Hotărârea nr. 393/2018

393/17.07.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei de membru pe anul 2018 si plata acesteia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Timisoara (ADI PCT)
Hotararea Consiliului Local 393/17.07.2018
privind aprobarea cuantumului cotizatiei de membru pe anul 2018 si plata acesteia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Timisoara (ADI PCT)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 16521/12.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a consilierilor locali Orza Adrian, Maris Daniela - Mirela, Ionescu Sorin, Dimeca Radu, membrii ai AGA ADI PCT;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16782/16.07.2018 intocmit de catre Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 16782/16.07.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 16782/16.07.2018 - Anexa la raportul de specialitate SC2018 - 16782/16.07.2018 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2018- 16521/12.07.2018, prin care se transmite Expunerea de motive in vederea intocmirii Raportului de specialitate privind aprobarea cuantumului cotizatiei de membru pe anul 2018 si plata acesteia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Timisoara (ADI PCT);
Avand in vedere Hotararea nr. 20 din 11.10.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Polul de Crestere Timisoara;
Avand in vedere Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Polul de Crestere Timisoara si a actelor aditionale 1, 2 si 3, aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 46 (1) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. 2 lit. e), alin. 4 lit. a) si alin. 7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba cotizatia anuala la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Timisoara, aferenta anului 2018, in valoare de 1 leu pe locuitor, respectiv 331.004 lei conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica Timis.

Art. 2: Se aproba alocarea sumei de 331.004 lei din bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, Capitolul 51.02.Autoritati executive.

Art. 3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cuantumului cotizației de membru pe anul 2018 și plata acesteia către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara (ADI PCT)

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a a consilierilor locali Orza Adrian, Mariș Daniela - Mirela, membrii ai AGA PCT și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației de membru pe anul 2018 și plata acesteia către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara (ADI PCT). Facem următoarele precizări:

Conform art.11 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică .

Alineatul 2 al aceluiași articol stipulează că, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Potrivit art. 12 din actul normativ mai sus menționat, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre, în condițiile legii.

În anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timișoara s-a asociat cu Consiliul Județean Timiș și cu consiliile locale ale municipiilor și orașelor județului Timiș în vederea promovării proiectului „Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara”, (Hotărârea nr. 5 din 27.01.2009)

De asemenea, prin art. 3 din Hotărârea nr. 5 din 27.01.2009 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Statutul-cadru și Actul constitutiv-cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara, din care face parte și Municipiul Timișoara.

Prin Hotărârea nr. 36 din 25.01.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Actul Adițional 3 la Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara din care face parte și Municipiul Timișoara.

Conform prevederilor din articolul 3 din Actul Adițional 3, articolul 11 (2) din statut are următoarea prevedere: „Cotizația de membru reprezintă obligația financiară anuală ce rezultă din apartenența unității administrativ teritoriale la Asociație și se va stabili prin hotărâri ale Adunării Generale ale Asociaților”, iar conform art.4 din Actul Adițional 3, articolul 11 (3) din statut devine: "Adunarea Generală a Asociației poate decide, pe parcursul unui an calendaristic, modificarea nivelului cotizațiilor. Modificările cotizațiilor anuale vor fi operaționale pentru membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Polul de Creștere Timișoara” fără a mai fi necesare modificări ulterioare ale Statutului.”

Conform prevederilor art. 11 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Polul de Creștere Timișoara, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la 01 aprilie a anului în curs.

În calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara, Municipiul Timișoara are obligația achitării cotizației anuale, în conformitate cu prevederile Statutului mai sus enunțate.

Pentru anul 2017, cotizația anuală a fost la nivelul sumei de 0,5 lei/locuitor/an pentru fiecare membru, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara nr. 6 /13.03.2014.

Pentru anul 2018, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara a stabilit prin Hotărârea nr. 20 din data de 11.10.2017 majorarea cuantumului cotizației la valoarea de 1 leu pe locuitor, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin datele furnizate de Institutul Național de Statistică Timiș. Potrivit adresei nr.292/18.01.2018 la data de 1 iulie 2018 populația Municipiului Timișoara este de 331.004 locuitori.

Având în vedere solicitarea ADI PCT și cele expuse mai sus, se propune aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara, aferente anului 2018, în valoare de 1 leu pe locuitor/an, respectiv în cuantum de 331.004 lei conform datelor furnizate de Institutl Național de Statistică Timiș și alocarea sumei de 331.004 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, Capitolul 51.02.Autorități executive.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara (ADI PCT) îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA

ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

ROMÂNIA

JUDEȚULTIMIȘ

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizației de membru pe anul 2018 și plata acesteia către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara (ADI PCT)

Prin Hotărârea nr. 387 din 30.09.2008 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat delimitarea zonei de influență a polului de creștere Timișoara.

Prin Hotărârea nr. 137 din 27.04.2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat „Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara”, iar prin Hotărârea nr. 5 din 27.01.2009 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Polul de Creștere Timișoara (ADIPCT) alături de Consiliul Județean Timiș și comunele județului Timiș.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 5 art. 3 din 27.01.2009 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Statutul-cadru și Actul constitutiv-cadru ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara din care face parte și Municipiul Timișoara.

Prin Hotărârile nr 184/02.11.2012 și 153 din 25.03.2014, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Actele adiționale numărul 1 și 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara.

Prin Hotărârea nr. 36 din 25.01.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Actul Adițional 3 la Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara din care face parte și Municipiul Timișoara.

Conform prevederilor din articolul 3 din Actul Adițional 3, articolul 11 (2) din statut are următoarea prevedere: ,,Cotizația de membru reprezintă obligația financiară anuală ce rezultă din apartenența unității administrativ teritoriale la Asociație și se va stabili prin hotărâri ale Adunării Generale ale Asociaților”, iar conform art.4 din Actul Adițional 3, articolul 11 (3) din statut devine: "Adunarea Generală a Asociației poate decide, pe parcursul unui an calendaristic, modificarea nivelului cotizațiilor. Modificările cotizațiilor anuale vor fi operaționale pentru membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Polul de Creștere Timișoara" fără a mai fi necesare modificări ulterioare ale Statutului. ”

Conform prevederilor art.11 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la 01 aprilie a anului în curs.

Pentru anul 2017, cotizația anuală a fost la nivelul sumei de 0,5 leu/locuitor/an pentru fiecare membru, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara nr. 6/13.03.2014.

Pentru anul 2018, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara Timișoara a stabilit prin Hotărârea nr. 20 din 11.10.2017 majorarea cuantumului cotizației la valoarea de 1 leu pe locuitor, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin datele furnizate de Institutul Național de Statistică Timiș, potrivit adresei nr. 292/28.01.2018.

Proiectul de hotărâre propune aprobarea de către Municipiul Timișoara, în calitate de membru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara, a cotizației aferente anului 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara, în valoare de 1 leu pe locuitor, respectiv în cuantum de 331.004 lei conform datelor furnizate de către Institutul Național De Statistică Timiș, respectiv alocării sumei de 331.004 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, Capitolul____________________”,

Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației aferente anului 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara.

Anexăm prezentei expuneri de motive următoarele documente la care s-a făcut referire mai sus:

 • - HCL nr 36/25.01.2017 privind aprobarea Actului Adițional 3 la Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara

 • - Actul Adițional 3 la Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara

 • - Hotărârea AGA nr. 20 din 11.10.2017 privind aprobarea cuantumurilor cotizațiilor membrilor ADI PCT pentru anul 2018

Consilieri Locali,

membrii ai


Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara

3.


4.


5.


Cod FO53-03, Ver.2ROMÂNIA

Județul Timiș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara

Tel/fax: +40 256 204886

E-mail: primariatm@primariatm.ro

Internet: www.primariatm.ro

Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 36/25.01.2017

privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara"

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017- 1159/17.01.2017 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Luând în considerare adresa nr. 4/10.01.2017 de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2016- 5/12.01.2017;

Luând în considerare Hotărârea nr. 16/24.10.2016 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 45 din data: 29.07.2016 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creștere Timișoara";

Având în vedere Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 5/27.01.2009 și modificate prin Actul Adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.184/02.11.2012, și Actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 153/25.03.2014;

Luând în considerare Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile";

Având în vedere prevederile art. 35, alin. (3), (4), (5) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 11, 12, 13, 36, alin. 2, lit. e), alin.7, lit. c) și 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se desemnează doi consilieri locali, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale, care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creștere Timișoara", după cum urmează:

 • 1. D-nul. IDOLU IULIAN DANIEL

 • 2. D-nul. BARABAS LORENZO - FLAVIUS.

Art. 2: Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara", conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se desemnează d-nul. Alexandru Vasile Mircea Manga, consilier juridic în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara", ca persoană împuternicită să întreprindă demersurile de autentificare a Actului adițional nr. 3, aprobat la Art. 1, precum și pentru înscrierea modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara".

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Tehnice;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Comunicare;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Poliției Locale;

 • - Direcției Fiscale;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Biroului Sport - Cultură;

 • - Biroului Școli - Spitale;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Asociației de Dezvoltare Intecomunitară "Polul de Creștere Timișoara"

 • - Mass-media locale.

Președinte de ședința

DAN DIACONU


Contrasemnează

SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ACT ADIȚIONAL NR.3

LA

ACTUL CONSTITUTIV și STATUTUL


ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA”

Asociații:

 • 1. Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Blvd. C.D.Loga, nr.l, jud. Timiș, cod 300030, reprezentat de Dl Nicolae Robu, CNP 1550528354804, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest cop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/24.07.2012;

 • 2. Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Timișoara, Blvd. Revoluției 1989, nr.l7, jud. Timiș, cod 300034, reprezentat de Dl Iovescu Alexandru Adrian, identificat cu C.I. seria TM nr. 914729, în calitate de Consilier Județean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 170/31.08.2016;

 • 3. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, str. Principală, nr. 649, jud. Timiș, cod poștal 307040, reprezentat de Dl Raimond-Ovidiu Rusu, CNP 1761122354821, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/31.07.2012;

 • 4. Comuna Bucovăț, prin Consiliul Local Bucovăț, cu sediul în Bucovăț, str. Principală, nr. 178, jud. Timiș, cod poștal 307352, reprezentat de Dl Tiberiu Ionel Jivan, CNP 1560501354829, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/10.11.2008;

 • 5. Comuna Dudeștii Noi, prin Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi, cu sediul în Dudeștii Noi, Calea Becicherecului, nr. 29, jud. Timiș, cod poștal 307401 reprezentat de Dl Alin Adrian Nica, CNP 1810313350091, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/17.11.2008;

//' T'v-'

 • 6. Comuna Dumbrăvița, prin Consiliul local al comunei Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița, str. Petofi Sandor, nr.31, jud. Timiș, reprezentat legal de Dl Victor Malac, CNP 1570308354781, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/30.08.2012;

 • 7. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, reprezentat de Dl lonuț Stănușoiu, identificat cu C.I. seria TZ nr. 064273 în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/09.08.2016;

 • 8. Comuna Giarmata, prin Consiliul Local al comunei Giarmata, cu sediul în Giarmata, str. Principală, nr. 445, jud. Timiș, cod poștal 307210, reprezentat de DI Virgil Bunescu, CNP 1560313354857, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/18.12.2008;

 • 9. Comuna Giroc, prin Consiliul Local al comunei Giroc, cu sediul în Giroc, str. Semenic, nr. 54, jud. Timiș, cod poștal 307220, reprezentat de Dl Iosif Ionel Toma, CNP 1530518354861, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/28.10.2008;

 • 10. Comuna Moșnița Nouă, prin Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă, cu sediul în Moșnița Noua, nr. 73, jud. Timiș, cod poștal 307285, reprezentat de Dl Florin Octavian Bucur, posesor al C.I. seria TZ nr. 209296, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/30.06.2016;

 • 11. Comuna Ortișoara, prin Consiliul Local al comunei Ortișoara, cu sediul în Ortișoara, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, reprezentat de Dl Gheorghe-Aleodor Sobolu, posesor al C.I. seria TZ nr. 243179, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/21.07.2016;

 • 12. Comuna Pișchia, prin Consiliul Local al comunei Pișchia, cu sediul în Pișchia, nr. 261, jud. Timiș, cod poștal 307325, reprezentat de Dl Ioan Sas, CNP 1650525354730, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 229/28.10.2008;

 • 13. Comuna Remetea Mare, prin Consiliul Local al comunei Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, str. Principala, nr. 112, jud. Timiș, cod poștal 307350, reprezentat de Dl llie Golubov, posesor al C.I. seria TM nr. 962867, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/15.07.2016;

 • 14. Comuna Săcălaz, prin Consiliul Local al comunei Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, str. IV, nr. 368, jud. Timiș, cod poștal 307370, reprezentat de Dl Ilie Todașcă, posesor al C.I. seria TM nr. 828012, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/22.07.2016;

 • 15. Comuna Sînmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu Român, cu sediul în Sînmihaiu Român, nr. 1, jud. Timiș, cod poștal 307380, reprezentat de Dl Viorel Mărcuți, posesor al C.I. seria TM nr.919588, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/21.07.2016;

 • 16. Comuna Șag, prin Consiliul Local al comunei Șag, cu sediul în Șag, str. A Il-a, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 307200, reprezentat de Dl Flavius-Alin Roșu, posesor al C.I. seria TZ nr. 177402, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/28.07.2016;

Hotărăsc următoarele:

Art. 1. Modificarea datelor de identificare ale unor membri Asociați prevăzute la art.l punctele 2, 7, 10, 15, 16.

„Art.l pct.2 Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Timișoara, Blvd. Revoluției 1989, nr. 17, jud. Timiș, cod 300034, reprezentat de Dl Iovescu Alexandru Adrian, identificat cu C.I. seria TM nr. 914729, în calitate de Consilier Județean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 170/31.08.2016;

„Art.l pct 7 Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, reprezentat de Dl Ionuț Stănușoiu, identificat cu C.I. seria TZ nr. 064273, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/09.08.2016;

„Art. 1 pct 10 Comuna Moșnița Nouă, prin Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă, cu sediul în Moșnița Nouă, nr. 73, jud. Timiș, cod poștal 307285, reprezentat de Dl Florin Octavian Bucur, posesor al C.I. seria TZ nr. 209296, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/30.06.2016;

„Art.l pct 15 Comuna Sînmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu Român, cu sediul în Sînmihaiu Român, nr. 1, jud. Timiș, cod poștal 307380, reprezentat de Dl Viorel Mărcuți, posesor al C.I. seria TM nr.919588, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/21.07.2016;

„Art.l pct 16 Comuna Șag, prin Consiliul Local al comunei Șag, cu sediul în Șag, str. A II-a, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 307200, reprezentat de Dl Flavius-Alin Roșu, posesor al C.I. seria TZ nr. 177402, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/28.07.2016;

Art. 2. Modificarea componenței nominale a Adunării Generale a Asociaților prevăzuta la art. 8, alin (1) din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins: „Art.8 alin (1)- Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Ascociației. Cu excepția Consiliului Județean Timiș, numărul reprezentanților membrilor va fi în proporție egală cu populația, un reprezentant la 20.000 locuitori, dar nu mai puțin de un reprezentant de fiecare membru. Consiliul Județean Timiș va fi reprezentat de 1 persoană. în situația acceptării de noi membri în Asociație, unitățile administrativ-teritoriale care au dobândit calitatea de membri Asociați vor fi reprezentați în Adunarea Generală a Asociației în mod similar. Numărul total al reprezentanților în Adunarea Generală este de 31 de persoane, structurat după cum urmează:

Denumirea unității administrativ teritoriale

Număr reprezentanți

Nume

Municipiul Timișoara

16

1 .Dl Nicolae Robu

 • 2. Dl Dan Diaconu

 • 3. Dl Radu Dimeca

 • 4. Dl Marius Dugulescu

 • 5. Dl Imre Farkas

 • 6. Dl Grigore Grigoroiu

 • 7. Dl Ion Ieremia

 • 8. Dl Sorin Ionescu

 • 9. Dl Robert Kristof

 • 10. Dna Daniela Mariș

 • 11. D1 Simion Moșiu

 • 12. Dl Adrian Orza

 • 13. Dl Constantin Sandu

 • 14. Dl Alfred Simonis

 • 15. Dl Adelina Tîrziu

 • 16. Dna Luminița Țundrea

Județul Timiș

1

Dl Alexandru Adrian Iovescu

Comuna Dumbrăvița

1

Dl Victor Malac

Comuna Ghiroda

1

Dl Ionuț Stănușoiu

Comuna Moșnița Nouă

1

Dl Florin-Octavian Bucur

Comuna Giroc

1

Dl Iosif-Ionel Toma

Comuna Șag

1

Dl Flavius-Alin Roșu

Comuna Sînmihaiu Român

1

Dl Vi orei Mărcuți;

Comuna Săcălaz

1

Dl Ilie Todașcă

Comuna Dudeștii Noi

1

Dl Alin-Adrian Nica

Comuna Remetea Mare

1

Dl Ilie Golubov

Comuna Bucovăț

1

Dl Tiberiu-Ionel Jivan

Comuna Giarmata

1

Dl Virgil Bunescu

Comuna Becicherecu Mic

1

Dl Raimond-Ovidiu Rusu

Comuna Orțișoara

1

Dl Gheorghe-Aleodor Sobolu

Comuna Pișchia

1

Dl Ioan Sas

Art.3 Modificarea art. 11 alin. (2) din Statutul Asociației, care va avea următorul cuprins:

„art. 11 (2) Cotizația de membru reprezintă obligația financiară anuală ce rezultă din apartenența unității administrativ teritoriale la Asociație și se va stabili prin hotărâri ale Adunării Generale ale Asociaților ”

Art.4 Modificarea art. 11 alin.(3) din Statutul Asociației, care va avea următorul cuprins:

„art. 11 (3) ”Adunarea Generală a Asociației poate decide, pe parcursul unui an calendaristic, modificarea nivelului cotizațiilor. Modificările cotizațiilor anuale vor fi operaționale pentru membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara” fără a mai fi necesare modificări ulterioare ale Statutului.”

Art. 5 Modificarea art. 8 alin. (2) din Statutul Asociației, care va avea următorul curpins:

„art. 8 alin (2): Obiectivele specifice ale Asociației sunt:

-creșterea rolului economic și social al centrului urban Timișoara, printr-o abordare policentrică pentru a stimula dezvoltarea echilibrată a regiunii Vest;

-creșterea calității vieții locuitorilor și a prosperității Polului de creștere Timișoara;

-reducerea disparităților dintre localități;

-crearea unui pol de concentrare economică și de sprijin prin investiții directe în arealul Polului de creștere Timișoara;

-valorificarea potențialului economic local;

-protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural;

-protejarea și valorificarea mediului natural;

-dezvoltarea turismului în zona;

-promovarea imaginii și potențialului de dezvoltare ale arealului;

-sprijinirea și dezvoltarea sistemelor educaționale;”


Art. 6 Modificarea art. 9 din Statutul Asociației, după cum urmează:

„art. 9 Atribuțiile Asociației sunt:

-elaborarea, implementarea și monitorizarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara;

-promovarea strategiei de dezvoltare economică a zonei și a competitivității zonei;

-atragerea de investitori străini;

-identificarea, elaborarea și implementarea unor proiecte ce vizează dezvoltarea economico-socială și culturală durabilă, modernizarea infrastructurii publice, protecția mediului și îmbunătățirea serviciilor către cetățeni;

-obținerea de fonduri de finanțare nerambursabilă și pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru dezvoltarea zonei;

-identificarea unor surse de finanțare interne și externe;

-promovarea egală în exterior a intereselor fiecărui membru al Asociației;

-realizarea de parteneriate cu alte entități juridice publice și private în scopul atingerii obiectivelor asociației;

-alte activități relevante pentru dezvoltarea zonei;

-dezvoltarea de pachete formative si informative, în special pentru personalul instituțiilor publice;”

Art.7 Modificarea art. 10 alin (2) din Actul Constitutiv al Asociației, după cum urmează:

X?.,.


Art. 10 alin (2):„ Cenzorul Asociației este Dna Sântean Georgeta, cu cetățenie română, născută la data de 22.03.1951, cu domiciliul în Timișoara, str. Dr. Ioan Mureșan, nr. 86, apt.6, titular a C.l. seria TM, nr. 703653, eliberat de SPCLEP Timișoara.

Art.8 Modificarea art. 4 alin (1) din Actul Constitutiv care va avea următorul cuprins:

„art. 4 alin.(l) Sediul Asociației este în România, județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr.l, SAD 3.”

Art.9 Modificarea componentei nominale a Consiliului Director prevăzută la art. 9 alin (3) din Actul Constitutiv care va avea următorul cuprins:

„Art.9 alin (3) Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director:

-Dl Nicolae Robu, Primar al Municipiului Timișoara, președintele Consiliului Director;

-Dl Victor Malac, membru, primarul Comunei Dumbrăvița ;

-Dl Ioan Sas, membru, primarul Comunei Pișchia;”

Art. 10 Pentru întreprinderea demersurilor de autentificare a prezentului Act adițional, precum și pentru înscrierea modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, se împuternicește Dl Manga Alexandru Vasile Mircea, consilier juridic în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară„Polul de Creștere Timișoara, născut la 21.08.1990, domiciliat în Timișoara, str. Dr. IosifNemoianu, nr. 9, apt.l, posesor al C.l. seria TM, nr. 973060 eliberat de SPCLEP Timișoara.

Prezentul Act adițional a fost semnat în „.... exemplare originale, azi,............

data autentificării sale.


Semnăturile Asociaților:
Județul Timiș

Prin Dl Alexandru Adrian IOVESCU


Comuna Becicherecu Mic

Prin Dl Raimond Ovidiu RUSUComuna Bucovăț

Prin Dl Tiberiu-Ionel JIVAN

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”

Hotărârea nr.20/11,10.2017

Privind aprobarea cuantumului cotizațiilor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara’* pentru anul 2018

In conformitate cu prevederile art. 23 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din Actul Adițional nr.3 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”

HOTĂRĂȘTE:

 • 1.  Se aprobă cuantumul cotizațiilor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara” pentru anul 2018, cotizația urmând să se calculeze în conformitate cu datele Direcției Regionale de Statistică Timiș - Serviciul Statistică Regională, Sinteze, Diseminare și Relații cu Publicul, respectiv 1 leu/locuitor.

 • 2. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara” și personalului executiv al Asociației;  institutul Național de Statistică


  ROMÂNIA        Regională de Statistică Timiș  Nr. 292 / 18.01.2018

  SERVICIUL SINTEZĂ tel. 0256-493673 fax. 0256-400331


  Către


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA

* »

Urmare a solicitării Dvs. nr. 42/18.01.2018 transmitem datele disponibile cu privire la populația după domiciliu pentru localitățile membri ai asociației.

Facem precizarea că atât datele pentru 1 ianuarie cât și cele pentru 1 iulie 2018 sunt deocamdată provizorii.

POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU

Județe

Localitati

1 ianuarie*

1 iulie*

Anul 2017

UM: Număr

persoane

1

155243 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

331862

331004

2

155403 ORAȘ BUZIAS

8374

8393

3

156357 ORAȘ CIACOVA

5389

5385

4

157086 ORAȘ GATAIA

6520

6510

5

158314 ORAȘ RECAS

9662

9700

6

155591 BANLOC

3092

3104

7

155760 BECICHERECU MIC

3179

3201

8

155911 BILED

4071

4077

9

156035 BOGDA

501

498

10

159516 BUCOVAT

1812

1831 *

11

156311 CHEVERESU MARE

2277

2288 |

12

159384 DUDESTII NOI

3392

3452 I

13

155261 DUMBRAVITA

9435

10150

14

159393 FIBIS

1676

1694

15

159400 GHILAD

2044

2038

16

155289 GHIRODA

6894

7002

17

157246 Gl ARMATA

7314

7404

18

155314 GIROC

12462

13175

19

157317 GIULVAZ

3210

3219

20

157424 JEBEL

3641

3661

21

157497 LIEBLING

4114

4145 I

22

157683 MASLOC

2486

2487 I

23

157834 MOSNITA NOUA

8240

8652

24

158010 ORTISOARA

4617

4622

25

159446 PADURENI

1741

1734

26

159437 PARTA

2386

2419

27

158065 PECIU NOU

5584

5595

28

158181 PISCHIA

3129

3165

B-dul V.Babeș, Nr. 14, Timișoara cod 300226, Telefon / Fax: 0256-493669; 0256-221206 o-maii: tele@timis.insse.ro ° internat: www.insse.ro

29

158243 RACOVITA

2889

2926

30

158396 REMETEA MARE

2632

2647

31

158564 SACALAZ

8956

9113

32

158449 SACOSU TURCESC

3190

3202

33

158779 SAG

3516

3580

34

158528 SATCHINEZ

4999

5017

35

158653 SINANDREI

6997

7045

36

158699 SINMIHAIU ROMAN

7395

7540

37

158966 TOPOLOVATU MARE

2560

2578

38

159339 VOITEG

2430

2427

* date provizorii

Mult succes în activitatea Dvs.

Director executivȘef serviciu

losana MARTINOV