Hotărârea nr. 414/2018

414/27.07.2018 privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 414/27.07.2018
privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009921/26.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 14/17.05.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 37 din 12.04.2018;
Având în vedere dezbaterea publică din data de 19.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Ţinând seama de faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara nu a întrunit cerinţele prevederilor art. 45 alin. 2 in Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.
- Proiectantului S.C. RD SIGN S.R.L.
- O.C.P.I. Timis
- Mass - media locale


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

PLAN URBANISTIC ZONAL

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

Amplasament:

Timișoara

Strada Dumitru Kiriac nr. 17A

Beneficiar:

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L

Faza:

PUZ

Data:

iunie 2018

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării

Amplasament

Beneficiar

Proiectant general

Faza de proiectare

Data elaborării


Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

Timișoara, Str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF nr. 425325, CF nr. 421396 Timișoara

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L

strada Paul Chinezu nr. 2

dl Viorel Buga

S.C. RD SIGN S.R.L.

Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

arh. Negrișanu Răzvan

PUZ

iunie 2018

LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

Specialist RUR


arh. Negrișanu Răzvan


Proiectant general/ Urbanism


arh. Negrișanu Daniela


arh. Florin Simidreanu


BORDEROU

Piese scrise, avize, adeverințe, acorduri

 • •  Cerere tip

 • •  Foaie de titlu

 • •  Foaie de capăt

 • •  Lista și semnăturile proiectanților

 • •  Borderou

 • •  Chitanță achitare taxă PUZ

 • •  Certificat de Urbanism

 • •  Planuri de situație și încadrare de la Banca de Date Urbană PMT

 • •  Extras CF nr. 425325

 • •  Extras CF nr. 421396

 • •  Plan de situatie cu viza OCPI

 • •  Copie dupa Avizul de oportunitate favorabil

 • •  Copie după plan de acțiune

 • •  Copie Raport informare si consultare a publicului, intocmit de Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană

 • •  Avizul Arhitectului Sef

 • •  Aviz unic

 • •  Aviz tehnic Aquatim

 • •  Aviz Sanitar

 • •  Aviz Mediu

 • •  Aviz Protectie Civilă

 • •  Aviz Pompieri

 • •  Aviz Comisia de Circulație

 • •  Adeverință cu referire la eventuale litigii sau revendicari eliberată de Directia Cladiri, terenuri si dotari diverse (PMT)

 • •  Adeverință Compartiment Administrare Fond Funciar (PMT)

 • •  Adeverință Serviciul Juridic (PMT)

 • •  Acord Alpha Bank

Studii de specialitate

 • •  Studiu Geotehnic

Memoriul tehnic de prezentare și regulamentul local de urbanism

Piese desenate

 • •  Încadrarea în zonă

 • •  Situația existentă

 • •  Reglementări urbanistice

 • •  Reglementări edilitare- termice și sanitare

 • •  Reglementări edilitare- electrice

 • •  Obiective de utilitate publica

 • •  Posibilități de mobilare

 • •  Studiu de însorire conform NP-057-02

 • •  Studiu de însorire conform OMS 119/2014

 • •  Studiu de altimetrie

 • •  Planșă de drumuri

Întocmit,

Arh. Negrișanu Daniela

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării:

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

Beneficiar:

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L strada Paul Chinezu nr. 2 dl Viorel Buga

Proiectantul general:

S.C. RD SIGN S.R.L.

Timișoara, str. Vulturilor nr.14

Data elaborării:

iunie 2018

 • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui PUZ pentru terenurile situate în Timișoara, Str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF nr. 425325, CF nr. 421396 Timișoara în vederea realizării obiectivului “Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje”.

Prin prezentul studiu urbanistic se stabilesc condițiile pentru:

 • ■  Utilizarea funcțională a terenurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • ■  Reglementarea caracterului terenurilor studiate;

 • ■  Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă;

 • ■  Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • ■  Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 • ■  Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Obiectul Planului Urbanistic Zonal constă în analizarea și evaluarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

1.3 SURSE DOCUMENTARE ȘI ANALITICE

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

 • - Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017;

 • - Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara (conform Regulamentului Local aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare-Etapa a 3-a elaborare PUG Timișoara” aprobate prin HCL nr. 428/2013 )

 • - Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012

Cadru legislativ

La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor documente:

 • - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordin nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1. Evoluția zonei

Cartierul este amplasat în partea de sud a Timișoarei, în apropiere de șoseaua ce duce spre comuna Șag. Cartierul a fost înființat în perioada anilor 1960, fiind primul cartier muncitoresc al orașului. Inițial, terenul era liber, nu existau case ci doar grădini care aparțineau de zona Freidorf.

 • 2.2. Încadrarea în localitate

Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul localității Timișoara și este situat în partea sudică a orașului, în zona cuprinsă între Bulevardul Liviu Rebreanu (în Sud ), strada Ciprian Porumbescu (în Nord), calea Șagului (în Vest) și Bulevardul Constantin Brâncuveanu (în Est).

Terenul este format din 2 parcele, parcelele cu Nr. Top. 425325, Nr. Top. 421396, incluse în CF nr. 425325, respectiv CF 421396 Timișoara, însumând o suprafață totală de 774 mp.

Terenul este bordat la:

 • -  Nord : 3 baterii de garaje existente si apoi strada Dumitru Kiriac

 • -  Sud : strada Dumitru Kiriac

 • -  Est : strada Dumitru Kiriac

 • -  Vest : 3 baterii de garaje existente si apoi strada Dumitru Kiriac

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Nu există elemente majore de cadru natural ce pot interveni în organizarea urbanistică.

 • 2.4. Circulația

Terenul este bine deservit de infrastructura rutieră și are acces din strada Dumitru Kiriac. Terenul se invecinează și la sud cu strada Dumitru Kiriac. Profilul străzii Dumitru Kiriac din estul terenului necesită modernizare. Nu există vegetație de aliniament.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă teritoriul studiat : locuințe individuale, locuințe colective și garaje. Terenul reglementat prin PUZ se află în interiorul unui cvartal de blocuri de locuințe colective în regim de înălțime P+4E. Zona este definită urbanistic de un areal de blocuri , în mijlocul cărora se află garaje și un loc de joacă pentru copii.

Fiind un teren ocupat de garaje, acesta este lipsit de calitate urbană. Se impune “curățarea” zonei și urbanizarea coerentă a acesteia.

Locul de joacă, care se află in vecinătatea parcelei studiate nu beneficiază de o deschidere către cele două laturi ocupate de garaje, spatele garajelor constituind o barieră vizuală inestetică.

 • 2.6. Echiparea edilitară

În prezent, zona este deservită de utilități: apă și canal, curent electric, gaz, telefonie și rețea de televiziune prin cablu, toate existente pe Str. Dumitru Kiriac.

 • 2.7. Probleme de mediu

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, funcțiunea principală a zonei fiind locuirea. În prezent, zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de

canalizarea orașului. Nu există puncte si trasee din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare ce prezintă riscuri pentru zonă.

 • 2.8. Opțiuni ale populației

Terenul este proprietate privată, iar proprietarii de teren fac solicitări de amplasare pentru diverse investiții, în principal destinate locuirii colective, serviciilor sau comerțului.

Primăria Municipiului Timișoara ca autoritate locală are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susținută de către Consiliul Județean Timiș ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel județean.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și dezbatere publică.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Terenurile se află într-o poziție urbană privilegiată datorită faptului că această zonă are un caracter bine definit, unitar, este deja dezvoltată și beneficiază de toate dotările existente.

Conform prevederilor Masterplanului, zona studiată se încadrează in Politica 6: Mărirea fondului de locuințe si creșterea calității locuirii, Program 1-cresterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale.

Solutia propusă se armonizează cu prevederile Masterplanului: Politica 5: Imbunătățirea calității și gestionării domeniului public, Programul 1: Cresterea calității spațiului public urban. Implementarea soluției presupune și asigurarea accesibilității pietonilor, bicicletelor și autoturismelor.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G. Timișoara

Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitatea teritoriala de referință Lc_A - Ansambluri de locuințe colective.

Pornind de la premisele mai sus mentionate, pe zona constituită de cele 2 parcele, se propune realizarea unui bloc de locuințe colective, dotări complementare locuirii, și parcaje.

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Caracterul mineral al zonei va fi diminuat prin propunerea unei zone verzi pe parcelă

cu o suprafață minimă de 30 % din suprafața parcelei.

 • 3.4. Modernizarea circulației

Strada Dumitru Kiriac nu are trotuar nici pe zona aferentă parcelei în studiu, și nici în continuarea frontului garajelor.

Se propune cedarea parcelei identificată prin CF nr. 421396, cu o suprafață de 49 mp, pentru constituirea domeniului public: trotuar+vegetație de aliniament.

 • 3.5. Zonificare funcțională -reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este „Locuințe colective și funcțiuni complementare”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

 • -  zona alocată construcțiilor - Locuinte si functiuni complementare

 • -  zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor;

 • -  zona verde.

  Bilanț teritorial:

  Situație existentă

  Situație existentă mp

  Situație propusă mp

  %

  Teren studiat

  774,00

  725,00

  100,00

  Spații verzi

  0

  232,20

  30,00

  Locuinte și dotări

  0

  309,60

  40,00

  Circulații auto, pietonale și parcaje

  0

  183,20

  23,67

  Teren cedat pentru constituirea domeniului public

  0

  49

  6,33

  Indici urbanistici:

  POT

  (procent de ocupare a terenului)

  max. 40% -Locuire și dotări

  CUT

  (coeficient de utilizare a terenului)

  max 2.4

  REGIM DE ÎNĂLȚIME(maxim)

  max S+P+4E+Er

  Hmax

  21 m

Pe parter se admit parcaje(garaje) si functiuni complementare care se pot extinde si la nivelul 1 al cladirii.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico-edilitar:

 • - racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Kiriac, cu extinderile și branșamentele aferente;

 • - branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Strada Kiriac;

 • - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă;

 • - rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele.

 • - relocarea rețelei de recirculare a apei calde de consum care traversează terenul proprietate privată.

De menționat că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

 • 3.7. Protecția mediului

 • 3.7.1  Epurarea și preepurarea apelor uzate. Apele pluviale aferente zonei de circulații auto vor trece printr-un separator de hidrocarburi după care vor fi colectate într-un bazin de retenție care va fi golit controlat în rețeaua publică de canalizare la 30 de minute după terminarea ploii.

 • 3.7.2  Depozitarea controlată a deșeurilor. Colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale pe o platformă de deșeuri, urmând a fi evacuate periodic. Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie, conform OMS 119/2014.

 • 3.7.3  Organizarea sistemelor de spații verzi. În perimetrul spațiului verde amenajat (30% din suprafata terenului) se va amplasa un spațiu de joacă pentru copii, amenajat și echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor.

  • 3.8. Obiective de utilitate publică

Listarea obiectivelor de utilitate publică: conform planșei “obiective de utilitate publică” aferentă PUZ.

Terenul identificat prin CF nr. 421396 se intenționează a fi trecut în proprietatea publică pentru constituirea domeniului public.

Costuri suportate de investitorii privați

Costurile se vor imparti între două categorii de investitori privati: Investitorii prin grija cărora se realizează procesul de urbanizare și PUZ-ul (numiți în continuare investitori) și investitori care vor implementa construcțiile (numiți in continuare dezvoltatori)

Investitorii vor suporta următoarele costuri:

-toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse

-costurile legate de lucrările de cadastru și mișcarea terenurilor

-costurile legate de avizarea PUZ-ului și a studiilor premergătoare

Dezvoltatorii vor suporta următoarele costuri:

 • - toate costurile legate de proiectarea, avizarea și edificarea viitoarelor construcții

 • - costurile legate de branșamentele edilitare

 • - costurile amenajării parcajelor, circulației auto și pietonale exclusiv pe parcelele detinute

 • - costurile racordurilor auto la parcelă.

Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale.

Autoritatea publică va finanta execuția trotuarului, a spațiului verde și iluminatul public aferent domeniului public

 • 4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

 • -  realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

 • -  corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

 • -  rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

 • -  încadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara;

Întocmit,

Arh. Daniela Negrișanu

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Cap. 1. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate.

Rolul R.L.U. este de a întări și detalia reglementările cuprinse în PUZ. Prescripțiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe întregul teren care face obiectul P.U.Z.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ “BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE SI DOTARI SI PARCAJE”, Timișoara, strada Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF nr. 425325, CF nr. 421396 Timișoara.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

 • 2. Baza legală a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată;

 • -  Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ- indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

 • -  Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);

 • -  Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

 • -  Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998;

 • -  Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994;

 • -  Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 (republicată);

 • -  Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată);

 • -  Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 • -  Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 • -  Codul Civil;

 • -  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației;

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au stat in principal:

 • - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/27 iunie 1996;

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 131/2017.

-Concept general de dezvoltare urbană ( MASTERPLAN ) aprobat prin HCL 61/28.02.2012.

 • 3. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea construcțiilor, pentru orice investiție amplasată în limita terenului reglementat.

Capitolul 2 Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

 • 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Art. 1. Terenuri agricole din extravilan -nu este cazul.

Art. 2. Terenuri agricole din intravilan - nu este cazul.

Art. 3. Suprafețe împădurite - nu este cazul

Art. 4. Resursele subsolului - nu este cazul

Art. 5. Resurse de apa și platforme meteorologice-nu este cazul.

Art. 6. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate - nu este cazul.

Art. 7. Zone construite protejate - nu este cazul.

 • 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art. 8 Expunerea la riscuri naturale Nu este cazul.

Art. 9 Expunerea la riscuri tehnologice

Nu este cazul.

Art. 10 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice Nu este cazul.

Art. 11 Asigurarea echipării edilitare

Asigurarea echipării edilitare se face conform Planșei de reglementari edilitare (parte desenata din P.U.Z.). În vederea asigurării echipării tehnico edilitare, autorizarea executării construcțiilor se vor face în conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U. Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare vor respecta prevederile art. 29 din R.G.U.

Art. 12 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

Art. 13 Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească 40%.

 • 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art. 14 Orientarea față de punctele cardinale

Amplasarea apartamentelor se va face astfel încât să se asigure durata minimă de însorire conform legislației în vigoare.

Art. 15 Amplasarea față de drumurile publice

Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desenate din prezentul PUZ.

Art. 16 Amplasarea față de aliniament

Alin 1) Amplasarea construcțiilor față de aliniamente (est și sud) se va face respectând limitele zonei de implantare propuse în Planșa de Reglementări Urbanistice. Aliniamentele sunt definite astfel:

 • - la strada Dumitru Kiriac est se va respecta retragerea variabilă între 0,85 m si 1,20 m. Se admite ca aliniamentul sa fie definit de balcoane daca acestea ocupă minimum 1/2 din lungimea fațadei.

 • - la strada Dumitru Kiriac sud se va respecta retragerea variabilă între 1,22 m și 1,36 m. Se adminte ca balcoanele să depășească această retragere conform RGU.

Alin. 2) Limitele de amplasare a construcțiilor la nivelul subsolului vor putea coincide cu limitele de proprietate ale terenului cu mențiunea că fundațiile nu vor depăși limitele de proprietate.

Art. 17 Amplasarea in interiorul parcelei

Alin 1. Amplasarea clădirilor față de limitele de proprietate se va face conform planșei de reglementări urbanistice în interiorul zonei construibile delimitate, respectând retragerile impuse.

Se admite depasirea retragerilor cu balcoane conform RGU.

Alin 2. Se va respecta retragerea față de limita laterala din nord: % din înălțimea clădirii sau cu calcan pe limita de proprietate.

Alin 3. Față de limita de proprietate din vest, clădirea se va implanta la o distanță de minim 10 m. Se admit depășiri ale acestei limite cu balcoane, dar nu mai mult de 2,00 m.

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.18 Accese carosabile

Conform Art. 25, Anexei 4 - 4.11.3 din R.G.U. și Cap. II. 7 din R.L.U. Pe parcela studiată se va asigura acces auto de pe strada Dumitru Kiriac. În interiorul parcelei se va organiza un drum privat de incintă cu circulație auto pentru a asigura accesul la locurile de parcare de pe parcelă.

Art.19 Accese pietonale

Conform Art. 26- R.G.U. și Cap. II. 7 din R.L.U. Se va asigura acces pietonal.

 • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Art.20 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi posibilă numai în cazul existenței posibilităților de racord și branșament la rețelele existente de apă, canal, energie electrică, gaz.

Art.21 Extinderea de rețele tehnico-edilitare

 • 1) Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară se vor suporta de catre investitor în întregime. Toate rețelele stradale (apa, energie electrică, gaz, telecomunicații) se vor realiza subteran.

 • 2) Lucrarile de relocare a retelei de recirculare a apei calde de consum se vor realiza conform condițiilor impuse de compania locală de termoficare Colterm S.A (aviz din data de 25.10.2017)

Art.22 Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare Conform art. 29 din R.G.U.

 • 9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile construcțiilor

Art.23 Înălțimea construcțiilor

 • 1) La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform OMS nr. 536/1997 sau OMS nr. 119/2014) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • 2) Înălțimea maximă nu va depăși 21,00m.

 • 3) Regimul de înălțime maxim al construcțiilor va fi max. S+P+4E+Er.

Art.24 Aspectul exterior al clădirilor

Acoperișurile vor fi cu terasă sau cu șarpantă (forme simple, în două sau patru ape, cu pante constante). Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei. Culorile vor fi pastelate, deschise, cu accente saturate închise pe unele elemente constructive.

Art. 25 Indici de construibilitate

Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T. maxim admis) = 40%

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T. maxim admis) = 2.4

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art.26 Parcaje

Conform art. 33 și anexa 5 din R.G.U . Se va respecta O.M.S. 119/2014.

Se va asigura cel putin un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă.

Art.27 Spații verzi

Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. Pentru zona reglementată se propune un procent de minim 30% spații verzi.

Art.28 Împrejmuiri

Conform art. 35 - R.G.U.

Pe limitele de proprietate nordică și vestică se vor realiza împrejmuiril din materiale transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Împrejmuirile aferente limitelor de proprietate est și sud pot fi demarcate discontinuu, mai permisive, prin împrejmuiri verzi sau împrejmuiri parțiale.

Capitolul 3. Zonificarea funcțională

11 Unități si subunități funcționale

----------------------------?------?------------------------------------?--------------------?-----------------------

Art.29 Funcțiunea dominantă propusă este cea rezidențială.

Art.30 Funcțiunile complementare admise sunt spatii pentru comert, servicii, functiuni cu caracter public complementare locuirii, spații verzi amenajate, accese carosabile, pietonale, parcaje, rețele tehnico - edilitare și construcții aferente.

Capitolul 4. Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale

Art.31 Utilizări permise :

 • - clădiri de locuit în sistem colectiv

 • - spații pentru comerț sau servicii.

Pot fi admise:

 • - societăți comerciale prestatoare de servicii cu caracter nepoluant;

 • - sedii societăți comerciale.

Art.32 Interdicții definitive de construire, utilizări interzise:

 • - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • -        stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort.

 • -       activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite, depozite de deseuri; - stații de întreținere auto;

 • -       abatoare, anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • -       panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament.

Capitolul 5. Unitati teritoriale de referinta

Terenul reglementat nu este impartit in mai multe unitati teritoriale de referinta.

Întocmit

Arh. Daniela Negrișanu

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

PLAN URBANISTIC ZONAL

Bloc de locuințe colective și dotări și parcajetop

? .10 A1 Ă                țtoVTân


v op»''


CF nr. 425325

Nr. top. 29358/1/1/2 — Steren= 725 mp
CF nr. 421396 Steren= 49 mp


477650


+ O

-b.0
limite de proprietate parc£î&]Î3^rw^ate

primăria municipiului timișoara


aliniamente


zona de impk 11


acces auto si


Bi

1 "t t

rie

Boc

cer'


13

LOCUINȚE pCQLEC


477600


Strada Dumitru Kiriac (aslalt)


LOCOINro COLECTIVE

p+4
LOCUINȚE COLECTIVE^

P + 4


<E CO


specialist RUR arh.Razvan Negrisanu


Nume
VIZAT SP

Anexa la Avizul Arhitectului Șef iritai __/4.


Funcțiuni mixte: locuire si servicii/comert


vegetație de aliniament si trotuar propus


zona de locuințe cu dotări de interes local


construcții existente


BILANȚ TERITORIALINDICI URBANISTICI

EXISTENT

PROPUS^

Suprafața teren

774.00 mp

774.00 mp

two

Spatii verzi

0

232.2 mp

30,00

Locuințe si dotări

0

309.6 mp

40,00

Circulații auto, pietonale si parcaje

0

183.20 mp

23.67

Teren cedat pentru constituirea domeniului public

0

49 mp

6.33


P.O.T maxim 40%

C.U.T max2.4


Pe parter se admit parcaje(garaje) si funcțiuni complementare care se pot extinde si la nivelul 1 al clădirii.


Semnătură


S.C. RD Sign S.R.L.

Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

Reg. Corn. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862

E-mail: studio@rdsign.ro

Nume

Semnătură

Sef proiect

arh. Daniela Negrisanu

Proiectat

arh. Daniela Negrisanu        1

Desenat

arh. Florin Simidreanu


Cerința


OÎOIMUI ^54”^!'LOR I

’ __

j Daniel o Luciana 1

i bjjGRISANjj-. i

--j ■ .mnSttldh-

1   • Referat-/-Exp'ertiza Nr. / DataBeneficiar:   S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

.    .         . Timișoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A,

Amplasament:   CF. nr> 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396


Proiect nr.:


200/KRC/17Titlu proiect:


Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje


Titlu planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Faza:

PUZ


Planșa nr:

3

A3- 420x297 mm


Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:priin aria@primariatm.ro, internetiwww.primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., cu sediul în localitatea Timișoara, județul Timiș, str. Paul Chinezu nr. 2, cod poștal 300048, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2018-006891/27.04.2018;

Ca urmare a proiectului nr. 200/KRC/2017 realizat de S.C. RJD SIGN S.R.L, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Vulturilor nr. 14, cod poștal 300458, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 17.05.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 14 din 17.05.2018

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje”.

Generat de imobilul situat în Timișoara, Str. Dumitru Kiriac nr. 17A, identificat prin extrasele CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2, C.F. 421396 nr. top. 421396, prin plan de situație 1:500, plan de încadrare in zona 1:5000- terenuri intravilane.

Inițiatori: S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.;

Proiectant: de S.C. RD SIGN S.R.L

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Răzvan Gabriel M. Negrișanu.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: Zona studiată este situată în partea sudică a orașului, în zona cuprinsă între Bulevardul Liviu Rebreanu (în sud ), strada Ciprian Porumbescu (în nord), Calea Șagului (în vest) și Bulevardul Constantin Brâncoveanu (în est).

Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, în suprafață totală de 774,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2 (nr. top vechi 29358/1/1/2), în suprafață de 725,00 mp; nr. C.F. 421396 nr. top. 421396, în suprafață de 49,00 mp.

Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) sau alte documentații de urbanism aprobate anterior:

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - Zona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren afectat parțial de drum.

Timișoara, Bd. C.D. Loga n r . 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune realizarea unui bloc de locuințe colective, dotări complementare locuirii - servicii și comerț, parcaje.

Se asigura un procent de minim 30 % spațiu verde în cadrul parcelei

Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

 • - zona alocată construcțiilor - Locuințe si funcțiuni complementare

 • - zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor;

 • - zona verde.

Zona reglementată va avea următorii indici urbanistici:

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 2,4

Regim de înălțime maxim = S+P+4E+Er

H max = 21,00 m

Pe parter se admit parcaje (garaje) și funcțiuni complementare care se pot extinde și la nivelul I al imobilului.

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 37/12.04.2018 = 30,00 % din suprafața totală a terenului - suprafață care va fi amenajată și întreținută.

 • - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - In cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018—002835/05.04.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

 • - Servituti: se vor respecta servitutile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1160/13.09.2017.

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@pr im ariatm.ro, internet:www, primariatm.ro

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 17.05.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil/eu—e^mdiȚii/nefave-rabfl Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia:

- Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (1A3), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Aprobarea Avizului arhitectului-șef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3405 din 18.08.2016, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 15712/27.04.2018 7                                                     î

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peștă la data de..............................


Consilier

SorinăPopa


Aprobat, Primar,


Nicolae ROBU

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal 300048, Str. Paul Chinezu nr. 2, et. 1, SAD9, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR 2016-018291/08.12.2016;

Ca urmare a proiectului nr. 163/KRC/16 realizat de S.C. RD SIGN S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal 300458, Str. Vulturilor nr. 14, CUI 3981516;

Având în vedere Procesele-verbale întocmite în urma ședințelor din data de 23.02.2017 și din data de 11.05.2017 ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ DE OPORTUNITATE

NR. 04 DIN 11.05.2017

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal „Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje”.

Planul urbanistic zonal este generat de imobilele situate în județul Timiș, municipiul Timișoara, Str. Dumitru Kiriac nr. 17A, identificate prin CF 425325, nr. cad. 425325, nr. top. 29358/1/1/2, categoria curți-construcții, având o suprafață de 725 m2 și CF 421396, nr. cad. 421396, categoria drum, având o suprafață de 49 m2, însumând o suprafață totală de 774 m2.

Cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat și studiat prin P.U.Z.:

- Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord și vest de parcele pe care sunt amplasate garaje, la sud de alee pietonală și la est de Str. Dumitru Kiriac; teritoriul identificat prin CF 425325 și CF 421396, obiectul planului urbanistic zonal;

■ Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord de Str. Ciprian Porumbescu, la vest de Calea Șagului, la sud de B-dul Liviu Rebreanu și la est de B-dul Constantin Brancoveanu.

 • 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituti:

* Categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: zonă de instituții publice și servicii de interes general, terenuri afectate parțial de drum, cu POTmax și regim de înălțime maxim conform

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

H.G. nr. 525/1996;

 • • Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: zonă de locuințe colective și dotări (funcțiuni complementare);

° Servituti: se vor respecta servitutile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, cu privire la profilul transversal al Str. Dumitru Kiriac; autorizația de construire se va emite doar după ce terenurile afectate de drum vor deveni domeniu public.

 • 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

° Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului: POTmax=40% și CUTmax=2.64;

 • • Regimul de înălțime propus prin documentație de maxim D+P+5E+Er se va reduce cu cel puțin un nivel astfel încât să se respecte H.G. nr. 525/1996, art. 31, respectiv va avea maxim 7 niveluri supraterane, într-una dintre următoarele configurații: S+P+5E+Er sau D+P+4E+Er;

 • - Cel puțin un nivel al imobilului propus va fi amenajat ca și spații complementare locuirii pentru justificarea și menținerea procentului de ocupare al terenului de 40% în raport cu H.G. nr. 525/1996 (locuințe și dotări aferente);

» Se va realiza un studiu de însorire în conformitate cu O.M.S. nr. 119/2014 și un studiu de altimetrie în vederea stabilirii indicatorilor înălțime maximă și înălțime maximă la cornișă/atic;

■ Se va respecta retragerea față de limitele laterale: % din înălțimea clădirii sau cu calcan pe limita de proprietate (caz în care la faza de autorizație de construire se va prezenta acordul notarial individual al vecinilor direct afectați pentru amplasare pe limita de proprietate);

 • • Se va respecta procentul de spații verzi minim în corelare cu funcțiunea propusă în conformitate cu H.C.L. nr. 62/2012.

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

 • - Se vor asigura accesele auto și pietonale corespunzătoare de la drumurile publice la parcelă;

 • • Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului;

 • • Construcția propusă se va racorda corespunzător la rețelele edilitare publice, pentru asigurarea utilităților necesare funcționării.

 • 5. Capacitățile de transport admise:

 • • Capacitatea de transport admisă va fi analizată prin P.U.Z. în funcție de numărul de unități de locuire și de dotări propuse.

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:

a Avizul Arhitectului-șef, Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agenția pentru Protecția Mediului, Aviz Protecția Civilă, Aviz Pompieri, Aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Drumuri (PMT), Aviz Comisia de Circulație (PMT).

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului:


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

° Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului".

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

Certificatului de urbanism nr. 3405/18.08.2016, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 11878 din 18.11.2016. Prezentul aviz a fost

transmis solicitantului direct/pr-i-n-poștă la data de..............................


Consilier,

Andreea STĂNILĂROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ

300030, tel: +40 256 408435

internetiwww. primariatm.ro


Bd. Constantin Diaconovici Loga, n r . e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.

Nr. UR2018- 001452/23.03.2018

REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Plan Urbanistic Zonal - "Bloc locuințe colective"

Amplasament: str. . Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, jud. Timiș

Beneficiar: SC SEDAKO GROUP SRL

Proiectant: SC RD SIGN SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 05.02.2018 - 01.03.2018.

In acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Au fost notificați 34 proprietari din zona, de pe străzile Gh. Ranetti, Glad, Dumitru Kiriac, Snagov, Asociațiile de Proprietari de pe str. Dumitru Kiriac (Chiriac) nr. 3, 4, 6, 20, 22, 21, 19, 74, 15, 13, 9, 11, 7, 5, 2, 15, Asociațiile de Proprietari de pe str. Rusu Sirianu nr. 33, 31.

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o singură persoană.

La întâlnirea cu proiectantul SC RD SIGN SRL, organizată in data de 20.02.2018, între orele 14,00 -15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara - Direcția Urbanism, au participat proiectantul, un reprezentant al beneficiarului, și 10 persoane.

In urma întâlnirii cu proiectantul din 20.02.2018, s-au înregistrat 12 sesizări/ observații, cu numerele: UR2018-003390/28.02.2018, RU2018-000066/26.02.2018, RU2018-000069/26.02.2018, RU2018-000068/ 26.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000058/20.02.2018, RU2018-000057/20.02.2018, RU2018-000056/20.02.2018, RU2018-000054/20.02.2018, RU2018-000055/ 20.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000074/01.03.2018

Răspunsul proiectantului la sesizări s-a înregistrat cu nr. UR2018-003992/09.03.2018, iar răspunsul a fost expediat cetățenilor/ Asociaților de proprietari care au înregistrat sesizările.


sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Nr. Ieșire 315 din 09.03.2018

în atenția:              Primăriei Municipiului Timișoara

Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană

Referitor la:            Sesizările cu nr. de înregistrare UR2018-003390/28.02.2018, nr. RU2018-

000066/26.02.2018, nr. RU2018-000069/26.02.2018, nr. RU2018-000068/26.02.20188, nr. RU2018-000067/26.02.2018, nr. RU2018-000058/20.02.2018, nr. RU2018-000057/20.02.2018, nr. RU2018-000056/20.02.2018, nr. RU2018-000054/20.02.2018, nr. RU2018-000055/20.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000074/01.03.2018, înaintate de Negruț Teodor,

Asociațiile de proprietari Șagului nr. 3, Șagului nr. 5, D. Kiriac nr. 14, D. Kiriac nr. 12, D. Kiriac nr. 7, D. Kiriac nr. 3, scara BC, D. Kiriac nr. 5, D. Kiriac nr. 15, bl. A8, D. Kiriac nr. 13 , D. Kiriac nr. 16 și Kiriac nr. 20, bl. A28, D. Kiriac nr. 19, cu privire la PUZ „Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje", amplasat în Timișoara, str. Dumitru Kiriak nr. 17A, CF nr. 425325 și CF nr.421396 Timișoara.

Răspunsul proiectantului

Am recepționat sesizările înaintate de dvs. și în ceea ce privește chestiunile ridicate în cadrul acestora venim cu următoarele precizări:

Terenul care face obiectul doumentației de urbanism întocmite de firma SC RD SIGN SRL este un teren privat, deținut de o persoană juridică (SC SEDAKO GROUP SRL). Conform Certificatului de Urbanism nr. 3405 din 18.08.2016, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, terenul este construibil și poate fi exploatat în urma urbanizării sale prin întocmirea unui plan urbanistic zonal, aflat în prezent în curs de elaborare.

Conform CF nr. 425326 și 421396 Timișoara, aferente proiectului propus, categoria de folosință a terenului este curți-construcții.

Instituirea unilaterală de către o autoritate publică a funcțiunii de spațiu verde sau a altor funcțiuni similar de interes public, pe un teren proprietate privată, încalcă dreptul de

proprietate privată. în acord cu practica CEDO și cu prevederile art.l al Protocolului 1 la CEDO, asimilarea terenului privat ca fiind de interes general și destinat spațiilor verzi constituie o gravă încălcare a dreptului de proprietate privată, echivalându-se cu exproprierea. Folosința terenului revine așadar ca sarcină beneficiarului de drept al terenului, această alegere fiind desigur mijlocită de autoritatea publică locală (în speță Primăria Municipiului Timișoara), care controlează și legitimizează urbanizarea și, ulterior, întrebuințarea sa funcțională.

Conform Art. 559 alin. (2) din Codul Civil, "proprietarul poate face, deasupra și în subsolul terenului, toate construcțiile, plantațiile și lucrările pe care le găsește de cuviință, în afară de excepțiile stabilite de lege, și poate trage din ele toate foloasele pe care acestea le-ar produce."

Insinuările tendențioase referitoare la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului în cauză fac apel la o analiză juridică, care excede competențele noastre profesionale. Din datele de care dispunem în prezent (cărți funciare și planuri cadastrale, toate anexate documentației depuse), regimul juridic asupra terenului este unul legitim și de necontestatîn momentul actual pe teren există garaje. Acestea au fost construite cu Autorizațiile de construire nr. 122/17.02.1997, nr. 848/24.08.1995 și nr. 1176/12.02.1995. Autorizațiile au fost emise cu următoarea condiție: "Amplasamentul se va elibera necondiționat în cazul în care terenul va fi revendicat de foștii proprietari sau de către Consiliul Local pentru lucrări cu caracter public în urma retrocedării prin Ordinul Prefectului Jud. Timiș nr. 44/11.02.2011, a terenului înscris în CF nr. 425325 și CF nr. 421396 Timișoara (terenul aferent proiectului propus, proprietate privată SC SEDAKO GROUP SRL), s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar contractele de concesiune pentru terenul aferent acestor garaje au fost încheiate. Garajele existente care ocupă exclusiv suprafața terenului proprietate privată SC SEDAKO GROUP se vor demola, procedură care are la bază o documentație de demolare aflată în lucru. Menționăm că investitorul a primit acordul proprietarilor de garaje aflați în cauză. Așadar, cei a căror garaje nu sunt vizate spre demolare nu vor fi afectați și nu li se vor demola garaje.

Problemele care țin de gestionarea traficului auto și al parcajelor (probleme reale și de actualitate de altfel) sunt, din nou, chestiuni care exced obiectul Planului Urbanistic Zonal în cauză. Acestea pot fi rezolvate printr-un studiu de trafic, întocmit la comanda și prin grija autorităților locale, singura în măsură să gestioneze amploarea acestei probleme la nivel urban. Terenul în proprietatea publică, aflat în imediata proximitate a terenului privat studiat, poate servi, așa cum bine se menționa în cadrul unei sesizări, unor parcaje subterane și a unor locuri de joacă supraterane, rezolvând astfel, concomitent, două probleme majore ale cartierului și, in extenso, ale orașului. De menționat că soluțiile funcționale și urbanistice propuse prin prezentul Plan Urbanistic Zonal prevăd gestionarea exclusivă în interiorul parcelei a necesarului de circulații auto și parcaje pentru funcțiunea propusă, așa cum prevăd normele locale (1,15 locuri de parcare per apartament). Mai mult, în calitate de proiectanți specialitatea urbanism considerăm propunerile PUZ-ului net superioare stării actuale, de fapt, în care se află terenul. Transformarea peisajului urban dintr-o zonă „gri", alocată mașinilor, astfaltată totalmente, cu garaje crescute aleatoriu, peisaj din care lipsesc cu desăvârșire spațiile pentru oameni, într-o zonă salubră, cu spații verzi îngrijite ar fi un exercițiu urban de care ar avea de profitat nu numai terenul studiat, ci și vecinătățile. Menționăm că, în cadrul proiectului propus, procentul de spații verzi respectă valoarea de 30% prevăzută prin HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde. Ca atare, intențiile urbanistice ale PUZ-ului în cauză sunt consecvente cu prevederile urbanistice și de dezvoltare ale orașului.

Tot în sensul celor expuse mai sus și ca răspuns la referirea dintr-o sesizare la asigurarea unei infrastructuri de calitate, menționăm că a fost prevăzut în cadrul PUZ-ului un transfer de proprietate dinspre privat spre public (este vorba de terenul înscris în CF nr. 421396), care vizează realizarea ulterioară a unui prospect stradal lărgit al străzii Dumitru Kiriak. Totuși, responsabilitatea asigurării unei infrastructuri de calitate în mediul urban aparține municipalității.

Anexe:

 • - Studiu de însorire : 1 planșă.

 • - Studiu de altimetrie : 1 planșă.

  âWKUl ARHIIECJHOn i

  OIN ROMÂNIA I 5069 _____ i

  Daniela Luciana I NEGRIȘANU j Arhitect cu drept de somnâturd


întocmit

ț

i


arh. Negrișanu Daniela


specialist RUR arh. Negrișanu Răzvan

ora

azimut qrade

altitudine qrade

10:00

315.31°

12.46°

11:00

302.08°

17.56°

12:00

287.84°

9n ?4° -Timw

13:00

273.16°

14:00

258.82°

14:30

251.99°

15:00

245.45°

13.22°

15:45

236.21°

8.31°

16:00

233.29°

6.46°

17:00

222.25°

-1.76°


specialist RUR

arh.Razvan Negrisanu

,—-

Arhitect

țto țomnAhiră

Verificator / expert

Nume

Semnătură

Cerința

Referat / Expertiza Nr. / Data


Nume

Semnătură

Sef proiect

arh. Daniela Negrisanu        <

Proiectat

arh. Daniela Negrisanu        <

Desenat

arh. Florin Simidreanu

specialist RUR

arh.Razvan Negrisanu

---

Verificator / expert

Nume

Semnătură

Cerința

Referat / Expertiza Nr. / Data


Nume

Semnătură

Sef proiect

arh. Daniela Negrisanu        <

Proiectat

arh. Daniela Negrisanu

Desenat

arh. Florin Simidreanu


ROMANIA

Județul Timiș           Direcția Generala de Urbanism

Primăria Municipiului Timișoara       si Dezvoltare Urbana

Timișoc '21 Capitală Europeană a Culturii

S-a ..iregistrat cu numărul: UR2018-003992 din 09.03.2018

UR36 Solicitare punct de vedere ref. PUZ/PUG

Am preluat de la RD SIGN

Cu adresa: TIMIȘOARA, VULTURILOR nr. 14

Adresa lucrării: Timișoara, Zona Chiriac

Total 5 file             Termen de rezolvare: 08.04.2018

Termen direcție: 24.03.2018 Obs. PUNCT DE VEDERE PRIVIND CONSTRUCȚIE BLOC LOCUINȚE


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIRROUL AVIZARE CONFORM ITATIPUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2018 -001452/26.03.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Plan Urbanistic Zonal - "Bloc locuințe colective"

Amplasament: str. . Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, jud. Timiș

Beneficiar: SC SEDAKO GROUP SRL

Proiectant: SC RD SIGN SRL

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Plan Urbanistic Zonal - "Bloc locuințe colective"

Amplasament: str. . Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, jud. Timiș

Beneficiar: SC SEDAKO GROUP SRL

Proiectant: SC RD SIGN SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 05.02.2018 - 01.03.2018.

In acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Au fost notificați 34 proprietari din zona, de pe străzile Gh. Ranetti, Glad, Dumitru Kiriac, Snagov, Asociațiile de Proprietari de pe str. Dumitru Kiriac (Chiriac) nr. 3, 4, 6, 20, 22, 21, 19, 74, 15, 13, 9, 11, 7, 5, 2, 15, Asociațiile de Proprietari de pe str. Rusu Sirianu nr. 33, 31.

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o singură persoană.

La întâlnirea cu proiectantul SC RD SIGN SRL, organizată in data de 20.02.2018, între orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara - Direcția Urbanism, au participat proiectantul, un reprezentant al beneficiarului, și 10 persoane.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ


MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIRROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

In urma întâlnirii cu proiectantul din 20.02.2018, s-au înregistrat 12 sesizări/ observații, cu numerele: UR2018-003390/28.02.2018, RU2018-000066/26.02.2018, RU2018-000069/26.02.2018, RU2018-000068/ 26.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000058/20.02.2018, RU2018-000057/20.02.2018, RU2018-000056/20.02.2018, RU2018-000054/20.02.2018, RU2018-000055/ 20.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000074/01.03.2018

Răspunsul proiectantului la sesizări s-a înregistrat cu nr. UR2018-003992/09.03.2018, iar răspunsul a fost expediat cetățenilor/ Asociaților de proprietari care au înregistrat sesizările.

Conform acestui răspuns din partea proiectantului:

 • 1)  Se accentuează faptul ca terenul este proprietate privată și aparține inițiatorilor/ beneficiarilor PUZ-ului în lucru și se prezintă situația existentă pe teren;

 • 2) Referitor la problemele cu parcările - cele necesare funcțiunii propuse se vor realiza exclusiv pe parcele beneficiarului;

 • 3) Proiectantul documentației consideră că se va îmbunătăți calitatea întregii zone în urma aprobării propunerilor acestui PUZ.

 • 4) Prin PUZ se propune un transfer de proprietate dinspre privat spre public, pentru lărgirea prostectului străzii Dumitru Kiriac - CF nr. 421396.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective", str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, jud. Timiș, beneficiar SC SEDAKO GROUP SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.
ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

03.07.2018

AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Bloc locuințe colective ”str. Dumitru Kiriac nr.17 A Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

CF nr. 425325 Timișoara, nr. cad. 425325, nr. topo 29358/1/1/2: terenul în suprafață de 725 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, interdicție de grevare cu sarcini sau servituti în favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA, este proprietatea S.C. SEDAKO GROUP SRL beneficiara documentației.

Societatea bancară ALPHA BANK ROMANIA SA prin adresa nr. 693/01.02.2018 a comunicat acordul cu privire la elaborare PUZ în vederea realizării investiției “Bloc locuințe colective ” conform proiectului nr. 200/KRC/17.

De asemenea, din examinarea cărții funciare nr. 425325 Timișoara (datată 15.06.2018) mai sus individualizate rezultă că este inscris drept de ipotecă în favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA.

CF nr. 421396 Timișoara, nf. cad. 421396 : terenul în suprafață de 49 mp,categoria de folosință drum, intravilan este proprietatea S.C. SEDAKO GROUP SRL beneficiara documentației.

Din examinarea cărții funciare nr. 421396 Timișoara (datată 15.06.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-009921/26.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Bloc locuințe colective ”str. Dumitru Kiriac nr.17 A Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 425325 și CF nr. 421396 cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Bloc locuințe colective ”str. Dumitru Kiriac nr.17 A Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

/                       Cod FO53-13,Ver.l

V

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

8 d . Constantin Diaconovici loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 255 408341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2018-009921/26.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009921/26.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor și comerțului;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-009921/15.06.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 04/11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 14/17.05.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3405 din 18.08.2016 precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 37 din 12.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, beneficiar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. prin Buga Horei, proiectant S.C. RD SIGN S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Răzvan Gabriel Negrișanu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 05.02.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în martie 2018, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2018-001452/26.03.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 300030, tel/fax +40 256 403341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internetrwww. primariatm.ro

Planul Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L., proiect nr. 200/KRC/17, la cererea beneficiarului S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentației "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, în suprafață totală de 774,00 mp, este amplasat în partea de sud a Timișoarei, într-un cvartal cuprins între Bulevardul Liviu Rebreanu (în Sud ), strada Ciprian Porumbescu (în Nord), Calea Șagului (în Vest) și Bulevardul Constantin Brâncoveanu (în Est), identificat prin extrasele CE 425325 nr. top 29358/1/1/2, C.F. 421396 nr. top. 421396.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren afectat parțial de drum. Spații verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 774,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2 (nr. top vechi 29358/1/1/2) teren intravilan curți-construcții, în suprafață de 725,00 mp proprietar SC SEDAKO GROUP SRL; nr. C.F. 421396 nr. top. 421396 teren intravilan categoria de folosință drum, în suprafață de 49,00 mp, proprietar SC SEDAKO GROUP SRL.

Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, propune realizarea unui imobil cu locuințe colective și funcțiuni complementare - pe parter se admit parcaje (garaje) și funcțiuni complementare care se pot extinde și la nivelul 1 al clădirii. Zona va cuprinde circulații auto, pietonale și parcaje, precum și zonă verde.

Se propune cedarea parcelei identificată prin CF nr. 421396, cu o suprafață de 49 mp, pentru constituirea domeniului public: trotuar+vegetație de aliniament.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto de pe strada Dumitru Kiriac conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-002835/05.04.2018.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-002835/05.04.2018

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 14/17.05.2018 sunt următorii:

Se propune realizarea unui bloc de locuințe colective, dotări complementare locuirii -servicii și comerț, parcaje.

Se asigura un procent de minim 30 % spațiu verde în cadrul parcelei.

Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective.

Suprafața terenului studiat va fi zonificată astfel:

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana(®primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

 • - zona alocată construcțiilor - Locuințe și funcțiuni complementare

 • - zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor;

 • - zona verde.

Zona reglementată va avea următorii indici urbanistici:

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 2,4

Regim de înălțime maxim = S+P+4E+Er

H max = 21,00 m

Pe parter se admit parcaje (garaje) și funcțiuni complementare care se pot extinde și la nivelul I al imobilului.

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 37/12.04.2018 = 30,00 % din suprafața totală a terenului - suprafață care va fi amenajată și întreținută.

In cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 200/KRC/17, planșa nr. 5 -„Obiective de utilitate publică” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

8 d . Constantin Diaconovici L o g 3 , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 403341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic ”Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara,, beneficiari S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 200/KRC/17, realizat de S.C. RD SIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 2,4

Regim de înălțime maxim = S+P+4E+Er

H max = 21,00 m

Pe parter se admit parcaje (garaje) și funcțiuni complementare care se pot extinde și la nivelul I al imobilului

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 37/12.04.2018 = 30,00 % din suprafața totală a terenului - suprafață care va fi amenajată și întreținută.

Accesul auto și pietonal conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-002835/05.04.2018

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 774,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2 (nr. top vechi 29358/1/1/2) teren intravilan curți-construcții, în suprafață de 725,00 mp proprietar SC SEDAKO GROUP SRL; nr. C.F. 421396 nr. top. 421396 teren intravilan categoria de folosință drum, în suprafață de 49,00 mp, proprietar SC SEDAKO GROUP SRL.

Parcela identificată prin CF nr. 421396 top. 421396 cu o suprafață de 49 mp va constitui domeniului public: trotuar+vegetație de aliniament.

 • 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire ia obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 200/KRC/17, planșa nr. 5 -„Obiective de utilitate publică” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L., proiect nr. proiect nr. 200/KRC/17, la cererea beneficiarului S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.Red, dact - S.P.

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

AVIZAT

Secretar


Jr. SIMONA DRAGOI


PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009921/26.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018 - al Direcției de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018;

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 14/17.05.2018;

Având în vedere Decizia de Încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului nr. 37 din 12.04.2018;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 200/KRC/l, realizat de S.C. RD SIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: Se propune realizarea unui bloc de locuințe colective, dotări complementare locuirii - servicii și comerț, parcaje.

Zona reglementată va avea următorii indici urbanistici: P.O.T.max. =40% C.U.T.max. =2,4

Regim de înălțime maxim = S+P+4E+Er

H max = 21,00 m

Spatii verzi = 30%

Pe parter se admit parcaje (garaje) și funcțiuni complementare care se pot extinde și la nivelul I al imobilului.

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 37/12.04.2018 = 30,00 % din suprafața totală a terenului - suprafață care va fi amenajată și întreținută.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 774,00 mp -terenuri înscrise în CE astfel: CE. 425325 nr. top 29358/1/1/2 (nr. top vechi 29358/1/1/2) teren intravilan curți-construcții, în suprafață de 725,00 mp proprietar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.; nr. C.F. 421396 nr. top. 421396 teren intravilan categoria de folosință drum, în suprafață de 49,00 mp, proprietar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Art. 4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 200/KRC/17, planșa nr. 5 - „Obiective de utilitate publică" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică:

Instituția Prefectului - Județul Timiș;

Primarului Municipiului Timișoara;

Direcției Urbanism;

Direcției Tehnice;

Direcției Economice;

Direcției de Mediu;

Direcției Dezvoltare;

Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și

Culturale;


Direcției Comunicare;

Biroului Audit;

Biroului Managementul Calității;

Compartimentului Control;

Mass-media locale;

Beneficiarilor S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Proiectantului S.C. RD SIGN S.R.L.

0.C.P.I. Timiș

Mass - media locale

Președinte de ședință, Consilier

PLAN URBANISTIC ZONAL

Bloc de locuințe colective și dotări și parcajeora

azimut grade

altitudine grade

10:00

315.310

12.460

11:00

302.080

17.560

12:00

287.840

20.340

13:00

273.160

20.510

14:00

258.820

18.050

14:30

251.990

15.910

15:00

245.450

13.220

15:45

236.210

8.310

16:00

233.290

6.460

17:00

222.250

-1.760


Conform OMS nr. 119/2014


referință latitudine 45.44 NORD referință longitudine 21.12 EST


decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / RomâniaConform studiului de însorire prin amplasarea imobilului propus, in amprenta reglementata prin PUZ este asigurată însorirea construcțiilor vecine minim 1 1/2 ore la solstitiu de iarna in conformitate cu prevederile din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății.


Observatie : Volumul de cladire propus este o posibilitate de mobilare cu regim maxim de înălțime în amprenta reglementata prin PUZ


specialist RUR

arh.Razvan Negrisanu

Verificator / expert

Nume

SemnaturaCerinta


Referat / Expertiza Nr. / Data

Beneficiar:   S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A,

Amplasament:   CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

Proiect nr.:

200/KRC/17


Scara:


Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Daniela Negrisanu

Proiectat

arh. Daniela Negrisanu

Desenat

arh. Florin Simidreanu


Titlu proiect:

Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje


Faza:

PUZ


Data:

iunie 2018


Titlu plansa:

Studiu de insorire conform OMS 119/2014


Plansa nr:

8

A3- 420x297 mm


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.