Hotărârea nr. 396/2018

396/27.07.2018 Privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 542/2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 396/27.07.2018
Privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 542/2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -17529/23.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17530/23.07.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17530/23.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu completarile si modificarile aduse de Legea nr. 79/ 2018;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE



Art. 1: Se modifica Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 542/2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, in sensul modificarii salariilor de baza pentru functia de administrator public, conform Anexei - parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.






Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA       ___ ___

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind modificare anexei la HCL nr.542/2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -17529 /23.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17530 din data de 23.07.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de_____________- Anexă la raportul

de specialitate nr. SC2018 - 17530/23.07.2018;

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările si modificările aduse de Legea nr. 79/ 2018;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art. 45 alin. 2) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică Anexa la HCL nr.542/2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, în sensul modificării salariilor de bază pentru funcția de administrator public, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;

 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției Comunicare-Relaționare;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Mass-media locale.

FO 53-03, ver.l

Anexa la HCL nr.______________________________

1- Nivel salarii de baza pentru personalul de conducere din cadrul aparatului de specialitate a Primarului

Nr.Crt.

Denumirea funcției

JMivel

studii

Nivel de performanță

Salarii de

"baza

01.08.2018

1

Administrator public

S

1

16 935

II a

16 486

II b

15 736

ROMÂNIA


Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-17530/23.07.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

24.07.2018

AVIZ

la raportul de specialitate 44 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara 44

Având în vedere Raportul de specialitate 44 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara 44

Având in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare referitor la modificarea anexei la HCL nr. 542/2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere dispozițiile art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, invocate de compartimentul inițiator in raportul de specialitate, potrivit carora:

 • (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație44 din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

 • (3) Stabilirea_salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

 • (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual.

Luând in considerare prevederile art. I pct. 14 din Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice potrivit carora "Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului, a vicepreședintelui consiliului județean sau a viceprimarului municipiului București, după caz, care cuprinde și majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2)."

Se avizează Raportul de specialitate “ privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara “ condiționat de îndeplinirea cerinței expusa in teza finala a art. 11 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz nu privește aspectele de specialitate ale documentației, cuantumul salariului, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

SERVICIUL JURIDIC,

DANIEL VACARESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR SC 2018--17529/23 07 2018 _____ ~   _____=                 _ __- __ —

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificare anexei la HCL hr.542/2017privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

în contextul actual, potrivit Legii- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului , salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. In prezent, ele sunt aprobate prin HCL nr.542/20.12.2017.

---2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate —-                                         —

Luând în considerare Referatul Administratorului Public nr. SC2018-7952/05.04.2018 și având în vedere faptul că începând cu data de 31.03.2018 Nota de la Punctul III. , Litera A. , Capitolul I, Anexa nr. VIII a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din Legea nr. 79/ 2018; se modifică salariile de bază pentru funcția de administrator public, prin majorarea cu 25% a nivelelor de salarizare prevăzute în anexa la HCL nr.542/2017, 1- Nivel salarii de baza pentru personalul de conducere din cadrul aparatului de specialitate a Primarului pct.2.

 • 3. Alte informații —

 • 4. Concluzii

Propunem modificarea anexei nr.l la HCL nr.542/2017 , în sensul modificării salariilor de bază pentru funcția de administrator public, astfel:


Nr.Crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nivel de performanță

Salarii de baza HCL 542/2018

Salarii de baza 01.08.2018

1

Administrator Public

S

I

13 548

16 935

Ila

13 189

16 486

II b

12 589

15 736

SEF SERVICIU RESURSE UMANE, RODICAAIRELIAN

ROMÂNIA ~~

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

_ SERVICIUL RESURSEUMANE

NRSC2018-17530/23.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 17529/23.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Facem următoarele precizări:

In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 potrivit cărora :

,-,(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

 • (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

 • (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual. ”,

coroborate cu prevederile

art.7 lit.a prin care se definește salariul de bază ca fiind suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele nr. I-IX; (pentru autoritățile administrației publice locale- anexa VIII);

art.3 alin. (1) potrivit cărora gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite;

art. 6 care prevede principiile care stau la baza sistemului de salaizare.

Având în vedere faptul că începând curata de 31.03.20f8'Nota de la PunctuTIff:, Litera A. , Capitolul I , Anexa nr. VIII a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din Legea nr. 79_ 2018, astfel: Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita 'minimă este nivelul salariului de baza al secretarului ~unității administrativ-teritoriale, iar'Unuia maximă este indemnizația viceprimarului, a vicepreședintelui consiliului județean sau a viceprimarului municipiului București, după caz, care cuprinde și majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017;

Luând în considerare Referatul Administratorului Public nr. SC2018-7952/05.04.2018 prin care s-a aprobat majorarea cu 25% a salariului aferent funcției de administrator public , se impune modificarea anexei nr.l la HCL nr.542/2017, în sensul modificării salariilor de bază pentru funcția de administrator public;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.542/2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AUffâLIAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL UMȘ _ _

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ADMINISTRATOR PUBLIC



Nr. înreg. SC 2018-7952/05.04.2018


Aprobat Primar Nicolae ROBU

Referat

privind modificare a salariului în urma unor modificări legislative

în urma solicitărilor Asociației Administratorilor Publici din România (AAPRO), Legea Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost modificată pentru a echilibra salarizarea administratorului public cu cea a viceprimarului, întrucât a fost constatat un dezechilibru în privința faptului că viceprimarii pot primi o majorare de 25% dacă instituția derulează proiecte din fonduri europene, prevedere neaplicabilă administratorului public. Astfel, noua formă a legii este: „Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului, a vicepreședintelui consiliului județean sau a viceprimarului municipiului București, după caz, care cuprinde și majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2). Ea prevede majorarea limitei maxime a salariului administratorului public, incluzând acea majorare de 25% dacă și viceprimarul beneficiază de ea.

întrucât în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara viceprimarii beneficiază de majorarea de 25% conf. art. 16, alin.(2), din Legea cadru 153/2017, vă rog să aprobați în consecință și majorarea salariului administratorului public cu același procent de 25%.