Hotărârea nr. 415/2018

415/27.07.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara
Hotararea Consiliului Local 415/27.07.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 17574/24.07.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-17574 din data de 24.07.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice cu nr. SC2018-17574 din data de 25.07.2018.
Avand in vedere Avizul Servicului Juridic cu nr. SC2018-17574 din data de 26.07.2018- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17574/24.07.2018;
Avand in vedere Adresa nr. RE2018-1564/18.07.2018 a AQUATIM SA;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara.
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 12, lit. c) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara, raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Judetul Timis,
-Aquatim SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ANEXA la HCL nr.4.^.J..X7.-..Q?.;..-^./S

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020" - municipiul Timișoara

INDICATORI TEHNIC O-EC GNOMICI - MUNICIPIUL TIMIȘOARA

(fără TVA)

Lei

Euro

Valoare totala investiție (fara TVA)

234.545.806

51.753.267

o Din care C+M

139.961.764

30.883.002

Eșalonare investiție Anul I (33,33%)

78.181.935

78.181.935

78.181.935

Anul II (33,33%)

Anul III (33,33%)

Durata de realizare a investiției (luni)

36 luni

Capac itati

o

Conductă de transport/distributie

578 m

o

Reabilitare conducta de aductiunea

100 m

0

Modernizare stație de tratare apă de suprafață

1 buc.

o

Extindere rețea de distribuție

447 m

0

Reabilitare rețea de distribuție

38.505 m

0

Sistem SCADA Regional

1 buc.

0

Reabilitare rețea de canalizare

16.365 m

0

Linie de uscare a nămolurilor

1 buc.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Timiș, în perioada 2014-2020” - localitatea Timișoara

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

In vederea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată a județului Timiș, Aquatim SA a elaborat „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”.

Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 și este prevăzută finanțarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată. Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa și apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Proiectul va beneficia de finantare din partea Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat, Bugetul Local și contribuție beneficiar.

Prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 363/15.09.2017 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Timiș, în perioada 2014-2020” - localitatea Timișoara în valoare de 49.053.052 euro (fără TVA).

Prin adresa nr. RE2018-001564/18.07.2018 Operatorul Regional Aquatim SA ne solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”- localitatea Timișoara ca urmare a modificării sumei aferente proiectului (prin includerea în valoarea totală a sumelor reprezentând taxe, avize, supervizare, publicitate), respectiv partea aferentă municipiului Timișoara fiind de 51.753.267 euro (fără TVA).

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Timiș, în perioada 2014-2020” -localitatea Timișoara, și-l supunem spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A.

BIROUL C.A.A.

NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți "Proiectului regional de dezvoltare a

infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Timiș, în perioada 2014-2020" - localitatea Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 20/4-2020" - localitatea Timișoara, prin care se propune aprobarea modificarii HCL nr. 363/15.09.2017,

Facem următoarele precizări:

In vederea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată a județului Timiș, Aquatim SA a elaborat „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 20142020”.

Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 și este prevăzută finanțarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată. Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa și apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Proiectul va beneficia de finantare din partea Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat, Bugetul Local și contribuție beneficiar.

Prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 363/15.09.2017 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Timiș, în perioada 2014-2020" - localitatea Timișoara în valoare de 49.053.052 euro (fără TVA).

Prin adresa nr. RE2018-001564/18.07.2018 Operatorul Regional Aquatim S.A. ne solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici aferenți „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”- localitatea Timișoara ca urmare a recalculării sumei aferente proiectului (prin includerea în valoarea totală a sumelor reprezentând taxe, avize, supervizare, publicitate), respectiv partea aferentă municipiul Timisoara fiind de 51.753.267 euro (fără TVA).

Având în vedere cele arătate mai sus,

PROPUNEM:

  • 1. Aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020" - localitatea Timișoara, conform Anexei 1 la proiectul de hotărâre.

  • 2. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020" - localitatea Timișoara rămân neschimbate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020" - localitatea Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,

IOAN GANCIOV


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

SEF BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUȘESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1