Hotărârea nr. 404/2018

404/27.07.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani
Hotararea Consiliului Local 404/27.07.2018
privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 17475/23.07.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17475/23.07.2018 al Serviciului Şcoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17475/23.07.2018;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018, privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019;
Având în vedere Adresa nr. 2926/16.07.2018 emisă de către conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 24, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 - 16770/16.07.2018;
Având în vedere acordul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, exprimat prin Hotărârea nr. 200/23.07.2018;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, art. 20, alin. (1) şi art. 112, alin. (2);
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 2146;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani. Unitatea de învăţământ va avea obligaţia de a încheia contractele cu furnizorii de utilităţi.

Art. 2: Contractul de comodat se încheie între Primăria Municipiului Timişoara şi Şcoala Gimnazială nr. 24.

Art. 3: În cazul în care, în viitor vor fi modificări în organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, care afectează conţinutul prezentei hotărâri, aceasta se va modifica în mod corespunzător.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 274/28.07.2017 privind alocarea pe o perioadă de 5 ani a unui număr de 7 săli de clasă situate la etajul III al clădirii din strada Ulmului nr. 2, aferentă Colegiului Tehnic "Ion Mincu" către Şcoala Gimnazială nr. 24.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli Spitale şi Direcţia Economică din cadul Primăriei Municipiului Timişoara şi Şcoala Gimnazială nr. 24.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Şcolii Gimnaziale nr. 24;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

SC2018 - 17475/23.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire școală și teren de sport) aferente fostei Școli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfășurării activității de învățământ,

pentru o perioadă de 49 ani

Având în vedere:

 • 1.  Adresa nr. 2926/16.07.2018 emisă de către conducerea Școlii Gimnaziale nr. 24, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC20I8 - 16770/16.07.2018;

 • 2.  Acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș exprimat în Hotărârea nr. 200/23.07.2018.

Totodată se precizează faptul că spațiile vor fi utilizate tot pentru desfășurarea activităților de învățământ motiv pentru care nu este necesară emiterea avizului conform de către Ministerul Educației Naționale, pentru schimbarea destinației spațiilor din unitățile de învățământ. Astfel, în acest caz nu se mai aplică prevederile Ordinului nr. 5.819/2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Ștințifice.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 463/21.11.2017 a fost propusă organizarea și funcționarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara pentru anul școlar 2018 - 2019, rețea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018. Conform rețelei școlare, structura Colegiului Tehnic Ion Mincu a fost dizolvată.

Având în vedere următoarele prevederi legale;

 • - Legea nr. 1/2011 a educației naționale, art.20, alin. 1) și art. 112, alin. (2)

 • - Legea nr. 215/2001, art. 36, alin (2), lit. c) și art 124;

 • - Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

 • - Codul Civil, art. 2146.

Față de cele de mai sus considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (teren și clădiri) aferente fostei Școli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfășurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani.

PRIMAR

VICEPRIMAR

Dan Diaconii


Nicolae Robu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

SC2018 -17475/23.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire școală și teren de sport) aferente fostei Școli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfășurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire școală și teren de sport) aferente fostei Școli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfășurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani

Facem următoarele precizări:

Imobilele aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, au fost trecute în domeniul public al Primăriei Municipiului Timișoara de la Inspectoratul Școlar Timiș în baza protocolului din data de 01.02.2001, poz. 22 din anexă, și este parte din anexa nr. 2, poz. 410

 • - inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Timișoara, la H.G. nr. 977/2002

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 463/21.11.2017 a fost propusă organizarea și funcționarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara pentru anul școlar 2018 - 2019, rețea aprobată prin Flotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018. Conform rețelei școlare, structura Colegiului Tehnic Ion Mincu a fost dizolvată.

Având în vedere faptul că prin atribuțiile sale, administrația publică a Municipiului Timișoara asigură baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru a satisface necesitatea de spații destinate activității de învățământ a Școlii Gimnaziale nr. 24, au fost identificate spațiile aferente fostei Școlii Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, din str. Ulmului nr. 2. Modul de organizare a activității școlare în aceste spații rămâne la latitudinea conducerii Școlii Gimnaziale nr. 24.

într-o altă ordine de idei, această speță a fost supusă atenției Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara, a cărei ședință a avut loc în data de 17.07.2018. Comisia a fost de acord cu atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire școală și teren de sport) aferente Școlii Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, din str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfășurării activității de învățământ, pe o perioadă de 49 ani. Totodată, membrii comisiei au solicitat ca în proiectul de hotărâre să fie specificat faptul că, pe viitor,' atunci când rețeaua școlară se va modifica, prezenta hotărâre se va modifica în mod corespunzător.

Referitor la această speță, au mai fost emise următoarele documente:

 • - Adresa nr. 2926/16.07.2018 emisă de către conducerea Școlii Gimnaziale nr. 24, înregistrată la

Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 16770/16.07.2018

- Acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș exprimat prin Hotărârea nr. 200/23.07.2018.

Menționăm faptul că spațiile fiind utilizate tot pentru desfășurarea activităților de învățământ, nu este necesară emiterea avizului conform de către Ministerul Educației Naționale, pentru schimbarea destinației spațiilor din unitățile de învățământ. Astfel, în acest caz nu se mai aplică prevederile Ordinului nr. 5.819/2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Ștințifice.

Atribuirea imobilelor menționate mai sus, va fi concretizată printr-un Contract de comodat/folosință gratuită, care se va încheia pentru o perioadă de 49 ani, între Primăria Municipiului Timișoara și Școala Gimnazială nr. 24, și un proces verbal de predare - primire a spațiilor care fac obiectul contractului. Referitor la contractele de utilități, acestea se vor încheia între unitatea de învățământ și furnizori (apă, canal, energie electrică, etc.).

Totodată, alocarea spațiilor se va realiza cu respectarea următoarelor prevederi legale:

 • - Legea nr. 1/2011 a educației naționale:

 • • art.20, alin.l): autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna

desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea;

 • • art. 112, alin. (2): terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ

preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare

 • - Legea nr. 215/2001, art. 36:

 • • Art. 36, alin (2), lit. c): Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului

public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

 • • Art. 124: Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen

limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

 • - Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

 • - Codul Civil, art. 2146.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire școală și teren de sport) aferente fostei Școli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfășurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Șef Serviciu Școli Spitale

Consilier


Anca Lăudatu


Gabriela Tamaș