Hotărârea nr. 399/2018

399/27.07.2018 privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat "CSIKY GERGELY" Timişoara, a sălii de spectacole şi a grădinii de vară aparţinând Cinematografului Arta, situat în Timişoara, str. Iancu Văcărescu, nr. 18
Hotararea Consiliului Local 399/27.07.2018
privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat "CSIKY GERGELY" Timişoara, a sălii de spectacole şi a grădinii de vară aparţinând Cinematografului Arta, situat în Timişoara, str. Iancu Văcărescu, nr. 18


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 16734 / 12.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16789/16.07.2018 al Biroului Sport- Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.303/03.12.2008 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
Ţinând cont de Protocolul de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, inregistrat cu nr. SC2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " şi Municipiul Timişoara;
Luând în considerare Procesele Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiate între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " şi Municipiul Timişoara;
Conform prevederilor art. 867, 868, 869 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile articolului nr.36 alin (2), lit. c) si d), alin. (6)lit a, pct.1,4,5 şi art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată şi modificată,


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă de principiu transmiterea în administrare cu titlu gratuit pe o perioadă de 25 de ani către Teatrul Maghiar de Stat "CSIKY GERGELY" Timişoara, a unei cote părţi din imobilul situat în Timişoara, str. Iancu Văcărescu nr. 18, înscris în CF nr. 411593 Timişoara, nr. cadastral top 17080 - teren şi construcţii în suprafaţă de 963 mp, şi în CF nr. 402181 Timişoara, nr. cadastral top. 17081 - teren în suprafaţă de 2000 mp, care reprezintă o cotă dintr-un imobil care cuprinde şi spaţii locative, respectiv sala de spectacole cu anexe, grădina de vară şi parte din curtea imobilului.
(2) Sala de spectacole şi grădina de vară aparţinând fostului Cinematograf Arta, sunt cuprinse în evidenţa tehnico-operativă a Biroului Evidenţa Patrimoniu , fiind înregistrate în fişele de mijloc fix cu numărul de inventar 22977, respectiv numărul de inventar 22978.

Art. 2: (1) Contractul de administrare şi Procesul verbal de predare - primire între Municipiul Timişoara şi Teatrul Maghiar de Stat "CSIKY GERGELY" Timişoara pentru spaţiile date în administrare se vor încheia după înregistrarea şi asumarea de către compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Timişoara a documentaţiei topo cadastrale şi de apartamentare pentru imobilul înscris în CF nr. 411593 Timisoara si in CF nr. 402181 Timişoara, realizată de către un operator autorizat.
(2) Contractul de administrare cu anexa Procesul verbal de predare-primire vor fi asumate prin hotărâre de consiliu local.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultură, Directia Economica, Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Biroului Sport-Cultură;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare -Relationare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- R.A.D.E.F. " RomâniaFilm";
- Mass - mediei locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR                                                 Nr. SC 2018 - 16734/12.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat ”CSIKY GERGELY” Timișoara, a sălii de spectacole și a grădinii de vară aparținând Cinematografului Arta,

situat în Timișoara, str. Iancu Văcărescu, nr. 18

În prezent Cinematograful Arta și grădina de spectacol cinematografic, situate în Timișoara, str. Iancu Văcărescu, nr. 18 au fost preluate de Primăria Munucipiului Timișoara și au fost intabulate în CF nr. 411593 și CF nr. 402181.

Cinematograful Arta, cu sala si grădina de spectacol cinematografic este situat în cartierul Josefin și reprezintă unul dintre vechile cinematografe ale orașului, fiind construit prin contribuția comunității locale. Cinema Arta a fost inaugurat în 1926 și până în 1948 s-a numit Regal. Edificiul a funcționat ca cinematograf până în 2000. Spațiul și-a pierdut funcția culturală, fiind abandonat de către RADEF și degradându-se an de an, până la a devenit inutilizabil.

Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” a inaintat catre executivul Primariei un material cu nota de fundamentare-inregistrat cu nr. SC 2017-002651/03.02.2017, prin care solicita atribuirea in folosinta cu scopul de a reinsera in circuitul cultural al orasului sala de spectacole si gradina de vara a Cinematografului Arta. Din expunerea de motive a Teatrului Maghiar citam urmatoarele consideratii:

În contextul preparativelor pentru derularea misiunii de Capitală Culturală Europeana 2021, Timișoara are stringentă nevoie de îmbogățirea infrastructurii sale de săli de spectacol. Cu toate acestea, un factor important în Municipiul Timișoara îl constituie patrimoniul, compus din imobile monument sau istorice, din care fac parte și cinematografele (clădiri, terenuri și gradini de spectacol cinematografic) și care trebuie destinate dezvoltării infrastructurii culturale a municipiului aducând beneficii incontestabile atât din perspectiva Proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană, cât și în ce privește calitatea vieții comunității și atractivitatea urbei ca destinație turistică.

Astfel reinserția cinematografului Arta în circuitul cultural al municipiului, este unul dintre beneficiile de durată ale acestei inițiative în perspectiva Proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană. Se dorește în perspectivă, integrarea Teatrului Maghiar de Stat „ Csiky Gergely”, în programul TCEC 2021, care să presupună o conceptualizare a perspectivelor culturale ale Teatrului Maghiar de Stat „ Csiky Gergely” și care vizează amplificarea, redimensionarea spațiilor de joc și repetiție, prin reinserția în circuitul cultural al municipiului a unui spațiu neglijat într-unul din cartierele importante și istorice ale municipiului.

Atribuirea unui spațiu Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” în care acesta să funcționeze independent de celelalte instituții de cultură cu care coabitează în prezent, îi va permite să se dezvolte la standardele teatrului contemporan european și va fi posibilă desfășurarea actului artistic în condiții de calitate. Strategia pe termen lung a instituției este congruentă cu proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană și care va permite desfășurarea în acest spațiu atât a proiecțiilor de filme, cât și a actului artistic atât de necesar cetățenilor timișoreni, prin funcționarea în acest spațiu a cinematografului Arta a unei secții destinate artei coregrafice tradiționale și contemporane, spectacolelor de teatru, dans și etnocoregrafice.

Astfel, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” intenționează să păstreze misiunea cinematografică inițială a spațiului, dar totodată și prin alocarea uneia dintre săli programului de teatru (proiecții pentru public a marilor capodopere teatrale ale teatrului timișorean), festivaluri de film European, film de artă și film pentru tineret. Totodată, se are în vedere utilizarea spațiului pentru evenimente teatrale pentru copii (Teatrul Maghiar fiind unicul teatru dramatic din Timișoara cu secție specială de păpușari), dar și organizarea acestuia ca un centru cultural de proiecte ale comunității.

Timișoara are puține spații în are liber destinate proiectelor sau programelor culturale, astfel încât spațiul constând în grădina de vară a cinematografului Arta să fie destinată pentru spectacole adresate publicului larg.

Teatrul Maghiar prin adresa depusă cu nr. SC2018 - 16609 din data de 12.07.2018, completează materialului de mai sus și nota de fundamentare anterioară și face solicitarea ca Cinematograful Arta și grădina de vară să-i fie date în administrare pe o perioadă de 25 de ani, având ca suport și convenția de finanțare încheiată de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” cu Fondul Bethen Gabor Alap Ungaria în valoare de 250.000 euro, sumă ce va fi utilizată de Teatrul Maghiar pentru începerea reabilitării Cinematografului Arta.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală si luand in considerare cele expuse, proiectul de hotarare privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, a sălii de spectacole și a grădinii de vară aparținând Cinematografului Arta, situat în Timișoara, str. lancu Văcărescu, nr. 18, îndeplinește conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


ȘEF BIROU SPORT CULTURĂ

MIHAI COSTA


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST MIHAI BONCEA

Cod FO53-03, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU SPORT- CULTURĂ

SC2018 - 16789 / 16.07.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat ”CSIKY GERGELY” Timișoara a sălii de spectacole și a grădinii de vară aparținând Cinematografului Arta, situat in Timisoara, str. Iancu Vacarescu nr. 18

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 16734/12.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat ”CSIKY GERGELY” Timișoara a sălii de spectacole și a grădinii de vară aparținând Cinematografului Arta, situat in Timisoara, str. Iancu Vacarescu nr. 18;

Prin HCL nr. 559/20.12.2017, a fost asumat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat între R.A.D.E.F. RomâniaFilm și Municipiul Timișoara, prin care au fost preluate de către Municipiul Timișoara cinematografele: Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta. Aceste imobile cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara care se aflau în domeniul privat al statului român pe toată perioada în care acestea au fost administrate de Regiea Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm” București, au trecut în domeniul public al Municipiului Timișoara. Totodata, prin HCL nr. 307/15.06.2018 au fost asumate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara Procesele verbale de predare- primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic din Municipiul Timisoara.

Imobilul Cinematograf Arta, situat in str. Iancu Văcărescu nr.18 este inscris in CF nr. 411593 Timisoara, nr. cadastral top 17080-teren si constructii in suprafata de 963 mp, si in CF nr. 402181 Timisoara, nr. cadastral top 17081-teren in suprafata de 2000 mp, si reprezinta o cota dintr-un imobil care cuprinde si spatii locative. RADEF nu a predat documentatii topo-cadastrale si nici Cartea Tehnica a constructiei, imobilul neavand documentatie de apartamentare pentru sala de spectacole, gradina de vara si spatiile locative. Imobilul a fost cuprins în evidența patrimoniala a Municipiului Timișoara cu nr. de inventar 22977, iar grădina de vară cu nr. de inventar 22978.

Cinematograful Arta cu sală și grădina de vară sunt situate in cartierul Josefin și reprezintă unul dintre vechile cinematografe ale orașului, fiind construit prin contribuția comunității locale. Cinema Arta a fost inaugurat în 1926 și până în 1948 s-a numit Regal. Edificiul a funcționat ca cinematograf până în 2000. Spațiul și-a pierdut funcția culturală, fiind abandonat de către RADEF și degradându-se an de an până a devenit inutilizabil.

Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” a inaintat catre executivul Primariei un material cu nota de fundamentare-inregistrat cu nr. SC 2017-002651/03.02.2017-, prin care solicita darea în folosință cu scopul de a refunctionaliza si de a reinsera in circuitul cultural al orasului sala de spectacole si gradina de vara a Cinematografului Arta. Din expunerea de motive citam urmatoarele consideratii:

” Consideram reinserția cinematografului Arta în circuitul cultural al orașului unul dintre beneficiile de durată ale acestei inițiative în perspectiva Proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană. Astfel, în perspectiva integrării Teatrului Maghiar de Stat „ Csiky Gergely”, în programul TCEC 2021 ca factor coagulant din postura de leadership teatral, se impune o conceptualizare a perspectivelor culturale ale Teatrului Maghiar de Stat „ Csiky Gergely”, care încorporează congruent strategia teatrală, politica repertorială, de management și de personal și o orientare mai accentuată către comunitate. In mod concret, perspectivele vizează amplificarea, redimensionarea spațiilor de joc și repetiție, prin reinserția în circuitul cultural al orașului a unui spațiu neglijat într-unul din cartierele municipiului.

Considerăm o prioritate expunerea activității noastre teatrale în zona excentrică a orașului, în cartiere, în special în cele istorice care coincid ca destin citadin cu istoria teatrului maghiar.

In contextul preparativelor pentru derularea misiunii de Capitală Culturală Europeana 2021, Timișoara are stringentă nevoie de îmbogățirea infrastructurii sale de săli de spectacol. Este de notorietate pentru actanții culturali, ca și pentru administrația municipiului, că această infrastructură nu a mai fost completată și îmbunătățită din anii 50, cu excepția amenajării sălii 2 a Teatrului Național Timișoara. In acest răstimp, populația orașului a crescut masiv, iar arta teatrală a evoluat semnificativ, spațiile tradiționale devenind din ce în ce mai necorespunzătoare dezideratelor estetice contemporane. In plus, după 1989, Timișoara a pierdut mai multe spații destinate culturii, iar cinematografele au fost, în marea lor majoritate abandonate și dezafectate. Cu toate acestea, Timișoara dispune de un important patrimoniu imobil (clădiri și terenuri) dintre care unele ar putea fi destinate dezvoltării infrastructurii culturale a municipiului aducând beneficii incontestabile atât din perspectiva Proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană, cât și în ce privește calitatea vieții comunității și atractivitatea urbei ca destinație turistică.

Teatrului Maghiar de Stat „ Csiky Gergely” își desfășoară activitatea de spectacole în Sala Mare pe care o partajează cu Teatrul German de Stat Timișoara, și în sala Studio. împărțirea scenei cu Teatrul German generează dificultăți majore în desfășurarea repetițiilor și în programarea spectacolelor pentru ambele teatre. Limitările tehnice ale sălii actuale ca spațiu de joc (poziționarea la etaj, înălțimea insuficientă, absența „buzunarelor” laterale ale scenei, disproporția dintre lungime și lățime prelungesc timpii de montare/demontare, încărcare/descărcare a decorurilor, fiind afectat timpul de exploatare al spectacolelor). Deoarece spațiile de repetiții sunt cu totul insuficiente, iar Teatrul Maghiar de Stat „ Csiky Gergely” a respectat și depășit constant numărul de premiere asumate prin contractul de management, fiind adesea nevoiți să își desfășoare repetițiile în spații improvizate și în condiții precare pentru artiști și personalul tehnic. Cu toate acestea, Teatrului Maghiar de Stat „ Csiky Gergely” a reușit performanțe artistice exepționale acreditate prin participarea unui număr de aproximativ 13.000 spectatori plătitori/stagiune, dezvoltarea semnificativă a programului Kult Card de fidelizare a publicului, prezența la prestigioase festivaluri din țară și din Europa, precum și realizarea unui număr record de coproducții internaționale. Festivalul Internațional TESZT devenit unul dintre cele mai importante evenimente festivaliere din România și branduri teatrale din Europa, aducând anual la Timișoara spectacole, artiști, critici și spectatori din aproximativ 20 de țări, evenimentele sale fiind integral sold-outuri.

Dezvoltarea Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” la standardele teatrului contemporan european este posibilă numai prin atribuirea în mod permanent a unui spațiu de desfășurare a actului artistic suplimentar. Strategia pe termen lung a instituției, congruentă cu proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană prevede și fondarea în acest spațiu a cinematografului Arta, a unei secții destinate artei coregrafice tradiționale și contemporane, spectacolelor de teatru dans și etnocoregrafice.

De asemenea, intenționăm și prezentarea misiunii cinematografice inițiale a spațiului vizat prin destinarea uneia dintre săli programului de teatru cinema ( proiecții pentru public a marilor capodopere teatrale ale teatrului timișorean), festivaluri de film European, film de artă și film pentru tineret. Totodată, se are în vedere utilizarea spațiului pentru evenimente teatrale pentru copii (Teatrul Maghiar fiind unicul teatru dramatic din Timișoara cu secție specială de păpușari), dar și organizarea acestuia ca un centru cultural de proiecte ale comunității.

Timișoara are puține spații în are liber destinate proiectelor sau programelor culturale, astfel încât spațiul constând în grădina de vară a cinematografului Arta îl destinăm pentru specacole adresate publicului larg.”

Teatrul Maghiar prin adresa depusă cu nr. SC2018 - 16609 din data de 12.07.2018, completează materialului de mai sus și nota de fundamentare anterioară și face solicitarea ca Cinematograful Arta și grădina de vară să-i fie date în administrare pe o perioadă de 25 de ani, având ca suport și convenția de finanțare încheiată de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” cu Fondul Bethen Gabor Alap Ungaria în valoare de 250.000 euro, sumă ce va fi utilizată de Teatrul Maghiar pentru începerea reabilitării Cinematografului Arta.

Conform prevederilor Legii nr.303/03.12.2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia -Articolul II, pct.6-7:

” 6. Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film cinematografic - cu prioritate a acelor producții cinematografice realizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte activități culturale.

7. Consiliile locale sunt obligate ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin investițiile necesare reabilitarea, dotarea și modernizarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic preluate ”.

În condițiile preluării în administrare, Teatrul Maghiar va fi obligat să preia prerogativele autorității locale privind respectarea prevederilor L 303/2008, obligații care vor fi cuprinse și în clauzele contractului de administrare.

Municipiul Timisoara intentionează să realizeze in cel mai scurt timp reabilitarea si refunctionalizarea imobilelor, conversia acestora in centre socio-culturale care sa completeze infrastructura sociala și culturala a Municipiului Timișoara, la un nivel ridicat de calitate, care să satisfacă nevoile comunității locale. Realizarea acestor centre culturale-studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă, reprezintă obiective cuprinse in Manualul de licitatie -candidatura Timișoara 2021, Capitală Europeană a Culturii ( Bidbook TM 2021), la capitolul ”Interventii de infrastructura culturala”, devenind obiective asumate in calitate de oras -Capitala Europeana a Culturii 2021.

Luând în considerare solicitările Teatrului Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” inaintate executivului Primăriei Municipiului Timișoara, inregistrate cu nr. SC 2017-002651/03.02.2017 prin care solicita atribuirea in folosinta cu scopul de a refunctionaliza si de a reinsera in circuitul cultural al orasului sala de spectacole si gradina de vara a Cinematografului Arta, precum și cea cu nr. SC2018 - 16609 din data de 12.07.2018, prin care cere darea în administrare pe o perioadă de 25 de ani, este oportună aprobarea în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a transmiterii în administrare către Teatrul Maghiar de Stat ”CSIKY GERGELY” Timișoara a sălii de spectacole și a grădinii de vară aparținând Cinematografului Arta, situat in Timisoara, str. lancu Vacarescu nr.18, conform contractului cadru de administrare anexă la prezenta hotărâre.

Predarea - primirea se va face în baza unui Proces - Verbal de predare - primire întocmit pe baza documentației topo-cadastrale și de apartamentare realizată ulterior de către un operator autorizat, pentru imobilul înscris în CF nr. 411593 Timișoara si in CF nr. 402181 Timișoara și care va costitui anexa contractului de administrare.

Avand in vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre, privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat ”CSIKY GERGELY” Timișoara a sălii de spectacole și a grădinii de vară aparținând Cinematografului Arta, situat in Timisoara, str. lancu Vacarescu nr.18, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Drept pentru care inaintam plenului Consiliului Local proiectul de hotarare cu anexa aferentă.

ȘEF BIROU SPORT - CULTURĂ,

CONSILIER,


MIHAI COSTA


DANIEL CORAȘ

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

MIHAI BONCEA