Hotărârea nr. 395/2018

395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018
Hotararea Consiliului Local 395/27.07.2018
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-17568/24.07.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-17569/24.07.2018 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17569/24.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 27.07.2018;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Dan Diaconu - viceprimarul Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018; Anexei nr. 2 - Buget venituri proprii şi subvenţii - sursa E pe anul 2018; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii - sursa F pe anul 2018; Anexei nr. 4 - Program dezvoltare 2018; Anexei nr. 5 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2018.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est, Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest, Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.

Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

sc 2018 -           M

PROGRAM DEZVOLTARE 2018

INVESTIȚII rectificare nr.l cu amendament

/b<Anexa la/1


mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

240.997,08

1.145,00

675,64

239.176,44

1.119.958,51

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

67.621,12

0,00

0,00

67.621,12

15.058,67

LUCRĂRI NOI - B

28.369,72

1.145,00

0,00

27.224,72

840.468,28

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

145.006,24

0,00

675,64

144.330,60

264.431,56

TOTAL GENERAL

240.997,08

1.145,00

675,64

239.176,44

1.119.958,51

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

4.641,34

0,00

0,00

4.641,34

3.328,49

51.02.01.03 Autorități executive

4.641,34

0,00

0,00

4.641,34

3.328,49

A.Lucrări în continuare

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.638,49

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara HCL 79/2016

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.638,49

B. Lucrări noi

47,00

0,00

0,00

47,00

0,00

Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul C.D.Loga nr.l HCL 218/2016

47,00

0,00

0,00

47,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.594,34

0,00

0,00

3.594,34

1.690,00

b. Dotări independente

2.752,97

0,00

0,00

2.752,97

0,00

Dotări Direcția Fiscala

199,35

0,00

0,00

199,35

0,00

Dotări Primărie

2.402,49

0,00

0,00

2.402,49

0,00

Echipament de monitorizare și măsurare topografică video aeriană tip Dronă

49,98

0,00

0,00

49,98

0,00

Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală

101,15

0,00

0,00

101,15

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

841,37

0,00

0,00

841,37

1.690,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi)

50,00

0,00

0,00

50,00

1.690,00

DALI+PT Reabilitare fațada imobil Piața Libertății nr.l(str. V. Alecsandri - str. Ungurean u)

147,00

0,00

0,00

147,00

0,00


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr. 1"

294,53

0,00

0,00

294,53

0,00

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

24,84

0,00

0,00

24,84

0,00

DALI+PT Rabilitare acoperiș imobil si instalație de incalzire centrala VILA BISTRA -Poiana Mărului

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Documentație privind analiza de risc la securitatea fizica a clădirii situate B-dul C. D. Loga nr.l- PMT

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU a clădirii situate B-dul C. D. Loga nr.l -PMT

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

6.666,99

0,00

0,00

6.666,99

0,00

61.02.03.Ordine publică

6.666,99

0,00

0,00

6.666,99

0,00

61.02.03.04 Poliție locala

2.401,10

0,00

0,00

2.401,10

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.401,10

0,00

0,00

2.401,10

0,00

b.Dotări independente

2.208,75

0,00

0,00

2.208,75

0,00

Dotări

2.208,75

0,00

0,00

2.208,75

0,00

Studii și proiecte

192,35

0,00

0,00

192,35

0,00

SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"

150,70

0,00

0,00

150,70

0,00

DALI pentru Extindere si modernizare clădire DPLT

35,70

0,00

0,00

35,70

0,00

Cheltuileli pentru elaborarea proiectului si a altor studii aferente,inclusiv avize pt. "Iluminat de siguranța, marcare cai de evacuare si marcare hidranti la sediul DPLT"

5,95

0,00

0,00

5,95

0,00

61.02.05. Protecție Civilă

4.265,89

0,00

0,00

4.265,89

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.265,89

0,00

0,00

4.265,89

0,00

b. Dotări independente

4.265,89

0,00

0,00

4.265,89

0,00

Dotări

4.265,89

0,00

0,00

4.265,89

0,00

Capitolul 65.02 învățământ

22.556,51

1.145,00

35,00

21.376,51

95.284,89

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

884,32

0,00

0,00

884,32

3.544,50

65.02.03.01. învățământ preșcolar

884,32

0,00

0,00

884,32

3.544,50

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

B. Lucrări noi

361,00

0,00

0,00

361,00

3.544,50

Grădiniță PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent HCL 299/28.07.2017

31,00

0,00

0,00

31,00

3.200,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015

150,00

0,00

0,00

150,00

156,50

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015

180,00

0,00

0,00

180,00

188,00

C.Dotări independente și alte investiții

523,32

0,00

0,00

523,32

0,00

a. Achiziții imobile

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

Achiziție imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 14 HCL

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

Achiziție imobil situat în Timișoara str. Iosif Vulcan nr. 1 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 44 HCL

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

b. Dotări independente

215,57

0,00

0,00

215,57

0,00

Dotări invatamant preșcolar

215,57

0,00

0,00

215,57

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

277,75

0,00

0,00

277,75

0,00

Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Grădiniță

PP33

110,85

0,00

0,00

110,85

0,00

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparații capitale clădiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timișoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Caria Peltz)

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamnt preșcolar ( Grădinițe: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timișoara

121,90

0,00

0,00

121,90

0,00

65.02.04 învățământ secundar

21.672,19

1.145,00

35,00

20.492,19

91.740,39

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

5.968,96

0,00

0,00

5.968,96

30.428,42

A. Lucrări in continuare

1.093,13

0,00

0,00

1.093,13

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=24-3+4

2

3

4

5

Reabilitare Sala Sport Se. Gen. 18 HCL 12/2015

1.093,13

0,00

0,00

1.093,13

0,00

B. Lucrări noi

2.625,97

0,00

0,00

2.625,97

30.428,42

Extindere școală cu regim P+2E Școala

Gimnazială nr.16 , str.București nr. 1 1 HCL13/2015, HCL 499/2017

722,00

0,00

0,00

722,00

3.000,00

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timișoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017

416,00

0,00

0,00

416,00

1.000,00

Reabilitare acoperiș tip șarpantă (corp C2) la

Școala Gimnazială nr.19, Bv. Cetății nr.24 Timișoara HCL 215/2015

336,16

0,00

0,00

336,16

0,00

Construire sala sport la Școala Generala nr. 25 HCL 115/2015

100,00

0,00

0,00

100,00

6.109,22

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015

200,00

0,00

0,00

200,00

219,20

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 24, str. Brândușei nr. 7 HCL 108/2015

285,40

0,00

0,00

285,40

300,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 2, str. Mureș, nr. 8 HCL 112/2015

284,41

0,00

0,00

284,41

200,00

Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade si extindere școala generala corp A,B si C, cu doua corpuri D si E in regim D+ P+2E Școala Gimnaziala nr. 30, str. Aștrilor nr. 13 HCL401/2015, HCL302/2017, HCL 316/2018

282,00

0,00

0,00

282,00

19.600,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.249,86

0,00

0,00

2.249,86

0,00

a. Achiziții imobile

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Achiziție teren în suprafață de 427 mp, situat în str.Gorniștilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Școli gimnazială nr. 27 a mașinilor de pompieri și a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcții

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

b. Dotări independente

1.652,41

0,00

0,00

1.652,41

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Dotări

1.159,75

0,00

0,00

1.159,75

0,00

Achiziție containere modulare cu destinația de spații de învățământ pentru 6 săli de clasă la Școala Gimnazială nr.30, str.Aștrilor ,nr,13, Timișoara"

492,66

0,00

0,00

492,66

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

587,45

0,00

0,00

587,45

0,00

Spor de putere la Școala gen. 30

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

SF+PT Construire corp P+l E la Școala Gimnaziala nr. 13” din Timișoara ,str. Muzicescu, nr. 14

82,00

0,00

0,00

82,00

0,00

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp clădire C4 Școala

Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, Timișoara

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant secundar inferior ( Școala Gimnaziala nr.2, Școala generala nr. 12 ,Școala Gimnaziala nr.21, Școala gimnaziala nr. 24, Școala generala nr. 27, ) Municipiul Timișoara

104,60

0,00

0,00

104,60

0,00

SF+DALI construire clădire pentru relocare Centrala termica si modificare instalații aferente la Școala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23

6,60

0,00

0,00

6,60

0,00

Expertiza <- DALI reabilitare acoperiș la Școala generala nr. 19, str. Avran Iancu nr. 5, Timișoara

8,50

0,00

0,00

8,50

0,00

SF+PT realizare 6 Săli clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Școlii Generale nr. 7

15,25

0,00

0,00

15,25

0,00

SF+PT realizare 12 Săli clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Școlii Generale nr. 19, Bv Cetatii nr. 24

30,50

0,00

0,00

30,50

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

15.703,23

1.145,00

35,00

14.523,23

61.311,97

A. Lucrări în continuare

316,56

0,00

0,00

316,56

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat

e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5            '

Reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015

316,56

0,00

0,00

316,56

0,00

B. Lucrări noi

2.765,05

1.145,00

0,00

1.620,05

60.911,97

Reabilitare corp clădire școala D+P+2E din Timișoara, str. Regele Carol nr. 11 colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiș nou) la Lic. De Arte Plastice Timișoara" cf. HG 673/2017) HCL

1.145,00

1.145,00

0,00

0,00

6.181,47

Mansardare școala P.+1E. pentru amenajarea 4 săli de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47

HCL 400/2015, HCL 243/2017

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

915,00

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Șapcă, nr.5 HCL 398/2015

100,00

0,00

0,00

100,00

50.907,80

Extindere corp clădire școala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renașterii nr.24/A HCL 237/2014

100,00

0,00

0,00

100,00

2.907,70

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalații corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015

420,05

0,00

0,00

420,05

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

12.621,62

0,00

35,00

12.586,62

400,00

a. Achiziții imobile

9.100,81

0,00

0,00

9.100,81

0,00

Achiziție imobile in care funcționează Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D.

Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016

9.020,81

0,00

0,00

9.020,81

0,00

Achiziție imobil in care funcționează cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30

HCL

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

b. Dotări independente

2.450,44

0,00

35,00

2.415,44

0,00

Dotări

2.450,44

0,00

35,00

2.415,44

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.070,37

0,00

0,00

1.070,37

400,00

DALI+PT “Extindere, etajare, modificări interioare si exterioare la clădirea D l P existenta a fostei grădinițe PP14 in Clădire P+1E, bazin de innot si sala de sport.” din Timișoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga

54,00

0,00

0,00

54,00

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic. W. Shakespeare corp I. L. Caragiale, nr.6

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

D.A.L.I +PT. Reabilitare fațade si invelitoare

Colegiul I.C.Bratianu , P-ța Huniade nr.2

33,00

0,00

0,00

33,00

0,00

SF+ PT realizare 12 Săli clasa in spatii modulare de invatamantnt, iclusiv utilitati, la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" -amplasament Gheorghe Doja nr. 27-29

30,50

0,00

0,00

30,50

0,00

SF+PT Construcții modulare pentru 6 Săli de clasa, inclusiv utilitati la Liceul Waldorf

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

D.A.L.I.+P.T.-Reabilitare termica clădire internat Liceul Teoretic Bela Bartok

18,32

0,00

0,00

18,32

0,00

Actualizare „D.A.L.I.+P.T. "Reabilitare construcții, instalații si utilitati clădire Școala Grup Școlar ”Emanuil Ungureanu" Piața Huniade nr. 3, Timișoara, județ Timiș

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

109,00

0,00

0,00

109,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

ET+DALI+PT Reabilitare corp clădire școala D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din Timișoara, str. Regele Carol nr.l 1 colt cu str. Dragalina nr.8

165,15

0,00

0,00

165,15

0,00

Expertizare+DALI reabilitare acoperiș la Liceul

Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Școala

Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timișoara

19,50

0,00

0,00

19,50

0,00

Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, nr, 2-3, Timișoara

8,80

0,00

0,00

8,80

0,00

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp clădire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timișoara, str. Brediceanu nr. 35-39

203,80

0,00

0,00

203,80

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant superior:

( Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timișoara

173,30

0,00

0,00

173,30

400,00

Capitolul 66.02 Sănătate

59.264,86

0,00

490,64

58.774,22

7.200,00

66.02.06 Spitale

59.264,86

0,00

490,64

58.774,22

7.200,00

A. Lucrări în continuare

22.144,59

0,00

0,00

22.144,59

7.200,00

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015

4.893,78

0,00

0,00

4.893,78

0,00

Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeș, str.Ghe.Adam, nr.l3

HCL 302/2015

53,25

0,00

0,00

53,25

0,00

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara

HCL 452/30.10.2015

1.006,17

0,00

0,00

1.006,17

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timișoara HCL 451/30.10.2015

191,39

0,00

0,00

191,39

0,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

16.000,00

0,00

0,00

16.000,00

7.200,00

B. Lucrări noi

2.306,24

0,00

0,00

2.306,24

0,00

PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp construcție pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017

2.306,24

0,00

0,00

2.306,24

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

34.814,03

0,00

490,64

34.323,39

0,00

a.Achiziții imobile

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Achiziție imobil situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie Ascar din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgrnță

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

b. Dotări independente

32.992,52

0,00

444,71

32.547,81

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

9.300,71

0,00

348,80

8.951,91

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

11.725,03

0,00

95,91

11.629,12

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

11.966,78

0,00

0,00

11.966,78

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.811,51

0,00

45,93

1.765,58

0,00

SF Extindere SCMUT cu un corp construcție pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT)

45,93

0,00

45,93

0,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat

e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Documentație pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

14,10

0,00

0,00

14,10

0,00

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timișoara

134,75

0,00

0,00

134,75

0,00

DALI+PT+DTAC „Documentație pentru avizare si autorizare ISU, Refacere rețele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timișoara - str. I.Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str.Brăila”

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

DALI+PT reparații capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara

90,30

0,00

0,00

90,30

0,00

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie

73,99

0,00

0,00

73,99

0,00

D.A.L.I.«Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timișoara, str. Ghe. Adam, nr. 13

137,00

0,00

0,00

137,00

0,00

Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timișoara

160,00

0,00

0,00

160,00

0,00

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

57,12

0,00

0,00

57,12

0,00

SF +PT Maternitate SCMU Timișoara si Corp Administrativ

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Proiect complex de investiții ( inclusiv ET)+PT(inclusiv DDE)+DTAC+anexe Extindere in regim D+P+2E, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, prin supraetajare cu 2 nivele a corpului B

248,00

0,00

0,00

248,00

0,00

DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe - "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea și dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”

82,22

0,00

0,00

82,22

0,00

Proiect mixt de investiții (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe - “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență"

93,10

0,00

0,00

93,10

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

18.185,07

0,00

150,00

18.035,07

33.251,98

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

5.107,43

0,00

150,00

4.957,43

24.614,00

A. Lucrări în continuare

255,62

0,00

0,00

255,62

500,00

Refunctionalizarea clădirilor ce aparțin Palatului

Culturii, Piața Victoriei HCL 286/2008

255,62

0,00

0,00

255,62

500,00

B. Lucrări noi

500,00

0,00

0,00

500,00

23.714,00

Refunctionaiizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016

500,00

0,00

0,00

500,00

23.714,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.351,81

0,00

150,00

4.201,81

400,00

b. Dotări independente

1.979,06

0,00

150,00

1.829,06

0,00

Dotări Teatrul German

800,00

0,00

0,00

800,00

0,00

Dotări Teatrul Maghiar

892,05

0,00

0,00

892,05

0,00

Dotări Filarmonica

287,01

0,00

150,00

137,01

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.372,75

0,00

0,00

2.372,75

400,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii

160,08

0,00

0,00

160,08

0,00

DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timișoara

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creație pentru Teatrul German de Stat Timișoara

133,88

0,00

0,00

133,88

0,00

Revizuire/actualizare DALI + PT Refunctionalizare clădire din funcțiunea de Spital de Dermatologie in clădire cu funcțiunea de Spațiu Multicultural

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

DALI+PT Conservare si punere in siguranța a balconului de la etajul 1, str. Alba Iulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar

11,90

0,00

0,00

11,90

0,00

DALI+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor: structura metalica, prelata PVC, turnuri laterale, podea scena,anexe cabine,alte amenajari in perimetrul scenei

24,99

0,00

0,00

24,99

0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timișoara (etapal :consolidari structura de rezistenta,acoperiș, constructii-instalatii exterioare-interioare; etapa 2:refunctionalizari spatii, lucrări de modelare a sălii cf unui studiu acustic,marirea scenei, refunctionalizare acceselor si evacuărilor,circulației verticale)

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

Expertiza / Autorizare de securitate la incendiu pentru clădirile ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu

315,00

0,00

0,00

315,00

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful

Timiș, Piața Victoriei,nr.7( fost Bulev.30

Decembrie,nr.7) Timișoara

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. lancu Vacarescu, nr.18, Timișoara

107,00

0,00

0,00

107,00

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful

Studio, str. Nicolaus Lenau ,nr.2, Timișoara

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful

Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timișoara

46,90

0,00

0,00

46,90

0,00

DALI+PI Reabilitare imobil Cinematograful

Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta

N.Balcescu nr.7-8,Timișoara

63,60

0,00

0,00

63,60

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful

Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timișoara

55,60

0,00

0,00

55,60

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful

Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timișoara

26,80

0,00

0,00

26,80

0,00

Consultanta/ SF+PT "Centrul Arta Tehnologie Experiment"

400,00

0,00

0,00

400,00

400,00

DALI +PT Reabilitare construcții si instalații la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

b. Dotări

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piața Huniade nr.3 Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

67.02.05.01 Sport

2.844,85

0,00

0,00

2.844,85

1.300,00

A. Lucrări în continuare

700,00

0,00

0,00

700,00

300,00

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4           cofinantare

UPT HCLnr.134/14.03.2013 HCL

nr. 196/04.04.2013; HCL nr.344/2015

700,00

0,00

0,00

700,00

300,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.144,85

0,00

0,00

2.144,85

1.000,00

c. Studii și proiecte

1.905,87

0,00

0,00

1.905,87

1.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifuncțional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei

178,27

0,00

0,00

178,27

0,00

SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasukmbazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumicultorii, str. Recoltei

510,12

0,00

0,00

510,12

0,00

SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman

254,00

0,00

0,00

254,00

0,00

SF+PT Baza sportiva cu teren suprafața sintetica si teren suprafața iarba naturala, Zona Stadion -str. Cerna

114,00

0,00

0,00

114,00

0,00

SF+PT+DDE -Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Documentații tehnice constituire Carte Tehnica la Sala Sporturilor "Constantin Jude" (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.l 1

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

Expertiza +PT Autorizare siguranța la incendii la Sala Sporturilor"Constantin Jude"(Olimpia), Aleea FC Ripensia nr.l 1

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

SF/ DALI+PT Reabilitare Complex sportiv Bega( centrala termica,statia de filtrare si tratare a apei la bazinul de inot, extindere corp clădire existenta cu anexa vestiare), str. Intrarea Zânelor nr.2

54,60

0,00

0,00

54,60

0,00

SF+PT Construire terenuri de sport multifuncționale de minifotbal / baschet/handbal -transa 1, 4 terenuri

62,88

0,00

0,00

62,88

0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

DALI+PT Reabilitare Baza sportiva Adrian Stoicov instalație iluminat- nocturna, amenajari exterioare), Aleea FC Ripensia

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat

e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare Baza sportiva rugby (terenuri gazon iarba,sistem irigare, tribuna, anexe), str.Pictor Aman, nr.l 1 Ripensia

27,00

0,00

0,00

27,00

0,00

SF+PT Sala Polivalenta 16000 locuri, Timișoara

400,00

0,00

0,00

400,00

1.000,00

SF Aquapark - Ovidiu Balea, Calea Torontalului, Padurea Bistra sau alta locație.

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

b. Dotări independente

238,98

0,00

0,00

238,98

0,00

Dotări Sala Sporturilor Constantin Jude -suprafața sintetica de joc

17,30

0,00

0,00

17,30

0,00

Dotări Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia)

52,87

0,00

0,00

52,87

0,00

Dotări pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov

113,01

0,00

0,00

113,01

0,00

Dotări Complex Sportiv Bega

55,80

0,00

0,00

55,80

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

10.143,41

0,00

0,00

10.143,41

7.337,98

A. Lucrări în continuare

6.921,13

0,00

0,00

6.921,13

0,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada

Lămâiței HCL 260/29.06.2010

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015

6.168,29

0,00

0,00

6.168,29

0,00

Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010

746,34

0,00

0,00

746,34

0,00

B. Lucrări noi

2.707,99

0,00

0,00

2.707,99

7.337,98

Amenajare pista skateboard in Parcul Central din

Municipiul Timișoara HCL 404/2014, HCL 317/2018

1.307,99

0,00

0,00

1.307,99

1.139,98

Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL

78/2016

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

6.198,00

C. Dotări independente și alte investiții

514,29

0,00

0,00

514,29

0,00

b. Dotări independente

16,65

0,00

0,00

16,65

0,00

Dotări pentru Gradina Zoologică

16,65

0,00

0,00

16,65

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

497,64

0,00

0,00

497,64

0,00

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Scuarului Piața Crucii

36,90

0,00

0,00

36,90

0,00

DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central)

2,98

0,00

0,00

2,98

0,00

DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic)

3,81

0,00

0,00

3,81

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga

89,25

0,00

0,00

89,25

0,00

SF+PT Reamenajare Scuar Piața Alexandru Mocioni

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

SF+PT "Amenajare parc Zona Lunei"

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

DALI+PT "Reabilitare Ceas Floral"

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

SF "Amenajare spații verzi cu piste de biciclete și alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde și Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare”.

89,25

0,00

0,00

89,25

0,00

SF "Transformarea zonei degradate din Pădurea Verde (partea vis-â-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara) în Pădure - Parc” și loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal și velo nemotorizat și realizarea unui traseu ecologic, monitorizarea, protecția și conservarea biodiversității

89,25

0,00

0,00

89,25

0,00

Studiu - "Amenajament Silvic"

11,70

0,00

0,00

11,70

0,00

67.02.06 Servicii religioase

39,38

0,00

0,00

39,38

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

39,38

0,00

0,00

39,38

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+34-4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

39,38

0,00

0,00

39,38

0,00

DALI+PT Reabili 1 itare instalație termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piața Romanilor nr.2, Timișoara

9,63

0,00

0,00

9,63

0,00

EXPERTIZA TEHNICA cu soluții de consolidare pentru imobil Biserica Millennium ,Piața Romanilor nr.2, Timișoara

29,75

0,00

0,00

29,75

0,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2.146,51

0,00

0,00

2.146,51

0,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

SF+ PT Cămin pentru Persoane Vârstnice Timișoara”.

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

Dotări independente

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

Dotări Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

57,53

0,00

0,00

57,53

0,00

68.02.11 Creșe

666,00

0,00

0,00

666,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

666,00

0,00

0,00

666,00

0,00

b. Dotări independente

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

Dotări creșe

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

630,00

0,00

0,00

630,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT (incusiv verificare) Construcție clădire cu destinația creșă, str. Cocea

167,00

0,00

0,00

167,00

0,00

SF+PT(incusiv verificare) Construcție clădire cu destinația creșă, Zona de Nord

167,00

0,00

0,00

167,00

0,00

SF + PT„Construcția si echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara - Calea Bogdăneștilor”

116,00

0,00

0,00

116,00

0,00

DALI+PT reabilitare și extindere pe verticală P+1E și refuncționalizare în creșă a imobilului din str.Brediceanu nr.37A

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creșe

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Sistem de supraveghere video pentru creșe

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

1.372,98

0,00

0,00

1.372,98

0,00

68.02.15.01 Ajutor social

1.223,58

0,00

0,00

1.223,58

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.223,58

0,00

0,00

1.223,58

0,00

b. Dotări independente

545,33

0,00

0,00

545,33

0,00

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

545,33

0,00

0,00

545,33

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

678,25

0,00

0,00

678,25

0,00

Spor de putere- redimensionare rețea electrica (DASTM)

19,40

0,00

0,00

19,40

0,00

SF+PT(incusiv verificare) "Urbanizarea Cartierului Kuncz prin regenerarea fizică, economică și sociala"

219,00

0,00

0,00

219,00

0,00

SF+PT(incusiv verificare)               "

Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara"

234,00

0,00

0,00

234,00

0,00

SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timșoara

205,85

0,00

0,00

205,85

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

149,40

0,00

0,00

149,40

0,00

C Dotări independente și alte investiții

149,40

0,00

0,00

149,40

0,00

Dotări independente

149,40

0,00

0,00

149,40

0,00

Dotări Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adăpost cu Cantina Sociala

149,40

0,00

0,00

149,40

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

12.591,65

0,00

0,00

12.591,65

28.175,26

70.02.03 Locuințe

7.335,53

0,00

0,00

7.335,53

8.500,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

7.335,53

0,00

0,00

7.335,53

8.500,00

A.Lucrări în continuare

2.927,64

0,00

0,00

2.927,64

0,00

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul

Timișoara HCL 74/2016

2.038,34

0,00

0,00

2.038,34

0,00

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-

33 HCL 145 /31.10.2016

889,30

0,00

0,00

889,30

0,00

B. Lucrări noi

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

7.000,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 158/.2016

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

7.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.407,89

0,00

0,00

3.407,89

1.500,00

a)Achizitii imobile

500,00

0,00

0,00

500,00

1.500,00

Achiziție imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL

500,00

0,00

0,00

500,00

1.500,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

2.907,89

0,00

0,00

2.907,89

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade

imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30,32 și 34

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și mansardare imobil Str.Polonă nr.2, Bloc C8

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

DALI+PT reabilitare fațade la imobilul din str.Dacilor nr.19

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

DALI+PT reabilitare fațade la imobilul din str.Daci lor nr. 13

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat

e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT reabilitare imobil Str. Pavlov nr.19

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilității clădirilor istorice in caz de seism

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Studiu privind stabilirea cadrului de măsurare si analiza a unor parametrii/indicatori de calitate ai mediului urban la nivel de microzone pentru municipiul Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Timișoara POR 2014-2020

2.382,89

0,00

0,00

2.382,89

0,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

2.368,65

0,00

0,00

2.368,65

19.300,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

2.368,65

0,00

0,00

2.368,65

19.300,00

A. Lucrări în continuare

753,65

0,00

0,00

753,65

0,00

Alimentare cu apa industriala prin foraje publice

HCL 130/18.10.2016

753,65

0,00

0,00

753,65

0,00

B. Lucrări noi

1.325,00

0,00

0,00

1.325,00

19.300,00

PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL

411/31.10.17

180,00

0,00

0,00

180,00

600,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D.

Dinicu HCL 437/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str.

Neajlov HCL 438/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. N.

Stoica de Hațeg HCL 436/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

PT+ Fantana Ornamentala cu Pești HCL

192/2018

220,00

0,00

0,00

220,00

500,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Muzicala in municipiul Timișoara HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

18.200,00

C. Dotări independente și alte investiții

290,00

0,00

0,00

290,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

290,00

0,00

0,00

290,00

0,00

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timișoara

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT+DDE - Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan), str Răscoala 1907 (colt cu str. României)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

SF +PT Execuție de fântâni publice forate in Mun. Timișoara

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

DALI - Fantana Ornamentala cu Pești

7,00

0,00

0,00

7,00

0,00

SF Execuție Fantana Ornamentala P-ta Balcescu

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Galeria 1

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Selgros

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Piața Iuliu Maniu

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Praktiker

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare Behela -str.Aleea Ghirodei

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP 263 str. Neajlov

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hațeg

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

1.245,87

0,00

0,00

1.245,87

225,26

B. Lucrări noi

971,64

0,00

0,00

971,64

225,26

PT + Execuție lucrări extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL

921,64

0,00

0,00

921,64

0,00

PT + Execuție lucrări extindere iluminat public în parcare str. Siemens - Calea Buziașului HCL

50,00

0,00

0,00

50,00

225,26

C. Dotări independente și alte investiții

274,23

0,00

0,00

274,23

0,00

Studii și proiecte

274,23

0,00

0,00

274,23

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic

8,33

0,00

0,00

8,33

0,00

SF - Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziașului

5,49

0,00

0,00

5,49

0,00

SF - Extindere iluminat public str. Martir C-tin Vâlceanu

2,99

0,00

0,00

2,99

0,00

SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului)

2,99

0,00

0,00

2,99

0,00

SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor și str. Măcin

10,28

0,00

0,00

10,28

0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Aleea Viilor

8,05

0,00

0,00

8,05

0,00

SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu

6,91

0,00

0,00

6,91

0,00

Sf - Modernizare iluminat public Biv. Cetății

62,02

0,00

0,00

62,02

0,00

SF - Modernizare iluminat public Biv. Take Ionescu

47,36

0,00

0,00

47,36

0,00

SF - Modernizare iluminat public Biv. Simion Bărnuțiu

41,72

0,00

0,00

41,72

0,00

SF - Modernizare iluminat public biv. Circumvalațiunii

67,65

0,00

0,00

67,65

0,00

SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timișoara

5,22

0,00

0,00

5,22

0,00

SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timișoara

5,22

0,00

0,00

5,22

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

1.641,60

0,00

0,00

1.641,60

150,00

B. Lucrări noi

64,00

0,00

0,00

64,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat

e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=24-3+4

2

3

4

5

PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) HCL

64,00

0,00

0,00

64,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

1.577,60

0,00

0,00

1.577,60

150,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.577,60

0,00

0,00

1.577,60

150,00

Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD)

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

Actualizare harta strategica de zgomot

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant

65,45

0,00

0,00

65,45

0,00

Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe de către ANL pe terenul situat în Calea Aradului colț cu Grigore Alexandrescu

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timișoara (PUG) + documentații pentru elaborare si avizare

1.181,15

0,00

0,00

1.181,15

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

582,52

0,00

0,00

582,52

397,10

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

582,52

0,00

0,00

582,52

397,10

C. Dotări independente și alte investiții

582,52

0,00

0,00

582,52

397,10

Studii și proiecte

582,52

0,00

0,00

582,52

397,10

Studiu de oportunitate și a proiectelor tehnico-economice privind colectarea separată a deșeurilor organice și a uleiurilor alimentare uzate

82,52

0,00

0,00

82,52

0,00

Studiu de fezabilitate si documentație de atribuire pentru obiectivul de investiții Realizarea unei statii de compostare pentru deșeuri vegetale din grădini, parcuri si piețe, care sa deservească zona 1 Timișoara de colectare a deșeurilor din Județul Timiș

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de 1 angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Studiu de fezabilitate si documentație de atribuire pentru obiectivul de investiții Extinderea si modernizarea Statiei de sortare a deșeurilor municipale Timișoara

300,00

0,00

0,00

300,00

397,10

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

17.348,91

0,00

0,00

17.348,91

2.032,20

81.02.06 Energie termică

17.348,91

0,00

0,00

17.348,91

2.032,20

A. Lucrări în continuare

430,00

0,00

0,00

430,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92 /2017

430,00

0,00

0,00

430,00

0,00

B. Lucrări noi

2.815,04

0,00

0,00

2.815,04

2.000,00

PT+ Execuție lucrări privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CET Centru

HCL 263/2016

2.143,00

0,00

0,00

2.143,00

2.000,00

PT+ xecutie lucrări privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017

672,04

0,00

0,00

672,04

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

14.103,87

0,00

0,00

14.103,87

32,20

1     Studii și proiecte

209,87

0,00

0,00

209,87

32,20

Consultanta întocmire Program de îmbunătățire a eficientei energetice in municipiul Timișoara

84,87

0,00

0,00

84,87

32,20

Consultanță privind revizuirea/actualizarea cererii de finanțare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publica aferente proiectului - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timișoara - etapa Il-a.

125,00

0,00

0,00

125,00

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

13.894,00

0,00

0,00

13.894,00

0,00

Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016

13.894,00

0,00

0,00

13.894,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

97.012,72

0,00

0,00

97.012,72

950.288,59

84.02.03 Transport rutier

97.012,72

0,00

0,00

97.012,72

950.288,59

84.02.03.02 Transportul în comun

51.388,36

0,00

0,00

51.388,36

651.404,57

B. Lucrări noi

400,00

0,00

0,00

400,00

392.742,31

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat

e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009

100,00

0,00

0,00

100,00

145.092,48

CI .Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 474/15.12.2009

100,00

0,00

0,00

100,00

167.169,63

PT+ execuție Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara", situat în str. Gării, nr. 17 HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

7.730,20

C3. Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016. HCL 476/2009

100,00

0,00

0,00

100,00

72.750,00

C. Dotări independente și alte investiții

50.988,36

0,00

0,00

50.988,36

258.662,26

b.Dotări independente

48.164,44

0,00

0,00

48.164,44

246.920,82

Mașini, echipamente si mijloace de transport

48.164,44

0,00

0,00

48.164,44

246.920,82

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

41.253,34

0,00

0,00

41.253,34

0,00

Achiziție autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar

5.361,10

0,00

0,00

5.361,10

4.020,82

M7a+M 12a+M 12b.înnoirea flotei de tramvaie si modernizarea depoului Dambovita PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 428/20.12.2011

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

229.300,00

Modernizare sistem E-tiketing

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Achiziție refugii pentru călători

500,00

0,00

0,00

500,00

13.600,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.673,92

0,00

0,00

2.673,92

11.741,44

Studii si proiecte

2.673,92

0,00

0,00

2.673,92

11.741,44

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5            !

PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL

293,52

0,00

0,00

293,52

0,00

SF+PT Ml6b.Amenajarea unei rețele regionale de piste de biciclete

300,00

0,00

0,00

300,00

800,70

SF+PT Ml6a.Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a Il-a

405,40

0,00

0,00

405,40

400,00

SF+PT CIO.Linie noua de tramvai: Solventul -

Gara de Nord

250,00

0,00

0,00

250,00

1.260,11

SF+PT C9b. Inel IV Vest: conexiunea str.Gării -

Bd.Dambovita

100,00

0,00

0,00

100,00

2.416,00

SF+PT C23a. Inel IV: închidere estica, doua benzi pe sens, Etapa I, Str.Macin (UMT) - Calea

100,00

0,00

0,00

100,00

1.074,53

SF+PT C23b. Inel IV: închidere estica, doua benzi pe sens, Etapa II, Calea Lugojului - AEM

200,00

0,00

0,00

200,00

5.790,10

SF+PT S LConstructia de structuri de parcare in zona centrala - Str.Gh.Dima

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

SF+PT SI .Construcția de structuri de parcare in zona centrala - Bd.I.C.Bratianu

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

SF+PT C33a.Reabilitare nod rutier

Str.Polona/Str.W.Tell si construirea unui pasaj CF (inclusiv lărgire la 4 benzi)

280,00

0,00

0,00

280,00

0,00

SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Constituire capital social SC Societatea de Transport Public Timișoara SA HCL 271 /2017

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

25.784,13

0,00

0,00

25.784,13

109.732,81

A. Lucrări în continuare

21.231,77

0,00

0,00

21.231,77

0,00

Pasaj Jiul HCL 605/2014

5.173,10

0,00

0,00

5.173,10

0,00

Pasaj Popa Șapca HCL 604/2014 HCL319/2017

16.058,67

0,00

0,00

16.058,67

0,00

B. Lucrări noi

3.851,79

0,00

0,00

3.851,79

109.732,81

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

12.173,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

1.453,27

0,00

0,00

1.453,27

2.300,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL346/.2015

1.798,52

0,00

0,00

1.798,52

4.700,00

C9a. Inelul IV Vest: pasaj inferior Solventul HCL 581/2013

500,00

0,00

0,00

500,00

90.559,81

C. Dotări independente și alte investiții

700,57

0,00

0,00

700,57

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

700,57

0,00

0,00

700,57

0,00

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

107,57

0,00

0,00

107,57

0,00

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

8,04

0,00

0,00

8,04

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare

9,18

0,00

0,00

9,18

0,00

DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor

18,38

0,00

0,00

18,38

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu

53,39

0,00

0,00

53,39

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul luliu Maniu

105,51

0,00

0,00

105,51

0,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor

23,50

0,00

0,00

23,50

0,00

DALI+PT Modernizare Podeț peste Behela -Grădina Zoologică

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Alte studii si proiecte

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

19.840,23

0,00

0,00

19.840,23

189.151,21

A. Lucrări în continuare

9.847,03

0,00

0,00

9.847,03

5.420,18

Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015

5.674,10

0,00

0,00

5.674,10

0,00

Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009,

HCL 200/2014

667,21

0,00

0,00

667,21

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014

516,58

0,00

0,00

516,58

0,00

PT+Executie Sistematizare str. Versului

HCL 211/2016

2.489,14

0,00

0,00

2.489,14

0,00

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

500,00

0,00

0,00

500,00

5.420,18

B. Lucrări noi

6.629,00

0,00

0,00

6.629,00

183.531,03

Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor

HCL 2010/2016

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.000,00

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

3.115,00

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018

470,00

0,00

0,00

470,00

7.700,32

Amenajare drum de legătură între Calea.

Moșniței și DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017

500,00

0,00

0,00

500,00

18.117,00

Modernizare si extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018

795,00

0,00

0,00

795,00

52.700,00

Modernizarea străzilor din piatra cubica din municipiul Timișoara, HCL 389/22.09.2015

500,00

0,00

0,00

500,00

13.456,53

PT+Executie utilitati bloc locuințe ANL str. I.

Ionescu de la Brad 1/E etapa I- pt.Specialiști in sanatate HCL 384/2017

364,00

0,00

0,00

364,00

0,00

Amenajare drum de legătură intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL

400,00

0,00

0,00

400,00

600,00

PT+ Execuție Biv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018

500,00

0,00

0,00

500,00

40.223,18

CI7+S12.Inelul II: închidere estica cu intersecții la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului-Str.J.H.Pestalozzi) HCL

300,00

0,00

0,00

300,00

46.619,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.364,20

0,00

0,00

3.364,20

200,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

! 0

l=2+3+4

2

3

4

5             i

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

3.364,20

0,00

0,00

3.364,20

200,00

DALI+PT Reabilitare Piața Victoriei

455,00

0,00

0,00

455,00

0,00

SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor

22,38

0,00

0,00

22,38

0,00

SF+PT+DE Amenajare drum de legătură intre

Calea Mosnitei si DC 149

79,10

0,00

0,00

79,10

0,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

35,61

0,00

0,00

35,61

0,00

SF+PT Modernizarea străzilor din piatra cubica din Mun. Timișoara

25,53

0,00

0,00

25,53

0,00

SF+PT Amenajare legătură intre str.

Constructorilor -1.1. de la Brad

84,10

0,00

0,00

84,10

0,00

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

107,48

0,00

0,00

107,48

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz

63,50

0,00

0,00

63,50

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Orastie -Alpinisti lor

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

SF+PT Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu

19,00

0,00

0,00

19,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici

315,00

0,00

0,00

315,00

0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -

Demetriade

365,00

0,00

0,00

365,00

0,00

SF+PT Modernizare Aleea Viilor

185,00

0,00

0,00

185,00

0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea

180,00

0,00

0,00

180,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Procopiu (str.

S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei)

115,00

0,00

0,00

115,00

200,00

Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul)

71,00

0,00

0,00

71,00

0,00

SF+PT Modernizare B-dul C.D.Loga

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat

e)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor-Apicultorilor - Cehov

135,50

0,00

0,00

135,50

0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului

158,00

0.00

0,00

158,00

0,00

Actualizare SF Modernizare si extindere

Bv.Sudului

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Amenajare legătură intre strada Podeanu si Bv Pestalozzi

180,00

0,00

0,00

180,00

0,00

Alte studii si proiecte parcări

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Alte studii și proiecte drumuri

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

DIRECTOR DI

SEF SERVIC1

Gabrielîntocmit,

CONSILIER SERVICIUL M1P

Luminița TOM A

Unite

BUGET LOCAL - CU AMENDAMENT - ANEXA NR.l

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

881.804,72

-5.427,93

876.376,79

VENITURI PROPRII

2

49.90

712.632,94

-5.427,93

707.205,01

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

843.502,39

-5.427,93

838.074,46

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

787.177,61

-5.427,93

781.749,68

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

485.932,32

-5.427,93

480.504,39

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

484.984,08

-5.427,93

479.556,15

Impozit pe venit

7

03.02

3.964,32

0,00

3.964,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

3.964,32

0,00

3.964,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

481.019,76

-5.427,93

475.591,83

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

481.019,76

-5.427,93

475.591,83

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

0,00

0,00

0,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

12

00.07

948,24

0,00

948,24

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

13

05.02

948,24

0,00

948,24

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

14

05.02.50

948,24

0,00

948,24

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

15

00.09

120.573,01

0,00

120.573,01

Impozite si taxe pe proprietate

16

07.02

120.573,01

0,00

120.573,01

Impozit pe clădiri

17

07.02.01

83.056,04

0,00

83.056,04

Impozit pe clădiri - PF

18

07.02.01.01

30.262,92

0,00

30.262,92

Impozit pe clădiri - PJ

19

07.02.01.02

52.793,12

0,00

52.793,12

Impozit pe terenuri

20

07.02.02

23.328,32

0,00

23.328,32

Impozit pe terenuri - PF

21

07.02.02.01

12.471,64

0,00

12.471,64

Impozit pe terenuri - PJ

22

07.02.02.02

10.572,96

0,00

10.572,96

Impozit pe terenurile extravilane

23

07.02.02.03

283,72

0,00

283,72

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

24

07.02.03

13.803,53

0,00

13.803,53

Alte impozite si taxe de proprietate

25

07.02.50

385,12

0,00

385,12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

26

00.10

179.520,00

0,00

179.520,00

Sume defalcate din TVA

27

11.02

130.906,50

0,00

130.906,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

28

11.02.02

59.166,50

0,00

59.166,50

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

29

11.02.06

64.051,00

0,00

64.051,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

30

11.02.09

7.689,00

0,00

7.689,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

31

12.02

11,52

0,00

11,52

Taxe hoteliere

32

12.02.07

11,52

0,00

11,52

Taxe pe servicii specifice

33

15.02

149,64

0,00

149,64

Impozit pe spectacole

34

15.02.01

107,64

0,00

107,64

Alte taxe pe servicii specifice

35

15.02.50

42,00

0,00

42,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

36

16.02

48.452,34

0,00

48.452,34

Taxa asupra mijloacelor de transport

37

16.02.02

40.369,50

0,00

40.369,50

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

38

16.02.02.01

24.003,18

0,00

24.003,18

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

39

16.02.02.02

16.366,32

0,00

16.366,32

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

40

16.02.50

8.082,84

0,00

8.082,84

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

41

00.11

1.152,28

0,00

1.152,28

Alte impozite si taxe fiscale

42

18.02

1.152,28

0,00

1.152,28

Alte impozite si taxe

43

18.02.50

1.152,28

0,00

1.152,28

C. VENITURI NEFISCALE

44

00.12

56.324,78

0,00

56.324,78

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

45

00.13

22.535,88

0,00

22.535,88

Venituri din proprietate

46

30.02

22.533,16

0,00

22.533,16

Venituri din concesiuni si închirieri

47

30.02.05

22.533,16

0,00

22.533,16

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

48

30.02.05.30

22.533,16

0,00

22.533,16

Venituri din dobânzi

49

31.02

2,72

0,00

2,72

Alte venituri din dobânzi

50

31.02.03

2,72

0,00

2,72

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

51

00.14

33.788,90

0,00

33.788,90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

52

33.02

122,11

0,00

122,11

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

53

33.02.10

75,64

0,00

75,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

54

33.02.12

43,66

0,00

43,66

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

55

33.02.28

2,81

0,00

2,81

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

56

34.02

325,20

0,00

325,20

Taxe extrajudiciare de timbru

57

34.02.02

191,80

0,00

191,80

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

58

34.02.50

133,40

0,00

133,40

Amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02

25.439,75

0,00

25.439,75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

60

35.02.01

25.386,63

0,00

25.386,63

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

61

35.02.01.02

25.386,63

0,00

25.386,63

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

62

35.02.02

53,12

0,00

53,12

Diverse venituri

63

36.02

7.901,84

0,00

7.901,84

Taxe speciale

64

36.02.06

5.078,56

0,00

5.078,56

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

65

36.02.14

18,80

0,00

18,80

Alte venituri

66

36.02.50

2.804,48

0,00

2.804,48

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-246.599,60

23.189,87

-223.409,73

Varsaminte din secțiunea de funcționare

69

37.02.04

246.599,60

-23.189,87

223.409,73

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

37,05

0,00

37,05

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

37,05

0,00

37,05

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

72

39.02.07

13,38

0,00

13,38

Depozite speciale pentru construcții de construinte

73

39.02.10

23,67

0,00

23,67

IV. SUBVENȚII

74

00.17

20.113,72

0,00

20.113,72

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

75

00.18

20.113,72

0,00

20.113,72

Subvenții de la bugetul de stat

76

42.02

20.113,72

0,00

20.113,72

A. De capital

77

4.059,96

0,00

4.059,96

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

78

42.02.20

4.059,96

0,00

4.059,96

B. Curente

79

16.053,76

0,00

16.053,76

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

80

42.02.34

5,68

0,00

5,68

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

81

42.02.41

16.048,08

0,00

16.048,08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

82

45.02

18.151,56

0,00

18.151,56

Fondul European de Dezvoltare regionala

83

45.02.01

18.151,56

0,00

18.151,56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

84

45.02.01.01

18.151,56

0,00

18.151,56

TOTAL CHELTUIELI

85

887.474,82

-5.427,93

882.046,89

CHELTUIELI CURENTE

86

01

613.930,70

26.525,66

640.456,36

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

87

10

172.955,52

1.430,17

174.385,69

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

88

20

227.267,23

13.229,81

240.497,04

TITLUL III DOBÂNZI

89

30

19.538,40

-4.000,00

15.538,40

TITLUL IV SUBVENȚII

90

40

100.000,00

18.500,00

118.500,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

91

51

38.927,20

-2.670,29

36.256,91

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

92

55

7.689,00

0,00

7.689,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

93

56

328,50

0,00

328,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

94

57

26.774,21

0,00

26.774,21

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

95

58

459,45

46,97

506,42

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

96

59

19.991,19

-11,00

19.980,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

97

70

237.938,12

-30.953,59

206.984,53

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

98

71

223.894,12

-30.953,59

192.940,53

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

99

72

14.044,00

0,00

14.044,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

100

81

36.306,00

-1.000,00

35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

101

85

-700,00

0,00

-700,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

102

50.02

93.646,39

-6.194,63

87.451,76

Autoritati publice si acțiuni externe

103

51.02

74.107,99

-2.194,63

71.913,36

CHELTUIELI CURENTE

104

01

66.522,02

850,00

67.372,02

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

105

10

51.354,27

0,00

51.354,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

106

20

11.167,75

850,00

12.017,75

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

107

59

4.000,00

0,00

4.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

108

70

7.685,97

-3.044,63

4.641,34

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

109

71

7.685,97

-3.044,63

4.641,34

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

110

85

-100,00

0,00

-100,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

111

51.02.01

74.107,99

-2.194,63

71.913,36

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Autoritati executive

112

51.02.01.03

74.107,99

-2.194,63

71.913,36

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

113

55.02

19.538,40

-4.000,00

15.538,40

CHELTUIELI CURENTE

114

01

19.538,40

-4.000,00

15.538,40

TITLUL III DOBÂNZI

115

30

19.538,40

-4.000,00

15.538,40

CHELTUIELI DE CAPITAL

116

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

117

55.02.00

19.538,40

-4.000,00

15.538,40

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

118

59.02

37.447,00

-651,00

36.796,00

Ordine publica si siguranța naționala

119

61.02

37.447,00

-651,00

36.796,00

CHELTUIELI CURENTE

120

01

29.791,01

338,00

30.129,01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

27.700,01

0,00

27.700,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

1.826,00

364,00

2.190,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

123

51

15,00

-15,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

124

59

250,00

-11,00

239,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

125

70

7.655,99

-989,00

6.666,99

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

126

71

7.655,99

-989,00

6.666,99

Din total capitol

Ordine publica

127

61.02.03

32.777,11

-651,00

32.126,11

Politie locala

128

61.02.03.04

32.777,11

-651,00

32.126,11

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

129

61.02.05

4.669,89

0,00

4.669,89

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

130

64.02

395.645,53

-8.328,74

387.316,79

Invatamant

131

65.02

90.824,06

-4.057,94

86.766,12

CHELTUIELI CURENTE

132

01

61.537,61

2.707,00

64.244,61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

133

10

0,00

665,00

665,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

134

20

41.700,01

2.030,00

43.730,01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

135

55

7.689,00

0,00

7.689,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

136

57

4.626,21

0,00

4.626,21

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

137

58

0,00

12,00

12,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

138

59

7.522,39

0,00

7.522,39

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

139

70

29.286,45

-6.764,94

22.521,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

140

71

29.286,45

-6.764,94

22.521,51

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

141

65.02.03

15.030,08

-508,20

14.521,88

Invatamant preșcolar

142

65.02.03.01

13.136,32

-508,20

12.628,12

Invatamant primar

143

65.02.03.02

1.893,76

0,00

1.893,76

Invatamant secundar

144

65.02.04

75.793,98

-3.561,74

72.232,24

Invatamant secundar inferior

145

65.02.04.01

20.925,20

-1.290,84

19.634,36

Invatamant secundar superior

146

65.02.04.02

54.763,78

-2.270,90

52.492,88

Invatamant profesional

147

65.02.04.03

105,00

0,00

105,00

Invatamant postliceal

148

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

149

65.02.11

0,00

12,00

12,00

Alte servicii auxiliare

150

65.02.11.30

0,00

12,00

12,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

151

65.02.50

0,00

0,00

0,00

Sanatate

152

66.02

82.053,58

-3.295,28

78.758,30

CHELTUIELI CURENTE

153

01

54.976,27

-2.355,28

52.620,99

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

154

10

15.084,07

0,01

15.084,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

155

20

2.900,00

0,00

2.900,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

156

51

36.992,20

-2.355,29

34.636,91

CHELTUIELI DE CAPITAL

157

70

27.077,31

-940,00

26.137,31

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

158

71

27.077,31

-940,00

26.137,31

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

159

66.02.06

66.569,51

-3.295,29

63.274,22

Spitale generale

160

66.02.06.01

66.569,51

-3.295,29

63.274,22

Servicii de sanatate publica

161

66.02.08

15.484,07

0,01

15.484,08

Cultura, recreere si religie

162

67.02

120.659,66

-439,27

120.220,39

CHELTUIELI CURENTE

163

01

99.473,30

3.412,02

102.885,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

164

10

24.650,00

548,02

25.198,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

165

20

73.450,50

3.164,00

76.614,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

166

51

1.000,00

-300,00

700,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

167

58

194,00

0,00

194,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168

59

178,80

0,00

178,80

CHELTUIELI DE CAPITAL

169

70

21.186,36

-3.851,29

17.335,07

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

170

71

21.186,36

-3.851,29

17.335,07

Din total capitol

Servicii culturale

171

67.02.03

56.402,72

-2.760,29

53.642,43

Instituții publice de spectacole si concerte

172

67.02.03.04

35.053,72

-1.859,29

33.194,43

Case de cultura

173

67.02.03.06

21.213,00

-901,00

20.312,00

Alte servicii culturale

174

67.02.03.30

136,00

0,00

136,00

Servicii recreative si sportive

175

67.02.05

61.684,26

2.272,02

63.956,28

Sport

176

67.02.05.01

22.380,85

1.772,02

24.152,87

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

177

67.02.05.03

39.303,41

500,00

39.803,41

Servicii religioase

178

67.02.06

2.039,38

49,00

2.088,38

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

179

67.02.50

533,30

0,00

533,30

Asigurări si asistenta sociala

180

68.02

102.108,23

-536,25

101.571,98

CHELTUIELI CURENTE

181

01

99.661,45

64,02

99.725,47

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

182

10

53.852,00

100,02

53.952,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

183

20

14.500,00

-36,00

14.464,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

184

51

920,00

0,00

920,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

185

57

22.148,00

0,00

22.148,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

186

58

201,45

0,00

201,45

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

187

59

8.040,00

0,00

8.040,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

188

70

2.746,78

-600,27

2.146,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

189

71

2.746,78

-600,27

2.146,51

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

190

85

-300,00

0,00

-300,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

191

68.02.04

4.943,50

100,00

5.043,50

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

192

68.02.05

52.140,53

0,00

52.140,53

Asistenta sociala in caz de boli

193

68.02.05.01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asistenta sociala in caz de invaliditate

194

68.02.05.02

52.140,53

0,00

52.140,53

Asistenta sociala pentru familie si copii

195

68.02.06

1.454,50

0,00

1.454,50

Crese

196

68.02.11

8.386,00

-256,00

8.130,00

Prevenirea excluderii sociale

197

68.02.15

35.183,70

-380,25

34.803,45

Ajutor social

198

68.02.15.01

25.178,80

-380,26

24.798,54

Cantine de ajutor social

199

68.02.15.02

10.004,90

0,01

10.004,91

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

200

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

201

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

202

69.02

94.765,07

-2.838,53

91.926,54

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

203

70.02

74.329,25

-2.838,53

71.490,72

CHELTUIELI CURENTE

204

01

22.918,14

974,93

23.893,07

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

205

10

315,17

117,12

432,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

206

20

22.601,97

857,81

23.459,78

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

207

56

1,00

0,00

1,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

208

70

15.405,11

-2.813,46

12.591,65

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

209

71

15.405,11

-2.813,46

12.591,65

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

210

81

36.306,00

-1.000,00

35.306,00

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

211

85

-300,00

0,00

-300,00

Din total capitol

Locuințe

212

70.02.03

9.135,53

-2.000,00

7.135,53

Dezvoltarea sistemului de locuințe

213

70.02.03.01

9.135,53

-2.000,00

7.135,53

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

214

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

215

70.02.05

5.968,65

-400,00

5.568,65

Alimentare cu apa

216

70.02.05.01

5.968,65

-400,00

5.568,65

Amenajari hidrotehnice

217

70.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

218

70.02.06

7.009,33

236,54

7.245,87

Alimentare cu gaze naturale in localitati

219

70.02.07

400,00

100,00

500,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

220

70.02.50

51.815,74

-775,07

51.040,67

Protecția mediului

221

74.02

20.435,82

0,00

20.435,82

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

222

01

19.853,30

0,00

19.853,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

223

20

19.500,00

0,00

19.500,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

224

56

327,50

0,00

327,50

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

225

58

25,80

0,00

25,80

CHELTUIELI DE CAPITAL

226

70

582,52

0,00

582,52

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

227

71

582,52

0,00

582,52

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

228

74.02.05

20.082,52

0,00

20.082,52

Salubritate

229

74.02.05.01

14.000,00

0,00

14.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

230

74.02.05.02

6.082,52

0,00

6.082,52

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

231

74.02.06

353,30

0,00

353,30

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

232

79.02

265.970,83

12.584,97

278.555,80

Combustibili si energie

233

81.02

64.348,91

4.500,00

68.848,91

CHELTUIELI CURENTE

234

01

45.000,00

6.500,00

51.500,00

TITLUL IV SUBVENȚII

235

40

45.000,00

6.500,00

51.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

236

70

19.348,91

-2.000,00

17.348,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

237

71

5.454,91

-2.000,00

3.454,91

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

238

72

13.894,00

0,00

13.894,00

Din total capitol

Energie termica

239

81.02.06

64.348,91

4.500,00

68.848,91

Transporturi

240

84.02

201.621,92

8.084,97

209.706,89

CHELTUIELI CURENTE

241

01

94.659,20

18.034,97

112.694,17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

242

20

39.621,00

6.000,00

45.621,00

TITLUL IV SUBVENȚII

243

40

55.000,00

12.000,00

67.000,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

244

58

38,20

34,97

73,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

245

70

106.962,72

-9.950,00

97.012,72

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

246

71

106.812,72

-9.950,00

96.862,72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

247

72

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transport rutier

248

84.02.03

201.621,92

8.084,97

209.706,89

Drumuri si poduri

249

84.02.03.01

28.784,13

-3.000,00

25.784,13

Transport in comun

250

84.02.03.02

109.297,56

9.284,97

118.582,53

Străzi

251

84.02.03.03

63.540,23

1.800,00

65.340,23

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

252

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

253

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

254

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

255

99.02

5.670,10

0,00

5.670,10

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. SC2018 - 17569 / 24.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.SC2018 - 17568 / 24.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara;

 • -  Adresa Directiei Economice nr. SC2018 - 15707 / 03.07.2018 catre directiile din cadrul UAT si unitatile subordonate acesteia cu privire la gradul redus de realizare a veniturilor pentru primul semestru al anului 2018 si necesitatea respectarii prevederilor Art. 13 si Art. 49 12 din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, referitoare la principiul echilibrului bugetar si redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor,

 • -  Referatul Directiei Comunicare - Relationare cu nr. SC2018 - 17567 / 24.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 500 mii lei;

 • -  Referatul Serviciului Public Crese cu nr. 1952 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 36 mii lei;

 • -  Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” cu nr. 2482 / 04.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I - 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 135 mii lei;

 • -  Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 -16742 / 16.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul XVI - 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 11 mii lei;

 • -  Referatul Biroului Finantare Scoli cu nr. BFS 739 / 03.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I - 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 65 mii lei si pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 2.000 mii lei;

 • -  Referatul Biroului Finantare Scoli cu nr. BFS 740 / 05.07.2018 prin care se solicita pentru Centrul de Excelenta suplimentarea sumelor pe Titlul I - 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 600 mii lei si pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 30 mii lei;

 • -  Referatul Directiei Politiei Locale Timisoara cu nr. 4021 / 05.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 349 mii lei;

 • -  Referatul Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in sectorul Automotive CERC Timisoara cu nr. CERC2018 - 399 / 29.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I - 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 117,13 mii lei si pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 157,81 mii lei;

 • -  Referatul Clubului Sportiv Sport Club Municipal Timișoara cu nr. 200 / 03.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I - 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 282,02 mii lei si pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 1.500 mii lei;

 • -  Referatul Teatrului German de Stat Timisoara cu nr. 2366 / 07.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I - 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 130 mii lei si diminuarea sumelor pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 202 mii lei;

 • -  Referatul Teatrului German de Stat Timisoara cu nr. 2146 / 16.06.2018 prin care se solicita suplimentarea (utilizare excedent din Bugetul Veniturilor proprii) pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 73 mii lei;

 • -  Directia Economica - Serviciul Buget cu nr. SC2018 - 15457 / 29.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul III - 55 „Dobanzi” cu suma de 4.000 mii lei si diminuarea sumelor pe Titlul XVI - 81 „Rambursari” cu suma de 1.000 mii lei;

 • -  Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie si activitati Administrative cu nr. SC2018 - 14867 / 25.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 550 mii lei;

 • -  Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul IV - 40 „Subventii STPT” cu suma de 12.000 mii lei;

 • -  Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 9083 / 20.04.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” Alimentari cu apa cu suma de 500 mii lei;

 • -  Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 -12953 / 04.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul VI - 51 „Transferuri” cu suma de 15 mii lei si suplimentarea sumelor pe Titlul Titlul II -20 „Bunuri si servicii” cu suma de 15 mii lei;

 • -  Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 10899 / 10.05.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe cap. 84 strazi Titlul II - 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 6.000 mii lei; iar pe cap 81 Titlul IV - 40 „Subventii Colterm” cu suma de 6.500 mii lei;

 • -  Referatul Directiei de Mediu cu nr. SC2018 - 13570 / 11.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II -20 „Bunuri si servicii” cu suma de 2.000 mii lei;

SECTIUNEA DEZVOLTARE:

 • -  Referatul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana nr. SC2018 - 17501 / 23.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pentru proiectul „The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility” cu suma de 34.96 mii lei

 • -  Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu nr. SC2018 - 017340 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor din dotari BL cu suma de 261,29 mii lei, suplimentarea sumelor pentru dotari cu finantare din venituri proprii, cu suma de 26,50 mii lei si suplimentarea sumelor pentru cuprinderea proiectului „Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile” cu suma de 460,01 mii lei.

 • -  Referatul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana nr. SC2018 - 17446 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 2.500 mii lei la Cap. 70.02.03.01. „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, diminuarea cu suma de 50 mii lei la Cap.51.02 „Autorități executive”, diminuarea la cap. 70.02.50,, Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și deyvoltării comunale” cu suma de 150 mii lei

 • -  Referatul Directiei Edilitare nr. SC2018 - 17499 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 2.000 mii lei la Cap. 84.02.03.01 „Drumuri si poduri” si suplimentarea cu suma de 218,75 mii lei la Cap. 70.02.06 „Studii iluminat”, diminuarea la cap.81.02 ,, combustibili și energie” cu suma de 2.000 mii lei, diminuarea la cap 84.02 ,, Transporturi” cu suma de 2.400 mii lei, diminuarea la cap. 84.02.03.03 ,, Străzi” cu suma de 1.000 mii lei;

 • -  Referatul Compartimentului Servicii Informatice nr. SC2018 - 17500 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 994,63 mii lei la Cap. 51.02. „Autoritati executive” - Dotari

 • -  Referatul Directiei Politiei Locale Timisoara nr. 4490 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 1.000 mii lei la Cap. 61.02. „Ordine publica” -Dotari

 • -  Referatul Biroului Constructii - Instalatii nr. SC2018 - 17165 / 19.07.2018 prin care se solicita suplimentarea cu suma de 420,05 mii lei la Cap. 65.02. „Invatamant” - lucrari reabilitare la Liceul „W. Shakespeare”și diminuarea la Cap. 65,02,03,01 Gradinițe cu suma de 544,50 mii lei, diminuarea la cap 65.02.04,01 Învățământ secundar cu suma de 1.219,20 mii lei, diminuarea la cap. 65.04.02 Învățământ secundar superior cu suma de 400 mii lei; diminuarea la cap. 67..02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte cu suma de 500 mii lei;

 • -  Referatul Biroului Sport Cultură prin care se solicită diminuarea la cap. 67,05,01 Sport cu suma de 700 mii lei;

 • -  Referatul Filarmonicii „Banatul” Timisoara nr. 4258 / 16.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 22,99 mii lei la Cap. 67.0203.04. „Cultura” -dotari

 • -  Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 -16742 / 17.07.2018 prin care se solicita suplimentarea cu suma de 11 mii lei pentru sistem supraveghere;

 • -  Referatul Directiei Economice nr. SC2018 - 16262 / 10.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pentru proiectul „Erasmus” cu suma de 12 mii lei.

 • -  Referatul Directiei de Asistenta Sociala Timisoara nr. 8702 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 380,27 mii lei la Dotari

 • -  Referatul Casei de Cultura a Municipiului Timisoara nr. 2364 / 04.06.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 363 mii lei la Dotari

 • -  Referatul Teatrului German de Stat al Municipiului Timisoara nr. 2366 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 180 mii lei la Dotari

 • -  Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely: al Municipiului Timisoara nr. 2482 / 04.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 976,80 mii lei la Dotari

 • -  Referatul Serviciului Public Crese Timisoara nr. 1952 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 220 mii lei la Dotari

 • -  Adresa Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii „L. Turcanu” Timisoara cu nr. 2104 / 06.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor din dotari BL cu suma de 2.094 mii lei, suplimentarea sumelor pentru dotari cu finantare din venituri proprii, cu suma de 92,80 mii lei.

 • -  Referatul Directiei de Mediu nr. SC2018 - 15158 / 27.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Cap.67.02.05.03 „Spatii verzi” cu suma de 1.500 mii lei

 • -  Referatul Directiei Edilitare nr. 16214 / 09.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor la Cap. 84.02.03.01 „Drumuri si poduri” cu suma de 500 mii lei si la Cap. 84.02.03.03 „Strazi” cu suma de 3.200 mii lei,diminuarea la cap. 70.02.05.01 Alimentări cu apă 900 mii lei

 • -   Referatul Directiei Edilitare nr. 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor La Cap 70.02.06„Iluminat” cu suma de 17,79 mii lei -studii

 • -  Referatul Serviciului Scoli - Spitale nr. SC2018 - 17548 / 24.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe obiective de investitii de la scoli, spitale, cu suma de 4.160 mii lei

 • -  Referatul Directiei Economice - Birou Finantare scoli nr. Sc2018 - 14880 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor la Cap 65.02 „Invatamant” cu suma de 3.551,29 mii lei - Dotari

 • -  Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1 „Bugetul Local”, nr. 2 „Bugetul de venituri proprii”, nr. 3 „Program Dezvoltare 2017”, respectiv nr. 4 „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”.

 • -  Ținând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si ale unităților de subordonare locală, precum și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor:

 • -  Diminuarea următoarelor obiective de investiții

 • ■  Anexa nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018;

 • ■  Anexa nr. 2 - Buget venituri proprii și subvenții - sursa E pe anul 2018;

 • ■  Anexa nr.3 - Buget venituri proprii și subvenții - sursa F pe anul 2018;

 • ■  Anexa nr.4 - Program dezvoltare 2018;

 • ■  Anexa nr. 5 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2018.

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

RAMONA RADU


Cod FP 53 - 01, Ver.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018 - 17568 / 24.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PE ANUL 2018

Proiect de hotărâre privind

Aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Avand in vedere:

 • -   Solicitările direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timișoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local;

 • -  Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - SURSA E -ANEXA NR. 2

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

39.017,81

460,23

39.478,04

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

39.017,81

460,23

39.478,04

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

39.017,81

460,23

39.478,04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.765,45

0,00

1.765,45

Venituri din proprietate

5

30.10

1.765,45

0,00

1.765,45

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.10.05

1.315,69

0,00

1.315,69

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

7

30.10.05.30

1.315,69

0,00

1.315,69

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

449,76

0,00

449,76

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

37.252,36

460,23

37.712,59

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

10

33.10

35.923,12

420,97

36.344,09

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

6.315,91

24,65

6.340,56

Venituri din prestari de servicii

12

33.10.08

154,21

0,00

154,21

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

13

33.10.13

584,00

0,00

584,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

14

33.10.14

19.608,33

150,00

19.758,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

50,00

0,00

50,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

16

33.10.17

154,85

189,35

344,20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

17

33.10.19

934,30

35,00

969,30

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

18

33.10.50

8.121,52

21,97

8.143,49

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

19

34.10

8,00

0,00

8,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

20

34.10.50

8,00

0,00

8,00

Diverse venituri

21

36.10

1.138,72

0,00

1.138,72

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

22

36.10.32

15,00

0,00

15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare

23

36.10.32.02

15,00

0,00

15,00

Alte venituri

24

36.10.50

1.123,72

0,00

1.123,72

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

25

37.10

182,52

39,26

221,78

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Donații si sponsorizări

26

37.10.01

92,52

39,26

131,78

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

27

37.10.03

-170,00

0,00

-170,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

28

37.10.04

170,00

0,00

170,00

Alte transferuri voluntare

29

37.10.50

90,00

0,00

90,00

TOTAL CHELTUIELI

30

39.017,81

533,30

39.551,11

CHELTUIELI CURENTE

31

01

38.832,81

533,30

39.366,11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

32

10

9.469,81

88,00

9.557,81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

33

20

28.879,00

445,30

29.324,30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

34

57

352,00

0,00

352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

35

59

132,00

0,00

132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

36

70

185,00

0,00

185,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

37

71

185,00

0,00

185,00

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

38

64.10

39.007,81

533,30

39.541,11

Invatamant

39

65.10

35.828,81

425,30

36.254,11

CHELTUIELI CURENTE

40

01

35.793,81

425,30

36.219,11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

41

10

9.079,81

88,00

9.167,81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42

20

26.230,00

337,30

26.567,30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43

57

352,00

0,00

352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

44

59

132,00

0,00

132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

45

70

35,00

0,00

35,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

46

71

35,00

0,00

35,00

Din total capitol

Servicii educaționale complementare

47

65.10.12

0,00

0,00

0,00

Scoala dupa scoala

48

65.10.12.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

49

65.10.03

17.782,60

0,05

17.782,65

Invatamant prescolar

50

65.10.03.01

12.059,31

0,05

12.059,36

Invatamant primar

51

65.10.03.02

5.723,29

0,00

5.723,29

Invatamant secundar

52

65.10.04

14.605,88

212,60

14.818,48

Invatamant secundar inferior

53

65.10.04.01

3.130,19

41,24

3.171,43

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar superior

54

65.10.04.02

11.334,61

171,36

11.505,97

Invatamant profesional

55

65.10.04.03

141,08

0,00

141,08

Invatamant postliceal

56

65.10.05

2.282,47

24,65

2.307,12

Servicii auxiliare pentru educatie

57

65.10.11

1.157,86

188,00

1.345,86

Internate si cantine pentru elevi

58

65.10.11.03

1.157,86

188,00

1.345,86

Cultura, recreere si religie

59

67.10

2.595,00

108,00

2.703,00

CHELTUIELI CURENTE

60

01

2.445,00

108,00

2.553,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

61

10

380,00

0,00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62

20

2.065,00

108,00

2.173,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii culturale

65

67.10.03

2.595,00

108,00

2.703,00

Institutii publice de spectacole si concerte

66

67.10.03.04

1.745,00

108,00

1.853,00

Case de cultura

67

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

68

68.10

584,00

0,00

584,00

CHELTUIELI CURENTE

69

01

584,00

0,00

584,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70

20

584,00

0,00

584,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

72

68.10.04

584,00

0,00

584,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

73

69.10

10,00

0,00

10,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

74

70.10

10,00

0,00

10,00

CHELTUIELI CURENTE

75

01

10,00

0,00

10,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

76

10

10,00

0,00

10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

77

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

78

70.10.50

10,00

0,00

10,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

79

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

80

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

81

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

82

99.10

0,00

73,07

73,07

PRIMAR,                                           DIRECTOR ECONOMIC,                                  SEF SERVICIU BUGET,

NICOLAE ROBU                                       STELIANA STANCIU                                    RAMONA RADU

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - SURSA F -ANEXA NR. 3

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

502.767,50

1.346,87

504.114,37

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

358.764,22

-30.698,84

328.065,38

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

358.764,22

-30.698,84

328.065,38

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

325,00

6,00

331,00

Venituri din proprietate

5

30.10

325,00

6,00

331,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.10.05

325,00

6,00

331,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

7

30.10.05.30

325,00

6,00

331,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

358.439,22

-30.704,84

327.734,38

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

9

33.10

356.649,22

-30.861,68

325.787,54

Venituri din prestari de servicii

10

33.10.08

2.550,96

-20,00

2.530,96

Venituri din cercetare

11

33.10.20

348,00

0,00

348,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

12

33.10.21

269.140,26

-56.965,44

212.174,82

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

13

33.10.30

70.730,00

20.375,76

91.105,76

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

14

33.10.31

13.560,00

5.738,00

19.298,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

15

33.10.50

320,00

10,00

330,00

Diverse venituri

16

36.10

1.499,00

0,02

1.499,02

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

17

36.10.32

0,00

0,02

0,02

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare

18

36.10.32.02

0,00

0,02

0,02

Alte venituri

19

36.10.50

1.499,00

0,00

1.499,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

20

37.10

291,00

156,82

447,82

Donatii si sponsorizari

21

37.10.01

291,00

156,82

447,82

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

22

37.10.03

-371,34

-579,30

-950,64

Varsaminte din sectiunea de functionare

23

37.10.04

371,34

579,30

950,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

24

00.18

143.079,19

32.045,71

175.124,90

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la alte administrații

25

43.10

143.079,19

32.045,71

175.124,90

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

26

43.10.10

1.500,00

800,00

2.300,00

Subvenții de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

27

43.10.14

34.992,19

-2.355,29

32.636,90

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

28

43.10.33

106.587,00

33.601,00

140.188,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

29

48.10

924,09

0,00

924,09

Fondul Social European (FSE)

30

48.10.02

924,09

0,00

924,09

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

31

48.10.02.01

913,89

0,00

913,89

Prefinantare

32

48.10.02.03

10,20

0,00

10,20

TOTAL CHELTUIELI

33

502.767,50

1.346,84

504.114,34

CHELTUIELI CURENTE

34

01

467.403,96

3.582,83

470.986,79

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35

10

311.716,68

8.396,59

320.113,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36

20

150.263,20

-2.573,77

147.689,43

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

37

58

924,08

460,01

1.384,09

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38

59

4.500,00

-2.700,00

1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

39

70

35.363,54

-2.235,99

33.127,55

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40

71

35.363,54

-2.235,99

33.127,55

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

41

64.10

502.767,50

1.346,84

504.114,34

Sanatate

42

66.10

502.767,50

1.346,84

504.114,34

CHELTUIELI CURENTE

43

01

467.403,96

3.582,83

470.986,79

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

311.716,68

8.396,59

320.113,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45

20

150.263,20

-2.573,77

147.689,43

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

46

58

924,08

460,01

1.384,09

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

47

59

4.500,00

-2.700,00

1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

35.363,54

-2.235,99

33.127,55

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

35.363,54

-2.235,99

33.127,55

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

50

66.10.06

502.767,50

1.346,84

504.114,34

Spitale generale

51

66.10.06.01

502.767,50

1.346,84

504.114,34

Servicii de sanatate publica

52

66.10.08

0,00

0,00

0,00

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

53

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

54

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

55

98.10

0,00

0,03

0,03

DEFICIT

56

99.10

0,00

0,00

0,00

PRIMAR,                                           DIRECTOR ECONOMIC,                                  SEF SERVICIU BUGET,

NICOLAE ROBU                                       STELIANA STANCIU                                    RAMONA RADU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, PRIMAR Nicolae ROBU


SC 2018-

PROGRAM DEZVOLTARE 2018

Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile

rectificare 1                                                                                                mii Iei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursabile

0

1=2+3+4

2

3

4

TOTAL GENERAL I

2.219,01

399,73

224,80

1.594,48

TOTAL GENERAL II

2.219,01

399,73

224,80

1.594,48

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

723,95

358,68

81,00

284,27

LUCRĂRI NOI-B

1.495,06

41,05

143,80

1.310,21

TOTAL GENERAL CHELTUIELI

2.219,01

399,73

224,80

1.594,48

din care pe capitole

Capitolul 65.02 învățământ

12,00

0,00

0,00

12,00

65.02.11 Servicii auxiliare pentru educație

12,00

0,00

0,00

12,00

65.02.11.30 Alte servicii auxiliare

12,00

0,00

0,00

12,00

B. Lucrări noi

12,00

0,00

0,00

12,00

„Crearea unui cadru si a unor conținuturi specifice pentru centrele de tineret de maine/Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centers" 2016-1-R001-KA205-024305 HCL 133/18.10.2016

12,00

0,00

0,00

12,00

Capitolul 66.02 Sănătate

1.384,09

0,00

143,80

1.240,29

66.02.06 Spitale

1.384,09

0,00

143,80

1.240,29

B. Lucrări noi

1.384,09

0,00

143,80

1.240,29

Dezvoltarea competentelor profesioniștilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMU

1.384,09

0,00

143,80

1.240,29

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

194,00

0,00

81,00

113,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursabile

0

l=2+3+4

2

3

4

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

194,00

0,00

81,00

113,00

A. Lucrări în continuare

194,00

0,00

81,00

113,00

(RE)DISCOVERING EUROPE (583762-CREA-1 -2017-1 -HR-CULT-COOP1) - programul Europa Creativa -Teatrul German de Stat Timișoara (TGST) HCL 195/2017

194,00

0,00

81,00

113,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

201,45

30,18

0,00

171,27

68.02.15.01 Ajutor Social

201,45

30,18

0,00

171,27

A. Lucrări în continuare

201,45

30,18

0,00

171,27

"URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT IIEHCL 258/2016, HCL 378/2017

201,45

30,18

0,00

171,27

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

1,00

1,00

0,00

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

1,00

1,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1,00

1,00

0,00

0,00

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814

1,00

1,00

0,00

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

353,30

353,30

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

353,30

353,30

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

327,50

327,50

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

279,30

279,30

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2018

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursabile

0

1=2+3+4

2

3

4

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș - Etapa II HCL 429/2015 (proiect Aquatim)

48,20

48,20

0,00

0,00

B. Lucrări noi

25,80

25,80

0,00

0,00

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Timiș in perioada 2014-2020 (proiect Aquatim)HCL362/2017

25,80

25,80

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

73,17

15,25

0,00

57,92

84.02.03 Transport rutier

73,17

15,25

0,00

57,92

84.02.03.02 Transportul în comun

73,17

15,25

0,00

57,92

B. Lucrări noi

73,17

15,25

0,00

57,92

SUMPs-Up - European Programme for Accelerating the Take-up of Sustainable Urban Mobil ity Plans -

HCL 16/2018

38,20

10,00

0,00

28,20

"The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match-up, in cadrul     Programului     INTERREG

EUROPE. PGI05382 HCL 342/2018

34,97

5,25

0,00

29,72

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

Verificat,

SEF SERVICIUL M.I.P. GabrielaBlCA


întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP

/Luminița Toma