Hotărârea nr. 394/2018

394/17.07.2018 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018
Hotararea Consiliului Local 394/17.07.2018
privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive SC2018 - 16875/ 17.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16876 din data de 17.07.2018 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16876/17.07.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16878/17.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere ca Programul anual al finantarilor nerambursabile si Anuntul de participare au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, nr. 59/29.03.2018, respectiv 60/30.03.2018;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Avand in vedere: Procesul-verbal de jurizare nr. 2513/10.07.2018 al proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018 si raportul final nr. CCMT 2576/16.07.2018 al procedurii de selectie al proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016;
Avand in vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba lista proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2018, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 2513/10.07.2018 si raportul final nr. CCMT 2576/16.07.2018 al Comisiei de analiza a proiectelor constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr.477/ 19.04.2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroul Scoli - Spitale;
- Biroul Sport - Cultura
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

COMISIA DE

ANALIZĂ A PROIECTELOR _______________________DE CULTURA_______________________ organizată în conformitate cu Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 477/19.04.2018

Nr. CCMT 2576/16.07.2018

Raportul final al procedurii de selecție al proiectelor de cultura cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local în anul 2018

Prin HCL 40/29.07.2016 a fost aprobat noul regulament al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 477/19.04.2018 a fost aprobata componența Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecția și evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2018.

A fost demarată procedura finala de jurizare, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 40/29.07.2016.

în vederea raportării finale, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 477/19.04.2018:

 • 1.     Pavel Deheîeăn

 • 2.     Balâzs Attila

 • 3.     Ioan Garboni

în conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art.34 Comisia de evaluare și selecție va lua act de Raportul intermediar al Comisiei de soluționare a contestațiilor și va înainta Raportul final al procedurii de selecție către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, raport ce se constituie anexa a Hotărârii Consiliului Local de aprobare a rezultatului selecției.

întrucât s-a reunit un număr de 3 membri, Comisia a fost considerată statutară.

S-a constatat ca, conform raportului intermediar că au fost depuse un număr de 6 contestații: privind activități nonprofit de cultura.

Urmare a soluționării contestațiilor, un număr de 5 dosare (nr.l, 2, 4, 5, 6) au fost considerate neeligibile acestea nerespectand documentația aferenta dosarului de finanțare conform art 19 lit. d si e; ale art.20 pct. 5,7,8, 9 ; ale art 21, aln. 1, lit.f. si ale art. 39 din REGULAMENTUL privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016

Cu privire la contestația nr. 3 (Asociația Festivaluri pentru Tineri - Festival Urban, ediția a IlI-a) Comisia a reanalizat punctajul acesteia astfel.

M3

M4

M5

Medie punctaj

3

Asociația Festivaluri pentru Tineri - Festival Urban

2547/13.07.2018

65

60

75

65

Nr.Crt

Instituția

Nr.inregistrare contestație

01

Asociația Culturala Contrasens

2542/13.07.2018

02.

Asociația Simultan

2542/13.07.2018

03.

Asociația Festivaluri pentru

Tineri

2547/13.07.2018

04.

Asociația Culturală DUN’Art

2557/16.07.2018

05.

Asociația Creative Ways

2559/16.07.2018

06

Asociația La Figurat

2558/16.07.2018

Situația completa, in urma raportului final, a proiectelor atât eligibile, cât și neeligibile se regăsește în Anexa.

Comisia de analiză a proiectelor de cultură în următoarea componență:

Nume prenume

Sorin Vlad Predescu

Violeta Simona Zonte

Pavel Dehelean______

Balăzs Attila

Ioan Garboni

SemnăturăRaport Final al procedurii de selecție al proiectelor de cir


tura cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2018  - Anexa -


Nr.

Crt

Fundație/Asociație/ONG

Denumire proiect

Perioada

Punctaj juriu

Medie Puntaj

Suma solicitată lei

OBSERVAȚII

Finanțare aprobata

M3

M4

M5

01.

Asociația Sfera Timișoarei

Tradiție-Identitate-

Moștenire, Centenar 2018

20.07-20.11

65

60

65

63,33

47.775

Punctaj insuficient

Neeligibil

2.

Asociația Sfera Timișoarei

Art Therapy 2018

01.06-01.11

80

80

80

80,00

40.000

26.000,00

3.

AsociațiaCulturală Mariana Drăghicescu

Romania Centenară -folclorul unește românii

26.09-29.09

29.000

Contribuție surse proprie 0%. Conform buget contribuția asocciatiei provine numai din alte surse (sponsorizări).

Neeligibil

4.

Asociația Uniunea

Jurnaliștilor din Mass-Media

Minorităților Etnice

Premierele Timișoarei - film documentar

01.07-01.10

70

65

85

73,33

15.730

7.865,00

5.

Asociația Română a Filmului

Independent

Festivalul Intenațional de Film Timishort-ed. aX-a

03,10-

07.10,2018

80

80

90

83,33

360.000

234.000,00

6.

Organizația Noua Acropolă

Săptămâna Culturii, ed.a IX-a

01.05-31.07

90

80

90

86,67

4.620

3.465,00

7.

Organizația Noua Acropolă

Ziua Internațională a Muzicii, ed.a IlI-a

01.06-31.10

80

70

80

76,67

3.010

1.956,50

8.

Organizația Noua Acropolă

Zilele Filosofiei,ediția a XIII-a

15.06-15.12

85

70

85

80,00

4.200

2.730,00

9.

Asociația Casa Plai

Dezvoltarea comunității creative

Mai-decembrie

73.500

Lipsa dovada surse proprii.                      Surse

proprii conform bugetului depus: 31.500 lei. Dovada surse proprii conform extras de cont: 10.928,53 lei.

Neeligibil

10.

Asociația Societatea Internațională de Studii Muzicale

International Musicology Congress, ed. a IV-a

26.06-20.11

90

70

90

83,33

26.000

16.900,00

11.

Asociația Societatea Internațională de Studii Muzicale

Școala de Vară Eduroc, ediția a VlI-a

18.06-

18.09

80

75

75

76,67

10.000

6.500,00

12.

Asociația Culturală Contrasens

Mad(e) in Romania

Mai-octombrie

54.430

Surse proprii: 16.000 lei.

Lipsa dovada surse proprii. Lipsa extras cont.

Total contribuție proprie pentru cele 3 proiecte: 43.500 Conform balanța : cont 121 - profit 42.658,73 lei; Clasa 5 ( casa in lei, conturi la banei etc) -16.545 lei; cont 401 -datorii furnizori 11.870,43              Copie după Actul

constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură.

13.

Asociația Culturală Contrasens

Point-Album de artă contemporană

30.05-10.11

80.500

Surse proprii: 11.500 lei.

Neeligibil

14.

Asociația Culturală

Contrasens

Arta'n casa - Școala de vară

Mai-octombrie

79.000

Surse proprii: 16.000 lei.

15.

Fundația Cărturești

Street Delivery Timișoara

15.06-

17.06

46.500

Proiect terminat

Neeligibil

16.

Centrul Cultural “Rabindranath Tagore”

WEST meets EAST - Mari Uniri Muzicale

octombrie

24.000

Lipsește declarația ca nu are datorii la bugetul local ( este data declarație doar pentru bugetul de stat)

Lipsa dovada surse proprii pentru ambele proiecte. Total finanțare din surse proprii conform bugetelor depuse: 11.000 lei.                 Total dovada surse

proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: 8.022,58 lei.

Neeligibil

17.

Centrul Cultural “Rabindranath Tagore”

Festivalul “Namaste India”, ed. a X-a

iulie

9.000

Lipsește declarația ca nu are datorii la bugetul local ( este data declarație doar pentru bugetul de stat)

Neeligibil

18.

Asociația Culturală Antagon

Cabina cu cărți

01.06-01.11

80

80

80

80,00

37.800

24.570,00

19.

Asociația Culturală Antagon

Typpopassage 2018

Tolerance

15.07-30.10

70

60

75

68,33

37.800

18.900,00

20.

Asociația Culturală Antagon

Antagon Festival ediția a V-a

^42

25-28.10

90

90

90

90,00

37.800

28.350,0021.

Asociația Culturală Salvați

Patrimoniul Timișoarei

Corneliu Șuboni - Secretul viorii

01.06-20.07

40.000

Contribuție CCMT 90% - maxim 70% Neeligibil Buget narativ trecut in Euro, Lipsa extras cont

Neeligibil

22.

Asociația “Societatea Bănățeană pentru Păstrarea Tradițiilor Maghiare”

Educație culturală și interculturală aplicată în ansamblul folcloric “Bokreta”, ed. a Il-a

01.07-01.12

85

90

95

90,00

7.000

5.250,00

23.

Asocietatea Societatea Inventatorilor din Banat

Expoziția Premierelor Timișorene, bănățene

15.06-

31.12

35.000

Lipsa dovada surse proprii. Finanțare surse proprii conform bugetului depus: 15.000 lei.     Dovada surse

proprii conform extras de cont: 4.574,01 lei. Perioada de desfășurare este noiembrie 2018- nelimitat. Conform regulament perioada maxima este 15 decembrie ( proiectul se finalizeasa in anul pentru care se da finanțarea). Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală nu sunt semnate si stampilate cu mențiunea „conform cu originalul" in original ( au semnătură si stampila puse in copie)

Neeligibil

24.

Asocietatea Societatea Inventatorilor din Banat

Salonul Internațional de Invenții și Inovații Traian Vuia Timișoara - ediția IV

13-15.06

10.000

Proiect finalizat.

Neeligibil

25.

Asociația 24/7 House 360

Centrul multifuncțional pentru artă și cultură

10.05-

01.12

80

90

75

81,67

69.076

Surse proprii:9.868 lei Copie după Actul constitutiv, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul".                  Lipsa Copie

după Statut, este depus doar un act adițional fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul".                          Declarația lipsa

datorii buget local/de stat este data greșit. Din aceasta reiasa ca președintele asociației nu are datorii fiscale ( declarația trebuie data in numele asociației nu in nume propriu)

Lipsa dovada surse proprii pentru ambele proiecte. Tetalflnantare din surse proprii conform bugetelor ~ depuse: 18.096 lei.                 Total dovada surse

proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: 9.480,56 lei.

Neeligibil

26.

Asociația 24/7 House 360

Spațiul expozițional contemporan O.Z.I

01.05-

01.12

-

63.266

Surse proprii: 9.038 lei Copie după Actul constitutiv. Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau

Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul". Lipsa Copie după Statut, este pus doar un act adițional fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul".                      Declarația lipsa datorii

buget local/de stat este data greșit. Din aceasta reiasa ca președintele asociației nu are datorii fiscale ( declarația trebuie data in numele asociației nu in nume propriu)

Neeligibil

27.

Asociația Culturală Pusta

Banatului

Azi, vă cântă nepoței

15.05-30.11

27.000

Contribuție CCMT 90% - maxim 70% Neeligibil

Neeligibil

28.

Asociația Eufest

Central European Festival timișoara (CEFFTM) 2018

24.08-02.09

70

60

65

65,00

180.000

90.000,00

29.

Asociația Pelicula Culturală

Ceau, Cinema! Festival de buzunar, ediția aV-a

01.06-31.08

90

100

100

96,67

68.420

61.578,00

30.

Asociația Sonoro

Festivalul SoNoRo^

Iulie-decembrie

90

95

85

90,00

45.000

33.750,00

31.

Asociația Culturală

Metropolis

Caravana Metropolis-Cinema în aer liber

iul. 18

80

80

95

85,00

62.000

40.300,00

32.

Fundația Diaspora

Conferința Itemațională -ONG-uri indomeniul culturii și științei

01.06-30.11

75

75

75

75,00

11.660

7.579,00

33

Fundația Diaspora

Aplicația “Patrimoniul

Timișoarei”

01.06-

30.11.2018

75

70

80

75,00

47.600

30.940,00

34.

Asociația Bastion -Varbastya

Zilele Maghiare la Timișoara, ed.a IlI-a

01.09-15.10

80

90

90

86,67

92.470

69.352,50

35.

Fundația Universitatea de

Vest

Educația din România la Centenar

Iunie-noiembrie

70

60

75

68,33

50.000

25.000,00

36.

Fundația Universitatea de Vest

Gala Premiilor UVT, ediția alV-a, 2018

Septembrie -noiembrie

70

70

75

71,67

52.000

26.000,00

37.

Fundația Universitatea de Vest

Cybersecurity- provocări și soluții

Iunie-noiembrie

80

80

90

83,33

122.500

79.625,00

38.

Asociația Festivaluri pentru tineri

Festival Urban, ediția a IlI-a

01.08-01.11

65

60

70

65,00

318.400

159.200,00

39.

Asociația La Figurat

Sabotage The City 2018

01.07-10.10

80

90

80

83,33

28.000

18.200,00

40.

Asociația La Figurat

La Un Moment dat in Parc

01.05-15.06

38.500

Proiect terminat in 15 iunie. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul"

-

Neeligibil

41.

Asociația La Figurat

Bazar 2018

01.06-30.10

70

70

65

68,33

15.050

7.525,00

42.

Asociația Culturală Beli Bagrem/Bagrinul Alb

Moștenire Culturală Bănățeană, ediția a IlI-a, Omagierea centenarului Marii Unirii și a jertfelor bănățenilor din timpul Primului Război Mondial

15.05-10.12

70

65

70

68,33

20.000

10.000,00

43.

Asociația Culturală Beli Bagrem/Bagrinul Alb

Multiculturalitate și duhovnicie în Banat

15.05-30.11

75

60

80

71,67

17.800

8.900,00

44.

AsociațiaCulturală Mariana Drăghicescu

Cântecete'-șFgprtul câmpiei

10-30.05

-

-

25.000

proiectul terminat 30 mai. Lipsa dovada SIHșejDroprii

Neeligibil

45.

Asociația Prin Banat

Heritage of Timișoara: Iosefin

17.06-29.11

90

90

95

91,67

87.205

65.403,75

46.

Asociația Dan Ceplinschi

Get Dancey Festival 2018, ed. all-a

01.08-30.11

70

65

80

71,67

49.350

24.675,00

47.

Asociația Dan Ceplinschi

Rezidențe artistice - 2018

Iunie-noiembrie

65

55

65

61,67

53.900

Punctaj insuficient.

Neeligibil

48.

Asociația Culturală și Ecologică Sepale

Remix ID

15.05-15.12

38.500

Surse proprii 8.500. Bugetul completat greșit. C.V.-ul depus la dosar nu este cel al coordonatorului de proiect trecut la lit.C, Anexai ( formular cerere de finanțare)

Total finanțare din surse proprii conform bugetelor depuse: 23.000 lei.                 Total dovada surse

proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: 7.535,70 lei. Extrasul nu acopera niciun proiect.

Neeligibil

49.

Asociația Culturală și Ecologică Sepale

Metazine

10.05-15.12

52.500

Surse proprii 14.500

Neeligibil

50.

Asociația Metaspațiu

Baroc Urban - start

10.06-15.12

95

75

95

88,33

28.000

21.000,00

51.

Asociația Metaspațiu

Meta Câmp

25.06-15.12

85

70

85

80,00

17.500

11.375,00

52.

Societatea Româno-

Germană/Centrul Cultural

German

Festivalul Internațional de Alte Performative, ed.alV-a, Comunități temporare

09.11.2011

90

100

95

95,00

304.667

228.500,25

53.

Asociația Documentor

Open Documentary Session, ed.a IX-a, Safe Câmp

20.08-30.10

80

80

85

81,67

30.000

19.500,00

54.

Asociația pentru Promovarea Tradițiilor

Invață-mă să iubesc cartierul meu

01.06-01.12

60

60

85

68,33

64.400

32.200,00

55.

Asociația Culturală Kratima

Observatorul de politici cultuale europene

07.09-30.11

80

65

75

73,33

44.600

22.300,00

56.

Asociația Culturală Art Time

Conferințe muzicale

01.09-30.10

14.000

Surse proprii: 6.000 iei

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii pentru finanțarea celor 3 proiecte. Total contribuție proprie : 21.000 lei.              Pentru toate cele 3 proiecte este

depus un singur extras de cont avand soldul de 11.435,17 lei. Ordinea de prioritate a proiectelor este 57, 58, 56.

Neeligibil

57.

Asociația Culturală Art Time

întâlniri muzicale

01.10-30.11

75

75

70

73,33

21.000

Surse proprii: 9.000 lei

10.500,00

58.

Asociația Culturală Art Time

Concert Incanto Quartetto, ed.all-a

01-30.09

14.000

Surse proprii: 6.000 lei

Neeligibil

59

Asociația Why Not Us

Cultură la Street Food Festival, Timișoara 2018

08.05-31.06

28.900

proiect desfasurat in perioada 10-13 mai.

Neeligibil

60

Asociația APECA

Sărbătoarea muzicii

21-

22.06.2018

36.500

Proiect finalizat

61

Asociația APECA

Zilele Filmului de Umor-

Cinema in aer liber

15.06-17.07

90

100

95

95,00

14.420

10.815,00

62

Asociația APECA

Festival Căsuța Piticilor

19-20.05

21.500

Proiect terminat

Neeligibil

63

Asociația Culturală Pentagon

Copil in Europa, ed. A Xl-a

Iunie-octombrie

203.000

Conform cerererii de finanțare : Surse proprii: 87.000 Lipsa dovada acoperire integrala a surselor de finanțare propriț extras de cont: 62.580,06 si depozit bancar: 21.708,49. Total: 84.288,55).

Neeligibil

64

Ordinul Arhitecților din România

Beta 2018-Bienala timișoreană de arhitectuta

Mai-noiembrie

95

95

95

95,00

378.720

284.040,00

65

Asociația RPT MC

Road Patrol MC România

Bikers Festival 2018

15.06-17.06

40.000

Proiect terminat in 17 iunie.

Neeligibil

66

Fundația Politehnica

Timișoara

Festivalul Internațional de Literatură - La Vest de Est/La Est de Vest

Iunie-decembrie

80

80

90

83,33

161.000

104.650,00

67

Asociația Art Embrace

Festivalul Internațional de Tango Argentinian

01.08-01.12

80

80

90

83,33

81.900

Surse proprii: 31.500 lei

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii pentru finanțarea ambelor proiecte. Total contribuție proprie :

53.235,00

68

Asociația Art Embrace

Triunghiul de Tango

Timișoara, Novi Sad Belgrad

01.06-30.11

43.050

Surse proprii: 187450 lei      —'

49.950 lei.'              Pentru amb^fe-proiecte a fost

depus un singur extras de cont avand soldul de 46.977 lei.Ordinea de prioritate a proiectelor este 67, 68.

Neeligibil

69

Asociația Memoria Culturii

Povestea timișoreanului Wilhelm Muhle

15.05-30.11

65.100

Surse proprii: 27.900 lei

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii pentru toate cele 3 proiecte. Total fonduri proprii pentru cele 3

Neeligibil

70

Asociația Memoria Culturii

Klapka Jazz Poetry

01.06-30.11

80

75

80

78,33

84.000

Surse proprii: 12.000 lei

proiecte: 54.900. Asociația a aprezentat 3 extrase de cont, acestea fiind de la aceeași banca si avand același nr.de cont, doar perioada generării extrasului fiind diferita. Astfel se ia in considerare data generării ultimului extras, cel din 20.04.2018 avand soldul total de 20.579,89.

Ordinea de prioritate a proiectelor este 70, 69, 71.

54.600,00

71

Asociația Memoria Culturii

împreună creștem cititori

07.05-30.11

42.000

Surse proprii: 15.000 lei

Neeligibil

72

Asociația Teatru pentru Tine

Dramalogue Cafe

15.06-13.10

75

75

75

75,00

35.000

17.500,00

73

Asociația Simultan

Emergency Entrance

20.05-30.11

49.000

Contribuție proprie 21.300 lei

-^7---------

f-             r-

74

Asociația Simultan

Simultan Festival 2018

20.05-30.11

128.500

Contribuție proprie 29.650 lei

Asociația are datorii la bugetul local

75

Asociația Noi Re Creăm

Timișoara Design Days 2018

01.06-31.10

80

70

75

75,00

24.500

12.250,00

76

Asociația Noi Re Creăm

Serile Noi Re Creăm

15.05-31.07

80

75

75

76,67

10.500

6.825,00

77

Asociația Culturală SkyLine

Festivalul Intenațional de

Zmeie Timișoara

28.05-02.06

0,00

61.400

proiect terminat in 2 iunie.

Neeligibil

78

Asociația Casa Luminii

Festivalul Internațional

Analog Mania

01.06-01.12

85

85

90

86,67

46.900

35.175,00

79

Asociația Casa Luminii

Kindlein Museum

01.06-01.12

80

75

80

78,33

25.200

16.380,00

80

Asociația Casa Luminii

Analog Experience

01.07-01.12

80

75

85

80,00

35.000

22.750,00

81

Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor, Robert Ciocotoiu,

Shine your light

04.06-07.09

75

70

85

76,67

180.215

117.139,75

82

Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor

City of light tours

04.06-07.09

60

50

75

61,67

105.000

Punctaj Insuficient.                            Copie

după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau

Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură.

Neeligibil

83

Fundația Județeană ptr. Tineret Timiș

In spatele casei

01.06-30.11

70

85

70

75,00

150.000

75.000,00

84

Fundația Județeană ptr. Tineret Timiș

Check Art Festival

01.06-30.11

70

70

75

71,67

142.400

71.200,00

85

Fundația Județeană ptr. Tineret Timiș

Art Voluntaria

01.06-30.11

65

60

70

65,00

136.700

68.350,00

86

Organizația pentru Educație Nouă

International Human Rights

Timișoara, 2nd Edition,The

Human Rights

16.06-25.11

70

50

75

65,00

60.600

30.300,00

87

Asociația Lasonczy Istvan

Hagyomanyurzo-es _

Sportegyesulet

Reînvierea trecutului în parcul castelului Huniade din Timișoara

27.09-30.09

.. ---

14.000

Lipsa dovada surse proprii ( nu este depusa balanța pe ultima luna s miei un extras de cont)

Neeligibil

88

Asociația Prin Banat

Ununudoi

25.06-29.11

85

85

100

90,00

58.745

44.058,75

89.

OSUT

Student Fest ABSTRACT

04.05-30.07

84.000

Surse proprii: 12.000

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii. Total surse finanțare proprii pentru cele 3 proiecte = 34.000 lei. Total extras = 8.805 lei. (extrasul de cont nu acopera nicium proiect).        Lipsa copie după Actul constitutiv.

Neeligibil

90.

OSUT

Gala Prof. Bologna

01.05-30.09

70.000

Surse proprii: 10.000

Neeligibil

91.

OSUT

UNIVIBES FEST

15.09-20.10

84.000

Surse proprii: 12.000

Neeligibil

92.

Asociația Trib’Art

Bazar muzical

Iunie-decembrie

80

80

85

81,67

77.000

Surse proprii: 11.000

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii. Soldul extrasului fiind de 17.736,94 .

Total surse finanțare proprii pentru cele 2 proiecte = 23.000. Conform cererii de finanțare, proiectul de la poz. 92 (Bazar muzical) este cel principal.

50.050,00

93.

Asociația Trib’Art

Eufonia

Iunie-decembrie

84.000

Surse proprii: 12.000

Neeligibil '

94.

Fundația Alternativa

asFalt art

01.07-01.12

70

65

85

73,33

84.000

42.000,00

95.

Fundația Alternativa

ApLJazz Hub

15.06-15.12

70

75

75

73,33

70.000

35.000,00

96.

Asociația AT4T

ManyFest

20.08-31.08

37.150

Lipsa statut ( este depusa doar o anexa/act adițional). Lipsa declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul local.

Neeligibil

97.

Asociația Iubesc Timișoara

Iubesc Timișoara

01.07-01.12

70

65

80

71,67

31.000

Surse proprii : 4.450 lei

Lipsa dovada existența surse de finanțare proprii.

Extras de cont: 25.182,53 lei. Contribuția proprie pentru ambele proiecte este de 36.150 lei. Extrasul de cont acopera contribuția proiectului "Iubesc Timișoara"

15.500,00

98.

Asociația Iubesc Timișoara

Timișoara International Music & Arts Festival

01.10-30.11

221900

Surse proprii : 31.700 lei

Neeligibil

99.

Fundația Bela Bartok

Timișoara limbilor europene

01.09-15.10

85

85

85

85,00

9.100

5.915,00

100.

Fundația Integatio

Vinerea Culturală 5.0.

20.08-01.12

6.650

Lipsa bilanț. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut fara semnătură și ștampila cu mențiunea „conform cu originalul"

Neeligibil

101.

Asociația Culturală Arte

Factum

Dali Marquez - Dostoievski 2.0.

01.07-10.12

90

100

95

95,00

19.320

17.388,00

102.

Asociația Tarisznyas

Teatru în aer liber

06.06-30.09

85

90

95

90,00

4.200

3.150,00

103.

Institutul Român de Educație a Adulților Timișoara

e-Cultura Learning City

25.06-29.09

42.000

Surse proprii: 6.000 lei.                       Lipsa bilanț.

Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara stampila cu mențiunea „conform cu originalul".

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii pentru finanțarea celor 3 proiecte.                    Soldul

extrasului de cont: 13.635,96 lei.                 Total

surse finanțare proprii pentru cele 3 proiecte = 16.000,

Neeligibil

104.

Institutul Român de Educație a Adulților Timișoara

Adult Leamers’Week Timișoara - ediția 2018

25.05-15.10

35.000

Surse proprii: 5.000 lei.                      Lipsa

bilanț. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau

Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul".

Neeligibil

105.

Institutul Român de Educație a Adulților Timișoara

Mozaicul multietnical României celor 100 de ani

01.06-15.10

35.000

Surse proprii: 5.000 lei.                      Lipsa bilanț.

Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara remnatuca si stampila cu mențiunea „conform cu originalul"

Neeligibil

106.

Asociația Creative Ways

TEDx PiataVictoriei/ TEDxTimișoara — Mind the gap

25.06-10.12

40.000

Contribuție proprie 7,14% din valoarea proiectului. Lipsa bilanț (infintata in aprilie 2017)

Neeligibil

107.

Fundația Popular Europeană de Strategii Sociale Economice și Culturale

Bana (R) tl .021

04-

18.10.2018

70

70

75

71,67

56.000

28.000,00

108.

Asociația Culturală DUN’Art

Tabăra Internațională de Creație Mraconi£ț)ubova, I. Mercea

28.08-05.09

34.135,50

Contribuție proprie 9,49% din valoarea proiectului. Contract colaborare cu Asociație Proiect Europa Unita expirat la data de 26,04,2018. Lipsa dovada surse proprii ( balanța pe Iun decembrie an 2016, extras cont inexistent)

Neeligibil


TOTAL

2.701.161,50


Comisia de soluționare a contestațiilor pentru finanțările nerambursabile pentru activitâti nonprofit de cultura

organizată în conformitate cu Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 1103/22.06.2017

Nr. CCMT 2575/16.07.2018

Raport intermediar de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de cultură cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local în anul 2018

Prin HCL nr. 40/29.07.2016 a fost aprobat noul Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale si de tineretde interes local, iar prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 1103/22.06.2017 a fost aprobată componența comisiei de soluționare a contestațiilor pentru finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale si de tineret de interes local.

A fost demarată procedura soluționării contestațiilor depuse de candidați, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016.

In vederea soluționării contestațiilor depuse, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 1103/22.06.2017:

 • 1. Ciprian David

 • 2. Alina Iliescu

 • 3. Nyari Ciprian Ștefan

în conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 31 (1) în vederea soluționării eventualelor contestații depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează o Comisie de soluționare a contestațiilor ai cărei membrii vor fi numiți prin dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara. Comisia de soluționare a contestațiilor va fi compusă din câte un reprezentant al Direcției Comunicare și doi reprezentanți ai Casei de Cultură a Municipiului Timișoara; Art.33 în cazul în care există contestații Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza solicitările și la finalizarea lucrărilor va înainta un Raport intermediar către Comisia de evaluare și selecție.

întrucât s-a reunit un număr de 3 (trei) membri, Comisia a fost considerată statutară.

S-a constatat că au fost depuse un număr de 6 contestații privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitâti nonprofit de cultura

Urmare a verificării contestațiilor, s-au constatat următoarele:

 • -   Proiectul cultural nr. 1 este neeligibil conform art 19 lit. d si e; ale art.20 pct. 5,7,8, 9 si ale art. 39 din REGULAMENTUL privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. Totodată conform art. 2 din ORDONANȚA Nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale: ”(1) Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare. (2) Beneficiarii vor identifica posibilitățile de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii.”

 • -   Proiectul cidtural nr. 2: este neeligibil conform art 21, aln. 1, lit.f. Asociația a fost instiintata asupra acestui aspect prin adresele: SC2016-9595/19.04.2016 si SC2017-7312/27.03.2017

Proiectul cidtural nr. 4'. este conform art. 8, lit g; art 19 lit.d; art.20 pct. 5 si ale art. 39 din REGULAMENTUL privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016.

Proiectul cidtural nr. 5: este neeligibil conform art. 8, lit g si ale art. 39 din REGULAMENTUL privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016.

 • -   Proiectul cultural nr. 6: este conform art. 8, lit f si ale art.20 pct. 7,8, 9 din REGULAMENTUL privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016.

 • -   Proiectul cultural al Asociației Festivaluri pentru Tineri - Festival Urban, ediția a IlI-a : intrucat a obtinut punctaj insuficient se propune reevaluarea acestuia de către COMISIA DE ANALIZĂ A PROIECTELOR DE CULTURĂ

SITUAȚIE CONTESTAȚII FINANȚĂRI NERAMBURSABILE - 2018 -Cultura

Nr.Crt

Instituția

Nr.inregistrare contestație

01

Asociația Culturala Contrasens

2542/13.07.2018

02.

Asociația Simultan

2542/13.07.2018

03.

Asociația Festivaluri pentru

Tineri

2547/13.07.2018

04.

Asociația Culturală DUN’Art

2557/16.07.2018

05.

Asociația Creative Ways

2559/16.07.2018

06

Asociația La Figurat

2558/16.07.2018

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale si de tineret în următoarea componență:


Nume

Ciprian David                                                      11x7

Alina Iliescu

Nyari Ciprian Ștefan

.—


ROMÂNIA                                  ~

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULTIMIȘOARA mMAR               M /VHUo/f

DISPOZIȚIA nr..Z../..7..din.../!.............’ 6

privind modificarea componenței Comisiei de analiză a proiectelor culturale

aprobată prin Dispoziția Primarului 998 /29.05.2017

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere Referatul cu nr. SC2018-  /-P# / /6 •    ..2018 al Biroului Organizare Evenimente

privind modificarea componenței Comisiei de analiză a proiectelor culturale aprobată prin Dispoziția Primarului 998/29.05.2017

Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 998 din 29.05.2017;

Având in vedere prevederile art. 24, 25, 26, 29 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale si de tineret de interes local acordate in baza Legii 350/2005, aprobat prin HCL 40/29.07.2016

In conformitate cu art. 68 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

DISPUNE:

Art.l Modificarea Comisiei de analiză a proiectelor culturale, aprobata prin Dispoziția Primarului nr.

998 din 29.05.2017:

 • 1.     Sorin Vlad Predescu - Director al Direcției pentru Cultura si Patrimoniu Timiș

 • 2.     Violeta Simona Zonte - decan, Facultatea de Muzică si Teatru din cadrul Universității de Vest Timișoara

 • 3.     Lucian Vârsăndan - Director Teatrul German de Stat Timișoara

 • 4.     Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

 • 5.     Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timișoara

in noua componenta:

 • 1.     Sorin Vlad Predescu - Director al Direcției pentru Cultura si Patrimoniu Timiș

 • 2.     Violeta Simona Zonte - decan, Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest Timișoara

 • 3.     Pavel Dehelean - Director Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

 • 4.     Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

 • 5.     Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timișoara

Art.2 Secretariatul va fi asigurat de către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Casa de Cultură a Munici Timișoara

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică:

■ Cabinet Primar;

 • - Secretarului Municipiului Timișoara;

 • - Prefecturii Județului Timiș;

 • - Mass media;

 • - Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

 • - Membrilor comisiei.REFERAT

privind modificarea componenței Comisiei de analiză a proiectelor culturale

aprobată prin Dispoziția Primarului 998/29.05.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local, finanțarea proiectelor culturale și a proiectelor de/pentru tineret fiind realizata prin intermediul Casei             de             Cultură             a            Municipiului             Timișoara.

In capitolul IV din regulament - Organizarea și funcționarea comisilor de evaluare și soluționare a proiectelor - este reglementat modul de lucru af comisiei și componența acesteia. Comisia de analizata proiectelor culturale este formata din 5 experți care vor fi numiți prin dispoziția Primarului Municipiului Timișoara. Comisiile sunt legal întrunite în prezența a minim trei membri.. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membri comisiei prin vot deschis.

Prin Dispoziția Primarului 998 din data: 29.05.2017 a fost aprobată componența Comisiei de analiză a proiectelor culturale, astfel:

 • 1.  Sorin Vlad Predescu - Director al Direcției pentru Cultura si Patrimoniu Timiș

 • 2.  Violeta Simona Zonte - decan, Facultatea de Muzica si Teatru din cadrul Universității de Vest Timișoara

 • 3. Lucian Văs°ândan - Director Teatrul German de Stat Timișoara

 • 4.  Balâzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

 • 5.  Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timișoara

Având in vedere modificările survenite la nivelul conducerii Teatrului German de Stat Timișoara se impune înlocuirea domnului Lucian Vârsândan cu domnul Pavel Dehelean - director Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

PROPUNEM:

Art.l: Modificarea Comisiei de analiză a proiectelor culturale, aprobata prin Dispoziția Primarului nr. 998 din 29.05.2017:

 • 1.  Sorin Vlad Predescu - Director al Direcției pentru Cultura si Patrimoniu Timiș

 • 2. Violeta Simona Zonte - decan, Facultatea de Muzică'sTTeatru din cadrul UniversitâtiTdeVest Timișoara

 • 3. Lucian Vârsândan - Director Teatrul German de Stat Timișoara

 • 4.  Balâzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

 • 5. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timișoara

in noua componenta:

 • 1.  Sorin Vlad Predescu - Director al Direcției pentru Cultura si Patrimoniu Timiș

 • 2. Violeta Simona Zonte - decan, Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest Timișoara

 • 3. Pavel Delielean - Director Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

 • 4. Balâzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

 • 5. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timișoara

SECRETARIATUL COMISIEI: - va fi asigurat de către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Solicităm emiterea unei dispoziții in acest sens.

Casa de Culturi Director execd Pavel DeheUaî


iui Timișoara


Birou Organizare Evenimente Consilier

Serviciul Juridi

COD FP 52-02, ver.l

Anexa la HCL nr.       /

Nr-Crt

Fundație/Asociație/ONG

Denumire proiect

Perioada

Punctaj juriu

Medie Puntaj

Suma solicitată lei

OBSERVAȚII

Finanțare aprobata

M3

M4

M5

01.

Asociația Sfera Timișoarei

Tradiție-Identitate-

Moștenire, Centenar 2018

20.07-20.11

65

60

65

63,33

47.775

Punctaj insuficient

Neeligibil

2.

Asociația Sfera Timișoarei

Alt Therapy 2018

01.06-01.11

80

80

80

80,00

40.000

26.000,001

3.

AsociațiaCulturală Mariana Drăghicescu

Romania Centenară -folclorul unește românii

26.09-29.09

29.000

Contribuție surse proprie 0%. Conform buget contribuția asocciatiei provine numai din alte surse (sponsorizări).

Neeligibil

4.

Asociația Uniunea

Jurnaliștilor din Mass-Media

Minorităților Etnice

Premierele Timișoarei - film documentar

01.07-01.10

70

65

85

73,33

15.730

7.865,00

5.

Asociația Română a Filmului Independent

Festivalul Intenațional de Film Timishort-ed. aX-a

03,10-

07.10,2018

80

80

90

83,33

360.000

234.000,00

6.

Organizația Noua Acropolă

Săptămâna Culturii, ed.a IX-a

01.05-31.07

90

80

90

86,67

4.620

3.465,00

7.

Organizația Noua Acropolă

Ziua Internațională a Muzicii, ed.a IlI-a

01.06-31.10

80

70

80

76,67

3.010

1.956,50

8.

Organizația Noua Acropolă

Zilele Filosofiei,ediția a XIII-a

15.06-15.12

85

70

85

80,00

4.200

2.730,00

9.

Asociația Casa Plai

Dezvoltarea comunității creative

Mai-decembrie

73.500

Lipsa dovada surse proprii.                      Surse

proprii conform bugetului depus: 31.500 lei. Dovada surse proprii conform extras de cont: 10.928,53 lei.

Neeligibil

10.

Asociația Societatea Internațională de Studii Muzicale

International Musicology Congress, ed. a IV-a

26.06-20.11

90

70

90

83,33

26.000

16.900,00

11.

Asociația Societatea Internațională de Studii Muzicale

Școala de Vară Eduroc, ediția aVII-a

18.06-

18.09

80

75

75

76,67

10.000

6.500,00

12.

Asociația Culturală

Contrasens

Mad(e) in Romania

Mai-octombrie

54.430

Surse proprii: 16.000 lei.

Lipsa dovada surse proprii. Lipsa extras cont.

Total contribuție proprie pentru cele 3 proiecte: 43.500 Conform balanța : cont 121 - profit 42.658,73 lei; Clasa 5 ( casa in lei, conturi la banei etc) -16.545 lei; cont 401 -datorii furnizori 11.870,43              Copie după Actul

constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură.

13.

Asociația Culturală

Contrasens

Point-Album de artă contemporană

30.05-10.11

80.500

Surse proprii: 11.500 lei.

Neeligibil

14.

Asociația Culturală

Contrasens

Arta'n casa - Școala de vară

Mai-octombrie

79.000

Surse proprii: 16.000 lei.

15.

Fundația Cărturești

Street Delivery Timișoara

15.06-

17.06

46.500

Proiect terminat

Neeligibil

16.

Centrul Cultural “Rabindranath Tagore”

WEST meets EAST - Mari Uniri Muzicale

octombrie

24.000

Lipsește declarația ca nu are datorii la bugetul local ( este data declarație doar pentru bugetul de stat)

Lipsa dovada surse proprii pentru ambele proiecte. Total finanțare din surse proprii conform bugetelor depuse: 11.000 lei.                 Total dovada surse

proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: 8.022,58 lei.

Neeligibil

17.

Centrul Cultural “Rabindranath Tagore”

Festivalul “Namaste India”, ed. a X-a

iulie

9.000

Lipsește declarația ca nu are datorii la bugetul local ( este data declarație doar pentru bugetul de stat)

Neeligibil

18.

Asociația Culturală Antagon

Cabina cu cărți

01.06-01.11

80

80

80

80,00

37.800

24.570,00

19.

Asociația Culturală Antagon

Typpopassage 2018

Tolerance

15.07-30.10

70

60

75

68,33

37.800

18.900,00

20.

Asociația Culturală Antagon

Antagon Festival ediția a V-a

25-28.10

90

90

90

90,00

37.800

28.350,00

21.

Asociația Culturală Salvați

Patrimoniul Timișoarei

Comeliu Șuboni - Secretul viorii

01.06-20.07

40.000

Contribuție CCMT 90% - maxim 70% Neeligibil Buget narativ trecut in Euro, Lipsa extras cont

Neeligibil

22.

Asociația “Societatea Bănățeană pentru Păstrarea Tradițiilor Maghiare”

Educație culturală și interculturală aplicată în ansamblul folcloric “Bokreta”, ed. a Il-a

01.07-01.12

85

90

95

90,00

7.000

5.250,00

23.

Asocietatea Societatea Inventatorilor din Banat

Expoziția Premierelor Timișorene, bănățene

15.06-

31.12

35.000

Lipsa dovada surse proprii. Finanțare surse proprii conform bugetului depus: 15.000 lei.     Dovada surse

proprii conform extras de cont: 4.574,01 lei. Perioada de desfășurare este noiembrie 2018- nelimitat. Conform regulament perioada maxima este 15 decembrie ( proiectul se finalizeasa in anul pentru care se da finanțarea). Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală nu sunt semnate si stampilate cu mențiunea „conform cu originalul" in original ( au semnătură si stampila puse in copie)

Neeligibil

24.

Asocietatea Societatea

Inventatorilor din Banat

Salonul Internațional de Invenții și Inovații Traian Vuia Timișoara - ediția IV

13-15.06

10.000

Proiect finalizat.

Neeligibil

25.

Asociația 24/7 House 360

Centrul multifuncțional pentru artă și cultură

10.05-

01.12

80

90

75

81,67

69.076

Surse proprii:9.868 lei Copie după Actul constitutiv, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul".                  Lipsa Copie

după Statut, este depus doar un act adițional fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul".                            Declarația lipsa

datorii buget local/de stat este data greșit. Din aceasta reiasa ca președintele asociației nu are datorii fiscale ( declarația trebuie data in numele asociației nu in nume propriu)

Lipsa dovada surse proprii pentru ambele proiecte. Total finanțare din surse proprii conform bugetelor— depuse: 18.096 lei.                 Total dovada surse

proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: 9.480,56 lei.

Neeligibil

26.

Asociația 24/7 House 360

Spațiul expozițional contemporan O.Z.I

01.05

01.12

63.266

Surse proprii: 9.038 lei Copie după Actul constitutiv, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau

Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul". Lipsa Copie după Statut, este pus doar un act adițional fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul".                        Declarația lipsa datorii

buget local/de stat este data greșit. Din aceasta reiasa ca președintele asociației nu are datorii fiscale ( declarația trebuie data in numele asociatiei nu in nume propriu)

Neeligibil

27.

Asociația Culturală Pusta

Banatului

Azi, vă cântă nepoței

15.05-30.1 1

27.000

Contribuție CCMT 90% - maxim 70% Neeligibil

Neeligibil

28.

Asociația Eufest

Central European Festival timișoara (CEFFTM) 2018

24.08-02.09

70

60

65

65,00

180.000

90.000,00

29.

Asociația Pelicula Culturală

Ceau, Cinema! Festival de buzunar, ediția aV-a

01.06-31.08

90

100

100

96,67

68.420

61.578,00

30.

Asociația Sonoro

Festivalul SoNoRo

Iulie-decembrie

90

95

85

90,00

45.000

33.750,00

31.

Asociația Culturală

Metropolis

Caravana Metropolis-Cinema în aer liber

iul. 18

80

80

95

85,00

62.000

40.300,00

32.

Fundația Diaspora

Conferința Itemațională -ONG-uri indomeniul culturii și științei

01.06-30.11

75

75

75

75,00

11.660

7.579,00

33

Fundația Diaspora

Aplicația “Patrimoniul

Timișoarei”

01.06-

30.11.2018

75

70

80

75,00

47.600

30.940,00

34.

Asociația Bastion -Varbastya

Zilele Maghiare la Timișoara, ed.a IlI-a

01.09-15.10

80

90

90

86,67

92.470

69.352,50

35.

Fundația Universitatea de Vest

Educația din România la Centenar

Iunie-noiembrie

70

60

75

68,33

50.000

25.000,00

36.

Fundația Universitatea de Vest

Gala Premiilor UVT, ediția alV-a, 2018

Septembrie -noiembrie

70

70

75

71,67

52.000

26.000,00

37.

Fundația Universitatea de Vest

Cybersecurity- provocări și soluții

Iunie-noiembrie

80

80

90

83,33

122.500

79.625,00

38.

Asociația Festivaluri pentru tineri

Festival Urban, ediția a IlI-a

01.08-01.11

65

60

70

65,00

318.400

159.200,00

39.

Asociația La Figurat

Sabotage The City 2018

01.07-10.10

80

90

80

83,33

28.000

18.200,00

40.

Asociația La Figurat

La Un Moment dat in Parc

01.05-15.06

38.500

Proiect terminat in 15 iunie. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul"

Neeligibil

41.

Asociația La Figurat

Bazar 2018

01.06-30.10

70

70

65

68,33

15.050

7.525,00

42.

Asociația Culturală Beli Bagrem/Bagrinul Alb

Moștenire Culturală Bănățeană, ediția a IlI-a, Omagierea centenarului Marii Unirii și a jertfelor bănățenilor din timpul Primului Război Mondial

15.05-10.12

70

65

70

68,33

20.000

10.000,00

43.

Asociația Culturală Beli Bagrem/Bagrinul Alb

Multiculturalitate și duhovnicie în Banat

15.05-30.11

75

60

80

71,67

17.800

8.900,00

44. .

AsociațiaCultyrală Mariana--^

Drăghicescu

Cântecele și portul câmpiei

10-30.05

-

25.000

proiectul terminat 30 maiTUpșa dovada surse proprii

—=                      ~~r='____. =

Neeligibil

45.

Asociația Prin Banat

Heritage of Timișoara: Iosefin

17.06-29.11

90

90

95

91,67

87.205

65.403,75

46.

Asociația Dan Ceplinschi

Get Dancey Festival 2018, ed. aii-a

01.08-30.11

70

65

80

71,67

49.350

24.675,00

47.

Asociația Dan Ceplinschi

Rezidențe artistice - 2018

lunie-noiembrie

65

55

65

61,67

53.900

Punctaj insuficient.

Neeligibil

48.

Asociația Culturală și Ecologică Sepale

Remix ID

15.05-15.12

38.500

Surse proprii 8.500. Bugetul completat greșit. C.V.-ul depus la dosar nu este cel al coordonatorului de proiect trecut la lit.C, Anexai ( formular cerere de finanțare)

Total finanțare din surse proprii conform bugetelor depuse: 23.000 lei.                 Total dovada surse

proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: 7.535,70 lei. Extrasul nu acopera niciun proiect.

Neeligibil

49.

Asociația Culturală și Ecologică Sepale

Metazine

10.05-15.12

52.500

Surse proprii 14.500

Neeligibil

50.

Asociația Metaspațiu

Baroc Urban - start

10.06-15.12

95

75

95

88,33

28.000

21.000,00

51.

Asociația Metaspațiu

Meta Câmp

25.06-15.12

85

70

85

80,00

17.500

11.375,00

52.

Societatea Româno-Germană/Centrul Cultural German

Festivalul Internațional de Arte Performative, ed.alV-a, Comunități temporare

09.11.2011

90

100

95

95,00

304.667

228.500,25

53.

Asociația Documentor

Open Documentary Session, ed.a IX-a, Safe Câmp

20.08-30.10

80

80

85

81,67

30.000

19.500,00

54.

Asociația pentru Promovarea Tradițiilor

Invață-mă să iubesc cartierul meu

01.06-01.12

60

60

85

68,33

64.400

32.200,00

55.

Asociația Culturală Kratima

Observatorul de politici cultuale europene

07.09-30.11

80

65

75

73,33

44.600

22.300,00

56.

Asociația Culturală Art Time

Conferințe muzicale

01.09-30.10

14.000

Surse proprii: 6.000 lei

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii pentru finanțarea celor 3 proiecte. Total contribuție proprie : 21.000 lei.              Pentru toate cele 3 proiecte este

depus un singur extras de cont avand soldul de 11.435,17 lei. Ordinea de prioritate a proiectelor este 57, 58, 56.

Neeligibil 1

57.

Asociația Culturală Art Time

întâlniri muzicale

01.10-30.11

75

75

70

73,33

21.000

Surse proprii: 9.000 Iei

10.500,Oo|

58.

Asociația Culturală Art Time

Concert Incanto Quartetto, ed.all-a

01-30.09

14.000

Surse proprii: 6.000 lei

Neeligibil

59

Asociația Why Not Us

Cultură la Street Food Festival, Timișoara 2018

08.05-31.06

28.900

proiect desfasurat in perioada 10-13 mai.

Neeligibil j

60

Asociația APECA

Sărbătoarea muzicii

21-

22.06.2018

36.500

Proiect finalizat

61

Asociația APECA

Zilele Filmului de Umor-Cinema in aer liber

15.06-17.07

90

100

95

95,00

14.420

10.815,00

62

Asociația APECA

Festival Căsuța Piticilor

19-20.05

21.500

Proiect terminat

Neeligibil j

63

Asociația Culturală Pentagon

Copil in Europa, ed. A Xl-a

Iunie-octombrie

203.000

Conform cerererii de finanțare : Surse proprii: 87.000 Lipsa dovada acoperire integrala a surselor de finanțare propriț extras de cont: 62.580,06 si depozit bancar: 21.708,49. Total: 84.288,55).

Neeligibil

64

Ordinul Arhitecților din România

Beta 2018-Bienala timișoreană de arhitectuta

Mai-noiembrie

95

95

95

95,00

378.720

284.040,Oo|

65

Asociația RPT MC

Road Patrol MC România

Bikers Festival 2018

15.06-17.06

40.000

Proiect terminat in 17 iunie.

Neeligibil

66

Fundația Politehnica Timișoara

Festivalul Internațional de

Literatură - La Vest de

Est/La Est de Vest

Iunie-decembrie

80

80

90

83,33

161.000

104.650,00

67

Asociația Art Embrace

Festivalul Internațional de Tango Argentinian

01.08-01.12

80

80

90

83,33

81.900

Surse proprii: 31.500 lei

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii pentru finanțarea ambelor proiecte. Total contribuție proprie : 49.950 lei.~           '—Pentru ambele proiecte a fost

depus un singur extras de cont avand soldul de 46.977 lei.Ordinea de prioritate a proiectelor este 67, 68.

53.235,00

68

Asociația Art-Embrace

T riunghiul de Tango’

Timișoara, Novi Sad Belgrad

01.06-30.11

43.050

Surse proprii: i«Țl50'lei

Neeligibil

69

Asociația Memoria Culturii

Povestea timișoreanului Wilhelm Muhle

15.05-30.11

65.100

Surse proprii: 27.900 lei

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii pentru toate cele 3 proiecte. Total fonduri proprii pentru cele 3 proiecte: 54.900. Asociația a aprezentat 3 extrase de cont, acestea fiind de la aceeași banca si avand același nr.de cont, doar perioada generării extrasului fiind diferita. Astfel se ia in considerare data generării ultimului extras, cel din 20.04.2018 avand soldul total de 20.579,89.

Ordinea de prioritate a proiectelor este 70, 69, 71.

Neeligibil

70

Asociația Memoria Culturii

Klapka Jazz Poetry

01.06-30.11

80

75

80

78,33

84.000

Surse proprii: 12.000 lei

54.600,00

71

Asociația Memoria Culturii

împreună creștem cititori

07.05-30.11

42.000

Surse proprii: 15.000 lei

Neeligibil

72

Asociația Teatru pentru Tine

Dramalogue Cafe

15.06-13.10

75

75

75

75,00

35.000

17.500,00

73

Asociația Simultan

Emergency Entrance

20.05-30.11

49.000

Contribuție proprie 21.300 lei

74

Asociația Simultan

Simultan Festival 2018

20.05-30.11

128.500

Contribuție proprie 29.650 lei

Asociația are datorii la bugetul local

75

Asociația Noi Re Creăm

Timișoara Design Days 2018

01.06-31.10

80

70

75

75,00

24.500

12.250,00

76

Asociația Noi Re Creăm

Serile Noi Re Creăm

15.05-31.07

80

75

75

76,67

10.500

6.825,00

77

Asociația Culturală SkyLine

Festivalul Intenațional de

Zmeie Timișoara

28.05-02.06

0,00

61.400

proiect terminat in 2 iunie.

Neeligibil

78

Asociația Casa Luminii

Festivalul Internațional

Analog Mania

01.06-01.12

85

85

90

86,67

46.900

35.175,00

79

Asociația Casa Luminii

Kindlein Museum

01.06-01.12

80

75

80

78,33

25.200

16.380,00

80

Asociația Casa Luminii

Analog Experience

01.07-01.12

80

75

85

80,00

35.000

22.750,00

81

Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor, Robert Ciocotoiu,

Shine your light

04.06-07.09

75

70

85

76,67

180.215

117.139,75

82

Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor

City of light tours

04.06-07.09

60

50

75

61,67

105.000

Punctaj Insuficient.                          Copie

după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau

Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură.

Neeligibil

83

Fundația Județeană ptr. Tineret Timiș

In spatele casei

01.06-30.11

70

85

70

75,00

150.000

75.000,00

84

Fundația Județeană ptr.

Tineret Timiș

Check Art Festival

01.06-30.11

70

70

75

71,67

142.400

71.200,00

85

Fundația Județeană ptr. Tineret Timiș

Art Voluntaria

01.06-30.11

65

60

70

65,00

136.700

68.350,00

86

Organizația pentru Educație

Nouă

International Human Rights Timișoara, 2nd Edition,The Human Rights

16.06-25.11

70

50

75

65,00

60.600

’ ■

30.300,00

87

Asociația Lasonczy Istvan

Hagygmanyorzo es

Sportegyesulet

Reînvierea trecutului în parcul .castelului Huniade din Timișoara

27.09-30.09

-

14.000

Lipsa dovada surse proprii ( nu este depusa balanța pe «ițțmaluna si niciun extras de cont) .              _

Neeligibil

88

Asociația Prin Banat

Ununudoi

25.06-29.11

85

85

100

90,00

58.745

44.058,75|

89.

OSUT

Student Fest ABSTRACT

04.05-30.07

84.000

Surse proprii: 12.000

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii. Total surse finanțare proprii pentru cele 3 proiecte = 34.000 lei. Total extras = 8.805 lei. (extrasul de cont nu acopera nicium proiect).        Lipsa copie după Actul constitutiv.

Neeligibil

90.

OSUT

Gala Prof. Bologna

01.05-30.09

70.000

Surse proprii: 10.000

Neeligibil

91.

OSUT

UNIVIBES FEST

15.09-20.10

84.000

Surse proprii: 12.000

Neeligibil

92.

Asociația Trib’Art

Bazar muzical

Iunie-decembrie

80

80

85

81,67

77.000

Surse proprii : 11.000

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii.

Soldul extrasului fiind de 17.736,94 .

Total surse finanțare proprii pentru cele 2 proiecte =

50.050,00

93.

Asociația Trib’Art

Eufonia

Iunie-decembrie

84.000

Surse proprii: 12.000

23.000. Conform cererii de finanțare, proiectul de la poz. 92 (Bazar muzical) este cel principal.

Neeligibil

94.

Fundația Alternativa

asFalt art

01.07-01.12

70

65

85

73,33

84.000

42.000,00

95.

Fundația Alternativa

Art Jazz Hub

15.06-15.12

70

75

75

73,33

70.000

35.000,00

96.

Asociația AT4T

ManyFest

20.08-31.08

37.150

Lipsa statut ( este depusa doar o anexa/act adițional). Lipsa declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul local.

Neeligibil

97.

Asociația Iubesc Timișoara

Iubesc Timișoara

01.07-01.12

70

65

80

71,67

31.000

Surse proprii: 4.450 lei

Lipsa dovada existența surse de finanțare proprii.

Extras de cont: 25.182,53 lei. Contribuția proprie pentru ambele proiecte este de 36.150 lei. Extrasul de cont acopera contribuția proiectului "Iubesc Timișoara"

15.500,00

98.

Asociația Iubesc Timișoara

Timișoara International Music & Arts Festival

01.10-30.11

221900

Surse proprii: 31.700 lei

Neeligibil

99.

Fundația Bela Bartok

Timișoara limbilor europene

01.09-15.10

85

85

85

85,00

9.100

5.915,Oo|

100.

Fundația Integatio

Vinerea Culturală 5.0.

20.08-01.12

6.650

Lipsa bilanț. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut tara semnătură și ștampila cu mențiunea „conform cu originalul"

Neeligibil

101.

Asociația Culturală Arte Factum

Dali Marquez - Dostoievski 2.0.

01.07-10.12

90

100

95

95,00

19.320

17.388,00

102.

Asociația Tarisznyas

Teatru în aer liber

06.06-30.09

85

90

95

90,00

4.200

3.150,00

103.

Institutul Român de Educație a Adulților Timișoara

e-Cultura Leaming City

25.06-29.09

42.000

Surse proprii: 6.000 lei.                       Lipsa bilanț.

Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara stampila cu mențiunea „conform cu originalul".

Lipsa dovada existenței surselor de finanțare proprii pentru finanțarea celor 3 proiecte.                    Soldul

extrasului de cont: 13.635,96 lei.                 Total

surse finanțare proprii pentru cele 3 proiecte = 16.000,

Neeligibil

104.

Institutul Român de Educație a Adulților Timișoara

Adult Learners’Week Timișoara - ediția 2018

25.05-15.10

35.000

Surse proprii: 5.000 lei.                      Lipsa

bilanț. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau

Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul".

Neeligibil

105.

Institutul Român de Educație a Adulților Timișoara

Mozaicul multietnical României celor 100 de ani

01.06-15.10

—as

35.000

Surse proprii: 5.000 lei.                      Lipsa bilanț.

Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnătură si stampila cu mențiunea „conform cu originalul"

Neeligibil

F- 1

106.

Asociația Creative Ways

TEDx PiataVictoriei/ TEDxTimișoara - Mind the gap

25.06-10.12

40.000

Contribuție proprie 7,14% din valoarea proiectului. Lipsa bilanț (infintata in aprilie 2017)

Neeligibil

107.

Fundația Popular Europeană de Strategii Sociale Economice și Culturale

Bana (R)tl.021

04-

18.10.2018

70

70

75

71,67

56.000

28.000,00

108.

Asociația Culturală DUN’Art

Tabăra Internațională de

Creație Mraconia-Dubova, I. Mercea

28.08-05.09

34.135,50

Contribuție proprie 9,49% din valoarea proiectului. Contract colaborare cu Asociație Proiect Europa Unita expirat la data de 26,04,2018. Lipsa dovada surse proprii ( balanța pe Iun decembrie an 2016, extras cont inexistent)

Neeligibil

TOTAL

2.701.161,50

Director

Casa de Cultura a Municipiului TimișoaraContabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara Alina Iliescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA

NR. SC2018-_________/___.___.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-_________/___.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018

prin care se propune finantarea de la bugetul local a activitatilor nonprofit de interes local pe anul 2018 selectate conform raportului final al procedurii de selecție al proiectelor nr. CCMT 2576/ 16.07.2018.

Facem următoarele precizări:

Conform Procesului-verbal de jurizare nr 2513/10.07.2018 a proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități non-profit de interes local , in anul 2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 108(o suta opt) solicitări de finanțare. Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 60 (saizeci) dosare au fost considerate elegibile si un număr de 48 (patruzeci si opt) solicitări au fost considerate neeligibile.

Conform raportului intermediar de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit de interes local pe anul 2018 nr CCMT 2575/16.07.2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 6 contestatii privind finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit , 5 dintre acestea fiind neeligibile intrucat documentatia aferenta dosarului de finantare nu respecta cerintele art 19 si/sau ale. Art.20,pct 5,7,8,9, ale art 21, aln1,lit f,ale art 39 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016, iar una dintre ele fiind trimisa spre reanalizare comisiei.

Ca urmare acelor de mai sus, conform raportului final nr CCMT 2576/ 16.07.2018 si a anexei , un numar de 61( saizeci si unu) de proiecte au fost considerate eligibile.

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, finanțarea proiectelor culturale se realizează prin intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 477/ 19.04.2018 a fost aprobata componența Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecția și evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanțări nerambursabile de la FO53-01,Ver.1

bugetul local pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2018, iar prin Dispoziția Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017 a fost aprobata componenta Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile pentru activităti nonprofit culturale .

Prin HCL nr.76 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018.

Programul anual al finanțărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 59/29.03.2018 si Anunțul de participare pentru a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 60/30.03.2018

Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

Conform art.36, aln. 6, litera (a) din L.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

Precizăm ca Timisoara a câștigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activităti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri

In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local raportul final al procedurii de selecție al proiectelor nr. CCMT 2576/16.07.2018, care vor beneficia de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2018 , selectie efectuata de catre Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 477/19.04.2018.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director                                                   Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara                  Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean                                            Alina Iliescu

sef

Birou Organizare Evenimente

Codruta Magurean

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA

NR. SC2018-_________/___.___.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Descrierea situatiei actuale

Prin HCL nr.76 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Avand in vedere ca Timisoara a câștigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitati nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Concluzii

Se considera oportuna aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018 selectate conform cu Procesul-verbal nr. 2513/10.07.2018 si raportul final nr. CCMT 2576/ 16.07.2018 al Comisiei de analiză a proiectelor constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 477/19.04.2018.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR DAN DIACONU

Director

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean

Cod FO53-03,Ver.1