Hotărârea nr. 4/2018

4/08.01.2018 privind transmiterea in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiilor, catre Agentia Nationala pentru Locuinte (A.N.L.), a terenului situat in localitatea Chisoda, in suprafata de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, in vederea construirii unui cartier de locuinte ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. si case tip LC - 36 buc. si aprobarea modelului contractului intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Municipiul Timisoara
Hotararea Consiliului Local 4/08.01.2018
privind transmiterea in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiilor, catre Agentia Nationala pentru Locuinte (A.N.L.), a terenului situat in localitatea Chisoda, in suprafata de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, in vederea construirii unui cartier de locuinte ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. si case tip LC - 36 buc. si aprobarea modelului contractului intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 179/04.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-179/04.01.2018 al Biroului Locuinte - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 179/04.01.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 179/04.01.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Agentiei Nationale pentru Locuinte inregistrata cu nr.SC2017-005869/10.03.2017 si raspunsul transmis de catre institutia noastra
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
Avand in vedere adresa nr. SC2017-3108 din 20.12.2017 a Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiilor, catre Agentia Nationala pentru Locuinte (A.N.L.), a terenului situat in localitatea Chisoda, in suprafata de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, in vederea construirii unui cartier de locuinte ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. si case tip LC - 36 buc.

Art.2: Se aproba asigurarea din buget propriu a resurselor necesare pentru executia si finalizarea lucrarilor tehnico-edilitare aferente constructiei (apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi, etc.) pana la receptia la terminarea locuintelor.

Art.3: Se aproba contractul care urmeaza a fi incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Municipiul Timisoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze contractul intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Municipiul Timisoara.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Edilitare;
- Biroului Locuinte;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Agentiei Nationale pentru Locuinte;
- Serviciului Centrul de Relationare Directa cu Cetatenii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

n-a GĂsc OS. GL Ac CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

>


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

LOCUINȚE

CONTRACT

Nr..................../..............................

Intre:

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE, cu sediul în București, B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/314.60.11, fax 021/313.61.11, reprezentată prin Andrei Cosmin TURCANU, Director General,

Și

Unitatea administrativ teritorială a municipiului Timișoara prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA cu sediul în strada............................municipiul Timișoara,

județul.................... telefon........................................... reprezentat prin Primar....................

în baza prevederilor art. 2 alin. (I) lit. e) și alin. (8) și ale art. 3 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Timișoara, nr..................  s-a încheiat prezentul contract:

Capitolul I

Obiectul contractului

Articolul 1(1) Obiectul contractului îl constituie transmiterea terenului aflat în domeniul privat al municipiului...................., înscris în Cartea Funciară nr............ având nr. cadastral

.................. în suprafață totală de ................ mp, situat în str........................... comuna Giroc, județul ................, din administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara, în folosință

gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe pe perioada realizării de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar,

 • (2) Pe terenul prevăzut Ia alin. (1) Agenția Națională pentru Locuințe vor realiza 87 de case prin programul de construcții locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, cu regim de înălțime P+M si P+1E.

 • (3) Pe terenul prevăzut la alin. (1), Consiliul Local al municipiului Timișoara, va realiza lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilități și dotări tehnico-edilitare a construcțiilor de locuințe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 2(1) Terenul identificat conform prevederilor art. 1 se transmite în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pe durata executării construcțiilor de locuințe, până la predarea acestora către beneficiarii de credit.

 • (2) Preluarea terenului prevăzut la art. I se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire între Consiliul Local al municipiului Timișoara și Agenția Națională pentru Locuințe,

 • (3) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire terenul rămâne în administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara.

Capitolul II

Documentele contractului

Articolul 3(1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează pe baza unei documentații care face parte integrantă din prezentul contract și care cuprinde:

 • a) Schițele cu amplasamentul terenului, suprafața acestuia, precum și categoriile de

folosință (anexă Ia Hotărârea nr..............................);

 • b) Numărul de unități de locuit propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 1);

 • c) Hotărârea Consiliului Local nr.............................. de transmitere în folosință gratuită a

terenului destinat construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • d) Extrasul de Carte Funciară pentru terenul în suprafață de..............mp..

 • e) Ridicarea topo aferenta amplasamentului, in coordonate stereo;

 • f) Certificatul de urbanism aferent emiterii PUZ.

Capitolul III

Durata contractului

Articolul 4 Contractul se încheie pe perioada construcției locuințelor și încetează după executarea construcției și a utilităților aferente construcției, recepția la terminarea lucrărilor a tuturor unităților locative și semnarea protocolului de predare-primire privind returnarea terenului către Consiliul Local al municipiului Timișoara de către Agenția Națională pentru Locuințe.

Capitolul IV

Obligațiile părților

Articolul 5 Unitatea administrativ teritorială a municipiului Timișoara prin Consiliul Local al municipiului Timișoara se obligă:

 • (1) Să transmită în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe terenul în

suprafață totală de ......................... mp, situat în comuna Giroc, str........................, identificat

conform prevederilor art. 3, pe toată durata executării construcției.

 • (2) Să pună la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe terenul liber de orice sarcină.

 • (3) Să obțină extrasul de Carte Funciară.

 • (4) Să asigure din bugetul local resursele necesare și să finalizeze execuția utilităților aferente construcțiilor (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie), căi de acces, iluminat public, alei pietonale, spații verzi, până la predarea locuințelor către beneficiarii de credit.

 • (5) Să elaboreze studiul de fezabilitate pentru utilități și să obțină toate avizele conform certificatului de urbanism, inclusiv acordul unic, pentru utilitățile aferente locuințelor.

 • (6) Să respecte termenele de execuție și punere în funcțiune a utilităților, corelate cu graficele de execuție stabilite de Agenția Națională pentru Locuințe, împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuție a locuințelor (inclusiv eventualele decalări de termene independente de voința celor două părți) și să informeze în scris Agenția Națională pentru Locuințe cu privire la finalizarea utilităților;

 • (7) Să solicite eliberarea documentelor de urbanism în numele Agenției Naționale pentru Locuințe.

Articolul 6 Agenția Națională pentru Locuințe se obligă:

 • (1) Să elaboreze documentațiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) și să suporte cheltuielile legate de acestea, conform prevederilor in vigoare.

 • (2) Să primească în folosința gratuită, pe durata executării construcției de locuințe

proprietate personală cu credit ipotecar, a terenului în suprafața totală de...................mp situat

în comuna Giroc, str...................., identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini.

 • (3) Să elaboreze documentația necesară execuției locuințelor prevăzute la art. 1 alin. (2) al prezentului contract,

 • (4) Să obțină autorizațiile de construire și avizele necesare.

 • (5) Să execute construcțiile de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar conform contractelor de mandat.

 • (6) Să predea terenul pe bază de protocol de predare-primire la finalizarea lucrărilor și semnarea recepției la terminarea lucrărilor a tuturor unităților locative, municipiul Timișoara.

 • (7) Sa aducă la cunoștință, în scris, ............................,  termenele de finalizare a

locuințelor, în conformitate cu graficele de execuție.

 • (8) Să aducă la cunoștință, în scris, ..............................,  locuințele recepționate în

conformitate cu procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

Capitolul V

Răspunderea contractuală

Articolul 7 Nerespectarea obligațiilor contractuale de către una din părți dă dreptul părții lezate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.

Capitolul VI

Forța majoră

Articolul 8(1) Prin forța majoră se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

 • (3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în 24 de ore și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

 • (5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune interese.

Capitolul VII

încetarea contractului

Articolul 9 Prezentul contract încetează în una din următoarele situații:

 • (1) Expirarea duratei contractului, respectiv la semnarea protocolului de predare-primire a terenului încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • (2) înainte de termen cu acordul scris al ambelor părți.

Articolul 10 Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligațiile părților vor fi îndeplinite până la data la care va înceta contractul.

Articolul 11 încetarea contractului prin ajungerea la termen conform art. 4 din prezentul contract (expirarea duratei de valabilitate), impune stingerea obligațiilor părților,

Art. 12. Fiecare parte are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea contractului, în situația prevăzută la art. 9 alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare, arătând și motivele acestei solicitări.

Capitolul VIII

Litigii

Art. 13. Litigiile apărute între părți, pe perioada derulării contractului se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 14. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești, conform legislației în vigoare.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Art. 15. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

'/A W faW AJpe

Ari 16. Completările sau modificările ce se vor aduce prezentului contract după semnarea lui se vor efectua prin act adițional semnat și ștampilat de cele două părți.

Prezentul contract s-a încheiat azi ..................... în 2 (două) exemplare, câte 1 (un)

exemplar pentru fiecare parte, toate având aceeași valabilitate.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE DIRECTOR GENERAL

Andrei Cosmin TURCANU

CONSILIUL AL LOCAL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIMAR

DIRECȚIA CONSTRUCȚII LOCUINȚE, DIRECTOR Ioana SIMION

Avizat,

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI CONTENCIOS DIRECTOR, Ruxandra Marcela MATEI

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECȚIA C.T.D.D.

DIRECTOR

Avizat,

SERVICIUL JURIDIC

ȘEF SERVICIU


Serviciul juridic și avizare, Șef serviciu

Diana ISCRU

Șef serviciu S.LP.L.C.I.

Valentin RADU

A

întocmit

Carmen PITIGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-179/04.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și

case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara

Având în vedere că Municipiul Timișoara este în continuă dezvoltare prin înființarea de noi companii care angajează și vor angaja pe termen mediu și lung specialiști, cererea de locuințe este în continuă creștere, iar tinerii angajați au posibilități financiare pentru achiziționarea de locuințe.

Astfel, programul de construcții locuințe prin credit ipotecar derulat de către Agenția Națională pentru Locuințe vine în sprijinul acestora constituind un real ajutor prin acordarea posibilității de achiziționare a locuințelor în rate.

În consecință, considerăm oportună transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara.

PRIMAR,

VICEPRIMAR.,

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

9                                             '                                              5

BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2018-179/04.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC -36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara;

Terenul situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177 se află în proprietatea Municipiului Timișoara, domeniul public, în administrarea Consiliului Local Timișoara. Prin adresa Primăriei Municipiului Timișoara cu nr. SC2017-005869/17.03.2017, acesta a fost propus Agenției Naționale pentru Locuințe pentru includerea în programul de construcții locuințe proprietate privată prin credit ipotecar.

Potrivit art.3 alin (1) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare terenurile destinate construirii de locuințe prin A.N.L. pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. în folosință gratuită, în condițiile legii, pe perioada realizării investițiilor.”

Potrivit art. 3 alin 3 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare, utilitățile și dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiții promovate de Consiliul Local.

În vederea promovării la finanțare a obeictivului de investiții construire cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC -36 buc. se impune aprobarea contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara în vederea transmiterii terenului în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177 către Agenția Națională pentru Locuințe

Conform adresei nr. SC2017-31087/20.12.2017 a Serviciului Juridic, în evidențele acestuia nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare, cu privire la imobilul situat în localitatea Chișoda, înscris în CF nr.412177, nr. cad. 412177.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Pt. DIRECTOR,

Pt. ȘEF BIROU,


Simona Bălan


Mihai Boncea