea fractiei biodegradabile din deseurile municipal nepericuloase, deseuri verzi si namolurile rezultate de la statia de epurare a municipiului Timisoara”. Referitor la investitie, acesta precizeaza, in adresa mai sus mentionata, ca aceasta se realizeaza integral din surse proprii Retim, este in curs de derulare, a fost depusa cererea pentru obtinerea Certificarului de Urbanism si demarata executarea proiectului cu finalizare la finele trimestrului I 2014. De asemenea, mentioneaza ca intarzierea in realizarea investitiei se datoreaza faptului ca la alegerea solutiei tehnologice aceasta a fost strict conditionata de realizarea obiectivului de investitii “Valorificarea energetic a deseurilor municipal prin conceperea unei instalatii adecvate si integrarea acesteia in cadrul CET SUD Timisoara” de catre societatea comerciala International Recycling Energy SA.

Astfel, s-a incheiat actul aditional nr.8 din 28.01.2014 in conformitate cu prevederile art.4 alin.3 din hotararea menționata anterior, respective s-a prelungit contractul nr. SC2006-15414/31.07.2006 pe o perioada de 4 ani, de la data de 04.08.2014 pana la data de 04.08.2018.

Ulterior, la data de 28.03.2014 prin adresa nr.5967 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.RM2014-1557/28.03.2014 SC Retim Ecologic Service SA mentioneaza ca o serie de probleme au impus amanarea termenului de incepere a investitie ( problem legate de terenul pe care urma sa se construiasca statia de compostare; interdependent si compatibilitatea tehnologiei si solutiilor tehnice alese pentru statia de compostare si tehnologia centralei termoelectrice pe combustibil secundar, obtinut din deseuri municipal pe care o construieste SC International Recycling Energy SA). De asemenea, mentioneaza ca s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr.126/22.01.2014 pentru obiectiv, a fost angajata o firma de specialitate care a identificat tehnologia, a organizat licitatia si a stabilit oferta cea mai buna fata de cerintele impuse; Consiliul de Administratie al SC Retim Ecologic Service SA a aprobat Solutia tehnica si valoarea contractului ce se va incheia cu constructorul ales; s-a incheiat un contract cu o firma de specialitate pentru managementul proiectului care se va ocupa si de obtinerea autorizatiei de constructie si va supraveghea lucrarile de constructii; se definitiveaza contractul de proiectare si constructive cu firma de specialitate selectata in urma licitatiei; s-a incheiat un contract cu o firma pentru intocmirea proiect ethnic+detaliu+caiet de sarcini privind consolidarea terenului de fundare pentru obiectivele componente ale statiei de compostare, urmand a se trece la selectarea unui constructor.Totodata se precizeaza ca durata estimate a constructiei statie de compostare cu fermentare anaeroba uscata este de circa 12 luni de la data obtinerii autoriyatiei de constructive, ceea ce inseamna ca realizarea investitiei va fi concretizata pana la 15.12.2015, data la care ar trebui sa functioneze si instalatia energetic a SC IRE care va prelua combustibilul secundar produs la statia de compostare. In contextul celor expuse in adresa nr.5967 si a actului aditional nr.11/12.03.2014 la contractual SC2006-15414/2006, SC Retim Ecologic Service SA solicita prelungirea duratei de realizare a investitiei “Statie de compostare cu fermentare anaeroba uscata complet inchisa”pana la data de 15.12.2015 si prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localitatilor prin concesiune nr.SC2006-151414/31.07.2006 pe o perioada de 18 ani incepand cu data finalizarii investitiei.Perioada de 18 ani fiind necesara amortizarii investitiei “Statie de compostare cu fermentare anaeroba uscata dotatta cu sistem de ventilatie si filtrare a aerului pentru prelucrarea fractiei biodegradabile din deseurile municipal nepericuloase si a deseurilor verzi” a carei valoare totala este de aproximativ 10.187.955 euro.

La data de 24.07.2014 SC Retim Ecologic Service SA transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, pentru a formula un punct de vedere, Studiul de fezabilitate financiară pentru construcția și punerea în funcțiune a unei stații de compostare cu fermentare uscată în Timișoara impreuna cu un modelul de Act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006

La data de 29.07.2014 compartimentul de specialitate formuleaza, in scris, un punct de vedere cu privire la prelungirea prin Act aditional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localitatilor prin concesiune nr.SC2006-151414/31.07.2006 și anume:

SC Retim Ecologic Service SA nu și-a respectat prevederile contractului de concesiune, respectiv realizarea stației de compostare, investiție prevăzută pentru anii 2009 - 2010 în valoare totală de 1.950.000 EUR.

In anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr.211/14.06.2011 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, a acordat operatorului un nou termen, pentru realizarea acestei stații de compostare respectiv 01.02.2014 și i-a concesionat teren pe care conform programului de investiții trebuia să-l cumpere.

Tot prin aceasta hotărâre, Consiliului Local al Municipiului Timișoara a aprobat modificarea punctului 3 din „Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara”, anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, prin înlocuirea stației de compostare aerobă (în aer liber) pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile menajere și asimilabile acestora colectate de pe raza municipiului Timișoara cu stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara, cu termen de finalizare până la data 01.02.2014.

Stația nu a fost realizată nici la al doilea termen acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor hotărârii nr. 526/22.10.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara s-a încheiat contractul de concesiune nr. SC2013-35282/05.12.2013 între Municipiul Timișoara și SC Retim Ecologic Service SA, act însușit de către concesionar la data de 05.12.2013.

Acest contract s-a încheiat pe întrega perioadă a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și SC Retim Ecologic Service SA, în condițiile impuse de acesta conform HCLMT nr.211/14.06.2011.

În conformitate cu prevederile art.4 alin.3 din hotărârea mai sus menționată coroborate cu prevederile art.8 alin.1 din contractul de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, SC Retim Ecologic Service S.A. prin adresa nr. 445 din 10.01.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.RM2014-7/13.01.2014, solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 cu jumătate din durata sa inițială având în vedere că nu a realizat investiția „Stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara” până la data de 01.02.2014, încheindu-se astfel Actul adițional nr.8 din 28.01.2014 în conformitate cu prevederile art.4 alin.3 din hotărârea menționată anterior, respectiv prelungindu-se contractul nr.SC2006-15414/31.07.2006 pe o perioadă de 4 ani, de la data de 04.08.2014 până la data de 04.08.2018.

Potrivit prevederilor art. 58 din H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, “ în cazul nerespectării din culpă a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin contractul de concesiune sau al incapacității îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunțe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părțile nu stabilesc altfel”.

Totodată, art. 8 alin.7 lit.b) din contractul de concesiune nr. SC2013-35282 din 05.12.2013 stipulează: „concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției, în limita prejudiciului creat, dacă concesionarul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contract”.

Față de aceste precizări, compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara a întocmit la data de 29.05.2015, referatul de specialitate nr. SC2015-14196/29.05.2015 privind încetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr. SC2013-35282 din 05.12.2013 și a propus adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 434 din data: 16.10.2015 privind încetarea prin reziliere a Contractului de concesiune nr. SC2013-35282 din 05.12.2013 încheiat între Municipiul Timișoara și SC Retim Ecologic Service SA care aprobă:

 • - încetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr.SC2013-35282/05.12.2013 încheiat între Municipiul Timișoara și SC Retim Ecologic Service SA, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului care va fi calculată ulterior.

 • - abrogarea art. 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 526/22.10.2013 privind atribuirea prin contract de concesiune către SC Retim Ecologic Service SA a terenului rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr.top./cad.416497 și ulterior unificarea parcelei rezultate din dezmembrare cu parcelele cu nr.top./cad.409857 și 433621 pentru realizarea investiției Stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă.

 • - radierea din C.F.nr. 436974 Municipiu Timișoara a sarcinii privind contractul de concesiune nr. SC2013-35282/05.12.2013 anexă la HCLMT nr. 526/22.10.2013, înscrisă sub nr. 201016/11.12.2011.

În conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 și prevederilor caietului de sarcini, concesionarul are obligația să respecte angajamentele luate prin contract; să fundamenteze și să asigure necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și din diferența de tarif pentru protecție socială, în vederea îndeplinirii Programului de realizare a investițiilor prezentat_în ofertă, care face parte integrantă din contract, să asigure finanțarea din sursele propuse în ofertă pentru realizarea Programului de investiții (art.5 lit.g, art.17 pct.2 și 14, art.18 din contract).

Astfel pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate de către operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în calitate de concesionar al serviciilor publice de salubrizare, acesta a fost notificat in mai multe rânduri că potrivit prevederilor art. 23 alin. 1, lit.c) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune încheiat cu numărul SC2006-15414/31.07.2006, municipiul Timișoara, în calitate de concedent va calcula penalități ce trebuie virate de operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. in contul nr. RO78RNCB0249024193070079, în cuantum de 10.000 lei/zi începând cu data de 01.02.2014 și până la data finalizării investițiilor prevăzute la pozițiile 2 și 3 din ”Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara”.

Referitor la existența unor litigii între Municipiul Timișoara și RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.:

Începând cu anul 2015, la nivelul unității administrativ - teritoriale a Municipiului Timișoara au demarat o serie de litigii care au vizat activitatea de salubrizare desfășurată de operatorul economic S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.:

 • 1) Dosar nr. 4548/30/2017 al Tribunalului Arad, în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de pârât, care are ca obiect:

- anularea Notificării nr. SC2016-5082/02.03.2016 emisă pe seama reclamantei de pârâtul Municipiul Timișoara - Administrator public - Biroul Salubrizare, prin care reclamanta este notificată în sensul că, revine și menține dispozițiile Notificării emisă sub nr. SC2015-28946/03.11.2015, privind obligația de plată a penalităților de întârziere de 10.000 lei/zi, pentru perioada 01.02.2014 - 30.09.2015 (607 zile, în total, 6.070.000 lei), că datorează pentru perioada 01.01.2016 - 31.01.2016, suma de 310.000 lei, cu titlu de penalități de întârziere, potrivit prevederilor art. 23 alin.1 lit. c), respectiv, art. 11 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune încheiat cu nr. SC2006-15414/31.07.2006, sens în care o notifică să vireze suma în contul autorității, precum și notificarea de a reconstitui contul de bună-execuție, obligație contractuală prevăzută în sarcina operatorului, concesionar în baza prevederilor art. 11 din contractul sus-identificat;

 • - anularea Adresei nr. SC2016-22022/13.09.2016 emisă de pârâtul Municipiul Timișoara prin care s-a respins cererea de revocare a notificării formulată de reclamanta.

 • - constatarea inexistenței dreptului autorității de a percepe penalități de întârziere în baza art. 23 alin.1 lit. c) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune încheiat cu nr. SC2006-15414/31.07.2006.

Prin Sentința civila nr. 100/01.02.2018, Tribunalul Arad a respins în primă instanță acțiunea formulată de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., nefiind stabilit încă termen de recurs.

 • 2) Dosar nr. 857/30/2016 al Tribunalului Timiș, în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de pârât, care are ca obiect:

 • - Anularea HCL nr. 434 din 16.10.2015 cu consecința menținerii în vigoare a Contractului de Concesiune nr. SC2013-35282 din 05.12.2013 și suspendarea acestei hotărâri, precum și obligarea entității auditate la plata sumei de 363.598,57 Euro reprezentând prejudiciul suferit.

Prin Sentința civilă nr. 4617/28.11.2017, Tribunalul Timiș a respins în primă instanță acțiunea formulata ’ de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.’ De asemenea, S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a formulat o cerere de strămutare a acestui dosar pe motive de bănuiala legitimă care are termen de judecata în 14.05.2018 pe rolul ICCJ București.

 • 3) Dosar nr. 994/30/2018 al Tribunalului Timiș, în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de pârât, care are ca obiect:

’ - Anularea notificărilor: SC2016-31494/23.12.2016 , SC2017-3722/15.02.2017, SC2017-4274/22.02.2017, SC2017-6449/16.03.2017, SC2017-11817/12.05.2017, precum și constatarea inexistenței dreptului autorității de a percepe penalități de întârziere în baza art. 23 alin. (1) lit. (c) din Contractul de delegare a serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006. Dosarul se află în prima instanță, până în prezent nu s-a primit termen de judecată.

 • 4) Dosar nr. 6615/30/2017 al Tribunalului Timiș, în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de pârât, care are ca obiect:

’ - Anularea notificărilor: SC2016-31494/23.12.2016, SC2017-3722/15.02.2017, SC2017-4274/22.02.2017, SC2017-6449/16.03.2017, SC2017-11817/12.05.2017, precum și constatarea inexistenței dreptului autorității de a percepe penalități de întârziere în baza art. 23 alin. (1) lit. (c) din Contractul de delegare a serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006. Dosarul se află în prima instanță, este suspendat până la soluționarea definitivă a Dosarului nr. 857/30/2016 al Tribunalului Timiș.

 • 5) Dosar nr. 5396/30/2016 al Tribunalului Timiș, în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de pârât, care are ca obiect:

 • - Obligarea la plata/restituirea sumei de 300.359,09 lei reprezentând garanție și la plata dobânzii legale. Dosarul se află în prima instanță, este suspendat până la soluționarea definitivă a Dosarului nr. 857/30/2016 al Tribunalului Timiș.

 • 6) Dosar nr. 8353/30/2016 al Tribunalului Timiș, în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de pârât, care are ca obiect:

 • - Anularea HCL nr. 181 din 10.05.2016 privind Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414 din 31.07.2006.                                    ’

Dosarul se află în prima instanță, este suspendat până la soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 28 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, art. III alin. 2 din Legea nr. 99/2014 si art. 25 alin. 5 din Legea nr. 51/2006, invocata de RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

 • 7) Dosar nr. 9041/30/2017 al Tribunalului Timiș, în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de pârât, care are ca obiect:

 • - Obligarea la plata sumei de 3.685.438 lei pentru repararea prejudiciului creat prin încălcarea obligației de majorare a tarifelor pentru servicii de salubrizare prestate în baza contractului nr. SC2006-15414 din 31.07.2006. Prin Sentința civilă nr. 331/28.02.2018, Tribunalul Arad a respins în primă instanță acțiunea formulata de RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Până în prezent nu s-a primit termen pentru recurs.

 • 8) Dosar nr. 7555/30/2017 al Tribunalului Timiș în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de reclamant, care are ca obiect:

 • - Obligarea la realizarea investiției: “Stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pt. prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a Municipiului Timișoara”, precum și daune de 13.080.000 lei.

Acest dosar se află în prima instanță, S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A a formulat doua cereri de strămutare a acestui dosar pe motive de bănuială legitimă, ambele cereri de strămutare fiind respinse.

În ceea ce privește acțiunea principală în care Primăria Municipiului Timișoara are calitatea de reclamant, respectiv Dosar nr. 7555/30/2017 al Tribunalului Timiș Municipul Timișoara a solicitat:

 • - obligarea SC Retim Ecologic Service SA la realizarea investiției „Stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara” asumată prin Memoriu Tehnico - Economic pentru construirea stației de compostare cu fermentare uscată de tip închis în municipiul Timișoara cu nr. 9450/02.06.2011 în urma căruia s-a adoptat HCLMT nr. 211/2011;

 • - obligarea SC Retim Ecologic Service SA la plata sumei de 13.080.000 lei, calculate conform art. 23 alin 1 lit. c din contractul de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, reprezentând penalități calculate până la data de 31.08.2017, pentru perioada 01.02.2014 -31.08.2017, precum și în continuare până la terminarea investiției ce trebuia realizată.

 • - în subsidiar, în situația în care va fi respins primul petit, obligarea SC Retim Ecologic Service SA la realizarea investițiilor: „cumpărare teren pentru stație de compostare deșeuri vegetale 30.000 mp” și „construcție montaj stație de compostare” propuse prin „Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara” si asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006.

De asemenea Capitolul IV, Operatori și utilizatori, Secțiunea 1, Operatorii serviciilor de utilități publice, Articolul 33 prevede:

 • (2) Autoritățile administrației publice locale adoptă în maximum 30 de zile hotărârile necesare pentru asigurarea furnizării/prestării serviciilor/activităților de utilități publice în oricare dintre următoarele situații:

 • a) revocarea, abrogarea, anularea sau încetarea în orice alt mod a efectelor hotărârii de dare în administrare;

 • b) încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii;

 • c) neacordarea, retragerea sau încetarea valabilității licenței.

 • (3) Operatorii serviciilor de utilități publice aflați în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2) au obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităților din sfera serviciilor de utilități publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

În concluzie, propunem:

Conform Cap. XVI din Contractul nr. SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA, rezilierea contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților datorită nerespectării termenelor prin care concesionarul s-a angajat prin oferta sa; (art. 27. Nerespectarea termenelor prin care concesionarul s-a angajat prin oferta sa, dă dreptul concedentului să procedeze la desființarea de drept a prezentului contract de concesiune, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.).

Sancțiunea rezilierii contractului nu exonerează operatorul SC Retim Ecologic Service SA de realizare a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de concesiune și a actelor adiționale, fără a afecta drepturile reclamate de către concedent prin intermediul acțiunilor de chemare in judecată formulate.

Asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală - măturatul, întreținutul, spălatul și stropitul căilor publice, în condițiile actuale stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

Asigurarea continuității prestării serviciilor de operare a stației de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile actuale stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service SA și asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală și operare a stației de sortare deșeuri municipale, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC, ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CĂLIN VICTOR FIAT

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-17843/27.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat cu

Retim Ecologic Service SA și asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală și operare a stației de sortare deșeuri municipale, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile

 • 1. Descrierea situației actuale

În conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat cu SC. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A și prevederilor caietului de sarcini, concesionarul avea obligația de a respecta angajamentele luate prin contract; să fundamenteze și să asigure necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și din diferența de tarif pentru protecție socială, în vederea îndeplinirii Programului de realizare a investițiilor prezentat în oferta care face parte integrantă din contract (art.5 lit.g, art.17 pct.2 și 14, art.18 din contract).

Astfel pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate de către operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în calitate de concesionar al serviciilor publice de salubrizare, acesta a fost notificat in mai multe rânduri că potrivit prevederilor art. 23 alin. 1, lit.c) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune încheiat cu numărul SC2006-15414/31.07.2006, municipiul Timișoara, concedentul va calcula penalități ce trebuie virate de operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. in contul nr. RO78RNCB0249024193070079, în cuantum de 10.000 lei/zi începând cu data de 01.02.2014 și până la data finalizării investițiilor prevăzute la pozițiile 2 și 3 din ”Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara”.

Cuantumul penalităților pentru perioada 01.02.2014 - 31.03.2018 ce s-au aplicat operatorului SC Retim Ecologic Service SA în baza contractului SC2018-15414/31.07.2018, în valoare totală de 15.200.000 lei (10.000 lei/zi, conform art. Art.23 alin. 1). De asemenea au fost intocmite notificări pentru lunile aprilie, mai și iunie urmând a se calcula facturi ce vor fi inaintate operatorului.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Conform Cap. XVI din Contractul nr. SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA, rezilierea contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților datorită nerespectării termenelor prin care concesionarul s-a angajat prin oferta sa; (art. 27. Nerespectarea termenelor prin care concesionarul s-a angajat prin oferta sa, dă dreptul concedentului să procedeze la desființarea de drept a prezentului contract de concesiune, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.).

Neexonerarea operatorului SC Retim Ecologic Service SA de realizare a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de concesiune și a actelor adiționale, fără a afecta drepturile reclamate de către concedent prin intermediul acțiunilor de chemare in judecată formulate.

Asigurarea continuității prestării activității în condițiile stipulate în contract și in legislația în materie, privind art.2, lit. b). Serviciul de salubrizare stradală - măturatul, întreținutul, spălatul și stropitul căilor publice, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

Asigurarea continuității prestării serviciilor de operarea a stației de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile actuale stipulate în contractul de concesiune și in legislația în materie, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 3. Concluzii:

Propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe rezilierea contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service SA și asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală - măturatul, întreținutul, spălatul și stropitul căilor publice, în condițiile actuale stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile și asigurarea continuității prestării serviciilor de operare a stației de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile actuale stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

PRIMAR

ADMINISTRATOR PUBLIC

NICOLAE ROBU

ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU SALUBRIZARE

CĂLIN VICTOR FIAT

Cod FO53-03, Ver.1