Hotărârea nr. 409/2018

409/27.07.2018 privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara, str. Căpitan Dan nr. 27 cu nr. top. 20089, 20090, CF nr. 406497 Timişoara de la suparafaţa de 844 mp. la suprafaţa de 827 mp
Hotararea Consiliului Local 409/27.07.2018
privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara, str. Căpitan Dan nr. 27 cu nr. top. 20089, 20090, CF nr. 406497 Timişoara de la suparafaţa de 844 mp. la suprafaţa de 827 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-002597/24.07.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT 2018-002597/24.07.2018 Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse-II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018-002597/24.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2018-002597/24.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara, str. Căpitan Dan nr. 27, cu nr. top. 20089, 20090, înscrise în CF nr. 406497 Timişoara, de la suprafaţa de 844 mp, la suprafaţa de 827 mp, conform documentaţiei topo-cadastrale de rectificare suprafaţă, Proiect nr. 284/2018, întocmită de S.C. MS-CAD S.R.L., avizată de O.C.P.I. Timişoara cu Procesul Verbal de Recepţie nr. 1406/2018, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse - II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II-Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST PRIMAR

NR. CT 2018-002597 / 24.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului din Timișoara str. Căpitan Dan nr.27 cu nr.top.20089,20090

(CF nr.406497 Timișoara) de la suparafața de 844 mp. la suprafața de 827 mp.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-002597/24.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului din Timișoara str. Căpitan Dan nr.27, cu nr. top.20089, 20090 înscrise în CF nr.406497 Timișoara, de la suparafața de 844 mp. la suprafața de 827 mp.,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-002597/30.05.2018 prin care ban Cristian Florin ne înaintează documentația întocmită de S.C.MS-CAD S.R.L. pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 20089,20090 înscrise în CF nr. 406497 Timișoara, de la suparafața de 844 mp. la suprafața de 827 mp. ;

Având în vedere C.U. nr. 1083/14.03.2018 pentru alocare număr cadastral în vederea rectificării suprafeței, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către S.C.MS-CAD S.R.L., proiect nr.284/2018 și avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.1406/2018;

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT 2018-002597/24.07.2018, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT 2018-002597/19.07.2018 și Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest- Biroul Clădiri Terenuri II Vest cu nr. CT 2017-006794/14.02.2018 ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru rectificarea suprafeței imobilului din Timișoara str. Căpitan Dan nr.27, cu nr. top.20089,20090 înscrise în CF nr.406497 Timișoara, de la 844 mp. la 827 mp. ;

Terenul care urmează să fie reglementat prin operațiunea de rectificare de suprafață este situat în Timișoara, fiind înconjurat de următorii vecini: în partea de Nord - parcela cu nr. top. 20088, în partea de Est -str.Căpitan Dan cu nr. top.20079, în partea de sud parcela cu nr. top.20091, 20092, iar în partea de Vest parcela cu nr.top.20093 și 20094.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către S.C.MS-CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobat prin C.U. nr.2083/14.03.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara pentru reglementarea suprafeței imobului și înscrierea geometriei în cartea funciară.

Documentația topo-cadastrală a fost întocmită de către S.C.-MS-CAD S.R.L. proiect nr.284/2018 și avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr. 1406/2018.

PROPUNEM:

1. Analizarea și aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului identificat prin nr. top.2089,20090 înscrise în C.F. nr. 406497 Timișoara de la 844 mp. la 827 mp., conform documentatiei topo-cadastrale de rectificare suprafață, proiect nr.284/2018 întocmită de către S.C.MS-CAD S.R.L. avizată OCPI cu Procesul Verbal de Recepție nr.1406/2018 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa 1 și Anexa 2.

DIRECTOR D.C.T.D.D II VEST                                       REFERENT DE SPECIALITATE

MIHAI BONCEA                                       GHEORGHE BUCĂTARIU

Cod FO53-01, ver

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIR TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST PRIMAR

NR. CT2018-002597 / 24.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea suprafeței parcelei de teren înscrisă în CF nr. 406497 Timișoara, nr. top.20089, 20090 situat în str. Căpitan Dan nr.27, de la 844 mp la 827 mp.

 • 1. Descrierea situatiei actuale :

Parcela cu nr.top. 20089, 20090 înscrisă în cartea funciară nr.406497 Timișoara, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 11216 Timișoara, corespunzătoare imobilului situat în Timișoara str. Căpitan Dan nr.27 are suprafața conform extrasului de carte funciară 844 mp.

În urma măsurătorilor efectuate de către SC MS-CAD S.R.L., s-a constatat că suprafața măsurată a parcelei este de 827 mp. teren proprietatea Municipiului Timișoara. Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilului conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații de actualizare date imobil, iar în urma efectuării măsurătorilor topografice s-a constatat că suprafața parcelei este de 827 mp.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin rectificarea suprafeței parcelei înscrisă în cartea funciară 406947 Timișoara, se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren a imobilului respectiv, privind suprafața acestuia.

 • 3. Alte informatii:

"Documentația tehnică pentru rectificarea suprafaței teren-proiect nr.284/2018" întocmită de SC MS-CAD S.R.L. privind rectificarea suprafeței imobilului cu nr.top.20089, 20090, a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Procesului verbal de recepție nr.1406/2018, lucrarea fiind declarată admisă

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei cu nr.top.20089, 20090 înscrisă în CF nr.406497 Timișoara .

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.D.D

MIHAI BONCEA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

AXJCPI

\GKKrrx ■<ATto*Ai.» tl l I . 1 « A ( ( « i »1 NlurnAH IMOMHABA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1406 / 2018

întocmit astăzi, 22/05/2018, privind cererea 88826 din 24/04/2018 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: TRÂISTARU ILIE.BAN MAGDALENA.BAN CRISTIAN-FLORIN

 • 2. Executant: PITIC BENIAMIN-ADORIAN

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Ridicare topografica pentru obținerea Avizului Tehnic OCPI in vederea emiterii unei Hotarari de Consiliu Local pentru diminuarea suprafeței imobilului inscris in C.F. Nr.406497, cu Nr.Top.20089,20090 de la 844mp la 827mp, loc.Timisoara, str. Capitan Dan, nr. 27,jud.Timiș

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  5984

  16.01.2017

  act administrativ

  OCPI TIMIȘ

  1083

  14.03.2018

  act administrativ

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

  5985

  16.01.2017

  act administrativ

  OCPI TIMIȘ

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 1406 au fost recepționate 1 propuneri:

♦ Ridicare topografică în scopul <Alocare numere cadastrale în vederea rectificării suprafeței:*, conform Certficat de Urbanism nr.1083/14.03.2018, privind imobilul cu nr.top. 20089,20090, înscris în cartea funciară nr. 406497, localitataea Timișoara, str.Căpitan Dan, nr. 27, U.A.T.Timișoara, având suprafața măsurată 827mp (suprafața din acte 844mp).

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

 • 6, Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator Tip eroare |                          Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector

LENUTA RODINA

Pagina 1 din 1


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

E-204775
Nr.cad. 407766

(Nr.top


A. SITUAȚIA DIN CARTEA FUNCIARA

Nr. crt.

NR.C.F.

NR.CAD.

Descriere imobil

Suprafața acte (mp)

Suprafața masurata (mp)

Proprietar

Sarcini

1

406497 Timișoara

20089,

20090

Teren intravilan cu casa CI cu 2 apartamente si casa P+M -C2 in strada Capitan Dan.nr.27

844

827

113893/23.09.2009

Act Normativ nr. 1016, din 29.09.2005 emis de GUVERN: Intabulare,drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public 11013/22.01.2016

Act Notarial nr.33, din 21.01.2016 emis de RUSU CAMELIA DOMNICA; Intabulare.drept de PROPRIETATE, dobândit prin Conventie.cota actuala 1/1 BAN MAGDALENA si

BAN CRISTIAN FLORIN

NUSUNTOficiu! de Cadastru șRPublIcitate ImAilară Timiș

ROD1NA LENl/Ț

CONSILIER

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STEREOGRAFIC 1970

Pct.

X(m)

Y(m)

1

479934.15

204774.57

2

479940.86

204815.42

3

479921.11

204818.39

4

479917.61

204797.29

5

479914.54

204777.44


S.C. MS - CAD S.R.L.

CERTIFICAT DE AUTORIZARE, SERIA RO-B-J, NR.0466 loc.Timisoara, str. Mircea cel Batran, nr.6 Tel: 0256-47 50 20; Fay025^7ffi30^

Sefproiect

ing.SUTEU           nț. /

T W >. aa <

întocmit

ing. PITIC SEN IA MEN) T (’• P12 \

Desenat

-----------—---L.r'>  ■ -1 rin

ing.PITIC BENIAMUF'^F"

Verificat

_Ridicare topografica pentru obținerea Avizului Tehnic OCPI in vederea emiterii unei Hotarari de Consiliu Local pentru diminuarea suprafeței imobilului inscris in C.F. Nr.406497, cu Nr.Top.20089,20090 de la 844mp la 827mp, loc.Timisoara.str. Capitan Dan,nr. 27jud.Timis Beneficiari: BAN MAGDALENA, BAN CRISTIAN FLORIN

TRAISTA RUIL1E


Proiect nr.

284'2018


Scara:

1:250


Data:01/2017PLAN DE SITUAȚIE

TABEL SITUAȚIA JURIDICA

INVENTAR DE COORDONATE


PLANȘA NR.: 1