Hotărârea nr. 408/2018

408/27.07.2018 privind rectificarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului reprezentand teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafata de 10804 mp, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 122 din data: 20.03.2015
Hotararea Consiliului Local 408/27.07.2018
privind rectificarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului reprezentand teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafata de 10804 mp, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 122 din data: 20.03.2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -16334/10.07.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -16334/10.07.2018, al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 13.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-16334 /10.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În baza prevederilor Ordinului nr. 700/2014 al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de rectificare a inscrierii in Cartea Funciara a imobilului reprezentand teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafata de 10804 mp, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 122 din data: 20.03.2015, conform documentatiei executate de S.C. BLACK LIGHT S.R.L. care a intocmit "documentatia tehnica pentru repozitionare a imobilului inscris in CF 440187, nr. cadastral 440187, situat in intravilanul municipiului Timisoara, Calea Stan Vidrighin, jud. Timis" - nr. 2307/2015 prin care se propune repozitionarea imobilului cu nr. cadastral 440187, fara modificarea suprafetei acestuia.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est si Directia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-OCPI Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

SC2018- /07.2018RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului reprezentând teren aferent la Calea Stan

Vidrighin avand suprafața de 10804 mp aprobat prin HCLMT nr. 122 din data: 20.03.2015

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-/07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara si Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru rectificarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului reprezentând teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafața de 10804 mp aprobat prin HCLMT nr. 122 din data: 20.03.2015

Facem următoarele precizări:

Prin Hotararea Consiliului Local al Municpiului Timișoara nr. 122/20.03.2018 s-a aprobat inscrierea prin operațiunea de Prima înscriere, in Cartea Funciara a imobilului identificat in suprafața de 10804 mp. apartinand de Calea Stan Vidrighin, cu proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul public, operațiune care s-a făcut conform documentației topografice întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., nr.proiect 2307/2015.

La intomirea proiectului 2307/2015 de S.C. BLACK LIGHT S.R.L.. nu a avut in vedere documentația pentru aplicarea HG 834/1991 care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a SC AGATEX SA astfel a incalcat dreptul de proprietate al acesteia prin trecerea unui teren in suprafața de aprox 16,45mp in proprietatea Municipiului Timișoara. Terenul este aferent unei copertine care amplasata deasupra terenului afectat de trotuarul de pe strada Stan Vidrighin, care era in propretatea SC AGATEX SA.

Avand in vederea cele de mai sus S.C. BLACK LIGHT S.R.L. a intocmit „documentația tehica pentru repozitionare a imobilului înscris in CF 440187, nr. cadastral 440187, situat in intravilanul municipiul Timișoara, Calea Stan Vidrighin, jud. Timiș” - nr.2307/2015 prin care se propune repozitionarea imobilului cu nr.cadastral 440187, fara modificarea suprafeței acestuia.

Se va lua în considerare documentația tehnica pentru repozitionare a imobilului înscris in CF 440187, nr. cadastral 440187, situat in intravilanul municipiul Timișoara, Calea Stan Vidrighin, jud. Timiș in vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru repozitionare imobil si reglementarea situației juridice atat a Caii Stan Vidrighin cat si a incintei SC AGATEX SA.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară Zi oportună aprobarea documentației pentru pentru repozitionare a imobilului inscris in CF 440187 - Calea Stan Vidrighin fara modificarea suprafeței.

ARHITECT ȘEF


EMILIAN SORIN CIURARIU


ÎNTOCMIT

CONSILIER BIROU BDU

GIULIAN LOREDANA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-/07.2018

//(2-c>7 got?

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului reprezentând teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafața de 10804 mp aprobat prin HCLMT nr. 122 din data: 20.03.2015

  • 1. Descrierea situației actuale:

Prin Hotararea Consiliului Local al Municpiului Timișoara nr. 122/20.03.2018 s-a aprobat inscrierea prin operațiunea de Prima înscriere, in Cartea Funciara a imobilului identificat in suprafața de 10804 mp. apartinand de Calea Stan Vidrighin, cu proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul public, operațiune care s-a făcut conform documentației topografice intocmita de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., nr.proiect 2307/2015.

La intomirea proiectului 2307/2015 de S.C. BLACK LIGHT S.R.L.. nu a avut in vedere documentația pentru aplicarea HG 834/1991 care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a SC AGATEX SA astfel a incalcat dreptul de proprietate al acesteia prin trecerea unui teren in suprafața de aprox 16,45mp in proprietatea Municipiului Timișoara. Terenul este aferent unei copertine care amplasata deasupra terenului afectat de trotuarul de pe strada Stan Vidrighin, care era in propretatea SC AGATEX SA.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Avand in vederea cele de mai sus S.C. BLACK LIGHT S.R.L. a intocmit „documentația tehica pentru repozitionare a imobilului inscris in CF 440187, nr. cadastral 440187, situat in intravilanul municipiul Timișoara, Calea Stan Vidrighin, jud. Timiș” - nr.2307/2015 prin care se propune repozitionarea imobilului cu nr.cadastral 440187, fara modificarea suprafeței acestuia.

3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația tehnica pentru repozitionare a imobilului inscris in CF 440187, nr. cadastral 440187, situat in intravilanul municipiul Timișoara, Calea Stan Vidrighin, jud. Timiș in vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru repozitionare imobil si reglementarea situatieie juridice atat a Caii Stan Vidrighin cat si a incintei SC AGATEX SA.

4. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea documentației pentru pentru repozitionare a imobilului inscris in CF 440187 - Calea Stan Vidrighin fara modificarea suprafeței.

pt. conformitate date tehnice

PRIMAR

NICOLAE ROBU


ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIUROMÂNIA

AVIZAT

Secretar

Jr. SIMONA DRĂGOI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului reprezentând teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafața de 10804 mp aprobat prin HCLMT nr. 122 din data: 20.03.2015

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

în baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată; în baza prevederilor Ordinului nr. 700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

în conformitate cu prevederile art.36.din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,                       republicată                      și                       modificată;

în temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aproba operațiunea de rectificarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului reprezentând teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafața de 10804 mp aprobat prin HCLMT nr. 122 din data: 20.03.2015, conform documentației executatae de S.C. BLACK LIGHT S.R.L. care a întocmit „documentația tehica pentru repozitionare a imobilului înscris in CF 440187, nr. cadastral 440187, situat in intravilanul municipiul Timișoara, Calea Stan Vidrighin, jud. Timiș” - nr.2307/2015 prin care se propune repozitionarea imobilului cu nr.cadastral 440187, fara modificarea suprafeței acestuia.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează : Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană

Art. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Instituția Prefectului - Județul Timiș;

  • - Primarului Municipiului Timișoara;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Tehnice;

  • - Direcției Economice;